Aranyosvidék, 1936 (46. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-04 / 1. szám

Li XLVI évfolyam 1 szám Turda, 1936 január 4 ARANYOSVIDÉK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. — MEGJELENIK HETENKÉNT SZOMBATON. KIADÓHIVATALi Felelős szerke­­ [UNK] [UNK]?! : Szerkesztőség : Frissy könyvkereskedés Piața Mihaiu T , pi­t Mih­i viteazul 39 szám A­lan Viteazul No. 89, ahol a hirdetések is BOROSS ELF: „ *uraa>/Mmal viteazul 39. szám. Alap felvesetnek. o v­i­ w­o a­i— Ll 1 • szellemi részét illető közlemények hetenként leg-ELŐFIZETÉSI ÁR: Társ-szerkesztő: később csütörtök reggelig a szerkesztőség címére B<?ész évre 100 Lei II Negyedévre 26 Lei u Af.VA pAcV 7C­i M küldendők. Pál évre 50 Lei || Egy szám­ára 2 Lei, 1» Irt VJ I­­ C,\Jl .IV |Kéziratokat vissza nem adunk. Uj esztendő kezdetén írta: Dr. Gál Miklós képviselő. Kisebbségi sorsban létünk óta talán még sohasem gondoltam ily szorongó ér­zések között az uj esztendőre, azokra a ki­látásokra, melyeket munkánk és küzdelmünk eredménye hozhat, — mint épen most: az 1936 év kezdetén ! Az uj év napja alkalmából eddig még mindig reménykedtem, hogy politikai éle­tünkben immár meghonosított, egészen a villamossági kisülésig gyűlölettel telített le­vegő tisztulni fog, a felettünk gomolygó és egymásra tornyosuló fellegek ritkulni fog­nak s olykor-olykor még reánk mosolyog — ha foltonként is — a kéklő ég . . . Re­méltem, hogy az egész világra ráfeküdt grazdasági nehézségek lassan enyhülni fog­nak, mert a különböző országok kormá­nyainak be kell látniuk, hogy a gazdasági élet útjait nem lehet mesterséges intézkedé­sekkel és kényszereszközökkel megszabni. Arra gondoltam, hogy a világ békevágya a áttöri a vasbetonfedezékek, a drótakadályok, tankok, a repülőparkok, a csatahajók, tengeralattjárók és páncélos cirkálók áttör­­hetetlennek látszó harci vonalát . . . A nagyvilágban úgy politikai, mint gazdasági értelemben ország országgal áll szemben, készek minden percben egymásra rohanni, egymást marcangolni, sőt a „jóba­­rátok" is nagyon bizalmatlanok egymással szemben és örökké gyanakodók, mint a féltékeny férj. És az egyes államok keretén belül talán jobb a helyzet ? Eltekintve azon országoktól, ahol parancsuralmi rendszer van s a­melyeknek belső helyzetét az em­ber nem láthatja tisztán, részint a közvetlen érintkezés és tapasztalatok híján, részint pe­dig a cenzúra által megfésült hírszerzés, avagy még inkább azért, mert a külvilág csak tendenciózus értesüléseket kap, s ezektől eltekintve mindenütt ádáz gyűlölködő harc folyik a politikai pártok között. A harc eszközeit egyáltalán nem válogatják, amidőn azokat a hatalom elnyerése céljából veszik igénybe, még akkor sem, ha azok alkalma­zása egyenesen káros az országra. Gyűlölködés világrelációban, gyűlölkö­dés belső országos viszonylatban és sovi­nista gyűlölködés a többségi népek által uralt nemzeti kisebbségekkel szemben : mind­megannyi időszerű korjelenség és valóságos átok korunkon, amelyek a gondolkodó em­bert kétségbe ejtik és az ember elkeseredé­sében már nem talál más kiutat, mint, hogy hadd jöjjön az özönvíz, minekutána csak az maradjon életben, aki az Urnak kedves s akit az Ur Nóé által bárkájába felvétet. Magyar Testvéreim ! Melyek azok a főbb irányvonalak, amelyeket nekünk az uj esztendőben követnünk kell ? Mindenki, akinek még van existenciája és foglalkozása, maradjon meg