Ardealul Nou, 1947 (Anul 2, nr. 60-104)

1947-01-26 / nr. 60

24 IANUARIE înfăptuirea Unirii, act de închegare şi desvoltare a României moderne, a întârrpinat dârza înpotrivire a boierilor reacţionari, care e tem­ea­ui ca unirea să nu aducă după ea şi împroprietărirea cerută e ţărani. In lupta cu reacţiunea, poporul a fost unul din factorii hotărîtori I determinar­ea actului unirii prin care s’a făcut un pas înainte pentru sigurarea liberaţii noastre naţionale şi a desvoltârii noastre sociale. Anul II. Nr. 60. 4 pagini Lei 500 Duminică 26 Ianuarie 1947. Taxa poștală.-ipîrtiiâ în »uiarar confor» »prob­firii Dir. Gea. PTT'Nr. 179.868/946. ziar democratic 24 ianuarie 1859 de prof. Iacob Timiş Din fuga anilor desDrindan, tot mai îngălbenite file, popasuri şi răs­crucii din sbuciumata dar dârza noastră istorie. Şi de fiecare oată trăirea momen­telor ce au încrestat în istoria ome­nirii prezenţa noastră ca popor, e mai vie, mai plină de înțeles şi mai greu de adevăr Lujer crescut pe tulpină de temei­nice năzuinţi, popor născut din sbu­­cium şi adăpostit pe vatră de fur­tuni şi asupriri, noi ne-am hrănit dintrun început cu seva dorului de libertate şi dreptate ideauri, pentru care o mluditele aceluiaş trunchiu (omenirea) sângeraseră din plia. Ziua de 24 ianuarie 1947 incres­tează în răboiul istoriei pe cea de a optzeci şi opta investmentare în alb a pământului care adăposteşte ne­sfârşite şiruri de luptâ­tori ce au­ că­rut în drum spre culmile nădejdilor noastre de mai bine.­­ Primul pas spre, Unirea cea Mare, ziua de 24 ianuarie 1859 este înce­putul unui lung şir de fapte ce au dus spre înfăptuirea unităţii noastre ca neam şi ca­­­popor independent. Prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza de­­domn al Munteniei după ce fuse­se ales şi în Moldova, se înfăptuieşte cu mult entuziasm Uni­rea c celor două principate româneşti şi marchează începutul celor din­tăi reforme , viaţa socială româ­nească, împroprietărirea ţăranilor, secula­rizarea averilor mănăstireşti, legea obl­gativitâtii şcolare, înfiinţarea de şcoli secundare şi universităţi, sunt reforme care îl situiază pe acest prin Domn al Principatelor Unite alături de marii voevozi care ilus­teau fi epocile de strălucire ale nea­­ului nostru. Şi dacă prin legea lusă de el, problema agrară nu a şi definitiv rezolvată , împroprietă­rea ţăranilor a avut totuşi meritul e a fi trezit în sufletul acestora leea dreptulu’ lor asupra pământu­­­i pe care sudoarea munc­i­lor îl avea să rodească, deschizând astfel drumul spre îmbunătăţire­a situaţiei pe care sacrificiile generaţiilor viitoare aveam să o confiinţească. Astăzi, 24 ianuarie, răscruce­a drumului nostru prin ani, răscoleşte miai adânc sufletele şi îndreaptă pri­­bre nădejdile ce înfloresc la de aşteptări, după ce cu eroică hotărîre, ng­ 1944, neamul nostru îm­­i negurile apropriatului tre­­n crestat pe răbojul istoriei al unei roui etape de viată, zârdu şi drumul prin alegerile Nov, cuvine-se ca ziua de­parte sa ne ne­drum na toate în noul drum si în lupta mai binele pop­­ur noci­ Va fi uşurată Situaţia funcţionarilor publici — 100 miliarde pentru Economatul General — Dife­renţele de salariu vor fi ach­itate dela 1 Sept. 1946. BUCUREŞTI (Agerpres) Marţi di­mineaţă , Gh. Tâtărescu, vicepre­şedinte Consiliului de miniştri şi in­terimar al Ministerului de Finanţe a primit în audienţă o delegaţie a Sa­lariaţilor Publici în frunte cu­­ Ata­­nasiu, secretarul general al acestei uniuni. Cu această ocazie s-a luat în dis­­cuţie o serie de doleanţe ale salar­ia­­t­­or publici. D. Gh. Tâtărescu a aprobat ca plata diferenţelor de sa­larizare, rezultate din încadrarea conform noului Statut al funcţiona­rilor publici să fie făcută dela 1 Sept. 1946. Deasemenea s‘a aprobat tuturor sala­iaţilor publici plata în­demnizaţiei cuvenită pentru pâine pe timpul dela 1-15 Decembrie, data la care a intrat în vigoare noul regim al pâinii. La fel s-a aprobat ca fondul de rulament al Economatului General al Funcţionarilor Publici să fie ma­jorat la suma de 100 miliarde lei “. Tâtărescu a mai comunicat, că a aprobat ca diferenţele între preţurile oficiale şi preţul de cost pentru ra­ţiile fixate de Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării sa fie supor­tate de Stat pentru toţi funcţionarii publici. Deasemenea s-a mai aprobat ca Statul să suporte jumătate din costul oficial al mesei la cantina pentru salariaţii publici. Sau mai acordat mărfuri pe credite la funcţionari în limita plafonului fixat pentru fondul de rulament al Economatului General. Alegerile din Polonia Postul de Radio Moscova a anun­ţat rezultatele neoficiale ale alegeri­lor din Polonia, confirmate şi de Agenţia de Presă Poloneză. Conform cifrelor