Aradi Ujság, 1929. március (30. évfolyam, 49-74. szám)

1929-03-01 / 49. szám

Az aradi anyakönyvi hiva­tal szerint törvénytelen s így érvénytelen volt özv. Schön­­bergerné áttérése. Az aradi zsidó hitközség részéről ma délelőtt megjelent az aradi anyakönyvi hivatalban Dr. Werner János a hitközség egyik ügyésze és az anyakönyvezetővel együtt meg­állapították, hogy özv. Schönberger Herman­né áttérése érvénytelen, mert nem tartotta be az anyakönyi törvényben előírt formaságokat. A kikeresztelkedése ezek szerint meg nem történtnek tekintendő, minek folytán Schönbergernét a zsidó hitközség temeti el. Kiderült, hogy Schönbergerné gyors és sza­bálytalan áttérésére azért volt szük­ség, mert az öregasszony gyónni akart, ezt pedig csak úgy tehette meg, ha hitet cserél. Hét waggon fát, 300 kiló cukrot kaptak a munka­nélküliek. Az aradi munkanélküliek részére az aradi­ cukorgyár 800 kiló cukrot adományozott. Ugyancsak e célra a mai napon 3 waggon fát kapott az interimáribizottsági, úgyhogy össze­sen 7 waggon tűzifa áll rendelke­zésre a városi faraktárban. A fát a közeli napokban fogják Montani. Kigyulladt London egyik legnagyobb szállodája. A doni kozákok az ablakon át ugráltak ki. London. Az az angol főváros egyik legnagyobb szállodája a Black­burn tegnap kigyulladt. Két ügynök bennégett, többen súlyosan megse­besültek. A vendégszereplő doni kozákok, akik a szállodában laktak a második emel­tről voltak kényte­lenek a kifeszitett mentőponyvákba r­eugrál­ni. : " Különbejáratu 2 szobás előszobás lakás, mely Iro­dának is alkalmas, kiadó: Bal. Ca­rol I. 41. III. emelet (Erzsébet kör­eit) a törvényszékkel szembe. I Ilim IHIHOTII Minim II 1 Ilii.......... Fiatalember tej­es ellátást nyerhet fürdő-moha használattal IV. Bonnáz-uica 14 If 4. fiiiziiiisiiiminniieilimi Miliő vagy Janoleoni K. Lészay Endre Divat és rövidáru üzletben, str. Bratianu 11. (volt Weltner J.-u.) FRIED elekrotechnikai és R­ADIO vállalat ARAD, Bul. Reg. Ford. (Boros Béni-tér) 22. Lutheránus templom mellett, állandó rak­tár és legmodernebb készülékek és alkatrészekből Motorok és dinamók szakszerű javítása és tekercselése. Athénben összeomlott a város egyik leglátogatottabb kávéháza. Az első jelentések szerint 12 ember meghalt, 65 súlyosan megsebesült. Athén. A város egyik leglátogatottabb kávéháza tegnap hir­telen összeomlott. A romok egy csomó vendéget maguk alá te­mettek. Eddig 12 halottat és 65 sebesültet húztak ki a törmelé­kek alól, de azt hiszik, hogy még több halott van a romok alatt Újabb leleplezéseket közöl az „Utrecht Dag­­blad“ a belga és francia vezérkarok kö­zötti titkos megállapodásról. Amsterdam, Az »Utrecht Dagblad« tegnapi számában a leghatározot­tabban kijelenti, hogy a francia és belga vezérkarok között létrejött titkos megállapodásra vonatkozóan pozitív bizonyítékok állnak rendel­kezésére. A titkos megállapodás ki­fejezetten Németország, Hollandia és Olaszország ellen irányul. Az érdekelt kormányok cáfolatai sem­mitmondó diplomáciai frázisok a­melyek csak gúnyos kacajt kelthet­nek azokb­a, akik ismerik a való tényállást. A francia és belga vezér­karok a titkos megállapodásra vo­natkozóan különben is csak annyit ismernek be, hogy nincs szó Német­ország, Hollandia vagy Olaszország elleni kabbaláról. Mindenesetre jel­lemző az angol kormány magatar­tása, amely egyáltalán nem akar állást foglalni a leleplezésekkel szemben. Egy kőművesmester megölte felesé­gét, három gyermekét és önmagát. Prága. Chvatal Antal kőművesmestert átlőtt koponyával holtan találták lakásán. Mellette ugyancsak holtan feküdt a fe­lesége és három gyermekük. Egy búcsúlevélben a kőművesmes­ter megírja, hogy nem bírták már a nyomorúságot és ezért ha­tározták el magukat a végzetes tettre. Chvatal először feleségét verte agyon fejszével, majd gyermekeit, végül golyót röpített agyába. Két és félmillió lej