Aradi Ujság, 1929. augusztus (30. évfolyam, 171-196. szám)

1929-08-01 / 171. szám

ARAM IlJSVfi Szerk. és kiadóhivatal: 'Arad, BuL Reg. Maria 9. TeL 503. Timisoarai szerk. és kiadóhiv. Mercy­ u. 2. TeL 1111. Igazgató Hajdú Jenő. Csütörtök, 1929. augusztus 1. Felelős szerkesztő : IXXX. évfolyam. 171. szám Dr. Vörös László:­ Hétköznap ára 1 lel. 'Apró­hirdetés áira: szavanként 4 lei, vastagabb szó 8 lei, legkisebb apró­hirdetés ára 10 szóig 40 lei. Satumarei igazg.: Rozenbaum S. A szófiai jugoszláv követ jegyzéket nyújtott át a bolgár kü­lü­gy­minis­zter­n­ek. Szófia. rA bolgár—jugoszláv ha­tárvillongások ügyében tegnap vá­ratlan fordulat történt. Nisics szófiai jugoszláv követ megjelent a Párisból visszaérkezett Burov bolgár külügyminiszternél és kor­mánya nevében egy jegyzéket nyúj­tott át A jegyzékben a jugoszláv kormány kifejti, hogy a piroti tárgyalások alapján létrejött egyez­mény nem alkalmas arra, hogy a két ország között fennálló függő kérdéseket rendezzék. Jugoszlávia kész arra, hogy új alapokon köz­vetlen tárgyalásokat kezdjen a bolgár kormánnyal, elsősorban az úgynevezett kettős birtokok rende­zése ügyében. Politikai körökben úgy tudják, hogy a jugoszláv kor­mány végleg elejtette a piroti egyezményt, ez pedig a helyzet sú­lyosbodását vonja maga után. »••ara aura* oara »aura «aura ram® aura* ERZSÉBET SLÁGER MOZGÓ Telefon 70 § I Telefon 70 g Ma d. u. 6, 7 és fél 10 órakor.I Mindenki óhajára elhozattak. * 1 Tovisovolvov Mindkét rész egy­ J • ▼ C/IT. szerre. (UJ kópia.) J ! Petrovich Szvetiszláv és Beid­a Jucival a főszerepben. § 10—15—20—25 lejes helyárak. »«orara • ara• «E30*uras®sara®ra«a9•·!■»&•­ Vaida-Voevod külügy, Mironescu közoktatásügyi miniszter lesz. Bucureşti. Politikai körökben még mindig tartja magát a hír, hogy az erdélyiek nagyobb befo­lyást akarnak biztosítani az átala­kított kormányban. A Curentul ér­tesülése szerint az erdélyiek azt akarják, hogy Vaida­ Voevod legyen a külügyminiszter, Iurian a bel­­ügy-, Mironescu a közoktatásügy- és Voicu Nitescu az igazságügyn mi­­niszter. Voicu Nitescu egyébként a bucuresti lapok jelentése szerint nem akarja vállalni az erdélyi mi­niszteri igazgatói állást. Helyette most Crisán György pártfőtitkár nevét kezdik forgalomba hozni. Manzsullban megkezdődtek a béketárgyalások. London. A kínai megbízottak­ tegnap Charbinból Mandzsuliba utaztak, ahova megérkeztek az orosz megbízottak is. A delegátusok ma kezdik meg tárgyalásukat. Jön! Jön! a „Dollarti eresguo“ Liane Haya, Ugd Dodyval Marosparti Mozgóba. (Newyorkban tegnap 10 em­ber halt meg napszúrásban. Newyork: A hőség tovább tart. Newyorkban tegnap 10 ember halt­­meg napszúrás következtében. filmoperett Operettet írnak Parisban Simon Böskéről. Páris. Két ismert szerző Yves Mira és Money Bon operettet ir­tják Miss Európa Simon Böskéről. Egy fiatal párisi színésznő szemé­lyesíti meg az európai szépség­­királynőt. Az operett ősszel kerül bemutatóra. )»•) Huszonhat halottja van a tegnapi német bányakatasztrófának. Boroszló. A Friedenhoffnung tár­nában történt borzalmas robbanás áldozatainak száma ma reggelre 26-ra emelkedett. A bányalégrobba­nás 450 méter mélységben történt és ereje olyan hatalmas volt hogy a föld szinén is megérezték. A vizs­gálat megállapította, hogy a tárná­ban dolgozó munkásokat a robba­nás következtében előállott tűz ölte meg. A halottak és a néhány élet­ben maradt sebesült teste