Aradi Ujság, 1928. július (29. évfolyam, 144-169. szám)

1928-07-01 / 144. szám

✓928 fui!«« I­­mámat). Aradi fiatalember doktorrá­­avatása Svájcban. Stauber János­, aki előbb már kereskedelmi oklevelet szerzett a berlini főiskolán, tegnap a közgaz­dasági és kereskedelmi tudományok doktorává avatták. Az ifj. Stauber dr. a naachateli egyetemen végezte ta­­nulmányát. Az új doktor Stauber Józsefnek, az Aradi Közlöny főszer­kesztő laptulajdonosának a fia. A király fényképe jótékony célra. Eniade György kapitány és Manea Illés belügyminiszteri engedéllyel és az aradi rendőrprefektúra jóváha­gyásával gyűjtést rendeznek a vá­rosban a »Victoria« című lap ja­vára és Mihály király őfelsége arc­képét árusítják. Tekintve, hogy az akcióról befolyó összegek jótékony célra fordíttatnak, ezúton is kérik az aradi közönség pártfogását. Ma és minden szombaton Vezér János vezetése alatt álló Aulich Lajos- és Lipót-­. sarkán levő­­Mintákért*4 A német kémkedési per húsz orosz vádlottjára halálbüntetést kért az államügyész. Berlin. Moszkvai jelentés szerint, az államügyész elkészítette a vádiratot, a szénvidéken lelepzett kémkedési bűnperben, a­melyben Kulink© államü­gyész elejtette a vádat Mayer mérnök ellen, aki állítólag több titkos csomagot kapott ellenforradalmi célokra és aki egy turbinát szándékosan elpusztított. A főügyész a vádat Baskin koronatanú vallomására alapította. Utóbb azon­ban kiderült, hogy a koronatanú teljesen megbízhatatlan. A má­sik német vádlottat, Balsiebert a vád sem találta bűnösnek és hozzájárult a felmentéséhez. Georg Ottó mérnököt az államügyész azonban bűnösnek találta és hat hónaptól egy évig terjedő bör­tönbüntetés kiszabását kérte. Az államügyész szerint teljesen bebizonyult, hogy a szén­­vidéken a német mérnökök és műszaki emberek ellenforradalmi akciókat folytattak, sőt kémkedtek is. A német A. K. G. társa­ság azonban minden valószínűség szerint, távol állott ettől az akciótól, hanem bizonyos, hogy ennek a társaságnak egy igaz­gatója organizálta az ellenforradalmi megmozdulást. Az állam­ügyész ezután húsz orosz alattvalóra, akik a vádlottak padján ültek , halálbüntetés kimondását kérte. Sok másik vádlottra életfogytiglani fegyházat követelt. Berlini körökben nagy megdöbbenés keltett az a hír, hogy Ottó mérnökre súlyos büntetés kiszabását kérték. Remélik, hogy a bíróság nem mondja ki a súlyos büntetést. Temesvárnak­­ kezdje el gyűjteni lapjainkat (friss Újság és Esti Újság) hogy­­ is részt­­vehessen díjtalan sorsolásainkon. Egy aradi bankszolga erkölcstelen merényletet követett el 13 éves mostohaleánya ellen. Bestiális módon elkövetett merényletről érkezett ma felje­lentés az első kerületi rendőrségre. A feljelentés szerint Kenéz Péter aradi bankszolga erkölcstelen merényletet követett el több ízben a vele egy házban lakó 13 éves mostohaleánya ellen. A bankszolga a Bolinteanu (Arany János) utca 4 számú házban lakott feleségével és 13 éves leányával. Néhány héttel ezelőtt a tizenhárom éves leány fájdalmakról panaszkodott anyának, de rosszulléte nem volt feltűnő. Néhány nappal ezelőtt azonban el­mondotta, hogy mostohapja Kenéz Péter állandóan szerelmével üldözi. Néhány héttel ezelőtt anya távollétében meglepte és mielőtt védekezhetett volna, erkölcstelen merényletet követett el ellene. Kenéz Péter azóta több ízben megismételte bestiális cse­lekedetét. A fiatalkorú leányt azonnal orvoshoz vitték, aki meg­állapította, hogy a tizenhárom éves gyermekleányon súlyos ter­mészetű roncsolások nyomai vannak. A kétségbeesett anya nyomban bűnvádi feljelentést