Aranyosvidék, 1927 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-01 / 1. szám

1 szám. XXXVII. évfolyam. Turda (Torűa,) 1927. január 1 ARANYOSVIDÉK POLITIKAI J&G TÁRSADALMI HETILAP.­­ BMSZeJELEWIK HETENKÉNT SZOMBATON. KlaMUnlal! Szerkesztőség: £*“7 Pi»ț» Mihaiu »«í.ni*« . Turda-Torda, Calea Ferdinand (Egyházfalva-uti f.’íeKul No. 85. (Főtér), ahol a hirdetéseit is Felelős szerkesztő: . . ' . . ' ?, „ fel­vételnek. Telefon **ám 34. «.» «■» » Atlii# i­rirmv­ 10‘ Szerkesztőségi telefon sz. 65. A lap szellem Slflflselési Ari PR- 8ARÓTHY ISTVÁN. részét illet« közlemények hetenként legkésőbb agtoért. 240 Lei II Negyedévre 60 Lei ügyvéd. csütörtök délig a szerkesztőség címére küldendők ktt évre 120. Lei || Egy szám­ára 6 Lei. Kéziratokat vissza nem adunk. Újévi köszöntő. Harminchetedik évfolyamát nyitja meg a mai npon újévi számával az Aranyosvidék és lapunk olvasóközön­­sége új neveket talál lapunk hírro­vatának elején. Lapunk felelős szer­kesztője és kiadója mellé új szerkesztő­ség sorakoz­ik fel a mai számunkkal, aki­ket nem kell külön kr mutassunk olvasó­­közösségünkre. Éveken át belső munkatársai voltak lapunknak és tu­dásuk és becsületességük legjavával igyekeztek szolgálni a köz érdekét. A lap szolgálatában eltöltött évek alatt módjukban volt megismerkedni a vidéki újságírás minden nehézsé­gével, ezzel a különös, kényes kevés rózsát termő mesterséggel, és a melyet minden tövisei mellett sem *?t. godni é?­minden­­ hálát­lansága mellett sem tudtak ha áíion­nak mondani. Nem azért mert rózsá­kat termő, dús javadalmazást jelentő foglalkozás, a mely népszerűséget, hirt és dicsőséget ajándékoz, mert ebtől a nagyvárosi lapok újságírójá­nak is vajmi kevés — a vidéki lap amatőr zsurnalisztájának pedig annál is kevesebb jut, — hanem azért, mert a tövises útnak is vannak olyan szakaszai ahol érzi az ember, hogy hasznosat cselekedett, hogy ember­társaiért, a társada­lmért és a köz érdekében végzett munkát, a­mikor napi robot után, késő éjféli órán az igazságot kereső szemmel hajolt a kézirat fölé, amelyből másnapra új­ságcikk lesz. A vidéki lap is csak akkor tölti be a hivatását, ha nevel, ha ostorozza a hibát és ferdeséget és csak a valódi értéket, az emberi jóságot, nemességet honorálja. Lapunk új szerkesztői vállalt kö­telességük tudatában állanak sorom­póba s mint a múltban, a jövőben is tudásuk legjavával állnak a köz szol­gálatába. Egyre fejlődő városunk, mely ipari, kereskedelmi téren rohamos léptekben igyekszik helyre hozni az elmúlt háborús évek "kényszerű mu­lasztásait talán egyedül szellemeik­ben késlekedik kifejteni azt az in­tenzitást, amelyre mint vidéki köz­pont hivatott. Sajnos ez olyan jelen­ség, amellyel nemcsak a mi váro­sunk hibáz­tatható. A huszadik század embere mindennél fontosabbnak tartja ez anyagi gyarapodást és a minden­napi nehéz küzdelemben majd min­dig utolsó helyre szorul a szellemi gyarapodást, fejlődést szolgáló műve­­lődés kérdése. Úgy érezzük, hogy ebből a szempontból is fontos hiva­tás vár a vidéki sajtóra, a­mely kisebbségi sorsban élő magyarságunk szellemi vezetését van hivatva ke­zébe venni. Népünk gerincét alkotó városi polgárságunk, iparos társadal­munk munkásságunk és a vidéki magyar kigazda-tan adatom szellemi to* és V­., U,­.. * nsjțy - i viszony­ok között, az uj államalakulat kebelében minden tekintetben a leg­­elhagyatottabb és leginkább rászorul arra a segítő kézre, amely hóna alá kell ny­úljon és a megélhetésért foly­ó mindennapos küzdelmében