Aranyosvidék, 1925 (35. évfolyam, 2-52. szám)

1925-01-10 / 2. szám

i szám. XXXV. évfolyam. M ARANYOSVIDÉK VOH,1 TKAI ES TÁRSADALMI HETILAP.­­ MEGJELENIK HETENKÉNT SZOMBATON. Kifild árfel v*Mlí: Äz0yk ® S3tÖ!*G6 : Turda, 1IS5. január 10 F«»»y Jixsei könyvke»esked黫 Pi«ț» Mikii* ..*.1,^..» . tmU—Tui», Cal»* Far diáink ()%yk«*i*l ® a^ö­vnenau! No. 35 (Fő*­) ahol . h rd.Wk la Felalö. Bs#.k,Mtőnifi tolaÍM «.Tl*\ „IkT ají: PR. BÄR0TH) ISTVÄW. ül"‘® kori8«*«y.k K.uuk*«t 1«»^*^ Sí-iom*®«®»* ajfi «„„„ah «SMövtök d«% a unrkMkiUc «üeaé** Égési évre 200 Lei 11 Negyed évre *0 Lei ügyvéd. Fél évre 100 Lei || Egy szila ára 4 Lei. Ki»i»« tokit Timtatk mb Társadalmi összhang. Szilveszter estéjén a Prefectura palotájában ünnepeltetett meg az újév, amely ünnepségen először vett részt az egyesülés után több mint 200 személy, a tordai előkelő román, mi­gyar és zsidó táraságból, az ott tartott banketten és reggelig tartó táncnál. Még most 5 éve, mikor Tordára jöttem hazánk és állampolgára­ik érdekében megkezdtem, úgy szóval, tettekkel mint közleményekkel, hogy propagáljam a társadalmi összhangot az összes állampolgárok között a gyűlölet helyett, mely sok társadalmi kategóriákat elragadott így 1921 október havában a helybeli ,­Iurda“ c. hetilapban egy közleményt irtem az erdélyiek és régi királyságbeliek össze testvére ei­­tésére Youatkjuzo­-dg- jsti h­ús­véti Ünnepef­ alkalmával a helybeli magyar nyelvű Aranyosvidék lapban a „Pax vobis“ cimű közleményt írtam, amely közleményben azt hangoztattam, hogy a románok és magyaroknak ugyanazon közös keresztény hitük lévén, amely azt mondja „szeresd felebarátodat mint te magadat“ s ebből kifolyólag tetteiknek is össz­­hangzásban kellene lenniök hitükkel. Szintén az „Aranyosvidék“-ben az 1923 uj év alkalmával tettem közzé. .,Az ötödik év román uralom alatt“ c. közleményemet, hangsúlyoz­ván, hogy a románok lojalitásának garanciája a magyarokkal szemben, nemcsak a békeszerződésben foglal­tatik, hanem inkább a román lélek­ben, amelyben a haza­szeretet a humanizmussal egyesül. Az 1923 évi december havában megjelent „Az antiszemitizmus Tordán” c. közleményemben Colfescu tordai biró ur szavait­­ reprodukáltam: „ha a zsidók olyanok ma, mint amilyenek, ez nem reájuk nézve, hanem az emberiségre szégyen aki üldözés folytán abba a helyzetbe hozta őket, amelyben vannak. Nem létezik oly rossz, amely ne lenne gyógyítható, az emberszeretet* uni­­versális eszközével. Az általam kifejezett elmék soknak nem tetszett, mert a magya­rok, zsidók és románok továbbra is bizalmatlansággal viselkedtek, így román szinházi előadások­­ és bálok alkalmával a magyarok nem vettek részt és viszont stb. A román ka­szinóban el lettem ítélve pár fiatal­embertől, hogy ily közleményeket írok és házam pár ablakai be lettek törve. Az igazságom megjelenése azon­ban nem késett, úgyszintén a Társa­dalmi összhang szükségessége sem. Így egy ur> »ki elitélte eszméit, miután prefectus lett lakásához hi­vatta tea estélyekre majdnem minden előkelőbb románt, magyart és zsidót. Szintúgy a jelenlegi Péter prefectus ur, egy magyarokból, zsidókból és