tett a rendőrségen, ahol kihall­gatták Kenéz Pétert, aki természeten tagadta tettét és azzal vé­dekezett, hogy a merényletet nem ő, hanem valaki idegen kö­vette el. A leány azonban álhatatosan megmaradt első vallo­mása mellett és így tovább folyik a nyomozás a lelketlen apa ellen irányuló terhelő adatok gyűjtésére. Értesítés. Minden vasárnap az ajaradi KORNETT-féle vendéglőben TOISCHER-fÉII WISLET hangversenyez délután 4-től este 8-i­g. Elsőrendű konyha, kitűnő hegy­aljai borok, álandóan frissen csapolt „DREHER“-sör. Pontos kiszolgálás és méltányos árak. Szives pártfogást kér : KORNETT VENDEL Temesvári apróhirdetések. rop Fazekassegéd állandó munkára felvétetik Tori György Timisoara, Gyár város Ré­­káai­ út 26. Tim­isoarán, Krisán-telepre újságárust keresünk, jelentkezni a timaisoarai kiadóhiva­talban. Tanonc felvétetik optikai és műkőszörfllésre azonnalra Mihailovics optikus Timisoara, Jó­zsefváros Bem-utca 22. Munkáscikkek. Kész munkásrakftk 300 lei. I-a mun­káévi» 120 lei. Kalapjavitások azon­nal eszközöltetnek. Rivas Magazin »Elite« FrebUn. 46. Freier-a. sarkán Tim­isoarán, a józsefvárosi temető mellett (Sági úton) villamos megállónál áll a Ka­­pecky-féle villanyra berendezett kör­hinta, hajóhinta, ütőgép és lövölde. Legújabb modern villanyra beren­dezett zene orgona. Nagyszerű szó­rakozás. Ne mulassza el, látogasson el mielőbb. Helyszűke miatt eladok gyönyörű szép háló­ebédlő és őrrszoba, valamint konyhaberendezést mélyen leszálitott árban, a kitűnő hírnévnek örvendő vendéglő kerthelyiségében az utaradi Toischer­­féle 50 tagú zenekar, éjfél után cigányzenekar hang­versenyez. A legkellemesebb csa­ládi szórakozó hely­ségbehűtölt ita­lok, frissen csapolt Dreher-sör. Me­leg és hideg italokról gondoskodva van. Figyelmes kiszolgálás ! 'WEaE8S&EBtBEEEBBI3WBBŒS&&&&‚l^^ — LEGJOBBAN étkezhet a­­Vadászkfirt éttermében. Se Usai drága fürdőhelyekre, mikor ARADON is épp oly hatásos borlást szénsavas, valódi kénes és sós fürdőket vehet a­fféle ártézi " fürdőben. Nyitva férfiaknak r. 61/*—d. u. 2-ig „ nőknek d. u. 2—6-ig. Kedvezmányes áru fagyrézalak ! Nem ég le fájdalmasan, ha Stranil&rEsti Használ. — Kapható minden gyógyszer­­tárban, drogériában és illatszmntárban. Ára 25 lel. I Márton József asztalosmester Timisoara, Józsefvá­ros, Ötvös-utca . Szakmunkások ! Erdélyi iparvállalat keres első­rendű szakmunkásokat kitűnő fel­tételek mellett. Jelentkezni hétfő reggel 8 órakor a Vasiparban. Felvételnek : szerszámlakarosok, lakatosok, vasesztergályosok, maró­sok, asztalosok, mintaasztalosok, revolverbeállítók, bádogosok, fém­nyomók, motorszerelők stb. Halló ! Arad szenzációja ? 10 órai kezdettel nyílik meg BRISTOL KABARÉ­LISTÁA“ Világvárosi atrakciók. 12 arlista felléptévé!. Magyar és román komikusok. Jövettek, Táles Jánnosc. Magyar és román énekesnők. Akrobiták. Zongora-kíséretet végzi Vécsei Tivadar Budapestről. — Reggelig nyitva. Timisoarai színház. Szombat este 9 órakor: Éva. Vasár­nap délután 3 órakor: Zenebona, olcsó helyárakkal. Vasárnap délután 6 órakor: Dybak. Vasárnap este 9 órakor: Nászéjszaka, Timisoarai mozihírek. Szombat, június 30. Belvárosi mozi: Barbara a sivatag leánya. Gyárvá­rosi mozi: Ramper. Mehalai mozi: Pappenheim hercege. ­4 HEHN JÓZSEF bútorgyár, Temesvár Józsefváros, Rózsa­ u 8. Rendkívül olcsó áron vállalok bútorjavítást, fényezést, politúrozást házaknál, vagy műhelyem­ben. Leggondosabban tértitek minden e szakmába vágó «­ munkát. Konyhabe­­rendezések modern minta után már 3500 lejtől kezdve kostfilnek. Szivca megkeres ticket két:

Next