Aradi Ujság, 1929. március (30. évfolyam, 49-74. szám)

1929-03-01 / 49. szám

Szert. is kiadóhivatal: Arad, Bul. Heg. Ma­ria 3. Tel. 503. Timisoarai szerk. és kiadó Hig. Belv., Mercj­ u. 2. Igazg.: Hajdú Jenő, Satumarei igazgató: Rozenbaum Sándor, Péntek, 1929. március 1. Felelős szerkesztő: | XXX. évfolyam. 49. szám. Dr. Vörös László.­­ Hétköznapéra 1 leu Apr A hirdetés ara szavanként _ _ _ _ _ 4 se­r vastagabb szó — 8 » legkisebb apró hirdetés 10 szói® 40 Az aradi magyar párt titkára súlyos vádakat emel Nagy Dániel szerkesztő ellen. „Feleljen Nagy Dániel, mi van azzal a 200.000 lejjel, ami hiányt a volt Magyar Újság lapbizottsága megállapított.“ — A dr. Széll Lajos elleni támadás újabb fejleményei. Hétfői számainkban részletesen foglalkoz­tunk azzal az aljas és nemtelen tám­a­dással, a­mely Nagy Dániel lapjában jelent meg dr. Széll Lajos az­ aradi magyar párt tiszteletreméltó el­nöke ellen. Nagy Dániel másnapra már megfu­tamodott és nagy kegyesen visszavonta rágalma­zó állításait. Ez az önmagáról megfeledkezett ember, aki a magyarság egyik legtiszteletremél­­tóbb vezérét merészelte kikezdeni, lapjában a saját „magyarságáról“ zeng dicshimnuszt. Hogy ez a „magyarság" milyen, arra jól megadja a választ az aradi magyar párt titkára Juhász At­tila, aki az aradi Magyar Újság mai számában hosszabb cikket ír Nagy Dánielről és lapjáról a „Reggeli Újság*-ról és súlyos vádakat emel a szerkesztő ellen. A cikk címe: „Lerántjuk a leplet Nagy Dánielről és lapjáról a „Reggel Új­ságról". A cikk többek között ezeket mondja : „Az a felelőtlen rágalmazás, amelyet Nagy Dá­niel elkövetett a leggyalázatosabb visszaélés a sajtószabadsággal. Aki így értelmezi a sajtósza­badságot, irhat ugyan újságot magyar nyelven, mégis ellensége saját fajának, még­pedig a leg­veszedelmesebb ellensége, mert alattomosan tá­mad." Juhász Attila cikkének további részében ezeket írja: „Nagy Dániel megtette, hogy mint a magyar párt egykori titkára nem számolt el a rája bízott pénzek­kel. Feleljen Nagy Dániel, mi van azzal a 600.000 lelel, amelyet ezer lejes tételekben 600 derék magyar fizetett be napilapjának alapítá­sára és amellyel nem tudott el­­számolni a kiküldött bizottságnak! Mi van azzal a 200.000 lejel, ami hiányt ez a lapbizottság talált?“ „Ezekre feleljen Nagy Dániel és kérdezze meg önmagától, hogy mer ő erkölcsbíró lenni, hogy merészel köztiszteletben álló embereket megvádolni és hogy mer még visszaélni azzal a megtört helyzetével, amelyet egy pár úriem­ber hallgatásának köszönhet.“ Nagy Dániel lelkiismeretlen szenzációhaj­­hászása és bosszúállási vágya ezúttal rosszul végződött. A „nagy magyar" szerkesztő bele­került a pácba, amelyből nehezen fog kiver­­gődni. Ne a „magyarságára" hivatkozzék Nagy Dániel, hanem adjon számot arról a 200.000 lejről, amelyet a magyar párt titkára követel rajta. telefon 70. ERZSÉBET SLÁGERMOZGÓ, telefon 70. Szenzáció ! Ma délután 5, 7 és 9 órakor utoljára: Szenzáció ! BRODY-fl­ARTOS színdarabja: SIRII 1 nagyoperett -»JSÜKI: Baukísusi hercegin ; SonsLnfe hintoml. Rendes olcsó helyárakkal 11 Minden előadáson fellép a tizennyolc tagból álló orosz ének- és balalajka kórus szenzációs új táncokkal. holnaptól : HAROLD LLOYD premier: A „Gyáva hős“. Szabadlábra helyezték a lázítással vádolt aradi munkanélkülit Emlékezetes, hogy február 6-án a m munkanélkü­lek tüntetést rendeztek a vármegyei prefektúra és a város­háza előtt és a rendőrség oszlatta szét a demonstráló tömeget, de köz­ben a gáji tanyai rendőrök súlyos atrocitást követtek el azáltal, ho­g kardlappal megrohamozták a már békésen hazafelé tartó munkásokat, de közben történt, hogy egy Cioban István nevű 26 esztendős munka­­£4t£j> n­ ᣮ*Mssegédet nábáei rendőr minden ok nélkül a kö­ön­­ség szemeláttára véresre vert. Ne­hogy azonban az esetből kifolyólag bajuk támadjon, a vérese­n összevert munkanélkülit ezután előállították a rendőrségre és ott államellenes iz­gatás és hatóság elleni erőszak vád­ját emelték ellene. Ciobán átkerült az ügyészség fogházába és Sotirescu vizsgálóbíró lefolytatta ügyében az eljárást. Kár, hogy csak a vereke­désben résztvevő tradiüket hall­gatta ki a vizsgálóbíró, de még így sem igazolódott be egészen a vád, mert ma délelőtt Cioban litvánt maga a vizsgálóbíró minden előze­tes kérelem, vagy intervenció nél­­kül szabadlábra helyezte. Főbelőtte magát Budapesten egy cukor­gyár! Igazgató: Budapest. Wolf Ede cukorgyári igazgat tegnap délután Visegrádi ulca 45 szám alatti lakásán főbe­­lőtte magát és meghalt, hátraha­gyott levelében Csak annyit írt, hmm­mmut­m m ógat lagyszalag kolimfa összeesivést lep­ezett le a budapesti rendőrség. Rádió leadó és felvevő állomással rendelkeztek 60 letartóztatás. Budapest. A rendőrség hosszabb idő óta filg­yelemmel kisér egy Rottenbiller-utcai feávémérést, a­melyben kommunisták tartottak ösz­­szejöveteleket. Ma éjjel rajtaütöttek a társaságon, amelynek 60 tagját lefogták. Megállapították, hogy a budapesti csoport összeköttezésben állott a bécsi és berlini szerveze­tekkel és Moszkvából kapták utasí­­tásaikat. A vezetők között vannak Ellenbogen Pál tisztviselő, Rózsa Mihály és Szam­ok István. Megállapították azt is, hogy a budapestiek rövid hullámhosszal dolgozó rádió adó és vevő állomás­sal rendelkeztek, amelynek segítsé­­gével közvetlen összeköttetésben ál­lottak Moszkvával. ­Lo­a­­D HAROLD LLOYD Erzsébet slaptizp. Halálos szerencsétlenség az aran­i vasút­­állomásom Ma délelőtt féltizenegy óra táj­ban a 269-es számú temesvári sze­mélyvonat, amikor befutott a vasúti állomásra, a perron külső részén elgázolta Csöbör János napszámost. A szerencsétlen ember át akart haladni a síneken és nem vette észre a közeledő veszedelmet. A vonat elütötte Csöbört és teljesen ketté vágta, úgy hogy azonnal meg­halt. Az esetről értesítették a rend­őrséget, ahonnan a déli órákban ment ki a bizottság, hogy helyszíni ützemlét tartson-

Next