Aranyosvidék, 1940 (50. évfolyam, 1-49. szám)

1940-01-06 / 1. szám

Cenasuî*at * ^ Anal L.____________________________Nr. 1. _______ _______________Turda, Ianuarie 6 1940. Șuetă politică, economică și socială (REGIUNEA ARIEȘULUI) Apare Sâmbătă dimineață. . . . j —— Pe o jumătate de an 75L II Un exemplar 3 Lei. Inreg. Dos. No. 2079/1938. Trib. Turda. Redactor responsabil: “ Abonamentele au trimit la Administrația ziarului. Magyarósy Zoltán ****** * Turda, Piața Mihai ABONAMENTE: j Prim redactor: Director responsabil și editor proprietar: hum 150 Lei 11 Pe un sfert de ani 38 Lei Dr. Gál NiCOlae FÜSSY IOSIF Őfelsége újévkor rádióüzenetet intézett az ország népéhez A hadsereghez és az országőrökhöz napiparancsot intézett az Uralkodó­­ Károly király Constantában a katonák között töltötte az újévet őfelsége II. Károly király újév napján az alábbi napiparancsot in­tézte Románia szárazfö­di, tengeri és légi hadseregéhez: „Újév napján első gondolaton felétek, a román határok védői felé irányul. Habozás nélkül töre­kedjetek a nemzeti lényegre, mert a ti hiteteken és felkészültség­­e­ken épül fel az ország nyugalma. Me, amikor a tőlünk távol álló kö­rülmények nagyszámú katona kihi­­vását tették szükségessé mindnyá­jatok mifértizon kell lennetek, hogy felkészültségetek minél alaposabb legyen. Azoknak a hősöknek a lelke, kik ugyanazt az egyenruhát hordták, dicsőségesen, mint ti, örök­ké követendő példa marad a kö­­telességteljesitésre. Az a bizalom, amelyet én és az egész ország belétek helyeztünk, viszonzást ta­lál abban a meggyőződésben, hogy mindannyian minden pillanatban elvégzitek kötelességeteket. Lel­kem melegsége felétek irányul újévi első jókívánságaimban Adjon az Isten nekünk békét, nyugalmat és sikeres munkát. Isten éltessen benneteket ! Carol II.“ őfelsége ugyancsak újév nap­ján az országőrökhöz is napiparan­csot intézett. Ez a következő: „Országőrök! Az újév küszöbén szeretettel fordulok jókívánságaim­mal az ország gyermekeihez. A mun­ka, amelyet ti és vezetőitek a mult évben végeztetek, szép ígéret a jö­vőre. Örökké lebegjen szemetek előtt jelszavatok : „Hit és munka az or­szágért és királyért“. Jókedvűen ha­­ladjatok azon az uton, amelyen el­indultatok s igy minden körülmények között hasznára lesztek az ország­nak. Az összes országőröknek boldog újév­t kívánok. Sănătate­­ Carol II.“ Hadseregparancsot intézett szárazföldi, tengeri és légi hadsereg­ű hez Ileus tábornok nemzetvédelmi miniszter és Paul Teodorescu tábor­nok lég- és tengerészeti miniszter is. Az országőrökhöz T. Sidorovici or­­szágőrparancsnok is n*piparancsot in­tézett. Az uralkodó újévi üdvöz­lete az ország népéhez Őfelsége Károly király Szilvesz­ter éjszakáján rádióüzenetet küldött az ország lakosságához melynek szö­­vege a következő : „Az újév küszöbén legmelegebb gondolataim irányulnak népem felé Mindenki tudja, hogy nehéz s aggo­dalmas időket élünk, olyan időket, amikor a nemzeti együttműködésnek s az egy gondolat és az egy hit kö­rüli egyesülésnek erősebbnek kell lennie, mint bármikor. Én, aki ren­díthetetlenül őrködöm afölött, hogy Románia határozottan haladjon a bé­kés fejlődés útján, jobban érzem, mint bárki azt a szükséget, hogy az ország összes öntudatos erői váll­vetve dolgozzanak a szükségek be­töltésén. Ebben a percben különösen azokra gondolok, akik megértették ezt a parancsot , akik habozás nél­­kül egységbe tömörültek, nyugalmat, kibékülést és jobb jövőt kívánva. Legforróbb újévi kívánságom, hogy az ország megmeneküljön a viharok­tól s előrehaladjon a békés fejlődés utján A román öntudat szent egy­sége adja meg nekünk a szükséges erőt, hogy megőrizzük ősi szent jo­gainkat. Imádkozzunk a Mindenható­hoz, hogy nekünk és az egész vi­lágnak békét s a népek közötti meg­értést adományozza. Boldog újévet. Sănătate !“ A király a katonák között töltötte az újévet őfelsége Károly király, Mihály nagyvajda kíséretében az újévet is katonái közöttt töltötte. Miután a ka­rácsonyt a nyugati határon állomá­sozó csapatok között ünnepelte meg, újév napján az uralkodó a constantai helyőrséget látogatta meg. A huszár­ezred kaszárnyájáb­­a ierolyt kato­nai ünnepség után, ahol Őfelsége szemlét tartott, ünnepélyes fogadás volt a városháza nagytermében. Részt­­vettek a fogadáson Tatarescu mi­niszterelnök, Gafencu, Ileus tábor­nok, Teodorescu tábornok, Radian és Siavescu miniszterek. Először Tata­rescu miniszterelnök beszélt, majd Andrea Cassulo pápai nuncius, a ro­mániai diplomáciai kar dékánja. A beszédekre őfelsége válaszolt. Vizsgára k­ötelezették­ a felszabaduló kereskedő tanulóit is. A tanoncidejü­ket eltöltött­e kereskedő­­inasok, éppen úgy, mint az iparostanon­­cok, csak vizsga alapján lehetnek segé­dek. Szóval a kereskedőtanonsoknak is vizsgára kell állaniok. Egyelőre az­ illetékes minisztérium úgy határozott, hogy mindaddig, amik a kereskedelmi vizsgáztató bizottságokat összeállítják, ad­dig a tanoncidejüket kitöltött kereskedőim,­ alkalmazottak, a felszabadulások alkalmá­val kiállított bizonyítványok alapján gya­korolhatják mesteraéküket. .FURNICA" A furdai „Furnica“ Szövetkezet új alapszabályának 25-ik szakasza értelmében minden üzletrészes tag köteles eddig fizetett üzletrész ös­szegeit 2 éven belül 500 Leire kiegészíteni Ezen két éves határidő lejár 1940. Május 22 én. Kérjük üzletrészes tagjainkat, hogy a fennti IT­U Bt­N I­C­AU határidőig az üzletrészeiket rendezni is» jj j sztvesReajenen. i­l/osiit. „FURNICA“

Next