Aradi Ujság, 1929. június (30. évfolyam, 120-144. szám)

1929-06-01 / 120. szám

/ I UJ Szombat, 1929. Junius I. Kálmán Imre legjobb és legújabb operettje „Chikágói hercegnő“ Szerk. és kiadóhivatal: Arad, Bul. Reg. Maria 9. Tel. 503. Timisoarai szerk. és kiadóhiv. Mercy­ u. 2. Tel. 1111. Igazgató Hajdú Jenő. Felelős szerkesztő : Dr. Vörös László.■ ■■................ XXX. évfolyam. 120. szám. Ünneputáni szám ára 2 lei. ERZSÉBET-slágermozgó Apró hirdetés ára: szavanként 4 lei, vastagabb szó 8 lei, legkisebb apró hirdetés ára 10 szóig 40 lei. Satumarei igazg.: Rozenbaum S. N­. Hans Junkermann, Igo Sym és Beregi Oszkárral. Pazar rendezés. Gyönyörű felvételek. Maniu miniszterelnök ma nyilatkozik a kisebbségi kérdésről. Bucureşti. A kamara mai ülé­sén Micunesti képviselő kérdést fog intézni a miniszterelnökhöz a bukovinai ukránok ügyében. Ma­­niu azonnal válaszolni fog és fel­használja az alkalmat, hogy ál­talában az egész kisebbségi prob­lémában nyilatkozzék. Aradi úriasszony tragikus halála. Seiler Irén úrasszony, Hotorán Victor dr. kamarai képviselő el­vált felesége tegnap délelőtt hosz­­szas betegség után örökre elszen­­derült.­­A szépséges, fiatal aradi úriasszonyt évekkel ezelőtt gyilkos kór támadta meg, mely f elől sehol sem talált menekvést és a gondos ápolás és rengeteg gyógykezeltetés ellenére is rohamosan terjedt el baja. Hetekkel ezelőtt a Pozsgay, szanatóriumból lakására szállítot­­ták, ahol tegnap érkezett el a szo­morú vég. Seiler, Irén előkelő bé­késcsabai család gyermeke. Halála az egész városban mélységes rész­vétet keltett, előkelő nagy rokonsá­got döntött gyászba és a kis Hoto­rán Titike az elhunytban édesany­ját vesztette el. Ma délután fél hatkor temetik Popa Constantin kulturtanácsos­­nak házából. Meghalt egy magyar író. Budapest. Harsányi Kálmán is­mert magyar író ma reggel meg­halt. V Megbüntettek egy csomó arad háztulajdonost, mert nem volt tiszta a járda. A rendőrség a következő aradi háztulajdonosokat egyenként 300 lejel büntette meg, mert a házuk előtt a járda tisztántartásáról nem gondoskodtak: Lutnak József, Engel Gyula, Kovács Soma, Minik András, Szán­tó Gyula, Hubert József, Brig Já­nos, Lengyel Sándor, Hunyadi Jó­zsef, Birnfeld Simon, Merkler Vil­helm, Popa Elena, Tedelei József, Leihel János, Plank Pável, Tóth Ferenc, Horváth Antal, Zimmer­mann Miklós, Illési István, Marosi János, Stern Ferenc, Furi József, Fritz Ilona, Gábor Miklós, Braun József, Burza Cornél, Kovács So­ma, Braun Gusztáv, vad. dr. Mann, Baráth Albert, Muresan Coornél, Klánitz Antal, Maurer Ádám, Ka­rácsonyi Márto, Kovács József, Serban Ernő, Engelhardt Ferenc, Friedmann József, Kovács Lajos, Padurean József, Illés Ferenc, Lo­vászi János, Schill József, Szabó Lajos, Fischler Miklós, Pick Ernő, Todorean N., Boros Mihály, özv. Kristyáry Antalné, Weisz Árpád, Balogh József, Merkler és Weiner, Kovács Mihály, Ormán, Baranyi Miklós és Micsits András* g LEGÚJABB 5 A konservatív párt Lesissfe vereséget szenvedett az angol képviselőválasztásokon. London. A ma reggel öt órakor kiadott komüniké a választás ered­ményét a következőkben tünteti fel: Megválasztottak: kerületben. A beérkezett adatok szerint a konzervatív párt 1, a munkamunkáspárt 57, a liberális párt 8 mandátumot nyert olyan helyeken, ahol eddig nem bírtak mandátummal. Ezzel szemben a konzervatívok 52, a munkáspárt 3, a liberálisok 9, a kommunisták 1, a függetlenek mandátumot vesztett London. A Daily Cronicle a vá­lasztások eredményéről írja, azo­­kat lesújtóknak mondja a konzer­vatív párt számára. A Times a li­berális párt vereségéről ír, de meg­állapítja, hogy eddig csupán 200 kerület vált ismeretessé, így az eredménytáblázatban nagy válto­­tozáso történhetnek meg. Megálla­pítja, hogy Sir Austin Chamber­lain csak igen kis többséget kapott. Kiket választottak meg az angol vezető államférfiak közül? Londonból jelentik. A nevesebb angol vezető államférrfiak közül eddig a követkzők megválasztásá­ról érkezett jelentés: Fitzroy, az alsóház elnöke, Joyson Hicks bel­ügyminiszter Henderson,­­Wort­hington Evans hadügyminiszter, Sir Oswald Nosley, Sir Herbert Simon, Wilkinson asszony, Lady, Astor Trevlyan munkáspárti. Bir­minghamban négy munkáspártit választották meg. munkáspárti konservatív liberális £22 80 . 