Aradi Ujság, 1929. április (30. évfolyam, 75-97. szám)

1929-04-03 / 75. szám

APADT IT!­H BJuP '^'^NSÉÉP teert. és kiadóhivatal: Arad, Bo­. Reg. Ma­fia ». Tel. 503. Timispani szerk. és kiadó- Ihr. Mercy­ u. 2. Tel. 1111. Igazg.Hajdu Jenő falumaréi igazgató: Rozenbaum Sándor. ÖF. Felelős Vörös Szerda, 1929. április 3. I XXX. évfolyam. László. 73. szám. Ünneputáni szám ára 2 lel. Apró hirdetés ara szavadként _ _ _ _ _ 4 lei vastagabb az__ ______ 8 , legkisebb a szó hirdetés 10 s­róig 40 . Egy párisi lap szerint az optánsügy tárgyalását befejezték­ , Páris. Az Intransigeant tegnap esti harmadik kiadásában közli, hogy az optánsügyben a tárgyalásokat befejezték és a megegye­zés létrejött Románia és Magyaroszág között. A lap valószínűnek tartja, hogy újabb diplomáciai tárgyalások indulnak meg barátsá­gosabb viszony létrehozására. NYÍLT-TÉR. Az e rovatban kö­zt­öltésért nem villál felelőnket a Markt»ítőség. Nyilatkozat. Báró Bohus Zsigmondnak az aradi napilapok március 31-iki számában közzétett nyilatkozatára vonatkozó­­lag a feljelentést az illetékes bíró­­ságnál megtettem s ott majd be­­igazolom, hogy báró Bohas a köz­­tönk fel­merült incidens lefolyását fordítva és a valóságnak meg nem felelően terjesztette. Többet az íté­let kihirdetéséig nem nyilatkozom. Arad, 1929. április 1­én. Weissenburger Ferdinánd, a Bánáti Bankegyesület R.-T. vezérigazgatója. Nyilatkozat. A Weissenburger Ferdinánd és báró Bohus Zsigmondi urak között felmerült sajnálatos affér elbírálása, már az Arader Zeitung cikke miatt is, a törvényes útra terelődvén, a legkompetensebb fórum : az ítélke­zésre egyedül hivatott és jogosult bíróság fogja az általam és a jelen­leg külföldön tartózkodó Winkler József úr által ezen ügyre vonat­kozóan kiállított nyilatkozatban fog­laltak kétségbe nem vonható való­diságát megállapítani. Arad, 1929. április hó 1-én. Nattland Bernát. Bejáró szobalány kerestetik. Cím a kiadó­­hivatalban. ügynökök férfiak és nők, jó fizetéssel felvé­tetnek. Braun, Asztalos S.,n. 3. Ma éjjel Budapesten átutazott Jusupov herceg Rasputin gyilkosa. A herceg Romániába jön. — Nem bánta meg a tettét. Budapest. Vasárnap éjjel Románia felé utaztában az Orient Expresszel Budapestre érkezett Jusupov herceg Rasputin gyil­kosa. A gyilkosságot ezelőtt 13 évvel 22 éves korában követte el. Párisba menekült, ahol divatszalont nyitott. Egy budapesti újságírónak a következőket mondta: „Tettemet soha egy pilla­natra sem bántam meg. Elmondotta, hogy divatszalonja nagyon jól megy, többek közt nála dolgoztat Lupescu asszony is. Ro­mániába egy előkelő barátja fontos megbízatásából utazik üz­leti ügyben. Ma éjjel a vonat halaira gázolt egy katonát a timisoarai hidon. Az elmúlt éjszaka a fél kettőkor induló aradi timisoarai sze­mélyvonat a timisoarai vasúti hídon hirtelen lefékezett és meg­állt. Az utasok sejtették, hogy valami szerencsétlenség t­ötént és egymásután ugráltak le a sötétségben, hogy megtudják, mi az oka a hirtelen fékezésnek. Hamarosan kiderült, hogy a