Aranyosvidék, 1926 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-02 / 1. szám

XXXVI. évfolyam. ARANY 0­SVIDÉK »OPTIKAI TÁRSADALMI HISTIl/AP.­­ MEGJELEnni­K HETENKÉNT SZOMBATON. SisdóMvatiil: Szerkesztőség: K KWI, SA Felelő, szerkesztő , Cale. Ferdinand (E_falop » felTételnek, Telefon­szám 34. m­Tlla ,^.#4 ki 10, szerkesztőséFi telefon sz. 65. A lap szellem *lefl.«t4a>! PR. MARÓTHY ISTVÁN. részét illető közlemények hetenként legkésőbb Részévre 200 Lei II Negyedévre 50 Lei ügyvéd. csütörtök délig a szerkesztőség címére küldendők Fél évre 100 Lei ||. Egy szám­ára 4 Lei. Kéziratokat vissza nem adunk. Aas újév ismét beköszöntött és ime már az 1926-ik évet írjuk, amely sokak re­ménye és mindnyájunk reménye sze­­rint szebb, jobb és talán boldogabb lesz, mint az elmúlt 1925-ik év, a­melynek különösen az utóbbi 5 hó­napja valóságos kálvária volt köz­­gazdasági szempontból mindenkire nézve Elmúlt a karácsony is, s hő imával várva felvirradt az újévi Boldog újévet! Boldogabbat, mint volt az 1925 — zeng sokaknak ajakán ! Vájjon mi lesz, vájjon hogy lesz, boldogabb lesze? gazdagabb lesz-e? **"’ "irdezik az emberek — Remélhetünk m ondót, kelleme­sen azt előre tud­­em­berek talán jobb lesz, ibb, — sok jót hoz, — reménykedjünk. ő titka.­izonyos, hogy az újév nap­­i ember hőn fohászkodott hogy toljon neki boldogabb jövőre ! Ezt szeretné mindenki, de re­méljük, hogy úgy is lesz s az 1926. év végén elmondhatjuk, hogy éltünk immár egy boldog évet, éltük az első béke évet,­­ mert úgy jósolják, hogy az 1926-ik év lesz a béke első éve mindnyájunkra nézve. Oh bárcsak úgy lenne! Olvasóinknak és munkatár­sainknak kellemes, örömteljes új­esztendőt kívánunk! 1 szám Turda (Torda,) 1926. január 2 Negyedszázados papi jubileum. Egyház a papjáért. Az ótordai református egyház ünnepe. 1925. december 26. „A jó pásztor hű az ő nyájához és a nyája igaz szeretettel viszonozza ezt a hű­séget“ . . . Ennek a gyönyörű harmóniának szi­vekbe markoló szivgazdag képe tárult: gyönyörködik szemeink elé a krisztusi Sze­retet nagy ünnepének másod­napján, az ótordai nemes patinájú, monumentális ará­nyú református templomban, a délelőtti ünnepi istentisztelet kereteiben tartott lé­lekemelően szép ünnepségen, melyet ez a nagy és népes egyház derék lelkészének, Nagy Mózes ref papnak tiszteletére ren­ditett, hogy ezzel is dokumentálja előtte tiszteletét, nagyrabecsülését és ragaszkodó szeretőjét. A Megváltó Becsőjének sei, ezred éven át ragyogó betlehemi fényessége és legen­dős varázsa tölté be az Úr házának ódon hajói alatt imádkozó lelkeket, a kik a szent ünnep által inspirált buzgó fohá­szok után olyan szívesen s olyan igaz meghatódottsággal emlékeztek . . . Emlékeztek az Idő örökmiva­rok­káján lepergett huszonöt évre, egy Torda szemei előtt elsuhant negyedszázadra, mely idő alatt az ótordai ref. egyházközség ve­zetése és belélete Nagy Mózes lelkész népszerű egyéniségével forrott össze a kölcsönös szeretet égi melegénél . . . 