Aradi Ujság, 1929. november (30. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-01 / 249. szám

őszerk. és kiadóhivatal: Arad, Bul. K­eg. Maria 9. ff­el. 50 B. Timisoarai S­zerk. és kiadóhiv. Mercy-ucca 2. telef. Ilis. Igazgató: Hajdú Jenő. Péntek, 1929. november 1. Felelős szerkesztő :­­ XXX. évfolyam. 249. szám. Nagyváradi szerkesztőség és kiadó­­hivatal: Strada Cosbuc 9. szám. Igazgató: Farkas Vilmos. Szatmári kpv.: Szamos hírlapíród!» Dr. Vörös László, « Hétköznap ára ! lel. ­ Csehellenes tüntetés a trencsén­­teplici katolikus templomban, Prága. A trencsénteplici katho­­likus templomban a cseh állam megállapításának évfordulóján ren­dezett­­ Istentisztelet alkalmával csehellenes tüntetés zajlott le. A hívők egy része zajosan tiltakozott az Istentisztelet ünnepélyessé tétele ellen, mert a köztársaság megalka­tása a felvidéknek egyáltalán nem ünnepe. Amikor az énekkar a cseh állam himnuszába kezdett, a jelen­­levők egy része hangosan fejezte ki méltatlankodását, majd utána elénekelték a tót himnuszt is. Még ugyanazon a napon letartóztatták Laika poprádi közigazgatási fel­ügyelőt és Pikina volt trencséni polgármestert, akiket azzal vádol­nak, hogy ők biztatták a közönsé­get a tüntetésre. ■­ T­e­e­rga a seb a ses? . • Ma délelőtt Pozsonyban kivégezték az aradi Kornis Testvérek cég rablóját. Pozsony. Ma reggel hajtották végre a halálos ítéletet Bognár La­joson, akit a pozsonyi törvényszék kötél általi halálra ítélt és akinek a kegyelmi kérvényét legmagasabb fokon is elutasították. Bognár La­jos még 1927. évi márciusában há­rom társával együtt kirabolta a mikor a betörés alatt Gajdocsik hagybilkei takarékpénztárt és a Andor hivatalnok a helyiségbe lé­pett, azt meggyilkolta. Üldözés köz­ben Bognár egy másik gyilkosságot is elkövetett, amennyiben Kratoch- Will Ferenc csendőrőrmestert le­­lőtt. A bíróság előtt a gyilkos csak a rablást vallotta be, a kivégzés előtti napokban azonban teljesen összetört és valamennyi bűnét be­vallotta. Az utolsó huszonnégy órát a si­ralomházban töltötte a halálraítélt. Utolsó kívánsága az volt, hogy­ a kivégzést halasszák el egy nappal, mert épp születésnap­ja van és meg szeretné ünne­ Ttetni ezt a napot nem. **'-*­­tetné, ha pont ezen a napon történnék a halálos ítélet vég­rehajtása. A bíróság ezt a kívánságot azonban­ nem teljesítette és így ma reggel megtörtént a kivégzés." Reggel hat óra 44 perckor a hó­hér munkájához fogott és már öt perc múlva bejelentette, hogy az ítéletet végrehajtotta, az elitélt el­nyerte büntetését és meghalt. A hulla másfél órát függött a bitófán majd levették és a halottasházba vitték. A kivégzés közönsége ezu­tán­ szétoszlott.­­Bognár Lajos volt az, aki feje volt annak a szenzációs betörésnek amelyet a Kornis Testvérek aradi cég ellen követtek el. f f • 9MB 0 mm © fflFSS* « «»22 o ® mm * IE» » BB • OH9 • 6 Ezüst babérkoszorúval bú­csúztatták az Öregek Ott­hona gondnokát. Szabó Lipót az aradi öregek Otthona gondnoka, aki 16 eszten­dőn át töltötte be dicséretre méltó m­ódon hivatalát, Budapestre költö­zik és lemondott állásáról. Tegnap délután búcsúztatták a népszerű és közbecsülésnek örvendő gondnokot és feleségét az öregek otthonában amelynek 22 lakója ezüst babérko­szorúval lepte meg Szabóikat. A babérkoszorú minden egyes leve­lén rajta volt az otthon egy-egy la­kójának neve. Az öregek részéről Singer Adolf 81 éves aggastyán tar­tott megható búcsúbeszédet, amely alatt szem nem maradt szárazon. Szabó Lipót mély megindultsággal válaszolt az üdvözlésekre. A megüresedett gondnoki állás után megindult a versengés. Közel 30 pályázat érkezett be az állásra amely, 2500 lej fizetéssel, háromszo­bás lakással és teljes ellátással van összekötve. A legesélyesebb pályá­zó értesülésünk szerint Halpern Miksa aradi kereskedő, aki felhagy üzletével. A tenger Jean,a fiatalszk­i­ fim­et viseli az Elite mozgó mai papi műsora, mely a szerelem és gyűlölet megrázó "színes regényét tárja elénk. A darab főrészt a ten­geren játszódik le és a közönség­­ben egy felejthetetlen élményt nyújtanak a szebbnél szebb felvé­telek. Különösen lebilincselők azok a jelenetek, melyek a viharzó, gomboló tengeren