Aradi Ujság, 1929. február (30. évfolyam, 26-48. szám)

1929-02-01 / 26. szám

feark. és kiadóhivatal: Arad, Bal. Heg. Ma. da 9. Tel. 533. Timisoara­ szerte, és leadó, alv. Belr., Mercy*u. 2. Iszazg.: Hajdú Jenő. Satu maréi igazgató: Rozenbaum Sándor. Öld. Péntek, 1929. február 1. Felelős szerkesztő: I XXX. évfolyam. Vörös László:­­ Hétköznap ára 1 len.I Apró hirdetés arc szavanként _ _ _ _ _ 4 vastagabb szó_ _ _ _ 8 legkisebb anro hirdetés 10 «­Ai*» 40 26. számr­­ei tEBUJftBB. Halálra ítélték a spanyol katonai zendülés vezetőit. Az egyik elítéltnek sikerült megszöknie. Madrid: A hadi törvényszék teg­­nap a zendüléa­lmom v­zetőjét, három spanyol tá­­rnokot golyó általi halálra ítélt. Az ítéletet hol­­nap hajtják végre, de csak két tá­bornokon, mert a harmadiknak ma éjjel sikerült megszöknie.­­ Gindad-Real : J­irio tábornok, a­­rendőrség főparancsnoka ideérke­zőt. A t­enapi nap folyamán több mint hatvan tisztet és polgári elő­­kelőséget tartóztattak le, aki részt­­vettek a rendő­ra előkészítésében. Hivatalos nyilatkozat szerint nem emelik a do­hány­árakat a Bncurenti. A pé nzügyminiszterium és az RMS, vezérigazgatósága a mai bucur lapokban hivatalo­san nyilatkoznak, hogy nem lesz sem­miféle áremelés a dohányárakban. Árvíz Galacban, Galac. Az itteni esőzések és a­­hó gyors olvadása következtében árvíz van, amely a külváros több tálcáját elöntötte és sok házat megrongált. Összeesküvést lepleztek le a litván kormány ellen. Paria­ Waldemares miniszterelnök kijelenté­te a Diily Mail tudóautójá­­nak, hogy nagy összeesküvőt lep­leztek le, amely a kormány ellen irányult. A lap szerint a litván köz­­társasági elnök is tudott az össze­­­kövésről és így kénytelen lesz ^mondani. Egy temesvári iparos holt­testét találták meg az aradi Vraicn Aurél­ utcában. Az elmúlt éjszaka a hajnali órák­­záján a Vraicn Aurél utcán köveze­tén egy polgári ruhába ö­tözött középkorú férfi holttestére találtak, az esetről értesítették a rendőrsé­get, majd hatósági orvost hívtak ki és csakhamir megállapították, hogy a szeret­ő ellen ember szü­zébhü­­dés következtében halt meg. A zsebében talált iratokból megállapí­tották, hogy Janea István a neve, timisoarai illetőségi és 37 esztönd­­ős iparos. A tragikus halálesetről é­rtesítették a timisoarai rendőrségit. ívni .«!!!5..v. ■■ Maniu miniszterelnök szerint csak a órák kérdése a kölcsön aláírása, Bucureşti. A mai nap folyamán a kormány új értesítéseket kapott a kölcsönegyezmény megkötésének jelenlegi állásáról s ezek szerint az utóbbi 48 óra alatt megoldást nyertek már az összes még függőben maradt részletkérdé­sek is, úgy hogy a szerződés aláírása ezúttal valóban küszöbön áll. Hogy a tárgyalások végre befejezést nyer­tek, arról abból is következtetni lehet, hogy a kormánykörök közlékenyebbek és határozottab­­bak lettek. Maniu miniszterelnök ma délelőtt nyilatkozatot adott a sajtó képviselőinek s a következőket mondotta: — Teljesen érthető a közönség idegessége és a sajtónak az a törekvése, hogy pontos és biztos információkkal szolgáljon a kölcsönügy sorsát illetőleg, a kormány azonban a jelen pillanatban még nem közölheti hivatalosan a tárgyalások befejezését és az egyezmény alá­írását. Az mindenesetre kétségtelennek tekinthető,­ hogy az aláírás meg