vo­nat agyonra gázolt egy katonát, akiről megállapították, hogy Angel Antal a neve, a második számú vasútezred közlegénye, aki őrszolgálatot teljesített a hídon. Nem tudni, miként tör­tént a tragédia, hogy hogyan került a kerekek alá a szeren­csétlen katona, akinek a derekát szelte át a vonat. Angel Antal azonnal meghalt és holttestét darabokban szedték ki a sínek közül. A vonat félórai késéssel folytatta útját, a szerencsétlen­ségről pedig jelentést tettek a katonai hatóságnak. Gázmérgezés áldozata lett egy berlini munkáscsalád, Berlin. A munkásnegyedben ma reggel holtan találták Wilhelms 42 éves munkást, a feleségét és 12 éves leányát. Kider­ült, hogy gáz­mérgezésnek estek áldozatai. ÓRIÁSI VIHAR PUSZTÍTOTT TEGNAP BERLINBEN, Berlin. Tegnap óriási szélvihar pusztított a német fővár­osban, a­mely sok helyen levitte a házak fe­délzetét. Hatlmas téglák zuhantak a járókelőkre, akik közül többen súlyosan megsérültek.­­"­­ ­rrrrre­. * Hm ember lett Öngyilkos Bécsben a húnsvéti ünnepen, F­a­valait. Budapesti tudósítónk telefonje­lentései déli 12 órakor: Bács. A húsvéti ü­nnepek alatt 20 ember követett el öngyilkosságot. Ezek közöl négy halálos kimenetele volt. Számos autószerencsétlenség történt, a legsúlyosabb Báden mel­lett, ahol három ember meghalt. Ugyancsak három ember motorke­rékpár szerencsétlenség áldozata lett. Túlik Mt­UMR közöljük a mélyen tisztelt közön­séggel, hogy »Miss Európa — Si­mon Böske diadalút­ja« című filmet amelyet legközelebb bemutatunk a közönségnek, nem azonos az Ara­don lejátszott, Simon Böske Miss Európa világszépségével az Erzsébet-slágermozgő gyöngyvászo­non gyönyörködik a közönség. Hogyan folyt le a tettleges inzultus az aradi főmérnök és a joghallgató között ? Nyilatkoznak a joghallgató meg­bízottai. A mai Friss Újságban beszámol­­tunk arról a tettleges inzultusról, amely szombaton este játszódott le egy aradi táncmulatságon egy fő­­mérnök és a budapesti egyetem egyik hallgatója között. Ma délben megjelentek a joghallgató megbi­­zott« és felkérték a következők közlésére : A joghallgató ránkra kérte av­arileányt, aki a főmérnökkel tán­­colt. A főmérnök nem adta át tán­­cosnőj­ét, mí­g a joghallgató ismét meghajolt a leeány előtt és megérin­tette a karját, hogy táncb vigye. A főmérnök ekkor indm­a­osan rászólt: Taktyos! Ezt a sértést viszonozták, joghallgató a követezőkkel: Te meg paraszt vagy ! A főmérnök ekkor ütésre emelte a kezét és az ütés a joghallgatót nem az arcán, hanem a karján érte és nyomban viszo­­nozta egy ütéssel, amely a főmér­nököt mellén érte. A további tettle­­g­ességet többek közbelépése aka­dályozta meg. Minthogy a joghallgatót sértették meg, először ő pro­vokáltatta a fő­­mérnök­­ . A NEW-YORK kávéházban Nádassy Ernő korcferás szenzációs­­­ műsor keretében fellépnek : Rácz Incu előadónő, Dos Hwerk’s női duett, Milly MII keleti táncosnő és „Medy” a négyéves akrobatikus csodatáncosnő. Számos magánszám és attrakció. — Szíves látogatást kérnek : Pongrácz Sándor és Scheer t­eh»

Next