teljesen összeégett. Kilenc munkást súlyos gázmérgezéssel szállítottak a kór­­­házba. A robbanás a szomszédos tárnában dolgozó munkások között is óriási pánikot idézett elő. A ka­tasztrófa okát eddig még nem si­került pontosan megállapítani. Egy földbirtokos, házveze­tőnője és gazdatisztje gya­­koltatták meg Kardos Géza nővérét. Szabadka, özv. Molnár Sándor­­né Kardos Géza debreceni szín­igazgató nővérének meggyilkolása ügyében tegnap a csendőrség le­tartóztatta Jagovics Joca földbir­tokost, házvezetőnőjét Zsebut Mil­kát és intézőjét Pap Sándort. Ja­­govic, akinek 2000 hold földje van, nagy összegekkel tartozott Molnár­­nénak. Az a gyanú, hogy ő bérelte fel a gyilkosokat. Tegnap késő este a felsőbb hatóságok utasítá­sára Jagovicsot szabadlábra he­lyezték, a másik kettő továbbra is letartóztatásban maradt. Borzalmas módon meggyil­koltak egy bolgár embert, a jugoszláv-bolgár határon. Szófia: Pirot mellett a Misava folyó partján tegnap este egy mezítelen férfi hurlára akadtak. A gyilkosok a férfi kezeit és lábait levágták és a torkát elmetszették A gyilkosok elmenekültek. Azt hiszik, hogy újabb politikai gyil­kosságról van szó. EBÉDLŐ modern kivitelben olcsón eladó Str. Blanduzei 5. (Közép-utca)­. " Mit kap 20 leiért? a legszebbet, a legjobbat, a legna­­gyobbat, a legmüszibbet, amit va­laha a filmgyártás produkált 20 leiért látja Petrovich Szvetiszlávot 18 felvonáson keresztül a Lengyel­vér főszerepében. 20 leiért Teljesen új kópiában a filmgyártás örök­ büszkesége a Lengyelvér. 20 leiért a legjobban és legol­csóbban szórakozik ma Aradon, természetesen az ERZSÉBET SLÁ­GERMOZGÓBAN. Jegyek elővétel­ben kaphatók. ­­narssparti mű hozta .nd Mrhmafir ( filmoperettet LIANE H­AID „Csárdáskirálynő“ főszereplőjével) (a NYILT-TER. Az e rovatban körlfittekért nem vállal filelStarget * s*erkss*telé* Nyilatkozat. Egyik aradi napilapban ellenünk megjelent sorozatos támadásokra, illetve e támadások előzményeire a következőket jelentjük ki: Nevezett lap tulajdonos-szerkesz­tője Erdős György vasárnap dél­­után megjelent a kávéházunkban és azt a különös kijelentést tette, hogy miután mi az ő lapjából csak napi 5 példányt veszünk, nem tud rajtunk többet keresni havi 184 lejnél. Már­pedig neki elengedhe­tetlenül szükséges, hogy rajtunk legalább is havi 2000 leit keressen. Képzelhető volt a meglepetésünk erre a »különös« és még a ma is laza erkölcsi felfogások között is megdöbbentő kijelentésre. Ter­mészetesen kereken elutasítottuk ezt a szerénytelen kívánságot azzal, hogy mi semmi esetre sem va­gyunk hajlandóak egy közismerten­ példányszám nélküli lapot eltar­tani, amely mindössze pár hét óta jelenik meg, mert szerény véle­ményünk szerint minden újságnak önmagát kell eltartania.­ A régi aradi lapok sohase próbálkoztak ilyen természetű támogatásra szert tenni. Ez a bizonyos havi kétezer lej az oka azoknak a sorozatos táma­dásoknak amelyeket Erdős ur előre beigért és amelyekre mi ki­jelentettük, hogy igazunk tudatá­ban nincsen okunk azoktól tartani. A rágalmazó cikkek miatt jogta­nácsosunk dr. Cotioiu Romulus ügy­véd utján megtettük a bűnvádi fel­jelentést. Arad, 1929. julius 31. Leipnícker, Zsédely és Scheer a Dácia kávéház tulajdonosai. I Maisiann moii A világ leghatalmasabb filmalkotása, EMIL JANNINGS .legbámulatosabb alakítása A hontalan hős utolsó parancs. M­ég csak ma és holnapi Leszállított 10, 20 és 30 lejes helyárak.

Next