25 évvel ezelőtt került Tordára Nagy Mózes, akkori magyar-gyerőmonostori ref. ptp, az ótordai ref. egyház híveinek sze­retetteljes meghívása folytán, melyhez az isteni gondviselés-zerü impulzust néhai Füzy Sándor, Torda apostoli papja adta. És a város legnagyobb egyházának ezen díszes posztján azóta hirdeti az Úr igéjét Nagy Mózes lelkész rendületlen kitartással és igaz pásztori elhivatottsággal. Azóta gondozza a tordai egyház ügyeit lelkes, hűséges sáfár­kodással. 33 év óta műveli teljes odaadással az Úr szőlőjét, de ebből a 33 esztendőből 25 évet Tordán töltött, a mióta az isteni végzés őt a mi lelkünk hajójának ko­rm­ányhidjára állította. De csodálatosan szép, bár nehéz ha gyönyörűséges hivatás éber, rendületlen, minden viharok közt is erős lelkű kormá­nyosnak lenni s a rábízott lelkeket egyen­­egyen atyailag számon tartani. . . De csodálatosan szép erről a posztról 25 évre örömtől könnyes szemekkel vis­­szatekinteni és boldogan érezni a hálás lelkek feléje áradó melegét , az ünneplő sziveknek vele együtt örvendező dobo­gását ! - - -De csodálatosan szép s földi pályát égi patinával dekoráló jelenség lelki me­zőkön 25 év gazdag termését így betaka­rítani! . . . Kalászok és gyümölcsök gar­madáját számbavenii 25 év határkövénél... Olyan kalászokét és olyan gyümölcsökét, melyek nem ennek a gyarló világnak, ha­nem Isten országának nemes-zsinatu ter­mései Az Úr szerény szolgája ezért a Gond­viselés előtt porba omló alázattal mond karácsonyi halleluját s további küzdel­mekre edzett lélekkel lépvén át a sprolt negyedszázad határvonalát zsoltárral .Ajkán indul neki a második negyedszázad nagy mun kám nejének: „Erős várunk nekünk az Isten!“ Nagy Mózes tordai lelkészkedése 25 éves évfordulójának me’eg, meghitt meg­ünneplésével az ótordai ref egyház egya­ránt megbecsülte úgy jeles papját, mint ön­maga*. Egyházhoz és szolgájához egyformán méltó volt ez a szép ünnepség, melynek minden mozzanata igazán impozáns és lélekemelő volt. A templom zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel. Még a külső hajók alatt, a portikusokban is szorongó tömött sorok álltak. A legátus által elvégzett karácsonyi istentisztelet után dr Balogh Elek takarék­­pénztári vezérigazgató, ótordai ref. egyházi főgondnokkal az élén a templom piacán az Ur asztala körül körbe felállótt az egyház kebli tanácsa telj­es számmal s úgy az egész egyház, mint annak elöljárósága, presbitériuma nevében a főgondnok álta­lános nagy hatást keltett, mély gondola­tokban gazdag s a szeretet melegétől át­fűtött beszéddel köszöntötte és üdvözölte a jubiláns lelkészt a nevezetes évforduló alkalmából. Ékesen tolmácsolta ez az ün­nepi beszéd Nagy Mózes igaz lelkipásztori érdemeit, hűséges, odaadó munkásságát, egy­házépítő buzgalmának áldásos eredmé­nyeit s a nehézségek és '■'.«ideára is lankadatlan munkabírásé' ezen 25 évi lelkes munkáságtó­lnárt-1­ alával köszönti e napon szeretett lelkészét, kinek a jubileum stilszerü emlékéül a főgondnok női- és férfi­­divatáruh­ázat Ezúton kíván úgy a helybeli­ mint a vidéki vevőkö­­zönségének boldog újévet és további pártfogásukat kéri, akac Lapunk mai száma­­ 2 oldal. Apa 4 lei

Next