Aranyosvidék, 1932 (42. évfolyam, 6-53. szám)

1932-02-06 / 6. szám

xr II • vfos<>»td 6 szám Egész évre >*0 Lei I­I Negyed évre 60 Lei j 1 I Turda—Tord­a, 1932 február 6 ARANYOSVIDÉ­K POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI H­ETILAP. — MBUJHILENIK HETENKÉNT SZOMBATON.________________ KIADOIL v&1AL j 9*»pk«ss*xÖe*fl : ínsy J6*se* Marvkereskedése Piața Mihaiu C»»,!,«»«. Turda—Torda. Piața Mihaiu Viteazul (Főtér) 35 ^«al No. 35, (Főtér), ahol a hirdetések is b­er­eS t0 • glám S^rfeeaxtSségi telefoo az 34. A lap ateU.an fohrétetnek. Telefon szám 34. _ ... _ , . D­A­D­A­CC Fi­ll/ pánzet illető közlemények hetenként outi ELŐFIZETÉSI ÍR: BUKU^HLIllV Wí,8, re??0Í­t a „er We.é* óiméra Midőn«» Pél évre 1­ aO Le: || EgY azbír érs 5 Lei. kéziratokat ais.sa sora adunk. „Adtál Uram esőt“. „Nincs köszönet benne" . A mezőgazdák eladósodási és kére setnélküli n­yomoruságának átme­­n­ti szanálását célzó „karácsonyi aján­dék“ rá, a kará c­ony­kor megszületett s a mezőgazdasági tartóz­sokra adott moratórium törvényre jogos utólabu­­val mondhatjuk el a civiill tett ősi néplé­­mondókat. A „miért?- re pe­dig az alábbiakkal rávilágítunk: Bárm­ nyyire égető kérdéssé is vált a mezőg­azdasági adó­ságok ren­­dezése és a gazdák szanálása és bár­mennyire kívánatos is az idevonat­kozó törvény­i intézkedések sürgős megtétele, mégsem lehet elhallgatni azt a tényt, hogy a k­rácsony előtti törvény­gyártás keretében hozott mo­ratórium törvény talán az újabb idők egyik le­gszerenc­etlenebb törvényal­­k­otás­a volt. Anélkül, hogy a mező­gazdákon igazában könnyített volna, valóságos pusztító hatást id­o­tt fel az egész hitelélet minden területén. Senki sem tud, vagy nem is akar fizetni, min­denki keresi a módot arra, hogyan húzódhatnk e sokféleképen magyarázható törvény védelme alá. Mindenféle követelé­st h­­ihatatlnná int és a le­jobb fizető hitelezők, kereskedők, iparo­ok pénzintézetek egyik napról a másikra fizetési ne­hézségek közé jutottak Tu­ajdonkép­p így a törvény a rés­zhiszemű és nem fizető adósok számára t­remtett kibúvókat, a­me­lyekkel ezek élni is tudnak , de ter­­mész­tes v­agy rengeteg gazdasági kárt is okoznak. Ezért az a hír, hogy a kormány el akarja halasztani a me­zőgazdasági adósságok konvertálásá­ról szóló törvényjavaslat parlamenti tárgyalását és ezzel automatikusan m­ghosszabbítaná a f­br. 16-ig élet­be léptetett moratóriumot: — arra késztette az összes gazdasági érde­keltségeket, hogy közelebbről kezd­jenek foglalkozni ezzel a problémá­val. Akármilyen valós­zínűtlenül hang­zik is, kétségtelen tény az, hogy az ország közvéleménye eddig nem ta­nulton e kérdés iránt me­gfelelő fi­gyelmet és nem is ismeri alaposan a szövegét annak a kétszakaszos tör­vényjavaslatnak, melyet a karácsonyi ünnepek alatt nagy sereg más javas­lattal együtt szavazott meg a par­lament. Az említett törvény szövegében többek között az is benne van, hogy mindazok a váltók, a­me­lyeken olyan adós szerepel, a­ki a törvény ked­vezményeit a maga részére igényel­­h­ti és amelyek február 15 ike előtt járnak le, úg­y kezelendők, mintha csak február 1- ik napján válnának esedékessé és ugyanilyen elbírálás alá esnek a kamatok is, a­melyek a Banca Nationala hivatalos kamat­láb­­jával számítandók. A törvény azonban