Aradi Ujság, 1929. november (30. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-01 / 249. szám

4 Clémentel elfogadta a megbízást a kabinetalakításra. Izland és Tardieu részt vesznek az úi francia kormányban Páris. Clémentel tegnap este kö­zölte a köztársaság elnökével, hogy végérvényesen elfogadja a megbí­zást a kormányalakításra. Ezután­­ sajtóval közölte, hogy minden reménye megvan arra, hogy még csütörtök folyamán megalakíthatja kormányát, amelyben részt vesznek Briand, Cher­on, Loncheur, és Tar­aim. Herriot kijelentette, hogy az új kormányban nem vállalhat­­ár­ mmi, MOZOO Ma 5, 7 Kétórás szüntelen kacagás. M­alec nászéjszakája. A szezon legnagyobb vígjátéka. Főszerepben a közönség kedven­cei: Buster Keaton Malec a faarcú ember és Dorothy Sebastian. ás 9 órakor ELITE ffiOZGI). Grandiózus filmalkotás. Tenger leánya. (Halálszirt.) Főszerepben : LILIAN RICH és JOHN STUART. Bombamerényletet kíséreltek meg a luxemburgi igazságügyi palota ellen Luxenburg. A luxenburgi igaz-­­ ságügyi palota ellen tegnap bomb '­­amernényletet kíséreltek meg. A palota egyik ablakában bombát ta­­­­láltak, amelynek gyújtózsinórját az­­­SSD eláztatta, úgy, hogy az nem robbanhatott fel. A nyomozás sze­­rint a merénylő csakis egy olasz emigráns lehetett, aki a merényl­ő C*C7£lif PsT;Ha*£3i A ro­ti Str. Brătianu 11. — Előnyomda, a legújabb és LIVv­ilCly *** 1~!*1» divatos mintákkal. Elfogad bármily kézimun­kák elkészítését u. m. : Fi­lé, monogram, Richelie, toledo, ajour, párna montirozásai •slingelés stb. jutányos árban. •A Góbérém­ képek és hímző selymek nagy választékban, s­lettel ugy látszik befolyásolni akarta a luxenburgi bíróságot. Az igaz-­­ságügyi palotában ugyanis a legkö­zelebbi napokban tartják meg a luxenburgi olasz követ gyilkosá­nak főtárgyalását.­­ Mimi Bellany? Egy őrült fiatalember mez­telenre vetkőzött a prágai Vencel-tér­en, Prága. A város legforgalmasabb pontján, a Vencel-téren ,tegnap, este fél 8 óra tájban óriási riada­lom támadt. Egy őrült fiatalember felmászott a Szent Vencel szoborra majd pillanatok alatt levetkőzött és ruháit az arra haladó villamo­sokra dobálta. Aztán tornamutat­­­ványok produkásához fogott. A lóra ült, onnan pedig hirtelen moz­dulatai e­gyszerre Szent Vencel vállán termett, ahonnan vissza­­ugrott ismét a lóra. A kivonult tűzoltók csak hosszas viaskodás után tudtak lefogni és lehozni a szoborról az őrültet, akire ezután kényszerzubbonyt­­kellett alkal­mazni és be kellett szállítani a kórházba. Târgul­ Jiul környékén erő­sen havazott. Bucureşti. A Târgul Jiul környé­ki hegyekben erősen havazott. A hőmérséklet erősen a 0 fok alá sülyedt. 1200 román és 45 kisebb­ségi vasutast nyugdíjaztak. Bucureşti. Az egyik erdélyi ma­gyar lap nemrégiben éles támadást­­ intézett a kormány és Vidrighin vasúti vezérigazgató ellen, amiért 45 magyar vasutast nyugdíjaztak. Illetékes helyen megállapítják, azt hogy a támadás jogosulatlanul ér­te a kormányt, mert az illető ma­gyar vasutasok valamennyien be­töltötték a korhatárt és ugyanak­kor, amikor őket nyugdíjazták, ve­lük együtt nyugdíjaztak 1200 ro­mán nemzetiségű vasutast, tehát a magyarok nyugdíjazása nem ki­sebbségi sérelem, hanem a kor­mány takarékossági politikájának egyenes következménye volt. Mimi Bellany ? MEGBÍZHATÓ szorgalmas szobaleányt­­keresek. Mim: Erzsébet körút 79. I. emelet. HÁZVEZETŐNŐ középkorú, magános kerestetik volt Gróf Károlyi-ucca 5. (Erzsébet mo­zival szemben.­) Barnáné s­orteiskolás álban behratások naponta délután 4-7-ig. Megnyitó, gyakorló óra keretében 3-án, vasárnap este 9 órakor Száz halálos ítéletet hozott az utóbbi hetekben a szovjet­ Riga. A szovjet bíróságo­­ az utób­bi hetekben igen sűrűn hozzák a halálos ítéleteket. Két héttel eze­lőtt a volt vosz hadsereg hét tábornokát és vezérk­ari tisztjét ítélték halálra, akiket azzal vádoltak, hogy ellen­forradalmi mozgalmat készítettek elő. Ezeket a magasrangú törzstisz­teket agyonlőtték annélkül, hogy alkalmat adtak volna nekik arra, hogy az ítélet ellen jogorvoslatot vegyenek igénybe. Tegnap Kimri nevű városban hoztak ismét halá­los ítéleteket. Egy papot és az egy­házi tanács három tagját ítélték halálra és közel harminc embert négy és tíz év közötti börtönbün­tetésre azért, mert a szovjet ellen izgatták a népet A községbe