Aradi Ujság, 1929. szeptember (30. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-01 / 197. szám

TA­­G Szerz és kiadóhivatal: Arad, Búl. Heg. Maria 9. Tel. 503. Timisoarai szerk. és kiadófi­v. Mercy-1­2. TeL 1111. Igazgató Hajdú Jenő. Vasárnap, 1929. Felelős szerkesztő: Dr. Vörös László,­ szeptember 1. XXX. évfolyam. 197. szám. Ara 2 lel. Apró­hirdetés ára: szavanként 4 lei, vastagabb szó 8 lei, legkisebb apró­hirdetés ára 10 szóig 40 lei. Szatmári kpr.: Szamos hirlapiroda Henderson angol külügyminiszter pa­rancsot adott a kiürítés megkezdésére. Ma délelőtt aláírták a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvét. Hága. Valamennyi hatalom képviselője ma szombaton délelőtt 10 órakor nyilvános ülésre jöttek össze, amelyen aláírták a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvét. Délben a nyilvánosság kizárásával teljes ülést tartottak, amelyen elfogad­ták a bizottságok jelentéseit, majd bezárták a konferenciát. Hága, Henderson angol kül­ügyminiszter elutazása előtt közölte a német delegációval, hogy utasítást adott a rajna­­vidéki angol csapatok kivonu­lásának megkezdésére. Hága, Henderson a sajtó kép­viselői előtt megcáfolta a tenden­ciózus híreket, melyek szerint a konferencia folyamán feszültség állott volna be Franciaország és ,­­Anglia között, melegen emlékezett meg Briandról, aki szerinte a leg­nagyobb szerepet játsza az európai politika irányításában. Reméli, hogy a konferencia sikeres befe­jezése új éra kezdetét jelenti az államok egy____iködése terén. A Népszövetséget élő erővé kell tenni — mondotta Henderson. Erzsébet Slágermozgó ! Ma Ma kettős sláger műsor! Pelrocs Síisiiiztiv­o Alice Ilit!­vel ALLAH KERTJE Olcsó helyárak! Ma kettős sláger műsor ! DOSZTOJEVSZKI regénye: LON CHANE­Y-vel FÉLKEGYELMŰ Kedvező időben este a kellemes kertben. 74 ember pusztult el a St. Juan gőzös katasztrófájánál. Az utasokat alvás közben érte a szerencsétlenség. Newyorke. A sanfranciscoi partok közelében tegnap elsülyedt St. Juan gőzös katasztrófáinál az ed­digi megállapítások szerint 74 em­­­ber veszítette életét, köztük a hajó kapitánya is. A gőzös az összeüt­közés után öt perc alatt elsülyedt, olyképen, hogy az utasok legna­gyobb része fel sem ébredhetett és nem tudtak a fedélzetre kijutni. limis­ M­WMH Távirat. A vén színészek vasárnap esti előadásán fellépünk és autogram­­mot adunk. MISS UNIVERSE *OS MSS ROMANIA Merényletet kíséreltek meg Csang-Kai­ Sek kínai fővezér és a felesége ellen. Sanghai. Csang-Kai-Sek fővezért és a feleségét tegnap éjjel két testőrszolgálatot teljesítő katona meg akarta gyilkolni. A fővezér felébredt és revolveréből rálőtt a merénylőkre. Az egyik meghalt, a másiknak sikerült elmenekülni. «a» ♦ asm ♦ s*im osai 4? cam O sewa ma urna & < as» December 15-ig véget ér a rajnai területek angol ki­­untese. qogoqoj joSub zb qofuoAgq­toipp •oqozs ujapozuoqojj b st JoqttuB l3sspjniq ojoiojfua­­nufey b uapS •sa­mmuapauoj 8i-ex Jaquiooop A8oq ‘ajisiuarafiq BqousouBUBd qotBdBSO [oSub­bijizsSam ,y •uapBqsaiAV ■mvt- Éljen a béke" kiáltásokkal fogadtál­­ Parisban Briand miniszterelnököt. Páris. Tegnap este 7 óra 40 perc­kor érkezett meg Briand minisz­terelnök a párisi északi pályaud­varra. Fogadtatására többek közt megjelent Hoesch német nagykö­vet is a pályaudvaron. Briand per­cekig elbeszélgetett Hoesch-sehel, a­kinek többek közt ezt mondta: »No látja, mégsem ment olyan rosszul a dolog!