Aradi Ujság, 1929. május (30. évfolyam, 98-119. szám)

1929-05-01 / 98. szám

Mk­ből H—1 Ilii IB I III IHII1 MIMII »Il WHI I'll IM I 'IIII 11 Ilii W HIHIHI II I II III Ilii Hill III ilil i I I 1 IHM I i l II II i l Hill Ullllllll I ERZSÉBET­ , A rendőrprefektura engedély­ez­te. I slágermozgó. brautatjaT HOTEL IMPERIAL-tf »^^^TELEFOF^O^^^BIRÓ LAJOS regénye. Főszerepben : POLA NEGRI, m ARAU IQSX&­ Ê/ÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊIÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎBIÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÎÊÊÎÊÊBÊÊÊBÊHÊÊÊÊ Szerk. és kiadóhivatal: Arai, Bal. Heg. Ma­­­­ria 6. Tel. 503. Tunisoarai szerk. és kiadó­in v. Mercy-u. 2.f­el. 1111. Igazg. Hajdú Jenő SatuBiarei igazgató: Rozenbaum Sándor.­­ Szerda, 1929. május 1. Felelős szerkesztő :­­ XXX. évfolyam. 93. szám. KI !•# V. 11* 1 K z I b5 i|r.Ara i te jj Apró hirdetés ara szavanként _ _ — — _ 4 ref 1 vastagabb szóTM­ _ _ 8 „ “ legkisebb anrá hirdetés 10 szóig 40 „ ázad közhiivatalaiban sem ünnepük meg május elsejét. Mindenütt rendes munka folyik. Az ezelőtti években miniszter­­tanácsi határozat intézkedett a május elsejének megünneplése te­kintetében. Több éven keresztül a kormány hivatalos ünnepnappá deklarálta a május elsejét és ezen a napon minden közhivatalban szünetelt a munka. Ezúttal a mi­nisztertanács intézkedése elmaradt, ami annyit jelent, hogy május el­sejét rendes hétköznapnak kell te­kinteni. A város polgármestere ma reggel körözvényt bocsátott ki, a­melyben valamennyi hivatalnokot értesíti, hogy május elsején ren­des munka tolják és mindenki kö­teles rendes szolgálati beosztását végezni. Ugyanilyen intézkedések történ­tek az összes többi közhivatalok­nál is, úgyhogy a hivatalos Arad holnap rendes hétköznapi munká­ját végzi. .. Vaitoianu tábornoknak semmiféle ingatlana vagy érdekeltsége nincsen Erdélyben. Több bucureşti és azok­ nyomán néhány erdélyi lap azt írja,hogy Vaitoianu tábornoknak Arad megyé­ben ingatlanai és földbérlete van, amelyet nevetségesen olcsó áron szerzett meg magának a liberális kormány uralma alatt. Vulpe Jó­zsef, aki Vaitoianu volt miniszter régi, személyes híve, annak megál­­lapítást kéri, hogy ezek a hírek­ nélkülöznek minden alapot, mert Vaitoianu tábornoknak Erdélyben sem háza, sem birtoka, sem bérlete egyszóval semmiféle érdekeltsége nincsen és nem is volt. Ezek sze­rint a tábornokot alaptalanul rá­galmazták meg a lapok jogtalan anyagi haszonszerzéssel. ma este k.VAU.. ZALA BÉLA szavaló es­­élye Rínyi Józsa zon­goraművésznő közreműködésével, jegy Sándor F. könyvereskedés. önyilkosságot követett EL EGY ARADI ASSZONY. Balog Sándorné, született Keresz­tesi Erzsébet aradi asszony tegnap lakásán martólágot ivott. Rokonai találtak rá súlyos állapotban, a mentőkkel kórházba szállíttatták, ahol gyomormosást alkalmaztak rajta, öngyilkosságának okát még nem sikerült megállamtani 1900 millió lejt fordít a kormány a mezőgazdaság talpraállítására. Gazdasági gépeket és vetőmé­g vakat bocsátanak a gazdák rendelkezésére. Bucureşti. A földmivelési miniszter hatal­mas tervezetet dolgozott ki, amely az ország mezőgazdaságának az egész vonalon leendő újjászervezését