Aradi Ujság, 1929. április (30. évfolyam, 75-97. szám)

1929-04-03 / 75. szám

Windischgraetz bércéi nem áll a társadalmi zsűri elé. Budapest. Windischgraetz Lajos herceg nemrég egy társadalmi zsű­rit k­ért fel rehabilitására. Most kö­zölte a felkért arakkal, hogy a fel­kérés tárgytalan mert májusra vár­ják, hogy kegyelmi uton elengedik a reá rótt mallékbüntetést is. Újabb tűz volt egy budapesti moziban. Budapest. A Scala mozgóban teg­­nap délután újból ti­* támadt Egy filmtekercs kigyulladt. A robbanás szerű dörejekre a közönség között nagy pánik keletkeztek és rohanva menekültek a moziból. A tüzet egy fáréra alatt eloltották. Novák György üde vezető életveszélyesen meg­sebesült. FÖLDRENGÉS VOLT BÉCS MELLETT. Bécs. Schwadorfba vsárnp­ld­sebb földrengés volt, amelynek következtében a házak falai meg­repedeztek. .«*• . ’ AZ ERDŐŐR LELŐTTE A FÁ­­T TOLVAJOKAT. Bucureşti. A vlasca megyei erdő­ségben Braun Mihály erdőőr tet­ten érte a Pantu testvéreket, akik fát akartak lopni az erdőből. Mi­után felszólítására nem akarták a lopott fát visszaadni, fegyverét használta és Pantu Györgyöt agyonlőtte, Pantu Florent pedig súlyosan megsebesítette. Budapesti Royal Orfeum áprilisi­­műsora. Charter­ Marionette Színháza, Perezoff’s, Sid Kay’s Fellows, Bel Air, Trio ,Wolsky Co., Tirana, Sh­eldon, Atlantic boys, Barb­a­­rola (Faragó Sándor ingj.), Dé­nes Oszkár, Hajmássy Miklós, Su­gár Flóri, Sárossy Mihály, Bellák­, J­olk­ó stb. stb. Kezdete 8 órakor, vasár- és ünnepnap d. u. fél 4 órakor. -VaVan A HAELAMASSEK fogászati műtermét Str. Consitoria- Sái No 11. Batthányi-utcából Bal. Regele Ferdinand 15­91. Pozsgay-ház helyezte át. Viharos lefolyású volt a likőrszind­iku­s aradi nagygyűlése. A temesvári kiküldött a nagyváradiakat azzal vádolta meg, hogy „fekete szeszt“ gyártanak. Az országos likőrszindikátus tegnap tartotta meg évi köz­gyűlését ezúttal Aradon. A közgyűlésen Steuer Kamill (Bucu­reşti) elnökölt és nagyszám­m­al vettek rajta részt az ország li­kőrgyárosai. Az indítványok során többen szóbahozták az illegi­tim szeszgyártás és Schwartz Fülöp (Temesvár) éleshangú fel­szólalásában megvádolta a nagyváradiakat azzal, hogy az úgy­nevezett „fekete szesz“ gyártásával foglalkoznak. A nagyvára­diak ez ellen hevesen tiltakoztak és kijelentették, hogy autori­­zációval rendelkező gyárosok nem állítanak elő fekete szeszt. Hogy a szindikátuson kívül állók mit csinálnak, az nem tarto­zik reájuk. E kérdés körül nagy vihar támadt és az elnök csak nehezen tudott rendet teremteni. A közgyűlés köszönetet szava­zott Steuer elnöknek, akinek Bucurestiben skerült könnyítése­ket kieszközölni a szakma érdekében a minisztériumnál. Az el­nök bejelentette, hogy egy hét múlva fog összeülni egy bizott­ság, amely előkészíti az új szesztörvényt. Az ipari szesz gyár­tása és forgalombahozatala továbbra is erős korlátozásoknak marad alávetve, a követítő kereskedelemben azonban hír szerint lényeges enyhítések lesznek. Románia megbízottja át­nyújtotta Moszkvában a Ke­log-paktum ratifikálási ok­mányait. Moszkva, Lengyelország moeskvo követe tegnap Románia és Len­gyelország nevében a szovjet kor­mánynak átnyújtotta a Kellog-pak­tum életbeléptetéséről szóló jegy­zőkönyv ratifikálási okmányát. EGY BÁBNYILKÜLI KOLDUS VÁNDORÚTJA. Szegedről jelentik : Kis toróko­csin indult el Bukoor­­János láb-, nélküli koldus Sopronból és szom­baton érkezett Szegedre. A koldus már három hónapja után van. A hosszú útra az­ért vállalkozott, mert egy gazdag soproni úr 1000 pen­gőt ajánlott fel, ha Sopronból­­ közben megjelölt vár­osokon ke­resztül 1929 augusztus elsejéi­g kiskocsiján megjárja az uttat PREMIER! ERZSEBET SLÁGERMOZGÓ. Ma délután 5, 7 és 9 órakor rendes elelő helyárakkal !