Aradi Ujság, 1928. június (29. évfolyam, 120-143. szám)

1928-06-01 / 120. szám

fceíkon nincs munkaszü­net. Az aradi rendőrprefektúrától nyert értesülésün­k szerint hétfőn, román pünkösd második napján csak hí­­vatati szünet van, de munkaszünet nincsen. Ennek folytán az üzletek nyitva tarthatók egész napon át és a gyárakban, műhelyekben folyhat a munka. Kihalasztják a kisantani konferenciát. Bucuresti. A „Cuvântul“ szerint Titulescu megváltoztatta ház érke­zésének időpontját. Ez al­ól való­színű, hogy a kisantant konferen­­ciáját. Nem kell ezután kiutazási vízum a rendőrprefektúrától Az aradi rendőrprefektúrához teg­nap érkezett meg a belügyminisz­teri rendelet, amely megszünteti azt az egy év előtti rendelkezést, hogy e­ utazás előtti napon még a rend­őrségtől is kell kiutazni vzumot kérni. Egy aradi szállítási válla­lat bű­nvádi feljelentést tett Jovitia curtici vendéglős ellen. A „Dácia“ aradi szállítási válla­lat dr. Köves ügyvéd alján bűn­vádi feljelentést tett Jovitia Jenő curtici vendéglős ellen, hamis vád büntette ellén. A vendéglős ugyanis még hónapok előtt 25 ezer lej köl­­c­önt kapott a szállítási vállalattól és a kölcsön biztosságára hat olaj­festményt adott át kézizálog gya­nánt. Nemrégiben visszakövetelte a képeket, amelyet a , Dácia“ nem adott ki, minthogy jelen­eg is 21 ezer lejes követelése áll fen a ven­déglőssel szemben. Jovitia ekkor bűnvádi feljelentéssel kísérletezett, amelynek természetesen nem lesz eredménye. A feljelentő azonban megjárta és a fe­gyver visszafelé sült el, mert a szállítási vállalat tegnap Sot­rescu vizsgálóbíróhoz terjedelmes feljelentést adott be Joviţia ellen, aki hamis vád címén kerül a bíróság elé. ­­szoba. konyha, kertes lakás azonnal kiadó. Értekezni Dr. Boca ügyvéd irodá­jában, Bul. Reg. Ferdinand 62. Pedigrés fajkutyák kaphatók Gyarmathy Géza Marosb­ál sport-kinelében Muresel (Zsig­­mondháza) Értesítés. A „Párneava“ szövetkezet fel­kéri mindazokat, akik hitelben ártat­­adtak át Stiin Ferenc elarasílónak, hogy igényeiket 3 napon belül az elnökségnek jelentsék be. Elnökség Egész éjjel folyt a harc Belgrádban a diákok és a rendőrség között Állítólag 4 diák meghalt és 30 megsebesült. — A kormány meg­­bukik a nettunói egyezmény miatt. — Óriási elkeseredés a jugoszláv fővárosában, Belgrád. A tegnap esti és éjjeli harcokról a következő rézleteket jelentik : A diákok egy csoportja a rendőrségi sortűz után a Ruszkij vendéglőbe vonult vissza, amelynek második emeletéről bútorokat hajigáltak le a csendőrökre és rendőrökre. Ezek közül többen súlyosan megsebesültek. Közben a barrikádokon folyt a harc a diákok és a lovascsendőrök között. A diákok revolverrel védekeztek és a golyók több csendőrt megsebesítettek. A csendőrségi sortűz hatása borzalmas volt. Hír szerint 4 diák halt meg és több mint 30 szenvedett a tüzelés kö­vetkeztében sérüléseket. A fővárosban óriási az elkeseredés a kor­mány ellen, amelyet az ellenzék felelősségre von azért, mert hír szerint a belügyminiszter adta ki az utasítást a rendőrségnek és a csend­őrségnek a tüzelésre. Politikai körökben azt hi­szik, hogy a kormány kénytelen lesz még a mai napon lemondani. Belgrád: A­ késő éjjeli órákban újabb sú­lyos összeütközések támadtak a főváros több pontján a tüntetők és a karhatalom között. Éj­féltájban a halottak és a sebesültek számát még nem lehetett megállapítani. Éjfél után tűzoltóság vonult ki hatalmas gőzfecskendőkkel és a víz­­sugarakkal űzték el a diákokat a barikádokról Nagy izgalmak a városi tanács mai ülésén. Dr. Marcus Mihály indítványozta, hogy a Victoria ügyét vegyék le a napirendről és a város ne kérjen csődöt az intézet ellen. Ma délelőtt tíz órára hívta össze Panait Petrescu vizsgálóbiztos az aradi városi tanács ülését, hogy is­mertesse vádjait és felvesse a bi­zalmi kérdést. Anghel polgármester jól felkészült a mai ülésre. Tegnap délután a Victoria kivételével az összes aradi pénzintézetektől fel­vette a városi pénzeket három mil­lió lejt és az állampénztárban de­ponálta, a nyugtákat, pedig bemu­tatta Petrescunak. Kilenc órakor felkeresték a polgármestert Marcus Mihály dr. a Banca Româneasca ve­­zérigazgatója és Ispravnic Sever dr. a Victoria igazgatósági tagja, hogy a Victoriával szembeni elha­tározásának megmásítására bírják. A polgármester ugyanis kijelentette, hogy amennyiben a Victoriánál levő tizennégy millió Városi pénzt a pénzintézet ma úára bec­átja rendelkezésére úgy még ma meg­kéri a csődöt a pénzintézet ellen. Fél 11-kor még javában folynak a tanácskozások. A tanácsülésre las­san gyülekeznek és elkeseredéssel beszélnek a kilencedik vizsgálatról. Fél 11 elmúlt, amikor Anghel polgármester 16 tanácstag jelenlé­tében az ülést megnyitja. 