játszódnak le, a valóbb alakítást nyújtják. te. *© m 0 csa­k geh» • «sacs • máét • to « EBeillABB Megegyezés létesült Pöhm aradi vaskereskedő inepkíb­osított között. A Pöhm János aradi vaskeres­kedő kárára elkövetett visszaélé­sek ügyében ‘■zenzációs fordulat ál­lott be. Megindultak az egyezke­dési tárgyalások Pöhm­ek és az­ aradi ta­n­­ácsmester rokonsága kö­zött és a tárgyalások sikerre vezet­ték. A lakatosmester sógora, Krä­mer Sándor ismert aradi textil­nagykereskedő elvállalta sógora he­lyett 400.000 lej megfizetését, amely összeg erejéig­ betáblázást er­ged meg ingatlanaira. Az összeg lefi­zetése részletekben történik­. Ezzel szemben a megkárosított kereske­dő visszavonja a feljelentést, ami­nek bekövetkezése után még a mai napon szabadlábra helyezik úgy a cég üzletvezetőjét, mint a lakatos­mestert , így az ügyészségre való átkísé­­résük is elmarad, illetve felfüggesz­tették addig, amíg a megegyezés létrejön. Valószínű, hogy a gyanú­sítottakat még ma szabalábra he­lyezik. ­ Szombaton bezárják a neworki tőzsdét. Newyork. Egyre valószínűbb, hogy a tőzsdét szombaton bezár­ják. A pánik mind nagyobb méreteket ölt. A helyzet válságosra f­n­­dult. Közel 50 milliárd dollárra teszik az eddigi árveszteséget, ami lejben 8500 milliárd lej fantasztikus összegnek felel meg. Az egyik legnagyobb newyorki bank, a­z I. Bell and Co. tegnap beszüntette fizetéseit Az óriási arányokban beérkező száz és százezer eladási megbízás tegnap is 50 pontig terjedő árzuhanásokat eredményezett. Hohenlohe herceg ma át­utazott Aradon. A curtici határrendőrség közlése s­z­erint Hohenzollern Frigyes her­ceg ma Bukarestből jövet Aradon átutazott, Magyarországon át Ber­linbe ment a német herceg. _ Miklós herceg és Maniu minisztere elnök szózata a had­sereghez. Bucureşti. A hadgyakorlatok be­­fejezése alkalmából Miklós királyi herceg beszédet intézett az egybe­­gyűlt tábornokokhoz, és hadsereg felügyelőkhöz. Rámutatott arra is hogy a háború befejezése óta ez az első nagyszabású hadgyakorlat amelynek tanulságait értékesíteni fogják. Hangoztatta, hogy az allanta minden felelős tényezője a hadse­­reg erősítésén, és szükségleteinek kielégítésén dolgozik. Ezután Mag­niu Gyula szólalt fel. Kijelentette, hogy jelenléte a hadgyakorlat okot­ maga is dokumentuma annak, hogÿ a kormány milyen nagy súlyt he­­lyez a hadsereg erősítésére és ki** kifejezte örömét afölött, hogy mi* lyen kiváló szellem uralkodik a hadseregben. Biztosította a had­se*­reg vezetőit, hogy a kormány át­­érzi a kötelességét amellyel tarto­zik a hadseregnek. Cihosky had­ügyminiszter hasonló értelemben szólalt fel.­ ­Sas­snellett agyonlőttek egy ro­mán csempészt. Battonya. Magyar csendőrök és vámőrök tegnap este észrevették, hogy egy csempész társaság át ké­szülődik szökni román területre. Többször megállásra hívták fel őket, de amikor ez nem következett be, a járőr vezető ij kétszer utánuk lőtt. Az egyik csempész, Letz Pé­ter, aki temesvári-mehalai lakos­­nak mondta magát, összeesett. A kórházba vitték, de a golyó átfúr­ta beleit és így egy órával később meghalt. A többiek átmenekültek a határon a csempészett áruval együtt A kormány kebelében fennállott ellentéteket vég­leg elsimították. Bucureşti. A Dimineaţa értesülés­­e szerint a kormány kebelében ed­­dig f­enállott ellentétek végleg elsi­mul­tnak tekinthetők. A Vaida—Iu­­nian differenciát likvidálták. A’ Cluj­on tartózkodó Vaida minden­ben hozzájárult a minisztertanács legutóbbi határozataihoz. A Dimi­neaţa értesülése szerint a kormány átalakítása a parlament megnyitá­sa előtt feltétlenül megtörténik és csak azt nem tudják pontosan, hogy november 10 előtt alakítják-e át a kormányt, miután a távozó miniszterek azt kívánják, hogy no­vember 10-én, amikor, a nemzeti­­parasztpárti kormány uralomra ju­­tásának egyéves évfordulója van, még hivatalban legyenek a minisz­terek. Valószínűleg november 10 és 15 között történik meg a kor­mány, átalakítása. Macdonald kedden­­ nyilat­kozik amerikai útjáról. London. Macdonald miniszter-­­elnök a jövő kedden nyilatkozik amerikai útjának eredményeiről. Ugyancsak kedden kerül napirend­re az angol-orosz szerződés ügye.

Next