az ő munka­körében, végezze szorgalmasan és kitartás­sal­ az ő foglalkozását, ügyelve arra, hogy a magán, a családi javakat szaporítsuk de leglább­is tartsuk meg, mert ez a mi nem­zeti vagyonunk, az a bázisunk, melyen erős és kitartó munkával még fenntarthatjuk ma­gunkat. Ha nekünk van, adhatunk testvé­reinknek, aki arra reászorul s a­ki a segít­séget meg is érdemli. Ügyeljünk főképen földünkre és házunkra, mert ha könnyedén és könnyelműen megválunk tőlük, nincsen erkölcsi jogcímünk arra, hogy imádkozzunk a mi mindennapi kenyerünkért. Szeressük egymást és segítsük egymást! Teremtsünk munkaalkalmat testvéreinknek, mert eltekintve a munka­­képteleneket, a segítség nyújtása és a segít­ség elfogadása is csak abban az esetben léleknemesítő, ha nem minden ellenérték nélkül történt, mert akinek alkalma van, hogy dolgozzék és nem akar dolgozni, az a társadalom használhatatlan tagja, annak a társadalmi közösségben nincsen mit ke­resnie. Támogassuk munka alkalmak nyújtásával iparos testvéreinket, az áruk beszerzésénél, a közvetítő kereskede­lemnél vegyük igénybe kereskedő testvé­reinket. A kedvezőbb értékesítés elérhetése céljából tömörüljünk termelő és értékesítő szövetkezetekbe, amelyek létesítésé­vel a tagok érdekeit szolgálva nem­­ veszé­lyeztetjük kereskedő osztályunk érdekeit sem. A jó pap holtig tanul, szól a közmon­dás. Tanuljunk mi is szorgalommal! A tu­domány folytonosan fejlődik, halad. Hogy a minden foglalkozási ágnál erősen érezhető versenyben megálljuk helyünket, ehez az szükséges, hogy munkánkat a lehető leg­tökéletesebben végezzük el. Az iparosnak, a gazdának, a kereskedőnek, a szabadfoglal­kozási pályán levőnek folytonosan haladnia kell a korral s főképen abban az irányban is, hogy a legkevesebb költséggel a legtö­kéletesebbet nyújtsa és az ő munkaadója bi­zalmával soha vissza ne éljen. Szándékosan utoljára hagytam, pedig nyilván az első helyre való az összetartás­nak, az áttörhetetlen egység lét­fontosságá­nak kihangsúlyozását. Egységünk vann kitéve a legtöbb Tám­a­­dásnak, mert mindenki tudja, hogy egység­ben van az erő. Amíg az egységbontó idegen arcvonal támadása nyíltan, egyenesen éri soramnt, nem veszélyes Minden akció reakciót szül. Ez idő szerint Magyar Pártunk személye­síti meg ezt a magyar egységet, mert a Ma­gyar Pártnak tagja kell legyen mindenki, aki magát magyarnak vallja ! De nem a név fontos, én magam hajlandó vagyok minden alakulatot elfogadni, annak katonája lenni, ha ez az alakulat összes magyar testvéreimet magába öleli. De ez a magyar Párt bizo­nyára még most is nagyon erős, amidőn külügyminiszterünk arra érdemesítette, hogy oly nagyon felbosszankodjék és a diplomá­ciai szokásoktól teljesen eltérve mondja meg azt, ami a szívén feküdt. Amint mondottam, veszélyesebb az ellenünk támadó idegen arcvonal, ha nem nyíltan és nem egyenesen támad, hanem magyar nemzeti mezbe öltözve igyekszik sorainkat megbontani. Ez az utas bizony már meglehetős sok állami pénzbe is kerül. Főképpen a kormányváltozásokat megelőző időben s a választások idejében bújnak elő odúikból ezek a gyászmagyarok, egy kis baksis injekcióval magukhoz térítve. Még mindig jó üzlet az újságírás. Választások idején vagonszámra szállítják pártunkat s általa az egész magyarságot gyalázó magya­rok által irt, magyar nyelvű mételyező újsá­gokat, melyek nagyobbára olyanok, mint a HANGYA B. U. É. K. HANGYA

Next