­ ­z­­TE alapításának félszázados jubileumát fényes keretek között ünnepelte meg. D!*2 közgy&!és a v'^sházám. — Nagy Sándor sírjának megkoszorúzása. — A Gloria CFR nyerte a jubileumi serleget. PREMIER ! RABON HOVARRO: Siliapiri Illés A népszerűé­g teljes megnyilvá­­nulása mellett, fényes keretek kö­zött ünnepelte az ATE az ötven éves fennállásának jubileumát. A díszközgyűlést Zima Tibor el­nök nyitotta meg. Utána a télszá­­zidős mu­tu egyesület egyetlen élő alapítója, dr. Steinitzer Pál mon­dotta el, könnyekig megható emlék­­beszédét Ezután kiosztásra került az ATE jubileumi emléklapja, ame­lyet azon tagok kaptak meg, akik az egyesület érdekének felvirágoz­tatása érdekében eredményes és munkát fejtettek ki. A díszközgyűlés során felvonult társegyesületek üdvözlő beszédére került a sor. Elsőnek Nagy Iennek az AAC nevében, Székely Királyr az­AKE, Ko­­sinek Elemér az AMTE, dr. Brasch Aladár a Hajós Egylet, K­isy Jldő a Hellis, Vargha Imre a Hakoah, Bodnár József a Toldi, és dr. Ciesnic Isoő a Gloria CFR nevében üdvözölte a jubilánst. A záróbeszédet dr. Va­disz Ar­mand mondotta. Az ünnepi aktoa befejezte előtt Cristea Constantin titkár felolvasta az ország minden részéből érkező üdvözlő leveleket és táviratokat s a gráf alángok kö­­zött a látjuk a Budapesten székelő MOTESz-t is. A díszközgyűlést megelőzően a tagok nagy tábora kivonult néha Nagy Sándor tornatanárnak, az ATE megalapítójának sírjához,­­ melyet megkoszorúzott. Délután jubiláris körmérkőzés ke­retében mérték össze erejüket az ATE, AAC, Gloria CFR és AMTE csapatai, a város által adományo­zott diezsemsegért. A szünet alatt az ATE minta-tornász csapata szer torna gyakoritokat mutatott be. Szabadlábra helyezték a lengyelországi német Volksbund elnökét, Krkowits. A német Volksbund elnökét, dr. Ulitsot, akinek ügye a Népszövetséget is foglalkoztatta, teg­nap hétezer zloty kaució ellenében szabadlábra helyezték. mpir, lil­gef, fiz GARTNER SAMU Arad, Minorita palota Strada Bratianu 2—4. (Weitzer J.-u) Tim­isoarán, Gyár­városi Széna-téren . CIRCUS KRATEIL Húsvéti ünnepeken nagy megnyitó előadást tart. Délután 4 órakor családi előadás. Este 9 órakor nagy díszelőadás. — Hetyárak 80, 60, 40 és 21 lel. —"■tfstfcu *ww. - ——iwuiiiniiti ír­i ------ • ——..­.....................—■ — Sámson uriszabó tavaszi szövetkülönlegességei beérkeztek. ARAD, Neuman palota, ■ Legkiválóbb szabász Timisoara­ futballered­­mények: Kinizsi-Sand 3:2 (0:2­) Első fél­­időben a Sand vezet Inotay és Gábrics góljaival. Második félidő­­ben a Kinizsi Wáber (2) és Zotez­nák góljaival a maga javára for­dítja a mérkőzést. Első: Danciu, S­ad-TAC 10 (1:0) A győzel­met jelentő gólt Horváth jövőre eredményezte. Bíró : Nicolaevic- TMTE—TAC (0:0) Kinizsi-TMTE 2:0 (1:0.) A alábbi két mérkőzés egészítette ki a ket­tős ünnep programját.

Next