szov­jet megbízottak közeledtek, akik­nek láttára félreverték a harango­kat és a népet fegyveresen kivonul­tatták a kommunista megbízottak ellen, akik azzal a megbízatással mentek a faluba, hogy a templo­mot átvegyék és ipari üzemet ren­dezzenek be abban. A szovjet bíró­­ság ezt a fellépést olyan súlyos bűnnek deklarálta, hogy négy em­bert halálra ítélt és egész sor em­bert börtönbüntetéssel sújtott. Az utóbbi hetekben — mondja a mai jelentés — feltűnő sok halálos ítéletet hoznak a szovjet bíróságok Az öt hét alatti időben több mint száz embert ítéltek halálra. ■W ♦ ŒM ♦ ra* ♦ MKJ « Ï73» •» MSI <» ta» « 790) • A „Friss Újság” mai számában részletesen beszámoltunk arról, hogy a likvidálás alatt álló Pehm János-féle aradi­­vaskereskedésben több milliós visszaéléseket fedeztek fel. A cégvezető hosszú éveken át károsította i meg a céget, összejátsz­va egy ismert aradi lakatosmester­­rel.Tegnap a rendőrségen éjjel fél 12-ig voltak a kihallgatások és a szembesítések ebben az ügyben. Az őrizetbe vett cégvezető és laka­tosmester tagadják bűnösségüket, noha több ízben ellentmondásokba keveredtek. Érdekes, hogy Pöhm már évekkel ezelőtt rájött arra, hogy raktárát valaki dézsmálgat­­ja és ekkor figyelmeztette Szath­­máryt, akiben vakon bízott, hogy, jól vigyázzon, mert az a gyanúja, hogy, lopkodják az árut. Nem is sejtette, hogy, cégvezetőjének keze benne van a dologban. Pozitív bi­zonyosságot csak akkor kaptak, a­mikor pár nap előtt Temesváron jártak és ott összetalálkozott Schott Adolf ottani vaskereskedővel, aki évekig nála volt alkalmazva. Schott elmondotta, hogy ő már öt év előtt látta, hogy Szathmáry megkárosít-t­a a céget és azért is hagyta ott Böhmét, mert nem tudta nézni a manipulációkat. Szerinte nemcsak lakatosmesterrel hanem másokkal is összejátszott a cégvezető és má­soknak is adott ki árukat. Schot­tet tegnap a rendőrség táviratilag idézte meg Aradra és ma délelőtt meg is jelent és részletes vallomást­­ . \ -f - -•* V -V * * Mimi Bellany ? Törölték a botfeüntetést a magyar katonai törvény­­könyvből. Budapest. Gömbös Gyula, a véd­erő-bizottság tegnapi ülésén kije­lentette, hogy hajlandó a botbünte­tést kihagyni az új perrendtartás­ból, ha ennek helyettesítésére meg­felelő javaslatot kap Elcsapták a Cseka egyik vezetőjét. Kovno. Moszkvából jelentik: A szovjetunió központi végrehajtó­ bi­zottsága elmozdította állásából l'K­­­lissert, a G. P. U. helyettes elnökét és helyébe Jagodát nevezte ki, az ő helyettesévé pedig Messinget. catXi raja o 4—au te * v •*. n asm THÖKÖLYI-TÉR 5. számú bérházban központi fűtéses négy, szobás modern lakás azonnalra ki­adó. Bővebbet Katám Műszaki Iro­dában. mm+mm+mm+mn + mm + mm+wm+meM+axL. Egy radnai vaskereskedő autója elgázolt Aradon egy 5 éves kisleányt. Az aradi Radnai úton tegnap délután fél 4-kor az Ar. 546. sz. autó, amely Fedőr Lajos randnai vaskereskedő tulajdona, elgázolta Gál Ágnes 5 éves kisleányt. A kis­leányt súlyos sérüléseivel a gyer­mekkórházba vitték­. A gázoló autó tovább robogott, míg végül a város belsejében feltartóztatták. Legolcsóbb, legjobb, legszebb parcellán,­­üveg, díszműáru, mo­dern képkeretezés és üvegezés. M. Fischer nagyáruház, Fehér kereszt­épület. Telefon 390. V 7*29 4M PALEOLOGUE: A cár országa. 0.csa­k Pi­lát__ kiadásá­ért kapható LOBL hirlapirodában. Szőnyeget, Függönyt legolcsóbban vásárolhat Mercantil’ 99 Szünyeg- és divatáruházban Aszad, Bulevardul Regina Marfa 18, reklám árak. Szőnyeg 2X3 mtr........................ Gyapjúszőnyeg 2X3 mtr. . . . Ebédlő-plüsszőnyeg ..... Agyelő-szőnyeg ........................ Falvédő...................................... Sezlonátvető ............................ Függöny, 3 részes................... Ágygarnitúra, 2 ágy- 1 asztalterítő Futószőnyeg 1 mtr. ..... Wf Selyem, szövet, kabátbélés, kelengye-vászon, flanek­, bútorkelme­dus választékban 140 230 980 230 1100 Lei 880 1700 2700 40 N­a­gy választék. Kávés garnitúra, 6 szalvettával . Lei 290 Paplan, jó vattával.......................... 450 Flanell-takaró ....... „ 195 Batorkelme 1 mtr. ..... „ 225 Diványpárna............................... „ 78 Vászon 1 mtr......................................„ 82 Tennis-flanell ....... „ 32 Rnhabársony 70 cm....................... „ 88 Zsebkendő .... ... „ 12

Next