Aradi Ujság, 1929. október (30. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-01 / 222. szám

Szerk. és kiadóhivatal: Arad, Bul. Reg. Maria 9. Tel. 503. Timisoarai szerk. és kiadóhiv. Mercy-ucca 2. feles. Ili­. Igazgató: Hajdú Jenő. Kedd, 1929. október 1. Felelős szerkesztő : I XXX. évfolyam. 222. szám. Dr. Vörös László:­­ Hétfői szám ára 2 lei Apró­hirdetés ára: Szavanként 4 lei, vastagabb szó 8 lei, legkisebb apró­hirdetés ára 10 szóig 411 lei. Szatmári kpr.: Szamos hirlapiroda „A cirkuszbestiákat ostorral kell megfékezni, nem szép szóval“ Alsóausztria tartományi főnöke nyíltan hitvallást tett a Heimwehr mellett. A Heim­wehr és a köztársasági védőőrság összeütközött Grácban. Steind­e dr. bejelenti a „Vörös Bécs“ meghódítását. Bécs. Az Alsóausztria több he­lyén tartott tegnapi Heimwehr gyű­lések egyrészt zavartalanul folytak le. Stockerauban Buresch, Alsó­­ausztria tartományi főnöke nyíl­tan hitvallást tett a Heimwehr mellett. Utána a Heim­wehr főve­zére, Dr. Steindle ügyvéd fulmi­­náns beszédet tartott. Kijjlentette, hogy az új kormány összetételével meg vannak elégedve. Kíméletlenül fogunk e­llépni mindazok ellen,— mondotta — akik az új kormány, vagy a Heimwehr útjait keresz­tezni akkarják. A cirkuszbestiákat ostorral kell megfékezni és nem szép szóval, mert ez utóbbi mit sem használ. Erőszakra erőszakkal válaszolunk. Eddig csak elő­­terepét hódítottuk m­eg a »Vö­rös Bécs«-nek ,de nemsokára ülni fog az óra, amikor dia­dalmasan vonulunk be Bécs városába. A Heimwehrnek nem szabad szem elől téveszteni, hogy a legfőbb fel­adat még hátra van. Bécs: Grácban a gyűlés után ösz­­szeütközött a Heimwehr és a szo­cialista köztársasági védőrség. Mind­két részről két ember súlyosan megsebesült, egy menekülő szo­cialistát, aki egy véres szuronyt eldobott, a rendőrség letartóztatta. A Heimwehrek meg akarták lin­cselni és a rendőrségnek kordont kellett vonni körülötte, nehogy agyonverjék. Az angol munkáspárt kispolgári párttá alakul át.­' Minden felforgató elemet kizár magából a párt. London. Ma kezdődik meg az an­gol munkáspárt nagy kongresszusa amely elé élénk érdeklődéssel te­kintenek egész Angliában, mert sorsdöntő elhatározások várhatók. A párt egy része éles ellenzéki ak­ciót kezd a kormány ellen, a szo­cialista elvek erélyesebb betartá­• MBB • MW » VM « «HM * fcWiw 4 dtt­jára akarván a kormányt rászorí­tani. A munkanélküliség kérdésé­ben is erős támadások várhatók. A támadások ellenére a többség bi­zalmat fog szavazni a Macdonald kormánynak. A kongresszus leg­fontosabb pontja a pártszervezet reformja abból a célból, hogy a polgárság, amely nem áll az osztályharc alapján, szin­tén beléphessen a pártba. A munkáspárt valószínűleg telje­sen átalakul kispolgári párttá, kirekesztően magából minden felforgató elemet. Rendőrkordon vette körül tegnap is a Central mozgó pénz­tárát, mert a publikum ostromát máskülönben nem lehetett volna feltartóztatni. Így is ezerre tehető azoknak a száma, akik nem jutot­tak ahoz a különös élvezethez, hogy a Végzet című hatalmas film­­remeket megnézhessék , hogy Greta Garbó és John Gilbert hal­hatatlan alakításában gyönyörköd­hessenek. A film szüzséje röviden: egy nyugtalan vérű nő regénye, akinek sorsa a szenvedélyek kirobbantása. Szenvedést okozva maga körül arra van kárhoztatva, hogy ön­maga is áldozata legyen testének és szenvedélyeinek. A Central mozgó igazgatósága kéri a publikumot, hogy a tolon­gás elkerülése végett jegyéről elő­vételben gondoskodjon. . éyei !