Aradi Ujság, 1928. szeptember (29. évfolyam, 196-221. szám)

1928-09-01 / 196. szám

StRikesztAság és Madóhivatal: Arad, Bal. Ref. Maria 9. (Neuman-ház) Telefon : 503. Timiscarai szerkesztőség és kiadóhivatal : Szentgyörffy-tér. Igazgató : Hajdú Jenő. Szombat, 1928. szeptember 1. Felelős szerkesztő : a XXIX. évfolyam. 196. szám. Dr­. Vörös László,­­ Hétköznap ára 1 leu. Apró hirdetés ara szavasként _ _ _ _ _ 4 lel vastagabb szó... _ _ _ _ 8 „ legkisebb apró hirdetés 10 szóig 40 _ negyven milliónyi kisebbség bizalmatlanságát nyilvání­totta a népszövetséggel szemben. Genf. A kisebbségi kérdéssel fog­lalkozó kongresszus tegnapi ülésén bizalmatlanságát nyilvánította a népszövetséggel szemben, amely nyolc év alatt a kisebbségek érde­kében úgyszólván semmit sem csi­nált. A román jegyzék Magyar­­országot makacssággal vá­dolja az optánsperben. Genf: R­omán kormány által át­­nyújtott jegyzék többek közt kije­lenti, hogy a román kormány nem zárkózik el a megoldás elől és kéri hogy kér­jék meg az érdembe vágó komoly tárgyalásokat, amelyeknek eddig Magyarország állott útjában. Nem hiszi, hogy ragaszkodni lehet végig ahhoz a makacs magatartás­hoz,­amely­et Magyarország ez ügy­ben elfoglal s amely ellentétben áll a Népszövetségnek ez ügyben ki­fejtett álláspontjával. A román kor­kérdést, ez egyet jelentene azzal, hogy minden út el van zárva a két kormány közötti tárgyalásra. Lehe­tetlen, hogy a tanács ezt megtegye, mert hiszen a mailkor már elis­merte, hogy a helyes megoldás egyetlen alja: a felek közti közvet­len tárgyalás. Chamberlain legutóbb ideg­rohamot kapott. London. A Panama-csatornához üdülésre alázó Chamberlaint tegnap hordágyon vitték hajóra, Balkarja fel v­an kötve. Chamberlain álla­pota súlyos, legutóbb idegrohamot majd utóbb ideggyulladást kapott. wsbBanESERaaam­aiSA.. ■ riassz?: viy-rrrygss Un­­sini Ma 5, 7 és 9 órakor utoljára A sátán keservei. PUTTY LYA­­s Világszenzáció­­ Főszerepben Y\°\V+ HOZ­UW ! m vaammsamam ­ Románia nem hajlandó tovább tár­gyalni az optánsügyet. Mit tárgyalt a tegnapi minisztertanács? A román kormánynak az optánsperben eddig elfoglalt álláspontja megingathatatlan. Bucureşti. A kormány tagjai tegnap délután hat órakor minisztertanácsra gyűl­tek össze. A minisztertanácsnak legfonto­sabb napirendi pontja vett Argetolan­u köz­i­ügy min­sztereje jelentése az optánsperben­ a Magyarországgal lefolytatott legutóbbi jegyzékváltásról. Argetoianu kijelentette a kormánynak azt az álláspontját, hogy a Népszövetség a júniusi ülésen végleg el­­­ntézte az optánskérdést, azzal a határo­­­atával, hogy nem foglalkozik azzal to­vább. A ro­mán kormány továb­ra is ra­gaszkodik ahhoz az álláspontjához, mit a magyar jegyzékre adott válaszában kifej­tett s amely szerint Románia felajánlja az optánsoknak a kártérítést, de abból a pénzből, melyet Magyarországnak Romá­nia számára kell fizetnie. A minisztertanácson Argetoianu még részletesen ismertette a kormány tagjaival a Kellog-féle békepaktumot. , A minisztertanács végül foglalkozott az élelmiszer-uzsorával, amely a regátban, főkép­p dig Bucurestiben ütötte fel a fe­jét s amely óriási módon emelte az élel­miszer árakat. Vasárnap dél­előtt fél 12 kor­­reper Malins vislont. Harry Halm­as az Erzsébet