Ardealul Nou, 1950 (Anul 5, nr. 210-268)

1950-01-01 / nr. 210

DOI ANI p® drumul construirii Socialismului de IOSIF BANC secretar adjunct al Comitetului Judeţean Mureş al P. M. R. La 30 Decembrie 1947, ca ur­mare a luptei îndârjite dusa de poporul mur­itor în frunte cu clasa muncitoare, sub condu­cerea Partidului Comunist Ro­mân, a fost alungata d­in frun­tea Statului monarhia, în per­soana lui Mih­ai de Hohenzol­­lern, cel mai­ mare moşier, fab­ricant şi bancher din România şi agent al imperialismului an­­­glo-american sprijinitorul şi nădejea reacţiiunii din ţara no­astră din urma doborârii aces­tei citadele burgheze moşie­reşti, Patria noastră a devenit republică populară, în care pu­terea se afla în mâna clasei muncitoare în alianţă cu ţăcăni­mea muncitoare, sub conduce­rea clasei muncitoare. In­ această scur­ta perioadă de­­lunai 2 afli, în Ţara noastră a avut Ioc adânci prefaceri revoluţio­nare. Anii 1348-49 vor rămâne lu­ istoria ţării noastre ca anii în care poporul munci­­tor a trecut la construirea tem­e­­ilor socialismului, atât în oraşe cât şî în sate. Rolul conducător al clasei muncitoare s-a întărit consi­derabil, în lupta pentru desvol­­tarea democraţiei populare pe drumul socialismului. Călăuzit­rile învăţăturile marilor dascăli ai proletariatului, Marx, En­gels, Lenin şi Stain, Partidul nostru­ a condus clasa munci­toare şi întregul popor «muci­lor s­pre însemnate succese în lupta de clasă împotriva explo­atării. Partidul Muncitoresc Romă» forţa conducătoare a Democraţiei Populare îndru­­mează întreaga vieaţa politică, economică şi culturală în ţara noastră. Refacerea unităţii clasei muncitoare a consolidat şi mai mult prestigiul şi autorita­tea Partidului în ochii masselor populare. Alegerile pentru Ma­re» Adunare Naţională au în­semnat o victorie hotârîtoare a regimului de democraţie popu­lară, dovedind ca Partidul are »«Stem­ de el masa covârşitoare a proporului nostru. Votul popo­rului în alegerile pentru Ma­rea Adunare Naţională a fost iri­ vor pentru noua Constituţie a Republicii Populare Române. La 11 Iunie 1948 clasa mun­­.’-itperie condusă de Partid, în »Hanf» en ţărănimea munci­­toarei’-a smuls din mâinile bur­gheziei principalele mijloace de producţie, transformându-le in proprieteîte a Statului, adică tr­ain» comun al celor ce mun­cesc. Acest act revoluţionar constitue un pas însemnat pe calea construirii socialismului. Ulterior au fost naţionalizate şi puse în serviciul celor ce mun­cesc instituţiile sanitare şi ci­nematografice. Schimbarea produsă prin na­ţionalizare dă un conţinut nou muncii din fabrici şi uzine. Muncitorii, tehnicienii şi ingi­nerii din fabrici şi uzine nu mai lucrează pentru buzunarul ex­ploatatorilor. Rodul muncii lor este folosit pentru întărirea şi dezvoltarea economică a Patriei noastre şi pentru treptata îm­bunătăţire a condiţiunilor de trai a celor ce muncesc. Pătrunşi de această nouă ati­tudine faţă de muncă, oamenii muncii din mine, fabrici şi uzine s au avântat în întreceri soci­aliste organizate de sindicat, sub conducerea Partidului. în­trecerilor socialiste cuprind mase din ce in ce mai largi ale oamenilor muncii. Primul nos­tru plan de Stat a fost depăşit în fiecare trimestru şi sigur că va fi depăşit şi în întregul său, datorită entuziasmului oa­menilor muncii, în întrecerile socialiste. întrecerile in cinstea celei de a 70-a aniversări a to­varăşul Stalin au antrenat un număr nemaivăzut până atunci de muncitori­i întreceri, cari ţineau să-l sărbătorească în fe­lul acesta pe cel mai mare bine­făcător al poporului nostru. In judeţul nostru muncitorii şi tehnicienii din fabrici şi uzine au îndeplinit înainte de termen planul de Stat pe anuil acesta. Astfel Fabrica de mobile „Si­­mo Géza" a depăşit planul cu 10%. Fabrica de Cherestea din Topliţa a lucrat în contul anu­lui 1950 dela 29 Septembrie, Gălăuţa şi dela 26 Octombrie, la Fabrica de Zahăr în ziua de 26 Dec. sa încheiat campania realizândi­-se peste plan 500 vagoane sfeclă. ATELIERELE Rata au realizat 25%peste plan, etc. In aceşti 2 ani de Republică Populară