anunţate, Blocul Partidelor Democrate a obţinut 327 mandate, partidul ţărănesc al lui Mikolaicik (sprijinit de reacționari) 29 mandate iar celelalte partide în total 21 man­date. 23 de ani dela moartea lui Lenin S-au împlinit la 21 ianuarie două­zeci şi trei de ani dela moartea lui Vladimír Ilici Lenin, creatorul parti­dului comunist (bolşevic) din Uniu­nea Sovietică şi întemeietor al Sta­tului Sovietic. Om de ştiinţă, om politic, scriitor şi mare revoluţionar se impune pos­terităţi ca unul din cel mai mari genii ale omenirii. Continuator al operei lui Marx şi Engels, Lenin îmbogăţeşte tezarului ştiinţific al socialismului cu teoria leniniste, marxismul epocei imperialiste. Tot ce sa înfăptuit in URSS în cei 29 de ani, care a trecut de la Marea Revoluţie Octomvrie, progresul uriaş realizat de oamenii sovietici, nu este decât traducerea în fapte a teoriei leniniste, materiali­zarea leninismului. Lenin a acordat în opera sa o atenţie deosebită problemei naţionale. Pornind de la adevărul ca „nu poate fi liber un popor, care asupreşte pe altul", Lenin demonstrează necesi­tatea unei convieţuiri frăţeşti între naţionalităţile conlocuitoare, ca sin­gură soluţie a problemei naţionale. Urmând calea trasată de Lenin, po­poarele din Uniunea Sovietică au transformat „închisoarea popoarelor“ — cum caracterizase Lenin, Rusia ţa­ristă — într-o patrie comună a tuturor naţiunilor, cari o locuesc, dând tot­odată exemplu celorlaltor popoare din lumea întreagă. Munca încordată şi un atentat care era cât pe aci să-l coste viaţa, i-au măcinat sănătatea şi la 21 Ianuarie 1924 închide ochii pentru totdeauna, în vârsta de numai’ 54 de ani, lăsând destinele Statului Sovietic în mâna lui Iosif Visarionovici Stalin, cel mai apropriat colaborator pe care l a avut. Stalin a continuat şi a dus la bun sfârşit opera omului care de 23 de ani doarme în sicriul de sticlă din Masoleul din Piaţa Roşie, iar oamenii sovietici s’au obişnuit să spună: „Stalin este Lenin de astăzi". Neregulile dela Economatul Funcţionarilor Publici Dela o vreme încoace se vorbeşte în oraş cu insistenţe despre nereguli ce s-ar fi petrecut la Economatul Func­ţionarilor Publici din localitate. Pentru cercetarea cazului s'a deplasat la Co­misia loca­lă a Sindicatelor Unite, de­legatul nostru care ne comunică că i - a pus la dispoziţie un dosar conţi­nând câteva piese edificatoare, printre cari un proces verbal dresat de d­nii Nicolaie Viciu, subdirector şi Tiban Maximilian, şef de servicii şi contra­­semnat de gestionatul delegat al eco­nomatul­u. Cioloboc, cu ocazia unui control câteva copii după facturile ş. a. Din citirea procesului verbal rezultă că funcţionarii economatului n‘au con­dus registrele în regulă, ba în mare parte nici m‘au uzat de registrele im­puse de lege, că multe mărfuri au fost vândute cu preţuri majorata exa­gerat, că multe mărfuri nu pot fi jus­tificate, că actele care nu figurează în nici o rubrică de ieşire nu existau la data controlului în magazia economa­tului, că unele mărfuri alterable nu au fost repartizate just, ci cumpărate (uneori pe credit) de funcţionarii cari deservesc economatul, (ca untura şi ouăle ş. a.) ce multe măr­furi restante s-au vândut cu preţuri majorate după preţul mărfurilor nou achiziţionate, pentru mărfurile alterate n'au dresat actele legale, că economatul la data controlului deţinea plusuri nejustifi­cate, sau nu putea justifica mărfuri lipsă. La pagina 6 a numitului proces ver­bale ci,: In registrele de distribuire sunt greşeli la totalizare şi la transport şi report, apoi mai ales mărfurile identice cu­ preţuri de 1 d ferite, sunt operaţii La „Agrofera” din Tg.-Mureş nu se mai febrică oxigenul din lipsă de sodă caustică premiilor producţia a tins 3800—4600 me­ri, cubi de oxigen pe lună. Acum însă, din lipsă de fraterii prime, suntem nevoiţi să închidem fabrica. Soda caustică este materia primă din care se fabrică oxigenul, şi pentru a putea produce 4000 metri cubi de oxigen avem nevoie doar de 150 kg. de sodă caustică pe lună. Deoarece funţionarea acestei fab­rici es­te de mare importanţă pentru­­ industria metalurgică din această­­ regiunea impune i­rrfo~* alocarea­­ di­­apenstica pen tr­u „Agrokr­a’ î r ires. balenea „Agrob­ra­dn ig-Mureş aprovizionează atelierele şi intre­prinderile industriale din Ardeal cu oxigen. C.­ F. R.-ul uti­lizează oxigenul la sudatul vagoane­lor şi la vulcanizare. Deşi fabrica a suferit mari pagube în timpul războiului, depozitul de petrol de pe lângă fabrică este în funcţiune, datorită efortului depus de muncitori. Dl. Barriliu Preşedintele comitetu­lui de fabric­ă ne spune : l-d­r.+o de războiul fabrica nrndn­eca 1600—2000 u­ctri cubi cu crd^sr , dar de când am introdus sistemul * pop.

Next