slágermozgóban 10, is leses helyárak. Pávakirály­ álma­i mÊÊÊÊÊÊÊKmemmmÊmsmammwammEma­mmmtmÊÊÊÊm Befejeződött a vizsgálat Kaufmann Kamill ellen. Kedden tárgyalja az Interimár bizottság az ügyet. A Kaufmann Kamill gépüzemigaz­­gató elleni vizsgálat tegnap befeje­zést nyert és Oláriu vezértitkkát vizs­gáló biztos jelentését készíti, ame­lyet kedden terjeszt az interimár bizottság elé. A vizsgálat eredmé­nyéből annyi kiszivárgott, hogy több esetben beigazolódtak a Kaufmann Kamill ellen emelt vádak. Az inte­­rimár bizottság ülését nagy érdek­lődés előzi meg. Letartóztattak 20 érsekúj­­vári magyart, akik a Him­nuszt énekelték. Érsekújvár. Az ügyészség rende­letére letartóztattak húsz itteni ma­gyar embert, akik Szent István nap­ján a magyar Himnuszt énekelték egy vendéglőben. Egy francia ortost lefeje­zett egy repülőgép. Pária. Amiens partvidékén dr. Croydon orvos figyelte a röpködő repülőgépeket. Az egyik hirtelen leereszkedett és propellerével Croy­­dont szabályszerűen lefejezte. Holnap dönt a Népszövetség az optánsügyben. Ginf. A Népszövetség holnap dél­előtti ü­ésén dönt azölött, hogy napi­rendre tűzze-e ismét az optánspert vagy Sem. Az angol lapok azt írják, hogy a­ Népszövetség a jelen ülés­szakban nem fogja tárgyalni az optánsügyet. Egy arad megyei községben a bika felnyársalt és agyon­taposott egy bérest. Borzalmas színjáték játszódott le tegnap délután az aradmegyei Ví­­ncen­ községben. A késő délutáni órákban hajtották a községháza irá­nyába a falu bikáját. Vuita Tódor bére-gyerek éppen arra haladt és inleselkedni kezdett a hatalmas álak­tal. A bika hirtelen lendülettel szarvára nyársalta a bérest, majd a földhöz vágta és a szó szoros érleléjében agyontaposta. A feldü­hödött állatot csak nehezen lehe­­hetett megfékezni. Mire a béresgye­rek segítségére siettek, a szeren­csétlen fiú már kiszenvedett. A csendőri nyomozás megállapította, hogy Vuita saját maga okozta tra­gédiáját. Az esetről jelentést küld­tek az aradi ügyészságnek, amely tekintettel arra, hogy gondatlanság nem forog fenn, megadta a teme­tési engedélyt. ■ — •’raram­aawmawws JU- - Külön tatárral fenette Ber­linbe jelentését Stresseman, Berlin. Möller Franken tegnap megkapta Stresemann jelentését a Poincaréval és Biianddal folytatott tárgyalási eredményéről. A jelentést külön tatár hozta, de semmi sem szivárgott ki belőle. Beavatottak úgy tudják, hogy a tárgyalások ki-, terjedtek a Németország és Fran­­­ciaország közti összes függő kérdé­sekre és a Rajna vidék kiürítésének kérdésére is. Egy százados halálos motorkerékpár szerencsét­lensége. Budapest. Schwett Zoltán száza­dos motorbiciklin jött Tatatóváros­­ból Pestre. A főváros közelében 3 motorbicikli neki­rohant egy kilo­méterkőnek és felfordult. Schwett koponyaalapi törést szenvedett. Haldokolva vitték a kórházba. Beiratások az elemi isko­lákban. Az aradvárosi és az aradmegye* összes állami és nem­ állami elemi iskolákban a tan- és óvókötelésel beiratkozása f. évi szeptember hó 1-től, szept. 10-ig eszközöltetnek és pedig vasár- és ünnepnapok kivét­­elével mindennap d. e. 8—12.ig. d. u. 2—4*ig. Az aradi tankötelesek azon elemi iskolákba kö­tlesek bei­­ratkozni, amely iskolai körletbe* a gyermek lakóhelye tartozik« Óla* sfc. .»tark­teste.

Next