románokból álló bizottságot szerve­zett, hogy az uj év egy társadalm­ii összhangzásban kezdődjék meghíván az összes előkelő állampolgárokat fajra való tekintet nélkül és valóban a prefectus a jelenlegi kormány kép­viselője lévén, amely Duca külügy­miniszter úr által programképen ki­fejezte a társadalmi összhangzás esz­méjét, köteles volt ezen eszme meg­valósítására minden alkalomkor és főleg újévkor, amely hivatalos ünnep. Megnyugvással állapítom meg, hogy az általam a társadalmi össz­­hangzás fölött hirdetett eszméim syl­­veszter estéjén a megvalósulás szép kezdetét vette, s reményem nyilvá­nítani kívánva, hogy éljen, gyara­podjék és virágozzék a társadalmi összhang, mely annyira szükséges az állam és állampolgárok konszoli­dálásához Cikkem egy magyar tanár szavaival fejezem be, melyek a ta­valyi újév alkalmával a cluji „Nap Kelet“ folyóiratban láttak napvilágot: „Mi erdélyi magyarok egy új évet kezdvén ne rejtsünk ellenséges ma­gaviseletet a románokkal szemben, hanem kezet fogva velük bizalommal forduljunk román testvéreink felé és együttesen erősítsük meg az állam alapját, ne legyünk az álamnak ellen­séges hanem tisztességes állampol­gárai Legyen egyszer már béke ezen a megáldott földön“. Dr. Nicolas Iliescu tábla­bíró. Régi farsangokról. Dr. Baróthy István jó 8záz. Vagy talán kétszáz évvl eze­lőtt a népies hitszónoklat zamatos nyelvű mestere, Abrshim a Sanda Clara böjti Beentkessédeiben ostorozván az erkölcsök elfajulását, klasszikus »satirát rajzol: a farsangi élet mozgalmairól. „Óh, hány férjet nem tess a farsang bolonddá­ kiált fel. Mephistopheles asszonyt a minap a templomban vendégségbe hívták meer. Ba is íratta magát «a ara tudtán kívül a há­rom aranyba kerülő mulatságba; kérte a vendégfog időst, hogy tartsa titokban s megít­ézte, hogy bár után majd a’intési férjével otthonról való elmaradását. Azon­­közben azt mondja as­arának, hogy tem­plomba megy s onnan a koma­ssszonyá­­nál. De alig távozik húsz lépésre férje ajtajától már vár rá a hintó s a mada­me ot Valerió úrral kocsiban röpíti az Istenháza helyett a tár­cosházba, hol a muzsikások vannak. Kiébe visz a szabó mindenféle szép ruhát, csipkét és pántli­kát, különféle országokból a az asszony ráhagyja magát beszélni, maskarába öltö­zik. A táncnak nincs vége kivilágos vi­­radtig; ezután következik az ivás és koc­cintás. Egyik fácánnal szolgál, a másik őzet, a harmadik fenyves madarakat kí­nál. Mephistophelesné asszonynak olyan Lie a tányérja, hogy azt se tudja mit egyék. Lassan-lassan gyönge fejébe száll a francia bor, kezd melege lenni. De ne kövessük tovább az érdes be­szédű szókimondó prédikátort vaskos nyel­vezetű előadásában, mely oly kíméletlen világításba helyezi kora erkölcseit. Nem is egyedül áll­ó ilyen kifakadásaival. Egy századdal ő előtte Rómában egy másik híres egyházi szónok Lucchi jezsuita menydörgött hasonló módon a farzangi mulatságok ellen. női- és férfi­divatáruháza A legújabb farsangi csikkek dús választékban raktárra érkeztek. Szabók­ellékek, állandó nagyraktár«, Pontos kiszolgálási Szabott áraki Lapunk mai száma 12 oldal» Aj:­a 4 lei

Next