­S rc. 110 k­m. óránkénti sebességgel rohan az orkán, amely Mamit teljesen elpusztította. Havanna szigetén súlyos földrengés pusztított. 33 utasával zátonyra futott és elpusztult egy gőzhajó. Newyork. Havanna szigetén teg­nap súlyos földrengés pusztított, a­mely nagy kárt okozott úgy em­beréletben ,mint vagyonban. Az első jelentések szerint 35 ember veszítette életét. Cona vidékén 24 óra hosszat egymást érték a föld­lökések. Georgia államban Au­guszta városát az esőzések foly­tán megáradt Havanna folyó tel­jesen elöntötte. A város egész la­kossága hajléktalanná vált. Tizen­öt ember a vízbefúlt, több mint 100 ember sorsa teljesen bizonytalan. A tornádó, amely Miam­i vá­rosát teljesen elpusztította és rombadöntötte, 150 kilométeres sebességgel rohan előre, Key­cast felé. A Princesse Monta­gne gőzös, amely zátonyra futott, 33 utasával együtt el­pusztult. mm • an « ma » • ássa • «ne • «an Mussolini megkegyelmezett egyik legnagyobb ellensé­gének, Róma. Mussolini megkegyelme­zett Rota turini képviselőnek és megengedte, hogy száműzetéséből visszatérhessen. Rota egyik legel­­keseredettebb ellensége volt Mus­solininak és a fascizmusnak. A cseh kormány óvást emelt a Pecha­-féle ítélet ama ré­sze ellen, amely altiszti rangjától megfosztotta. Budapest. Pecha Vince fellebbe­zését a­­legfelsőbb honvédtörvény­­szék november elején fogja tárgyal­ni. Az ügynek érdekes fordulata van. A csehszlovák kormány ugyan­is óvást emelt az ítélet ama része ellen, amely Pecha Vincét altiszti rendfokozatától megfosztotta. Erre a magyar bíróság nem lehet ille­tékes," minthogy Pecha csehszlovák állampolgár és a cseh hadseregben szol­gál. Mielőtt eszi szükség étét be­szerzi nézze meg ITR&$Lisa (hvatárahá? k’rakatainak o?c^ó árait. Súlyos szerencsétlenségek a budapesti motorkerékpár­­versenyen. Budapest. A tegnapi svábhegyi motor­kerékpárverseny közben két súlyos szerencsétlenség is történt. bfcJTDr WAmolrós olj’V­n szerencsétlenül zuhant, hogy mind­két lábát eltörte és súlyos belső sé­rüléseket szenvedett. A főverseny favoritja, Szénássy Alán egy ka­nyarulatban gépével rosszul véve a fordulót, nekirohant egy fának, azt kidöntötte, gépe teljese­n ösz­­szetörött. A fa mellett többen ál­lottak, akik közül a gép két embert súlyosan, négyet pedig könnyebben megsebesített. Maga a versenyző is súlyosan megsebesült, de állapota nem életveszél­yes. Lakodalmi menet a vonat kerekei alatt. Milano, Carrara közelében egy lakodalmas menet haladt át egy vasúti síneken, amikor egy gyors­vonat haladt arrafelé. A lakodal­mas menetet szállító fogat a vonat kerekei alá került. A menyasszony és másik három családtag azonnal szörnyethalt, a vőlegény életveszé­lyes sérüléseket szenvedett. A „Szőrös majom“ francia fordítója a darab főpróbáján Párisból jelentik: Bourgeois O Neill »Szőrös majom« című drá­májának francia fordítója a Thea­ter des Arts főpróbáján őrjöngési rohamot kapott. Mialatt a színé­szek a színpadon játszottak, Bour­geois felvette a szőrös majom maszkját és a nézőtéren ide-oda futkosott. iv_ nagy partie áru kiárusítás különféle férfisszö­vetekben I. SCHUTZ-nál Arad, Strada Eminescu 28. szám (volt Deák Ferenc utca), a­ol ezenkívül női kabátszövetek dús választékban valamint az összes szabókellékek u. m. kabátbélések, selyem és caracul­­,füschök, krimmer mindennemű gombok, cérna fércpamut, alsószál, nadrágcsattok és kapcsok, nadrágkoptató, gép- és gomb­­lyukselyem, vérpass, nadrágzsiflór és szurokszappan a legolcsóbb áron eladásra kerülnek.

Next