Aradi Ujság, 1929. december (30. évfolyam, 274-297. szám)

1929-12-01 / 274. szám

-ÚJSÁG Az aradi rendőrség őrizetbe vett egy mér­nököt, aki meg akarta gyilkoltatni apósát Az aradi mérnök feleségét is őrizetbe vették. Prof. Mabuse segítségével leplezték le a bűntényt, akinek a mérnök 50.000 lej honoráriumot ajánlott fel, ha közreműködik apósa megölésében. Az aradi rendőrség tegnap, őri­zetbe vette Jovanescu Lázár aradi mérnököt és feleségét, akiket ala­posan lehet gyanúsítani azzal, hogy a mérnök feleségének édesapját, Farca Vasilie nagyszentmiklósi bir­tokost meg akarták gyilkoltatni, hogy ilyen módon hozzájussanak a földbirtokos több milliót érő vagyo­nához. A film drámaszerű bűntény, előzményei és körülményei a kö­vetkezők : Néhány nap előtt egy elegánsan öltözött férfi és nő jelentek meg az Aradon élő süggesztőr és hipnoti­zőrnek, Mabuse tanárnak, Bul. Re­gina Maria 9. szám alatti lakásán. A férfi Jovanescu Lázár mérnök­nek mondotta magát, aki az »Ex­celsior« kötszövőgyárnál van al­kalmazásban. Elmondotta, hogy élénken érdeklődik az okkult tu­dományok iránt és Mabuse tanár­hoz egész csomó kérdést intézett a »fekete mágiára« vonatkozólag. Va­lósággal vizsgáztatta a szuggesztort aki végül is elveszítette türelmét és felkérte a mérnököt, hogy mond­ja meg, mi célja látogatásának. — Akar-e 50.000 lejt keresni? — kérdezte Jovanescu. — Hogyne akarnék­ — felelte a szuggesztor. — Mit kell ezért csi­nálnom? A mérnök nem sokáig kertelt. Elmondotta, hogy apósának, Far­­ca Vasilie nagyszentmiklósi föld­birtokosnak láb alól való eltételé­­ről van szó. Elpanaszolta a gondo­­latolvasónak, hogy apósa kijátszot­ta. Nem fizette meg neki az 500 ezer lej hozományt, amelynek se­gítségével pedig egy gyárban ré­szesedést vállalhatott volna, most pedig újból megnősült és egész vagyonát második feleségére akar­j­­a íratni. Neki adósságai vannak, hitelezői sürgetik, a szemét is ke­zeltetni akarja Budapesten, úgy, hogy sürgős, miszerint az öreg Far­ca Vasile mielőbb eltávozzék az­­árnyékvilágból. Amennyiben Ma­buse, akinek különös emberfeletti erejéről egész legendák vannak el­terjedve, segítségére lenne, szívé­ben fizetne neki 50.000 lejt. Mabuse tanár megdöbbenve hallgatta a nem közönséges elvetemültségre valló ajánlatot. Szinteg belement a dologba és biztosítékul váltót kért. A mérnök és a felesége szó nél­kül aláírták és átadtak a szug­­gesztőinek egy 59.080 lejről kiállított váltót, viszont írást vettek Mabusetől, hogy köte­lezi magát közreműködni a ter­vezett­­vállalkozásában. Mabuse arra való hivatkozással, hogy el kell utaznia, elküldte a fiatal párt azzal, hogy pénteken este 6 órakor keressék fel ismét a részletek megbeszélése céljából. Távozásuk után nyomban a rendőr kvesztúrára ment és részletesen jelentette a dolgot Dr. Moga kvesztornak, aki Jancu rendőr­igazgatót bízta meg az ügy felde­rítésével. Tegnap este 6 órára Ian­cu igazgató­­ utasítására két detektív rejtőzött el a Ma­buse szobájával szomszédos szoba ajtajában, azonkívül ott voltak a detektívek mellett Mabuse felesége, házigazdája és ennek neje is. Mabuse részletesen elismertette Jovanescuval az egész dolgot és a mérnök elmondotta, hogy feltétle­nül ragaszkodik tervéhez. Ha Ma­buse nem vállalja a dolgot, akkor másokkal fog összeköttetésbe lépni, de »az öreg disznónak egy hónap alatt meg kell döglenie«. Ezután leült és egy tervrajzot készített a nagyszentmiklósi ház és Farca Vasilie szobájának helyzetéről. Kü­lönböző módozatokat ajánlott apó­sának megölésére. Amikor már mindenben megállapodtak és Jo­­vnescu felállott, hogy távozzék, előléptek a detektívek és igazolásra szólították fel a mérnököt Jova­­nescu halálsápadtan vette elő iga­zolványát és a fiatal pár szótlanul követte a detektíveket, akik Jova­­nescut és a feleségét a rendőr­ségre kísérték, ahol őrizetbe vet­ték őket. A legérdekesebb a dologban az, hogy a gyilkosságra való felbujtás miatt őrizetbe vett mérnökről kide­rült hogy nem műveletlen ember. Tanulmányait Párisban és Brüsz­­szelben végezte. Mindamellett a végtelenségig babonás. Előbb egy bőrdarabot adott Mabusenak, akit­­arra kért, hogy ennek a darab bőr­nek a segítségével hajtsa végre a bűntényt, ráolvasás segítségével.