Aradi Ujság, 1928. május (29. évfolyam, 98-119. szám)

1928-05-01 / 98. szám

TT N­­U­ KG X Szerkeszt­őség és kiadóhivatal : Arad, Bul. Kés. Maria 9. (Neuman-ház) Telefon : 503. Timisoarai képviselőnk: Halda Jenö, Str. Gen. Prapor­­escu 3. dimir Gaiderovvaiu Énul nat Mi Kedd, 1928. május 1. Felelős szerkesztő : a XXIX. évfolyam. 98. szám. Dr. Vörös László.­­ Hétfői szám ára 2 lei. Apró hirdetés óra­­szavanként __ _ _ _ _ 4 lei vastagabb szó_ _ _ _ _ 8 , legkisebb apró hirdetés 10 szóig 40 * Mihály király, a régens tanács, az összkormány és IOO.CCO főnyi közönség vett részt a kisenevi ünnepségeken. Kisenevből jelentik: Besszszábia egyesülésének 10 éves évfordulóját felejthetetlen ténnyel és pomnával , ünnepelték meg. Részt vettek Mihály király és az anyakirályné a réerens­­nek, az összkormány tagjai, több mint 30 tábornok, Besszarábia ösz­­szes falvainak delegátusai. A pálya­­udvaron a régensek üdvözlésére válaszolt és kijelentette, hogy Bessz­­arábia mindörökre visszakerült az anyaországhoz. A p­áyaudvarról 100.000 főnyi menet vonult be a városba. A székesegyházban fényes Te Deum volt. Ezután a zsidó temp­lomban tartottak istentiszteletet. Délelőtt 11 órakkor tartották meg az emlékünnepséget. Előbb Jacalet a moldvai köztársaság volt elnöke beszélt, utána Miklós király herceg boldogságának adott kifejezést a 10 éves jubileum alkalmából. Bratianu Vintila miniszterelnök tartotta meg ezután ünnepi beszédét. Kifejtette, hogy a román népre a közel­jövő­ben nagy szerep vár. Biztosítani kell minden állampolgárnak fajra és vallásra való tekintet nélkül a fejlődés teljességét a román nem­zeti állam keretein belül. A gazdasági, a pénzügyi és a kul­turális konszolidáció fogják boldoggá Erdélyben premier. Ion: Fehér rabszolganő ! Elveszett egy duplafedeles arany era lánc­cal együtt. Kérem a becsületes megta­lálót, illő jutalom ellenében, visszaadni szíveskedjék, Cim a kiadóhivatalban. "VTV A Bremen utasai visszafelé is repülőgépen teszik meg az utat Diadalmas bevonulás Newyorkban. Newyork: A Bremen repülők, Kohl Fitzmaurb­e és Hünefeld tegnap este 6 órakor Newyork­ba érkeztek vonattal. Óriási ünnepléssel fogadták ősét. A város nevé­ben Walker pol­gz­ár­mester beszélt. A be­szédet rögtön rádión továbbították Német­országba. Chamberlain az amerikai re­pülők nevében üdvözölte a levegő hőseit. Kohl a fogadtatás után a sajtónak a kö­­vetkezőket mondotta: — Szakértőket küldünk a Bremen megvizsgálására, azután amennyiben ez lehetséges, ide repülünk. Az eddigi ta­pasztalatokat felhasználva, megkíséreljük a visszarepü­lést Európába. est. Kun Bélát Bécsben internálják. Wien. A lapok szerint a kor­mány el fogja rendelni Kun Béla internálását. Ezzel egyrészt biztosí­tani akarja magát Ausztria Kun Béla esetleges újabb visszatérése ellen, másrészt így legalább rész­­ben eleget akar tenni Magyaror­szág követeléseinek. Végül gazda­bauer­ácsában lefoglalt két kocsi­­rakomány propagandairat feldolgo­zásán. Tizenkét magyar, nyolc orosz fordító és nyolc gépírónő, azonkí­vül rengeteg detektív és tisztviselő dolgozik. Az eddig isme­t