Aradi Ujság, 1929. július (30. évfolyam, 145-170. szám)

1929-07-02 / 145. szám

2 WM A lengyel pénzügyminiszter ellen a törvényszék meg­szüntette a vádat. Varsó: Két nap óta folyik az el­írás a Pilsudszky kormány volt pénzügyminisztere ellen, akit több vádponttal illettek. A tör­vényszék tegnap ítélkezett ebben az ügyben és úgy döntött, hogy megszünteti az eljárást, mert a pénzügyminiszter eljárása­­telje­sen törvényes volt Ki nyal A legszentebb és legmagasztosabb sz­e­retetnek, az anyai szeretetnek, könny­e­kig megható meséje. Amerika legna­gyobb sikerű filmje, mely Newyorkban két évig ment egyfolytában. Főszerep­ben a világhírű Mary Carr, kit ezen szerepe után a világsajtó egy­hangú meleg és lelkes ünneplésben részesített. Kevés­éhez hasonló nagy film készült, melynek bemutatója ma hétfőtől olcsó 10, 15, 20 és 25 tejes helyárakkal Az Apollóiban. Sarlós fecskéket fogtak Tiszadobon, Budapest. A M. Kir. Madártani Intézet közli: Tiszadob szabolcsme­­gyei község templomtornyát teg­napelőtt seregesen lepte el olyan fecskefal, amelyet ott még soha­sem észleltek. Ezek a fecskék még másnap is ott voltak és az esős, hűvös időben a falakon és a fa­­részeken függtek fürtösen egy­másba kapaszkodva. Bágyadtak és kiéhezettek voltak, úgyhogy kézzel is meg lehetett őket fogni. Szabó Károly tiszadobi népis­kolai tanít­ó két ilyen fecskét el­fogott és apró lyukacskákkal el­látott dobozban postán elevenen el­küldte őket a madártani intézetbe meghatározás végett. A két fecske meg is érkezett Budapestre. Az egyik fürge és eleven volt, a má­sik egy kicsit bágyadtabb. A ma­dártani intézetbe aztán Varga Kál­mán kísérletügyi ornitológus meg­­­állapította, hogy az érdekes utasok" Sarlós fecskék. A sarlós fecskék az intézetben egészen új erőre­­kaptak. Varga ornitológus azután az 50.242. és 50.243 számú alumi­­iniumgyűrükkel megjelölte és sza­­badon bocsájtotta őket. A sarlós fecskét máskép fekete fecskének, kazári fecskének és eső­fecskének is nevezik. Utóbbi nevét­­onnan kapta, hogy hűvös, esős idő­ben ez az egyik leggyorsabb re­pülő madarunk, mely óránként 320 km.-t tud megtenni, hirtelen olyan helyeken is megjelenik, hol más­különben nem tartózkodik. Szine skormos barnásfekete, némi zöldes fénnyel, a torka fehéres. Eddig cesak igen kevés sarlós fecskét gyűrűztek meg. NYÍLT-1ER. Az e romaiban kötöttekért etem vállal líbu­­s cigit a sztt­i sítőség, figyelmeztetés. Tisztelettel értesítem t. ügyfeleimet, hogy „Informator Hiteltudosító Arad“ címü régi cégem, nem azonos a Clujon most megnyílt ugyanilyen című irodával, amellyel semmiféle összeköttetésben nem állok. Tisztelettel: Informátor - Bolgár Lajos az­ Aradi Kereskedelmi és Iparkamara ny. titkára. i UJS mMYMéi Nagy botrányt rendeztek­­ a pozsonyi robbanás áldozatainak a temetésénél. Pozsony. A gummigyárrobbanás áldozatait tegnap temették el húsz­ezer főnyi tömeg jelenlétében. A temetésen a kommunista és szocia­lista pártok röpcédulákat osztogat­­tak, amelyeket izgató tartalmuk miatt elkobozott a rendőrség. El­sőnek Krausz Ferenc alpolgármes- ■ ter mondott gyászbeszédet, majd Steiner Gábor kommunista kép­viselő beszélt, akit azonban kom­munista kifakadásai és kegyelet­sértő kijelentései miatt a tömeg leráncigált a szószékről és meg akart lincselni. A kommunista kép­viselőt a rendőrség szabadította ki szorult helyzetéből. A kórházban ápolt sebesültek közül tegnap há­rom meghalt és ezzel a robbanás halott áldozatainak száma tizen­egyre emelkedett Egy öreg házaspár kutyáival és macskáival együtt a Dunába ölte magát. Pozsony. Napok óta titokzatos eset tartja izgalomban a pozsonyi közön­séget, amelynek sorából eddig isme­retlen módon eltűnt egy idős, köz­ismert házaspárt. Még vasárnap tör­tént, hogy a Vödric 42. számú ház­ból minden előzetes bejelentés nél­kül eltűnt Friedmann Nándor és neje, Johanna, akik Grünstein Sá­muelnél laktak albérletben. Grünstein kezdetben nem gondolt semmi rosszra s igy nem is nézet utána a dolog­nak. Amikor már hétfőn sem látta a házaspárt szobájukban, jelentést tett az esetről a rendőrségen. A ki­szállt hivatalos bizottság feltörte a lakást, ahol az egyik asztalon bú­csúlevelet találtak. A búcsúlevélben a házaspár beje­lenti, hogy