Aradi Ujság, 1928. október (29. évfolyam, 222-247. szám)

1928-10-02 / 222. szám

I APOLLO. HOLNAP, KEDDEN: APOLLO. A főszerepben: Verebes Ernő, Jenny Jssgo és Georg Alexander. ARADI U­JSAG H flyHISERI 1 St 5 Hat szép leány szállást keres. szerkesítőség és kiadóhivatal: And, Bul 8 tfeg. Maria 9. (Neuman-ház) Ietalon : 503. « Timisoarai szerkesztőség és kiadóhivatal : £• Szentgyörgy*tér. Igazgató : Hajdú Jenő. ■ Hedd, 1928. október 2. | Felelős szerkesztő :­­ XXIX. évfolyam. 222. szám* | Dr. Vörös L­á s v 5 | Hétfői szám ára 2 lei Apró hirdetés ara 1 szavasként — — — — — 4 lei ! vastagabb szó««. _ _ _ — ® « ! legkisebb anro hirdetés 10 *70i‹? 40 . Egyesüli a kit tegnapit isi fizet. Az Aradi Polgári Takarékpénztár és a temesvári Sváb Központi Bank fúziója, kétszázmillió lesz a saját tökék összege. A jelenlegi nehéz közgazdasági viszonyok mindinkább követelik a töke koncentrációját és sz­­pari és kereskedelmi vállalatok, valamint a pénzintézetek egybeolvadását. Ez az elv különösen a nyugati álla­­mokban már erős gyökeret vert és ha ezen államok közgazdasági éle­­tét figyelemmel kisérjük, láthatják, hogy ily célú egyesülések nagy számban történnek és hogy hatal­mas fúziók f­olytán a mi fogalmaink szerint gigantikus méreteket öltő bankok képződnek. Az Aradi Polgári Takarékpénztár Részvénytársaság, amely eddig már 26 fiókot létesített, hónapokon ke­resztül folytatott fúziós tárgyaláso­kat a Temesváron székelő Sváb Központi Bank Részvénytársasággal, melynek 30 fiókja van. Ezek a tárgyalások eredményre is veze­tek­ és a bánáti svábság e két legna­gyobb intézete egyesül, érdekkörébe vonva Arad környékének és a Bá­nátnak leggazdagabb községeit. A tárgyalások hosszadalmassága kizárólag arra vezethető vissz­a, hogy a Polgári Takarékpénztárnak az a kikötése volt, hogy a Sváb Központi Bank mentesüljön a „Bistra“ érdő­­ktermelő vállalatnál, a zsombolyai Treiss-féle téglagyárnál és a gyer­­tyámosi „Concordia" téglagyárnál lévő engagement­jeitől, ami végül sikerült is, minthogy ezeket a kö­veteléseket egy külföldi péme8yp­­rt vette át. Ezen fo­­ióval kapcsolatosan a Polgári Takarékpénztár — egy ré­gebbi közgyűlési határozat értelmé­ben való tőkeemelését keresztülvive —­ 80 millió lejt kitévő részvény­tőkéjét egyesíti a Sváb Központi Bank 50 milliós részvénytőkéjével, úgy hogy az egyesített intézet a mérlegeikben kimutatott tartalékai­val együtt körülbelül 200 millió sa­ját tőkeerővel, valamint cea 850 millió lejre rúgó betétálladék felett fog rendelkezni. Olyan összegek, milyeneket más vidéki pénzintézete az országnak alig mutathat ki. Ezen felül az is hírlik, hogy Középeurópa egyik legna­gyobb pénzcsoportja, mely­hez nagy németországi ban­kok is tartoznak, állandóan fogja támogatni az újonnan egyesített intézetet. Az így létesült intézet működését egyelőre még az Aradi Polgári Ta­karékpénztár Rt. cége alatt fogja mindaddig folytatni, míg egy leg­közelebb összehívandó rendkívüli közgyűlés —­ a részvényesek inten­cióinak megfelelően — megállapítja az új cégnevet. Az egyesített inté­zetnek Aradon és Temesváron levő főintézete és ugyancsak e két vá­rosban tartja majd felváltva igaz­gatósági üléseit és közgyűléseit. A fuzionált intézet élére a Pol­gári Takarékpénztár nagy tudású vezérigazgatója Weissenburger Nán­dor kerül mint vezérigazgató, ki mögött ily minőségben már 18 éves múlt áll, nemcsak az évek számá­ban, hanem a elért nagy sikerekben­­ is tekintélyesen. Az ő személye kétségtelen bizonyí­téka annak, hogy az újonnan ki­alakult intézet fényes prosperálása és nagyiva haladása már most biz­tosítva van. A Sváb Központi Bank eddigi vezérigazgatója , Klotz Ádám pedig barátságos megegyezés foly­tán kilép az