15 tanács­tag távol maradt. Anghel hosszabb beszédben ismertette a városi leté­tek sorsát, bejelenti, hogy 3 milliót­­ felvett a különböző pénzintézetek­től és elmondja, hogy maga Duca­­ belügyminiszter utasította, hogy a Victoriával kíméletesen bánjon és ne akadályozza meg a szanálást. A városnak 15 millió van a Victoriánál. . . mindaddig tartotta magát Duca utasításához, amíg most Panait I Petrescu felelősségre nem vonta.­­ Tegnap megjelent a Victoriánál,­­ ahol kijelentették, hogy a 15 mil­­l­iót nem tudják kifizetni. Erre ő­­ megtette a szükséges lépésüket az aradi törvényszéknél az összeg be­hajtására. Ezután Marcus Mihály dr. hosszabb beszédben ismerteti a helyzetet. Anghel helyesen essleke- I deli, amikor a Victoriával szzemben kíméletes volt. Ő most kilenc na­pig volt Bucarestiben és sikerült is a szanálást biztosítania, de a vá­rosnak ez a lépése, amely a csőd elé állítja az intézetet, mindent fel­­fordít C­sőd esetén a város nem kap egy bánit sem. Itt nem csak 18.000 betevő érdekeiről van szó, de nagy nemzeti és gazdasági érdekekről is. Azt javasolja, hogy vegyék le a kérdést a papirendről és a város kérjen pontos utasítást a belügymi­­niszertől, hogy milyen álláspontra helyezkedtek a Victoria ügyében. Panait Petrescu kijenti,hogy nem azért jött Aradra, hogy a várost arra késztesse, hogy a Victoriát megfojtsa. Ő csak azt kérdi, hogy a tanácstagok szolidárisak-e a pol­gármesterrel, vagy se*" Az ülés folyik. r S ■!­l Ml litelvaslIAaMUWflCT Egy szoba-konyhás udvari lakás azonnal kiadó Str. Marie Ghendi (Kölcsey-u.) 11. szám. Elfogták a hagymásbodoni kettősgyilkosság tetteseit. Tudósítónk jelenti : Megírtuk, hogy tegnapelőtt Hagymásbodon község­ben borzalmas kettősgyilkosság tör­ént, amelynek Boda György és Nagy Sándor adószedők estek ál­dozatul. A csendőrségnek rövid nyomozás után sikerült elfognia a tetteseket, Nagy Béla és Andrási József 25 éves falusi legények sze­mélyében, akik eleinte tagadni pró­báltak, később azonban bizonyíté­kok súlya alatt megtörve bevallot­ták elvetemedett tetüket. A gyilkos legényeket átadták a marosvásár­­helyi ügyészségnek. 1928 ftitiftis 1. pénfeVi A csehszlovák sajtószerve­zetek a cenzúra eltörlését követőül: Prága. A csehszlovák újságírók, szervezetek egyhangúlag állást fog­laltak a cenzúra haladéktalan el­törlése mellett és megállapították,­ hogy a sajtócenzúra túlkapásai tantl­hatatlanok. SPORT: Spanyolország 7:1 arányban győzött Mexico fölött a futballolimpiászon, Amsterdam. Tegnap délután folyt le a spanyol-mexicói futballmérkő­zés, amelyet 8:0 félidő után 7:1 arányban a kitűnően játszó spanyo­lok nyertek meg. A magyar Boton­­kay bíró vezette a mérkőzést, a­melyen 6000 lőnyi néző jelent meg. A spanyolok végig nyomasztó fö­­lényben voltak, úgy hogy 35 per­­cig a spanyol kapus meg sem érin­tette a labdát. Mexico csapata ab­­szolut gyönge és a spanyolok két annyi gólt rúghattak volna. A budapesti teniszverseny első napján Luppa és Dörner győztek. Budapest. A tenniszverseny teg­napi első napján a Luppa-Dörner páros 6:1 és 6:2 arányban győzött Makkay-ifj. Makkay ellen Dr. Luppa legyőzte Rí­dickét 6:0 - 3-ra, míg Dörner Dar­vast­ól vereséget szenve­dett 6 3 és 6:4 arányban. Az első szettet Dörner nyerte 6:2-re. Az amsterdami futballolim­­tpiász győztesei Budapestre jönnek. x Amsterdam. Az MLSZ emberei tárgyalnak a futballolimpiász leg­erősebb csapataival, akik kégül va­­lószínűeg Uruguay, Argentina és Spanyolország csapatait lekötik több I­feA&Nefféti­xsáckőzésre.

Next