a nyomor halálba kény­szeríti őket s mivel amúgy sincsen már mit várniok az élettől, minél előbb itt akarják hagyni ezt a vilá­got. Az öngyilkosság kinyomozására megindult a vizsgálat, azonban eddig nem sikerült semmi nyomra buk­kanni. A feltevések amellett szólnak, hogy az öreg házaspár a Dunába ugrott. Friedmann Nándor 59 éves volt, felesége sokkal fiatalabb. Ez azonban nem zavarta kivételesen boldog csa­ládi életüket. Friedmann a múltban a Vödricen egy reggeli levescsárdát nyitott, majd később ingatlanközve­títéssel foglalkozott. A nyomor azon­ban minden vállalkozásuknál nyo­mon kisérte őket s az utóbbi na­pokban már csak burgonyán és rán­tott levesen éltek. A házaspár igen nagy állatbarát volt, kutyákat és macskákat tartottak, amelyeket szin­tén magukkal vittek a halálba. Tegnap délelőtt az a hír terjedt el, hogy a házaspárt már kihúzták a Dunából. A rendőrségen azonban nem tudnak a holttestek megtalá­lásáról. IMíifii kelme.esíő és vegytiszitó gyára Gyűjtő telepek: Sir. Bratianu 7. (v. Weitzer J.-u.) és Calea Banaiulu i7.(Asztalos S.-u Gyér : Str. Cu*. Voda 38—40 Egy még meg sem nyílt szanatórium gondnoka visszaéléseket követett el. Bucureşti. Az országos társada­lom­biztosító pénztár új szanató­riumát tegnap avatták fel Thecor­­giosban. A felavatáson Raducanu munkaügyi miniszter is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a munkás­­biztosítás révén befolyt pénzekből tényleg a befizetőknek nyújtanak majd támogatást. A szanatórium is ezt a célt fogja szolgálni. A mi­­niszetr a hozzáérkezett panaszok alapján azonnal elmozdította állá­sából az új szanatórium eddigi gondnokát és helyébe ideiglenesen egy munkaügyi felügyelőt neve­zett ki. ják Maniu Gyula miniszterelnöknek, valamint a szenátoroknak és képvi­selőknek tudomására hozni. Anggl Mrprottnra Új cipészüzlet ! A fogászok élesen tiltakoz­tak a kormány súlyosan sé­relmes intézkedése ellen. Bucureşti. A bucureştii fogászok a Tomi-teremben tegnap értekezle­tet tartottak és tiltakoztak a kor­mány legutóbbi intézkedései ellen, amelyek súlyos sérelmet teremtenek a fogászok számára. Elhatározták, hogy kifogásaikat személyesen fog­■ mg vízvezeték és csatornázási berendező és ezek­­ karbantartását pausál árban, jutányoson el-EfaeSafí Imfiji vállalom. Str. Bratianu 19. (Weitzer J.­utca.) sezlonok, madracok, valamint régi bútorok res­taurálását a legszolidabb árban vállalom DOUGAN kárritos Str Berthelot 6. (Volt Aczél P. utca) a színházzal szemben, az udvarban. Bádogos és vizvezeték munkálatot, tető- és csatorna javítást és festését a legelcsóbb árban késett WSf Str. Bratianu 19. (Weitzer J.-u. BARTL KÁROLY Minden férfi és női cipők 25°/o- a­i ol­csóbban készülnek, mint bárhol. Ja­vításokat szintén 2ó°/o-al olcsóbban vállalok, garantált 1-a kivitelben. 3ELA mICOSZAV, TIMISOARA Helvét-utca 1 sz. — Dr. Simon bőr és nemi be­tegségek szakorvosa esti rendeléseit (7—8-ig) az új Neuman-házban megkezdte. A Numancia megmenten utasai holnap érkeznek meg Gibraltárba. Madrid: Primo de Rivera mi­niszterelnök tegnap délben érte­sült a Numancia utasainak meg­mentéséről. Megbízta a hatóságo­kat, hogy az örömhírt tudassák a spanyol néppel. Utasította a lon­doni spanyol követet, hogy köszö­netét fejezte ki az angol kormány­­nak a Numancia utasainak meg­mentéséért. Alfonz spanyol király aki jelenleg Angliában tartózkodik személyesen fejezte ki köszönetét György királynak az angol repülők értékes és sikeres segítségéért. Az Eagle nevű angol hidroplán anya­hajó kedden érkezik meg Gibral­tárba a Numanci utasaival. Nem titok » . • «« többé, IjíTTei * hogy e szó • 9 ^ az előkelő világ arckrémét jelenti Kapható : J AN K A gyógyszertárában, Aradon, Bul. Regele Ferdinand _____(Boros Béni-tér) 25._______ Repülőnap Bucurestiben Bucureşti. Tegnap folyt le Bucu­­restiben, nagyszámú közönség rész­véte mellett a repülőnap, amely te­kintélyes összeget juttatott az avi­atika fejlesztésére. A repülőnap a legteljesebb rendben, programsze­rűen folyt le. m­­ íratni naponta este 9 órakor nagy díszelőadás. WANDERER SOLINGENI PATRIA W. K. C. m­mmmm OPEL, IDEAL, REX kerék­párok legolcsóbban kaphatók Hammer Vilmosnál, Piaia Avram lánca 5—6. TELEFON 541 %

Next