15 független5 Weissenb­urger vezérigazgató sajtópere Bittó Miklós lapszerkesztő ellen. rA mai napra volt a Ianculescu- Ionescu tanács előtt tárgyalásra ki­tűzve Weissenburger Ferdinand vezérigazgatónak, Bittó Miklós, az Arader Zeitung tulajdonosa és szerkesztője elleni sajtópere. Az ügy érdemi tárgyalására azonban sor nem került, mivel a vádlott védője a tárgyalás megnyitása után oly nyilatkozatot tett ügyfele nevében, hogy az Arader Zeitung­ban a vezérigazgató ellen az Incu­­lescu—Fost, Lazar Pascu, dr. Mo­­lnák Demeter és báró Bohus Zsig­­mond ügyek, valamint egyéb ügyek­ben megjelent közlemények téves információk alapján írattak, azo­kat visszavonja s azok megjele­nése miatt sajnálatát fejezi ki. * A magyar vizipólócsapat fényes győzelme Bécsben, Bécs. A Diana fürdőben tegnap játszották le a magyar—osztrák vi­­zipóló mérkőzést, amely 9:4 arány­ban a magyar csapat győzelmével végződött. Szünetig az osztrákok elég jól tartották magukat, de a második félidőben a magyarok ma­gasabb technikája érvényesült. Bombamerényletet követtek el Habibullah ellen. Pesavar: Kabulból jelentik, hogy május 20-án éppen akkor, ami­kor Habibullah csapatszemlét tar­tott, egy bomba felrobbant. Egy katona életét vesztette, többen sú­lyosan megsebesültek. Habibullah maga is életveszedelemben forgott. Kétségtelen, hogy ellene irányuló Nyári Színház. ticsi operettreft-tilisalit vendégjátéka a világhírű 12 Wiena Jackson Girls felléptével. — Szinrekerülnek: .Jetzt Geht­s Los...“ és .Die Nacht der Nächte“ operettrevük. — Jegyek a színházi pénztárnál merényletről van szó. A bomba­­merénylet után több embert le­tartóztattak. Hét aradi fogtechnikus mű­ködési engedélyét megvonta a minisztérium. A Monitorul Oficialnak ma Arad­ra érkezett 99 száma közli azoknak a fogászoknak a névjegyzékét, a­kiktől a közegészségügyi miniszté­rium a legutóbb bevonta a műkö­dési engedélyt, miután az 1923. évi rendelet kiadása idején még nem volt egg a tíz éves gyakorrlatuk és nem biírtak ebben az időben megfelelő képzettséggel sem. Az aradi fogtechnikusok közül a ren­delet szerint a következőknek kell abba­hagyni a fogászati gyakorla­tot: Körtvélyesi Ernő, Kollin Jenő, Neuländer “ Harry, Moondjalled Chaim, Földes László, Halamasek Anna és Kendecsi József. Egy Astra-gyári tisztviselő felesége ma délben sziven­­lőtte magát. Ma délelőtt fél 12-kor tragikus öngyilkosság történt Aradon a Ca­lea "Laguna 27 szám alatt "Novak Miron Asztra-gyári tisztviselő fia­tal felesége, aki 30 éves volt, az ura revolverével szivenlőtte magát s azonnal meghalt. Előző nap még tréfásan emlegette, hogy elbúcsúzik mindenkitől, mert meg fog halni. Végzetes tettét ma végre is haj­totta. Tettének oka ismerelen. Semmiféle levelet nem hagyott hátra. Egy aradi asszony veres merénylet® vadházastársa ellen. Az elmúlt éjszaka két óra táj­­ban a város egyik külvárosi Bica­jában Szűcs Mária aradi asszony összeveszett Morrár Péter nevű vadházastársával, akit veszekedés hevében késével súlyosan megse­besített. Morár Péter ájultan esett össze és hosszú ideig fetrrengett vérében, amíg a mentők beszáll­­tották a kórházba. Az esetet azon­nal jelentették a rendőrségnek, a­honnan az ügyeletes tiszt szállt ki a merrénylet színhelyére, majd telefonon hívta a mentőket a meg­sérült emberért. A telefonközpont azonban csak egy óra múlva je­­lentezett és csak akkorr kapcsol­ták a mentőket és a szerencsétlen Morvár félig meddig elvérzett. Az eset miatt most r­endőrrség felje­lentést tesz az aradi telefonköz­pont ellen a temesvári postaigaz­gatóságnál. Kehrling legyőzte Timmer holland bajnokot. Paris. A francia tenniszbajnoság mérkőzései során Kehrling 4:6, 6:1, 6:0, 6:2 arányban legyőzte Tim­mer holland bajnok''*.

Next