intézet kötelékéből. Ezen fúzió széles körökben kelt örömet és megnyugvást, mert ez a két intézet közötti k­valitást szün­teti meg, a rezsiket csökkenti és a széleskörű külföldi összeköttetések révén eleső kölcsönök folyósítását teszi lehetővé. Az újonnan egyesí­­­­tett intézet működése és annak­­ nemzetközi összeköttetései miha- ,­marább fogják éreztetni üdvös ha­tásukat Arad környékének és a Bá­nátnak közgazdasági életében. Ezek-­­ nek a külföldi összekötettéseknek­­ köszönhető, hogy a Polgári Taka-­­­rékpénztár, mely már 40 éve biz­­ záloglev­­-kibocsátási joggal, újból kibocsáthat zálogleveleket, minthogy­­ ezek a külföldön nyernek elhelye­zést. Ez az elhelyezés pedig lehe-­­­tővé teszi, hogy újból olcsó amorti- s­zacionális kölcsönök kerüljenek fo-­­­lyósításra. Az új intézet programjá-­­­ban van a kis falusi intézeteknek­­ olcsó visszleszámítolási hitellel való­­ ellátása is, úgyhogy ennek a nagy­jelentőségű fúziónak mindenüvé ki­­ fog sugározni üdvös közgazdasági hatásai­i . — Dr. RADÓ Szülész, nőorvos szabadságáról hazaérkezett, ismét rendel. Diathermis kezelés. (Galea Banatului 2. — Szabadságtér sarok. Ócska ruhák feözéptermetre munkásoknak olcsón eladók. Közvetítek kizárná. Cím a kiadóhivatalban. telefon 70. ERZSEBET SLIJiERlIIZGO. telefon 70. Ma d. u. 5, 7 és 9 órakor: I. rész IF48 UIS: iJEMM BÍZt 10.000 méter, 28 felvonás, 3 részben. — Teljesen uj kod­?»,­l­ső rész: okt. 1—2, Il-ik rész: okt. 3—4, Ili itc rész: ait. 5­6­ MB’* Legújabb Journal előjátékok. Leszállított olcsó helyárak. Zsölye I. résznél: 25 lei I II. és III. résznél­. I. hely 20 lei I Zsölye 20 lei II. hely 15 lei I I. hely 15 lei III. hely 10 lei I II. és III. heh; 10 lei Rejtelmek háza mai reprize eseménye Aradnak. Ezt a filmet harcok árán szerezte meg az Erzsébet slágermozgó igazgató­sága, hogy ezt a monumentális re­mekművet bemutathassa közönsé­gének. A rejtelmek házában Ivan Mosjoukin az egész világot elbű­völte nemes művészetével és ennek a filmnek örök életet adott. A mo­numentális 1COOO méteres, 28 fel­vonáson filmet három részben fel­tűnő olcsó leszállítótt helyárakkal vetíti az Erzsébet slágermozgó, hogy mindenki gyönyörködhessen Mosjoukin csodás alakításában. Felakasztotta magát egy aradi pincér, Csatári Dániel 38 éves foglalko­­zás nélküli aradi pincér tegnap este tiz óra tájban a Lipót utca 7 sz. házban levő­­kamrájában felakasz­totta magát. Egy házbeli fiatal cse­lédleány ma reggel a fáskamrában ment és ott találta a szerencsétlent pincér holttestét felakasztva. Csutak Dániel a házban lakott hosszabb idő óta feleségével és gyermekével. Két hónappal ezelőtt elvesztette a Dácia kávéházban viselt állását és azóta nem tudott elhelyezkedni Nyomorúságában nem tudta a ház­­bérét sem fizetni és a ház új tulaj­­donosnője pert indított ellene. A s­n­e r valószínűleg e feletti bánatá­ban követte el tettét. Este 9 óra táj­ban azt mondta feleségének, hogy sétálni megy és ha ment a táskám­­rába, hogy végrehajtsa tervét Feltartotta a bíróság is az ottlakó­ selyemcsempészeket Ma délelőtt izgalmas tárgyalás után a törvényszék vádtanácsa hely­benhagyta a vizsgálóbíró letartóz­­tatási végzését Spinner Moses bu­­curesti kereskedő és Monda Vazul ottlakai határrendőrfőnök ügyében. A gyanúsítottak védői, Pausesti Mik­es és Dante German dr. kérték védencük szabadon bocsájtását és közben hevesen összeszólalkoztak Man­dra Miklós főügyésszel, aki a letartóztatás fentartása mellett ér­velt erősen. A bíróság végül indo­kolás nélkül a vádhatóság kérelmé­nek adott helyt. Nagy tétel angol férfi divatszövetek ilcsó ÉIÉ8 IgMiCIt 8. 5CHUTZ-nál Arad, sír. Eminescu (Deák F.­u.) 28. Olcsón ruházkodhatik, ha saég ma az árakról meggyőződik.

Next