támasza, segítője kell legyen. Ezt a munkát és ezt a köteles­séget akarja vállalni a régi szerkesz­tőség mellé felsorakozó uj szer­kesztőségünk és ebben a munkában kéri Torda város magyar közönsé­gének odaadó pártfogását a nemes cél érdekében. Ne tévesszük egy pillanatig sem szem elől, hogy önmagunk­­ sorsán segitünk, ha embertársaink ügyét vi­seljük szivünkön és minden értük való munkánk százszoros értékben száll vissza önmagunkra, akik vala­mennyien egy sorsközösségben élünk és egy családnak vagyunk a gyer­mekei Az összetartozás és a szent em­beri szolidaritás mindennél fontosabb parancsára hívjuk fel tehát mi is reánk köszöntő új év napján olvasó­ a közönségünk táborát és azzal a ké­réssel fordulunk annak minden egyes tagjához, hogy nyújtsák segít­őkezü­­ket, jöjjenek és legyenek segítsé­günkre a vállalt kötelesség teljesí­tésében. Nincs bűnösebb embere a társa­dalomnak, mint a közös ember. Ezt a fásult közönyösséget, nem­törődömséget, és mindent egykedvűen vevő tompa nembánomságot vessük ki végre szivünkből, ami rut önzé­sünkben csak a magunk sorsát a sa­ját hasznunkat tartotta szem előtt és akkor — higyjék el nekünk — az eddiginél szebb, gazdagabb ujesztendő hajnala fog ránk virradni. Ennek a szebb egymásért dol­gozó, egymást megértő és egymáson segítő jövőnek a reményében kívá­nunk olvasóközönségünknek boldog újesztendőt. Hangverseny az unitárius templomban. Dec. 25. Karácsony első napján d. u. 6 órától kezdve igen gazdag és magas ni?óju hang ■ verseny volt az unitárius templom­ban, mely ez alkalommal 13 zsúfolásig­­ megtelt kö­zönséggel, mely a sok műélvezetet és mély • gyökerű le­ki tanulságokat nyújtó műsort nagy lelki gyönyörűséggel élvezte végig. Valóban ez a hangverseny Torda kará­­csonyát még melegebbé, meghittebbé és bensőségesebbé tette. Megrendezéséért te­hát illesse elismerés és köszönet az uni­tárius egyház agilis, fáradhatatlan és mél­tán népszerű vezetőjét: L­ő­r­i­n­c­z­y Dé­nes esperest. A programmot a közönség közéneke vezette be, melyet Erdős Mihály ének­­vezér mesteri orgona játéka kisért. Ezután a Tordai Dalkör énekelt hatalmas lendü­lettel Zalányi György karnagy precíz vezetésével. Ezt követte Benedek Já­nos p. lelkész magas röptű, eszmékben gaz­dag s a lelkek mélyet átjáró imája, mely után a műsor fénypontjaként dr.­ Adriené Kedves Margit énekművésznő nagyszerű éneke szerzett nem mindennapi nagy élve­zetet a publikumnak. M­agas iskolája, fi­noman csengő hangja valósággal elbűvölte a hallgatóságatóságot, melynek ilyen ma­gas fokú műélvezetben sajnos, C33k nagyon ritkán lehet réscze. Handel „Largóját“ éne­kelte, el gyönyörűen a művésznő s <­nekét finoman színező precíz hegedűjátékkal L*pn»k mai száma )2 oldal. Ara 5 lei Kacy ccca$io! Megkezdődött a Dagy occasio vásár mélyen leszállított árrakkal ECBK & B* U $S$ LAKUBR Cefl 8 „Koll3pkirály“*hOZ cíírzett üzletében Turda Piața Mahail Viteazul (Főtér) 43 rm­ TÍM­­Ö Hl TCO kerülnek eladásra a legjobb és legizlésesebb kivitelű férfi kalapok és I­LLI vnU UL\OU MI\MI\PMIl divatcikkek. — Modell női és filez kalapok leedusabb választékban. A t. vásárló közönség saját érdeke minden vételkötelezettség nélkül megtekinteni a gazdagon felszerelt raktárunkat. Női és férfi kalapok alakítását a legújabb divat szerint 24 óra alatt eszközöljük Fehérnemű, ernyők, botok. Tisztviselőknek és munkásoknak 10 °/o-ot engedünk esetleg kedvező részletfizetésre is Nagy occasiot Siessen amíg a készlet tart, ímví Nagy occasio! Nagy occasio!

Next