Aradi Ujság, 1928. november (29. évfolyam, 248-272. szám)

1928-11-01 / 248. szám

Jön ERZSÉBET slágermozgóba : Modern Kiál­lítás. Szenza-Világszenzáció. ttA lei­pik " MARIA PAUDLER (a »Koldus diák« főszereplője) WALTER RILLA (az »Elvált asszony« főszereplője). ARAMIUSAG SusTKesztosee at tandeaivatal : Arad, Búi. Seg. Maria 9. (Neuman-ház) Telefon : 503. Timisoarai szerkesztőség és kiadóhivatal : Szentgyörgy-tér. Igazgató: Hajdu Jenő. Csütörtök, 1928. november 1.­­ Felelős szerkesztő: I XXIX. évfolyam. 248. szám. I ----------­D V. V ö V ö « V. á s z í 1 Hé­tköznap ára 1 leu. Apró hirdetés ara szavanként _ — — — — 4 vastagabb szó„ — — 8 legkisebb aord hirdetés 10 sortig 40 Románia hajlandó valóságos kártérítést fizetni az optánsoknak Berlin. A Germania bucuresti­i tudósítója az optáns kérdéssel fog­lalkozik és tudni véli, hogy kilátás van a megegyezésre, amennyiben Románia hajlandó valóságos kár­térítést fizetni az optánsoknak. A lap tudni véli, hogy Románia és Magyarország nemcsak saját elha­tározásukból döntöttek a közvetlen tárgyalások mellett, hanem főként Olaszország befolyására és Német­­ország keze is benne van a dologban. CTI,mrintsak­ fitjflig 202, Smithmnek 148 biztos sza­vazata van. Newyork. Az elnökválasztási pro­­anda lázasan folyik. Ho­­warnek­ig 202, Snoithnek 148 biztos vazata van. A győzelemhez 266 vázat szükséges. Smithnek nagy ,gyei vannak az egyetemi pro­fesszorok támogatásában, akik ál­landóan agitálnak a demokrata je­lölt mellett. ­­ragikus gyermekszülés történt Aradon. A 7 kilós holt gyermek az anyát is megölte. Tragikus és rendkívüli gyermek­szülés történt Aradon. Az egyik kór­házban Dániel Jakabné 30 éves asszony egy 7 kilogrammos abnor­málisan fejlett holt gyermeket szült. A szülés következtében az anya is meghalt. Orvosi körökben nagy fel­tűnést keltett a rendkívüli szülés. A normális csecsemő a megszüle­téskor 2,2 és fél kilót nyom. Egy-egy évi börtönre ítélték a văcăreşti fogház elége­detlen rabjait. Bucuresti. A hadbíróság több na­pon keresztül tárgyalta annak a hat kommunista munkásnak a bűnügyét, akik a vacaresti-i fegyházban, a rossz bánásmód következtében fel­lázadtak. A hadbíróság egy-egy évi börtönre ítélte a következőket : Rothenberg, aradi asztalos munkás, Lázár Arnold, Fogel, Finkel és Bor­széki. Az elítéltek azonnal meg­kezdették büntetésük leülését. Bratianu Vintila miniszterelnök aláírtta a német megállapodást Petrescu Comnen és Lapadatu visszautaztak Berlinbe, mit tartalmaz a megegyezés ? Bucuresti: Petrescu Comnen ber­lini nagy­követ és Lepadatu volt miniszter ma utaznak vissza Berlinbe és magukkal visszik azokat a német prepozíciókat, amelyeket Bratianu Vintila miniszterelnök tegnap aláírt és amely aláírással­­ véglegesen elfogadta a német feltételeket. A fel­tételek közül bucurestii munkatársunknak a kö­vetkezőket sikerült megtudnia: Az eredeti tervbe vett ötven millió arany­márka helyett, Németország hetvennégy aranymárkát fizet, még­pedig az aláírás kezde­tétől számított három éven belül. Ennek fejében­­ Románia lemond a Banca Generala bankjegyekért támasztott kártalanítás­­ról, a Reichsbankban őrzött letétről, a semle­gesség ideje alatt Németországnak szállított ga­­bonaneműekre vonatkozó követelésről. Ezenkívül felszabadít­a a Romániában lévő német vagyo­nokat a zár alól. Románia ezenkívül elismeri teljes értékben azokat a német járadékpapíro­­kat, amelyeket annak idején nem­ bélyegeztek le. Telefon 70. Erzsébet slágermozgó. Telefon 70. Ötvenezer lej értékű ékszert loptak egy aradi tisztviselő feleségétől. Az aradi rendőrség bűnügyi osz­tályán Máris Rudolf­né textilgyári tisztviselő felesége feljelentést tett, hogy a múlt éjszaka folyamán la­kásán szekrényéről valaki ellopta 50.000 lej értékű ékszereit. A rend­őrségi nyomozás megállapította, hogy a lopást valószínűleg a cse­lédleány követte el, aki egyelőre­­ tagadja a tettét, de a jelek amel­lett szólnak, hogy az ékszereket a leány már el is juttatta Úiszent­­apnán lakó rokonaihoz. A délután egy rendőrtisztviselő kiutazik Új­­szentannára, ahol folytatni fogja a nyomozást. A Cukorgyár udvarában egy idegen felcin talál­tató­­. Igazolt tulajdonosa ugyanott átveheti. Súlyos vádakat emeltek a Hangya-szövetkezet ellen, Bucureşti. A képviselőház tegnapi ülésén Rusu Abrudeanu képviselő súlyos vádakat emelt a Hangya fo­gyasztási szövetkezet ellen. A­ra kérte a kormányt, hogy szigorú vizsgálatot indítson a szövetkezet ellen. Felmentették a diákgyilkos­­sággal vádolt Hussmannt, Essen. Tegnap este hirdette ki ítéletét a diákgyilkosság perében a bíróság. Az ítélet Hussmannt, akit a gyilkossággal vádoltak felmentette iwKnasfiaESDSr­*' masppgu/maxmtmm*. Meghalt a marseillei asszonygyilkos, Marseille. A kilenc asszony meg­gyilkolásával vádolt Rey Péter, aki börtönében éhségsztrájkot kezdett és 18 nap óta nem vett magához sem ételt, sem italt, tegnap a bör­tönben meghalt. II III III MILI­S NYÍLT­ TÉR. Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelenséget a szerkesztőség. IRODÁNKAT áthelyeztük Strada Soarului (volt Zoltán­ utca) 6. sz. alá. Weisz és Haász szállítók, (a legmodernebben berendezett üzemben készült) FELVÁGOTTAK egynegyed kg. 19 lei Kenőmájas, lőtt császárhús, tormás stb. stb. Kapható GANT­N­ER MÁTYÁS fűszer és cae­m­um»» «OMtr

Next