Aradi Ujság, 1928. július (29. évfolyam, 144-169. szám)

1928-07-01 / 144. szám

isi­tai Ilii az egész­ságon­ ü­nnepelt K­Sffisa teljes zenekarával naponta este 11 óráiól az itt is isis® forraszán ven­dégszerepel MKlOSffs­a és kiadóhivatal : Arad, BhJ. 1 ! Reg. Mara 9. (Neuman-ház) Telefon : Timişoara! szerkesztőség és kiadóhivatal | iSzentgyörgy-tér, Igazgató: Hajdú Jenő. Vasárnap, 1928. julius 1. Felelős szerkesztő:­­ XXIX. évfolyam. 144. szám.­­ Dp. Vörös lászló.­­ Vasárnap ára 2 lei. Apró hirdetés ára szavanként _ — — — — 4 lei vastagabb szó—______ __ __ 8 „ legkisebb apró hirdetés 10 szóig 40 . Mihály király a fővárosba érkezett. Bucuresti. Mihály király és Elena anyahercegnő ma Scrobiateából a fővárosba érkeztek. Titulescu meglátogatta Averescu tábornokot, Bucuressi. Titulescu tegnap meg­látogatta Averescut, akinél hosszabb ideig tartózkodott. Valószínű, hogy a külögyminiszter Iorgát is felkeresi, mert súlyt helyez arra, hogy az összes pártok vezetőit kellően in­formálja a külpolitikai helyzetről Egy éve Ferdinand király halálának. . Bucureşti. Július 26-án lesz egy éve Ferdinand király halálának. Eb­ből az alkalomból gyászistentiszte­letet tartanak, amelyen a királyi család összes tagjai, a régenstanács vesznek részt. Ismét tombol a morenii szondatűz, Bucureşti. Jelentettük, hogy a­­Morenii szondatüzet, néhány nap­pal ezelőtt sikerült teljesen elfoj­tani. úgy látszik azonban, hogy ez az eredmény csak látszólagos volt, mert tegnap ismét tombolt a tűz­vész, miközben a petroleomkutból mérges gázok áramlottak és mázsás­­köveket lövett ki. A közelben tar­tózkodó munkások közül hárman meghaltak és ketten súlyosan meg­sebesültek. Ideibirg h­er Heu levezte fi lán­célra és­­Mhm­a fabinet. Berlin. Hindenburg késő este kihallgatáson fogadta Möller Frankent, akit kinevezett kancellár, és jóváhagyja kabinetlistát, amely szerint: Belügyminiszter: Aevering (szociáldemokrata), kelügy: Stressemann, pénzügy: Sobdem Hilferding, gazdasági néppárti: Cursius, igazságügy: Koch (demokrata), hadügy: Gröner (párton kívüli), élelmezési: Dietrich Baden, közmunka­ügyi: Wissel (szociáldemokrata). Az új kormány még ma be is mutatkozik és megtartja az első minisztertanácsot. Kedden ter­jesztik a birodalmi gyűlés elé a kormányprogramot. A minisztertanács nem fogadta el az osztrák igaz­ságügyminiszter lemondását Bécs. A kancellár tegnap este megkapta Dinghoffer lemondó sür­gönyét, azonnal minisztertanácsot hívtak össze, amely azt válaszolta, hogy a lemondást nem fogadja el­­ mindaddig, míg Dieghofferrel sze­­­­mélyesen nem tárgyalnak. ji Száműzött hercegek és arisztokraták sorából kerültek ki az orosz tiszti­­kórus tagjai, akik a mai naptól a Marosparti és az Apolló mozgószín­­házakban gazdag és változatos Programm kerekében a legszebb orosz dalokkal ismertetik meg Arad közönségét. A nagy koncert után nyomban a Szibéria című csodás szép orosz filmdrámát vetíti mind a­ két mozgószínház, amelynek fősze­repét Szergej Nikolajevics Vladimír herceg alakítja. Szenzáció. v Is : § Alda az ErfiM nnta. Ion : M­­ior A francia parlament nagy szótöbbséggel bizalmat szavazott a Poimaré-kormánynak. Páris. A parlamentben Poinmaré miniszterelnök tegnap vá­ratlanul felvetette a bizalmi kérdést. A miniszterelnök kijelen­tette, hogy a francia frank stabilizációját csupán azért tudta eredményesen keresztül vezetni, mert ebben a munkában mel­lette voltak azok is, akik eddig ellene harcoltak. Ezt a támo­gatást ő naivra becsüli és szeretné a jövőben is megtartani magának. Ki­elem­i, hogy a pénzügyi konszolidáció munkája leg­alább kétévi zavartalan munkálkodást követel meg, amelynek biztosítása érdekében kénytelen a bizalmi kérdést felvetni. A parlament ezután 455 szavazattal 123 ellenében bizalmat sza­vazott Poincarénak. A szavazás befejezése után a miniszterelnök kijelentette még, hogy Elzász-Lotharingia lakosságával szemben a megértés politikáját fokozottabb mértékben fogják alkalmazni és respek­tálni a lakosság valamennyi biztosított jogát. A két letartóztatott és elítélt elzászi autonomista ügyében a kormány nem dönthet addig, amíg a bíróság nem fejezte be véglegesen ezt az ügyet. Ha a legfelsőbb bíróság is döntött már ebben az ügyben a francia kormány nem fog késlekedni, hogy megértésének kife­jezést adjon. Sámán No­, varro-val . ra mond le a jugoszláv asormány. Belgrád: Mára biztosan számolnak az össz kormány lemondásával. A­ kabinetalakításra legtöbb esélye Marinkovicsnak­ van. Párisiból Bucurestibe repült a görög pilóta. 4 Bucuresti. Tegnap délután hat­ órakor Bucurestibe érkeztek Ada­­­mides és Papadegos görög repülők, akik Párisból leszállás nélkül tették meg az utat. A görög pilóták vasár­­nap visszatérnek Athénbe és ezzel befejezik közrepillésüket. ■ ■'iái—Iii U­fiinri miiwim—— i Befejeződött a vizsgálat a magyar kötvényh­amisítás­­ügyében. Párisból jelentik: A vizsgálóbíró be­­fejezte a vizsgálatot a magyar köt­vény­hamisítás ügyében és az ügyre vonatkozó aktákat felterjesztett© az ügyészséghez és azt indítványozta, hogy csalás ellen emelje a vádat. szombat este fél 10 órakor d. n­. 4, 6 és fél 10 órakor Az uj aradi mozgóban TMlAsrzn°aTM Plfelfi Kli^Sif víg!g sziftes fel­vétel. A főszerepben : Uliii llliUi Douglas Fairbanks. Középkorú csinos szobaasszonyt keres kaució­val »Hotel Transylvania« állomással­ szemben. i I Szépíti, üdíti és fehéríti az arcbőrét a Kárpáti renace tejerésna. 09 szobaién inns Halob­tria o. IH és Mta« MAROS*» és APOLLO Mozgósadaházailban. Ne fogadjon el mást. Késziti : Kárpáti gyógyszertár, Arad. Villamos állomással s­zem­ben.

Next