­­A­mikor Mabuse kijelentette, hogy ez nem áll hatalmában, akkor más, a »fekete mágiába« tartozó középko­ri módozatokat ajánlott. Babonás­­ságára vall, hogy elmondotta, mi­szerint feleségeinek tegnap rossz előérzetei voltak. Rosszullét fogta el és ezen az sem segített, hogy apósának egy náluk maradt alsó­ruhájából a zsinórt kivette és azt kötötte rá felesége derekára. Jo­vanescu mindössze 26 éves ember és egy év előtt nősült. A rendőrségen mindent bevallott. Kijelentette azt, hogy egy hónap előtt merült fel a terv bennük, hogy az öreget, aki kia akarja őket játszani, el kell tenni láb alól. Azóta állandóan ez a gondolat foglalkoztatta őket. if A madarai a tolláról , Az emberi barátjáról és a keres­kedőt áru­ Záról lehet megismerni é Pardon, pardon senora, Pardon, pardon egysz^a ? ? ? Csak azt akarjuk mondani, hogy­ha férjének, vagy­ a fiának ele­gáns felöltőt vagy öltönyt akar , Szá feki venni i­tt,.. . csak tiloskovitzhoz menjenek. Mi is odamegyünk. Fehér M kit fognak előírni azon vállalati veze­tőkkel szemben, akik az adó alá eső jövedelmeket eltitkolják. A törvénytervezetek a költségvetéssel együtt kerülnek a parlament elé és január 1-én lépnek életbe. _ THEMES tánc kolont kezd dec. 6-án a városligetben. különlegességek érkeztek Hijtt­­inaun­ur­k Fischer Eliz palota. 9 ♦ ocra «• «nao « ♦ km» ♦ « Újból holtponton a nyomo­zás a düsseldorfi tömeggyil­kosság ügyében. Düsseldorf. A tömeggyilkos kéz­­rekerülésére folyó nyomozás holt­pontra jutott, miután a rendőrség még annak az am­atőr fényképész­­nek a személyét sem tudta megál­lapítani, aki a spindelmü­hlei ven­déglőben fényképfelvételeket készí­tett. A bűnügyi osztály most már csak abban reménykedik, hogy a véletlen egyszer megoldja a rej­télyt, amire a rendőri nyomozás során igen gyakran volt példa. Vásároljon mindent an­nál a kereskedőnél, aki Dura elemmel szolgálja ki, mert az a kereskedő minden más áruban is csak a leg­jobbat adja el. O ura Timisoara Ha fej a feje és szédül, ha telt­séget, bélizgalmat, gyomorégést, oldalszúrást, mellszorulást és szív­dobogást érez, igyék minél előbb valódi »Ferenc József« keserűvizet Gyomor- és bélszakorvosok bizo­nyítják, hogy a Ferenc József viz remek természetalkotta hashajtó. A természetes Ferenc József keserű­­viz gyógyszertárakban és fűszerüz­­letekben kapható. Karácsonyi aj­zttékok a legolcsóbban­ Losonczy ékszerész és órásnál szerezhetők be, volt Szabadság­­__________tér 18. Bársony-ház. — Vérszegények, sápadtak, ét­vágytalanok, legyengültek és ál­landó tej­fájásban szenvedők ne használjanak mást, mint a dr. Föl­des-féle Ferrol Vas Láplikert, mely elősegíti a vörösvérsejtek képződé­sét, kitűnő étvágyat idéz elő, a test megerősödik és súlyban gyarapo­dik. A legjobb erősítő és hizlaló­­szer. A vérszegény, sápadt gyer­mekeket mehizlalja. Vérszegény nőknél a görcsös fájdalmakat meg­szünteti. Kiváló orvosi szaktekin­télyek javasolják. Egy félliteres üveg ára 110 lej. Készíti dr. Földes­igyógyszertára és vegyészeti labo­ratóriuma: Arad, Str. Eminescu21. Egy kúrára 6 üveg szükséges. Sphr.geni acei&lux, Cereivan oltok hajvágógépek dús választékban FRANZ JENIOR & Co. Timisoara, Fabrik: Piaţa Trajan (Kossuth-tér )1 TELEFON 5-61. TELEFON 5-61. novemberi műsorának búcsuestélye van ma este 11 órai kezdettel. Vasárnap külföldi attrakciókban gazdag szenzációs új műsor Legfinomabb angol" szöveteket" áron árosst Wa­dmann­­& Engsi szövetáruháza Arad, Strada Eminescu 22. Új adórendszer következik Módosítják a forgalmi és fényűzési adótörvényt is. adók behajtásáról szóló törvényt és a forgalmi és fényűzési adótör­vényt. Az erre vonatkozó törvény­tervezeteket most készíti elő Mad­­gearu pénzügyminiszter. Az egye­nesadók behajtásával kapcsolatban összhangba hozzák az államszám­viteli törvénnyel az egyenesadó-tör­vényt, továbbá módosítják az adó­­behajtási és az adóbevallási rend­szert. A forgalmi és fényűzési adókról szóló törvényt úgy módosítják, hogy a forgalmi és fényűzési adót a számla értéke után vetik ki. S ezenkívül törvénytervezet készül az adóeltitkolások ellen. E törvényter­vezetben, szigorú rendszabályokat Bucureşti. Amint feltétlenül bea­vatott helyről értesülünk, az új költségvetéssel egyidejűleg a kor­mány módosítani fogja az egyenes.

Next