«. A pályaudvar előtt óriási nép­tömeg várta a mi­niszterelnököt és »Éljen a béke!« kiáltásokkal üdvözölték. Anyagilag felelős a CFR kezelősze­mélyzete a feladott árukért. A rengeteg lopás kényszerítette a vasutat erre a lépésre. Bucureşti. A bucureşti vasúti vezérigazgatóság rendeletet adott ki, hogy ezentúl a CFR vonalain szállított kereskedelmi cikkek és rakományok hiánytalanul való megérkezéséért a kezelő vasúti sze­mélyzetet anyagilag is felelősségre vonják. Az érdekes rendeletnek még ér­dekesebb háttere van. A vezér­­igazgatóság az utóbbi időben szo­morúan tapasztalta, hogy különö­sen az erdélyi kereskedők áru­cikkeinek szállításánál egyre gyé­rebben veszik igénybe az állam­vasutakat. Inkább választják a sokkal drágább, de biztosabb mó­dot s autóbuszokon szállítják rako­mányaikat a legtávolabbi he­lyekre is. A vezérigazgatóság nyomozni kezdett ennek a különös jelenség­nek az oka után s hosszas vizsgá­lat után meg is állapította azt, amit mindjárt az első szónál el­árulhattunk volna neki. A keres­ kedők azért félnek a különben ol­csóbb vasúttól, mert rakományaik száz közül egy esetben érkeznek épen és megdézsmálás nélkül a rendeltetési helyükre. Ez a szo­morú állapot tette indokolttá a fenti, ugyancsak szomorú rendelet kiadását. a. Hoover elnök a legnagyobb elragadtatás­sal nyilatkozott Eckener teljesítményéről. Washington. Hoover elnök teg­nap nem hivatalos kihallgatáson fogadta a Fehér Házban Eckenert. Az elnök melegen kezet fogott vele és ezt mondta: »Még él a vállal­kozó szellem, ön hallatlan úttörő szolgálatot tett a repülőforgalom­nak. S kezei a német nép nagy technikai és tudományos felké­szültségéről tesznek tanúbizonysá­got­. Frenetikus taps kísérte végig tegnap este a Maros­­parti Mozgó kettős műsorának a premierjét, melynél szellemesebb filmet még ez évadban nem mutat­tak be. E kellemes képet a »Hu­rok utca 17 szám« című szenzációs detektívfilm követte, melynek ér­­dekfesztő jelenetei hatalmas taps­vihart és tetszést váltott ki a kö­zönségből. Elszánt banditák meg­zavartak egy nász­­éjszakát Munkácsról jelenti­k Esztendők óta szervezett rablóbandák por­­tyáznak Munkács környékén. A na­pokban Smulovics Mendel keres­kedő házát kerítenék be egy éjsza­ka és rabolták ki a halálra rémült familiát. Még ugyanazon éjszakán ellátogattak Mermelstein Zelman jómódú rákosi földbirtokos házá­hoz, ahol éppen lakodalmat ültek A gazdálkodó leánya tartotta es­küvőjét. Éjfélig tartott a lakodal­mi dáridó, azután aludni tértek a vendégek, a házbeliek és a fiatal fiúk is. A fiatalok alig töltöttek egy él órát egyedül, amikor rémülten hallották, hogy az ablakot kívül­ről feszegetik. Pár pillanat múlva már fegyveres alakok ugrottak be a nászpár szobájába az ablakon át. Az állig felfegyverzett harami­ák fegyvereket szegeztek az ifjú párra, társaik megszállták a házat és veréssel kényszerítették a házbe­lieket, hogy adják elő minden ér­téküket.. A rablók alapos nagyta­karítást végeztek a házban. Még az ifjú pár esküvői ruháját is ma­gukkal vitték. Támadásuk előtt el­vágták a telefondrótokat és így megakadályozták, hogy az életve­szedelemben forgó család a ható­ságok segítségét kérhesse. Ma és a következő napokon dupla műsor Hurok-ucca 17. ! Kié a feleségem ? Szenzációs bűnügyi dráma.­­| Egy főpincér kalandjai. — Szenzációs vígjáték

Next