iratok alapján kiderült, hogy Kun Béláék Magyaromégo­­­ki- a rossz és megfakult zász­lóókat ki kell cserélni. All­a­­adi rendőrprefektúra ezúton hívja fel a lakosságot arra, hogy a hatóságoknak a nemzeti lobogók kitűzésére vonatkozó utasításait szi­gorúan tartsák be, továbbá a meg­lakolt és szinét veszített lobogókat cseréljék k. A legközeleb­b alkalommal május 10-ikén a rendőrség szigorúan el­lenőrizni fogja a lobogókat és sú­lyos büntetésben részesülnek azok, akik a hatósági rendelkezéseknek eleget nem tesznek. Május 10-ikén az összes házak és üzlethelyiségei­ kifogástalan lobogókkal látandók el ! Telefon 70. ERZSÉBEY-tflQZf Telefon 70. Ma 5, 7 és 9 órakor és holnap 4, 6, 8 és 10 órakor Hetlelberg am Ildiik telelni. Főszerepben Dorothea Wick, Vivian Gibson és A. Schleior. ÉnekkarraL Nagy precis zanekarral. A Heidelbergben vesztettem el a szivemet folytatása. tenni Romániát, nem az autonómia. Nicolaesccu, Saveanu, Averescu tá­bornok, Mihali Tivadar, Nieler, Sea­­i ZsoreanU tábornok és Buzdugan r­égens beszéltek, majd leleplezték a­­Stefan Cel Mare szobrot. Katonai díszszemle következett. Kisenev ösz­­szes csapattestei elvonultak a re­­igensek előtt. Diszbeszéddel értek véget az ünnepségek, jogi előnyöket is el akar érni az Oroszországgal megkezdődő gazda­sági tárgyalásokon. Az internálás Bécsben történnék. Mind bizonyo­sabbá válik, hogy a múlt évi jú­­liusi véres eseményeknek főrészben Kan Béla volt az irányítója és mozgatója. A szintén le­artóztatott titkárnő­ről Brener Ilonáról kiderült, hogy burgerlandi illetőségű és szülei Magyaro­rszágon élnek. Budapest. Schwm­nitzer rendőr­­taná­rós vasárnap Bácsbe utazott és hosszabb megbeszélést folytatott Schober rendőrfőnökkel. A bécsi rendőrség lázasan dolgozik . Neu­­von­ tevékenységüket Bulgáriá­ra, Romániára, Görögországra, Albániára és Lengyelországra is ki akarják terjeszteni. Propaganda irataik kizárólag a leg­szegényebb és a legiskolázatlanabb osztály szenvedélyeire és ösztöneire spekuláltak. Semmi elméje­ről nincs szó az iratokban, ellenben durva rágalmak és obszcén kifejezések a mai rezsim és a szocialisták ellen. Egyformán támadják és gyalázzák bennük Bethlent, Preyert, Hajas Ivánt, Esztergályos, Bachinger és Garami szociál­demokrata vezéreket. M9KWJHBP aWKXVfimi M.. UMtOXWK fc*, 9* Gyár­ utca közelében kiadó 2 szobás lakások és eladó háztelkek. Érdeklődni Kalász bőr­üzletében (Lázár Vilmos-utca 3.) Szeplők, más foltok és min­den arctisztátlansá­­gok éli eti vaszauijonKárpáti-féli Bontos tejkrémet Poincaré a pótválasz­tásokon is győzelme aratott. León Blumot kibuktatta egy kom­munista, aki jelenleg is fogság­ban van Páris. Az éjjel 12 óráig beérke­zett eredményekből kitűnőseg a kor­mánypárti blokk 70—80 többségre számíthat, ami 20 a­ több, mint a minő többségre Poincaré eddig tá­maszkodott. A kommunisták vere­­sége nagy feltünést keltett, az ed­digi 28 kommunistával szemben legfeljebb 15 képviseljük lesz. A legszenzációsabb ereim­ig Leon Blum bukása a k­omunista Dae­­iossal szemben akit nemrégen le­tartóztattak és jelenleg is fogság­ban ül.

Next