és talpraállítását teszi majd le­hetővé. A tervezet szerint 19­­0 millió lej szük­séges a különböző beruházásokra, elsősorban az árterületek lecsapolására, az erdők kiterm­e­­lésére, különböző mezőgazdasági gépek és fel­szerelések, valamint vetőmagvak bevásárlására. A földmivelési miniszter tervezetét a pénzügy­­miniszterhez juttatja, akivel együttesen fogják a minisztertanács elé terjeszteni. A román-magyar vegyes bíróság az erdélyi magánvasutas koncesszió kérelmét tárgyalta. Páris. Hét erdélyi magyar vasuta­­társaság a párisi román-magyar vegyes döntőbírósághoz fordult koncesszióik tiszteletben tartását kérve, minthogy a román állam, amely jogutóda a magyar állam­nak, nem ismerte el a társaságok jogait. Érdemi tárgyalásra nem ker­erült a sor. A bíróság elrendelte a román kormány képviselői által kért iratok beszerzését, és a zár­­lást elnapolta anélkül, hogy újabb határnapot tűzött volna ki. Merényletet követett el egy tizenhatéves leány ellen egy aradi virsliárus. A rendőrség bűnügyi osztályán tegnap feljelentést tett Ersin Eli­­zabeta csikmegyei születésű­ tizen­hat esztendős aradi háztartási al­kalmazott Herczeg Lipót aradi virsliárus ellen. A fiatal leány az­zal vádolta meg a hatvan év kö­rüli embert, hogy tegnapelőtt, éj­szaka erőszakos merényletet köve­tett el ellene. A rendőrség az ügy­ben megindította a nyomozást ,és miután kevés adat már­is felme­rült Herczeg ellen, a bűnügyi osz­tályon tegnap letartóztatták és ma délelőtt átkísérték az ügyészségre. Innen Herczeget előállították a vizsgálóbíróságra, ahol szabad­lábra helyezték. Az eljárás azon­ban tovább folyik ellene. Halálra és 362 évi börtönre ítéltek egy 27-szeres rablógyilkost. Belgrád. A prokopljei esküdtszék hat napig tárgyalta Krisztovics Mi­­roszláv rablógyilkos bűnpörét, akit 27 rendbeli gyilkossággal és 25 ren­beli rablással vádolnak. A vádlott egy embert csak azért ölt meg, mert nem engedte átmenni az ud­varán. Egy földművest és két kis gyermekét­ fejszével verte agyon, az asszonyt pedig meggy­alázta. A bíróság 25 rablógyilkosságért 362 évi börtönre, egy­­rendbeli rabló­gyilkosságért pedig halálra ítélte a vérengző haramiát. ELTŰNT EGY ARADI IPAROS. Ádám Istvánná Ghiba Birta 2 szám alatt lakó háztartásbeli asz­­szony bejelentette a rendőrségnek, hogy férje, Ádám István 38 éves­­aradi papucskészítő napokkal ez­előtt ebben­ hazulról és azóta nem ihalloa róla­­semmi bírt. SELYMEK TXr í l?ieûlûnÂl Strada Metiaaii 1. LiaUCliCI (Fórray-atca.) Nægycsi olcsó árak! NYILT-TER. Az e rovatban kör­löttekért nem vártál feclenséget a serkesztőrég. A Societatea Anonimă Română pentru Inreprinderi Industriale şi Financiare (Pâ­­cotai Arada­­om) aradi irodáját f. évi ápri­lis hó 1-én feloszlatta. Üzlet­feleit pan­kotai fogadja. Használt kútpumpát és használt téglát meg­vételre keresek. Cím a kiadóban­ El­veszett fekete bőr tiszti láncon ferencvá­rosi ezüst érem. Megtalálót kérem az Aradi Újság kiadójában juta­lom ellenében adja át. ...... Eladó egy varrógép és egy dupla horgolt ágytöm­ö. ál­ád* II. Filipesea 9. földszint balra. Kifutó fiú felvételik :Promi* késgyir Ofczy­­n, 30.­ Jó családból való fiatal leányt, ki takarítani tud

Next