nemcsak ezen a téren tartalmaz messzebbmenő ren­­delkezéseket, mint a­hogy a címe elárulná, hanem még azt sem preci* zírozza, hogy kire vonatkozik. M nd­­ös­sze arról intézkedik, hogy milyen cínen helyezheti magát valaki a tör­vény hatálya alá, még­pedig olyan meghatározással, hogy a falusi ingat­lanokat és a hozzájuk tartozó felsze­relést terhelő semmiféle tartozások erőszakkal be nem hajthatók. Nagyon kevesen tudják azon­ban, hogy ez a fizetési haladék olyan személyekre is vonatkozik, a­kik csak társadásai valamilyen, a törvény kedvezményei alá eső félnek. Ez azt jelenti, hogy moratórium alá esnek mindenkinek a tartozásai, — ha nem is foglalkozik­ mezőgazdasággal, — a kinek közös adóssága van egy me­zőgazdával. H i pld. egy ügyvédnek egy millió L­j tartozása van és eb­ből akár csak 10 ezer Lej az olyan adósság, a melylyel egy mezőgazdá­val egyetemlegesen tartozik, akkor a tv. értelmében az égé­s egy­milliós tartozása moratóri­m alá esik. Hogy ez valóban így van, ezt felm­erült konkrét esetek igazolják. Nyilvánva­ló tehát, hogy a rossz helyzetbe ju­tott mezőgazdák elleni erőszakos ár­verések felfüggesztése helyett — a­mi feltétlenül jogos és helyes intéz­kedés volt,­­ a gyakorlatban az em­lített törvény csaknem általános mo­ratóriumot hozott így a mezőgazdák megsegítésére­­ szánt törvény igazság­talan megkülönböztetést idézett az egyes adós-kategóriák között, ez e­k miatt általánossá vált az a törekvés, hogy most már mindenki igyekszik a törvény hatálya alá helyezkedni. Hihetetlen kereslet indult meg a fa­lusi 1—2 holdas ki birtokok iránt, mert mindenki, a­kinek semmi köze sincs a mezőgazdasághoz, földet akar vásárolni, hogy földadót fizethessen és akkor évi 30—40 ú­j földadó el­­lenében az összes bármilyen termé­szetű tartozásaira haladékot szerez magának, így fest a gyakorlatban a mező­gazdasági tartozásokra adott morató­­rium, a­melyről decemberben még nem volt sejthető, hogy ilyen általá­nos következményei lesznek. D­e még­­is talán ez a magyarázata annak, hogy a törvényjavaslat előkészítő tár­gy­­alásánál két napig vitatkoztak csak azon, hogy ki tekinth­ető agráriusnak és a végén a bizottság tagjai nem tud­ak megegyezni. ugyanez a ki­alakult helyzet magyarázza meg azt is, hogy miért fáznak a konvertálási törvény beterjesztésétől. M rt vagy kevésbé lesz előnyös, mint a mora­tórium törvény és akkor ez árt a ja­vaslathoz fűzött népszerűségi kilátá­soknak, vagy pedig még több előnyt nyúj , akkor pedig sokkal egysze­rűbb lenne, ha egy egyszakaszos tör­vénnyel nyíltan levezetnék az álta­lános moratóriumot. „Adtál Uram előt­! Beteg, súlyos krízisben vergődő közgazdasági helyzetünk az organiz­mus megm­enthetése orvosi segélyt igényel, v>g­üt sürgős Egy radiká­lis injekcióként képzelhető ez el, mely bár csak pillanatnyi és átme­neti segedelem, de mégis erőt adó, léleke­t meghosszabbító injekció, a­mely lehetőséget nyújt a szörnyű krízis áthid­aására legalább addig, míg valamelyes javulás áll be a ter­melési, forgalmazási és kereseti vi­szonyokban s túl leszünk igazán a Nyomtatványok Mindennemű iskolai- ügyvédi-jegyzői nyomtatvá is nyolc jutányos árban kaphatók F­Ü sITTT könyv kereskedésében. Esküvői­ kártyák, báb­- és menyegzői meghívók jutányos árban és gyorsan készíttetnek.

Next