fog történni s hogy ez bi­­­zonyára már csak órák kérdése. Popovicsi pénzügyminiszter, akinek már­ tegnap este vissza kellett volna indulnia a de­­legáció tagjaival Parisból, a legújabb hírek sze­rint ma este hagyja el a francia fővárost és pénteken érkezik Bucurestiben Charles Ristnek,­­ a Banque de France alkormányzójának a tár­­­­saságában, aki mint tanácsadó hosszabb ideig­­ az országban marad a stabilizációs melveletek-­­ ben való közremű­­dése céljából. Tel. 70. ERZSEBET SLAGERMOZGO Tel. 70. Ma d. u. 5, 7 és 9 órakor Világsláger ! Premier! Vajda Ernő nagysikerű szinmilve: legközelebb ! Vi­ágattrakció ! A kozákok Tolsztoj regényének film­­változatában olyan lovasbravuro­­kat látunk, amely felülmúlja a Ban Har kocsi­verseevfSf. a H i vH POLA NEGRI, BEREGI OSZKÁR-a!. Rendes o’csé herrak ! Az optáns-ügyi delegáció két tagja visszaérkezett Bucurestibe A kormány elé kerül a megoldás terve: Bucureşti. Ma reggel érkezett meg annak a román dele­gációnak a két tagja, amely az optáns-ügyben tárgyal a magyar bizottsággal. Valentin Porutiu és Serbán Mihály magukkal hoz­ták a megoldás végleges tervezetét, hogy annak jóváhagyását nyerjék el a kormánytól. A tervezet a legközelebbi miniszterta­nács elé kerül. Általában az a vélemény, hogy a magyar aján­lat elfogadható lesz. Vonat és villamos borzalmas összeütkö­zése Páris mellett, Pária. A főváros közelében As­­nieres és Bois Colom­es között teg­nap délután egy gőzvasút belero­hant egy veszteglő villamosba, a­mely zsúfolva volt utasokkal. Az utasok közül hatan meghaltak, huszonnyolc súlyosan megsebesült. A* Qswfiötóőr és past paw tanák. Halálos autóbaleset Bucurestiben, Bucarest. A Sosseanu Ferentsre azon autóbales­t történt. Egy taxi­­autó, amelynek számát nem lehe­­tett megállapítani a 85-ös szám előtt elűtöt egy parasztembert, majd vad futással elmenekült. A szerencsétlen ember koponyatörést szenvedett és haldokolva szállítot­­t­ták a kórházba. A kilétét még nem­­ tudták faesálittotani. 1 ,1 P,A titokzatos futár“ Stendhal legnagyobb re­génye nyomén készült. Ebben az új filmben érte el Mos­­joukin művészete csúcspontját. Tegnap délelőtt tartotta az Apolló mozgószínház a legújabb Ivan Mos­­joukin filmjemek: „A titokzatos futár”-nak sajtóbemutatóját. Hatal­mas művészi élményt jelentett ez a bemutató és az első pillanatban meg lehetett állapítani, hogy ez a kiváló művész ebben a filmjében érte el művészete legmagasabb pont­ját. A francia forr id­al­mi idők leg­­érdekesebb részletét tárgyalja a kép és olyan reg­­yrészletet dob a kö­zönség elé, melyben a lelki meg­érzések és az izgalmas cselekmény egyformán dominálnak. Pazar mtte­vés­ itt­el kapcsolódik a filmbe Iván Mosjoukin partnere, a csodaszép Liz Dagover, aki fényes alakításával szinte extázisba hozza a nézőt. Kü­lön érdekessége a filmnek, hogy Iván Mosjoukin felesége is nagÿ s ér­­et kapott, aki ez alkalommal először kerül össze férjével filmé® külön ki kell hangsúlyoznunk a csodálatosa­n szép és nagy művé­­­szettel megkonstruált felvételeket, a rendezés nagysű­lűségét, mely sok­­sok mil­ió dollárt emésztett fel Az Apolló péntektől vetíti az új­donságot, amelynek bizonyára olyan sikere lesz, amilyen kiváló ez . fim (­y) Egyszobás lakás minden mellékhelyiséggel azonnal

Next