értékes kölcsönkötvényt bocsájt ki az aradi Lloyd, amelyből fel­építik a székházat A tegnapi választmányi ülésen közel 300.000 lejt jegyez­tek le. Az „Erdélyi Hitelbank“ külön 100.000 lej lejegy­zését határozta el. Megírtuk, hogy az aradi Lloyd Társalat megvásárolta a múlt év­ben a Vadászkürt vendéglő Zrinyi­­utcai helyiségeit és épületét és itt akarja megépíteni az új székházat. Az építkezési költségek hozzávető­legesen 2 és félmillió lejbe kerül­nek és ennek az összegnek az elő­teremtése véget a társulat tagjainak áldozatkészségét óhajtja igénybe­­venni. Ez olyan formában történik, hogy a Lloyd 2 és félmillió leért is kölcsönkkötvény­eket bocsájt ki, ame­lyek 7 százalékot kamatoznak min­den évben egy bizonyos mennyiségű ilyen kö­lsönkötvényt kisorsolnak. Tulajdonképen tehát nagy áldo­zatról nincsen szó, mert a pénzin­tézeteknél elhelyezett tőke sem jö­vedelmez már ma 8—9°/#-nál töb­bet és bizonyos, hogy pár hónap alatt 77% körül tud stabilizálódni a betéti kamat. A kölcsönkötvények lejegyzésére sürgős szükség van, mert legkésőbb május elején meg akarják kezdeni az építkezéseket, úgy, hogy novemberre már új, dí­szes, modern és kényelmes helyisé­geibe kötözhessék be a Lloyd. A tegnap esti választmá­nyi ülés lel­kes hangú útban folyt le, a választ­mány tagjai egymásután jelentették be hozzájárulásukat és jegyzéseiket és tíz perc alatt közel 330.000 lejnyi kölcsönkötvényt jegyeztek le. A jegyzésben minden tag egyaránt ki­veszi a részét, azonkívül felkérik a jegyzésben való részvételre az aradi pénzinté­zteket, kereskedelmi, gyári és ipari vállalatokat. Elismerésre méltó példával jár elől az Erdélyi Hitelbank r­­t., amely értesülésünk szerint 100.000 lejnyi kötvény le­­j­­egyzését határozta el. 1929. március 1. helyét. A készpénzjegyzéken kívül több tag már tegnap bejelentette termé­szetbeni hozzá­járulását, mások ismét hajlandók önköltségi áron a Lloyd­­nak rendel­kezésére bocsájtani az építkezéshez szükséges anyagokat­, fát, cementet, téglát, homokot stb Egészen bizonyos, hogy a két és féli milliót sikerül jegyeztetni és­­, Lloyd végre hozzáluthat évtizedes vágyának, a saját otthonnak meg­­valósításához. A brüsszeli kamara napi­rendre tért az egyezmény kérdés fölött. Brüsszel. A kamara tegnap Hymar külügyminiszter beszéde után e­latá­szta, hogy napirendre tér a francia-belga katonai egyezmény kérdése fölött. Lemondott Gazsik cseh miniszter, Prága. A gáláns kalandjairól hí­res Gazsik antikációs miniszter akit a tét néppárt lemondásra hí­­vott fel, tegnap benyújtotta le­­mondását. Alfonz király véglegesen feloszlatta a tüzérségi akadémiát Madrid. Alfonz király tegnap ren­­deletet írt alá, amellyel véglegesen feloszlatja és beszünteti a tüzérségi akadémiát. Charlie Chaplin túl­sas a veszedelmes, Los Angeles. Charlie Chaplin mér­­g­ezése nem bizonyult olyan Baljós­nak, mint eleinte hitték. Már jobbat érzi magát és orvosának véleményt szerint egy héten belül ki fogja he­verni betegségét. Meghalt a szecesszionizmus megalapítója, München. Báró Habermann Hugi a aseessszionizmus megalapítója tegnap meghalt. Csődbe jutott a bnennesi Postáva gyár, 200 raille lej a gyár passzívája. Bucureşti, egyik legnagyobb ipari vállalkozása, a Postával nevű posztó és szövetgyár néhány héttel ezelőtt moratóriumot kért, majd tegnapelőtt csődöt jelentett be. A gyár passzí­vája kétszázmillió lej. Ezzel az összeggel recordot képvisel a bank és vállalati bukások terén. Az Ár­gus szerint vétkes bukásról van szó és Mineuren törvényszéki bíró bűnügyi eljárást indított Gu­gore Ci­unta vezérigazgató és Companet részvénytársasági elnök ellen. A gyár termelése normális volt, de piacot nem tudott szerezni magá­nak. Az utóbbi időben ügynökök százaival árasztották el az országot és három méteres végekben árasz­tatták a szövetet, de a költségeket így sem tudták előteremteni.

Next