salariul real al oame­nilor muncii a crescut. Daca facem o comparaţie intre felul cum am trăit acum 2 ani şi cum trăim acuma, ne putem da sea­ma uşor de acest lucru, în­trezărind totodată şi perspec­tivele pentru viitor. Pentru oamenii muncii din fabrici şi uzine, asistența medicală este gratuită, copiii învață la­ scoli gratuit s­au plătind taxe în ra ^Continuam a pag. 8­ 1) %n­jdnd im tank, urntl m! T^ii I ,i »im mu ..mmmmam Anul V. Nr. 210 12 pagini lei 4 Duminică 1 Ianuarie 1950 traiasca scumpa noastră Patrie REPUBLICA POPULARA ROMANA! - Sărbătorirea aniversării tovarăşului STALIN măreaţă manifestaţie a solidarităţii oamenilor muncii din Cru­ji în pag lumea Întreagă în lupta pentru pace S*a d desch­is sesiunea la Mainoi adunari Naţional® In ziua de 28 Decemvrie, ora 9 a. m. s-a deschis sesiunea Marii Adunări Naţionale. De­schiderea a fost prezidată de academicianul Constantin Par­­hon, preşedintele­ Prezidiului Marii Adunări Naţionale. Au fost prezenţi Membrii Prezidiu­lui Marii Adunări Naţionale, membrii guvernului în frunte cu primul ministru Petru Groza şi cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, primvicepreşe­­dinte al Consiliului de Miniştrii, precum şi membrii Marii Adu­nări Naţionale. După ce s-a citit Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale de convocare a sesiunii, s‘a trecut la alege­rea Biroului. Preşedinte al acestei sesiuni a fost ales tova­răşul Alexandru Drăghici. După aceea s‘a trecut la alegerea di­feritelor comisiuni. După o scurtă pauză, şedinţa s‘a redeschis şi tovarăşul Miron Constantinescu, preşedintele Comisiunii de Stat a Planifi­cării a depus, în ovaţiile celor prezenţi, proectul de lege pen­tru planul de stat pe 1950, ce­rând urgenţă, care a şi fost aprobată. Tovarăşul Stelian Niţulescu ministrul justiţiei a depus proec­­­tul de lege pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în in­tervalul dintre cele 2 sesiuni. Urgenţa cerută a fost aprobata. La ora 10 şi 45 minute şedin­ţa a luat sfârşit, urmând ca să fie redeschisă după amiază la ora 16, cu discuţia generală­ a proectelor. Muncitorii de la „Unitatea" au depăşit planul cu 74 °.0 Muncitorii cooperativei de producţie încălţăminte „Unita­tea“, înotând cu hotărîre în întrecerile închinate aniversării tovarăşului Stalin, au înregis­trat importante victorii în muncă, reuşind să depăşească planul de Stat pe acest an cu 74,7 la sută. Acest succes se datoreşte însufleţirii cu care muncitorii s-au întrecut, îndrumaţi de or­ganizaţia de Partid organizării de întreceri individuale, şi dra­gostei pe care muncitorii o poartă marelui geniu şi condu­cător al clasei muncitoare, to­varăşului Stalin. In întrecerile individuale s-au evidenţiat Talán János, Osváth Anna, Ember Béláné, Nagy Zsuzsánna, Vass László, Boer Ferenc, Hegedűs Sándor, György Ferenc, Borii Béla, Lu­kács József, Kelemen­­ János, Vásárhelyi József, care au în­trecut normele lor cu 55—100 la sută. întrecerile socialiste continuă în cinstea celei de a 2-a ani­versări a Republicii noastre scumpe. CZEGŐ GYÖRGY l­a Toplite s-a deschis o expoziţie închinata Tovarăsului Stalin In seara zilei de 21 Decem­brie a avut loc in sala Cămi­nului Cultural „Nicolaie Băl­­cescu" din comuna noastră, inaugurarea unei expoziţii or­ganizate de subfiliala ARLUS, închinată tovarăşului Stalin. Expoziţia cuprinde reprodu­ceri de tablouri şi fotografii din viaţa marelui dascăl şi con­ducător al clasei muncitoare, precum şi fotograf­ii din viaţa fericită a colhoznicilor sovietici, construită sub conducerea to­­varăşului Stalin. Un mare număr de muncitori şi ţărani muncitori vizitează zilnic această­ expoziţie care va sta deschisă 2 săptămâni. GRIGORE BRAICU Inovaţia mecanicului Fekete Anton de la Depoul C. F. R. Muncitorii de la Depoul de locomotive din Tg.-Mureş înflă­căraţi de dragoste pentru Par­tid şi Guvern, cu noui ino­vaţii sărbătoresc cea de a doua aniversare a Republicii Popu­lare Române. Astfel tovarăşul Fekete An­ton, instructor mecanic la de­poul de locomotive, sprijinit de organizaţia de partid şi de muncitori a reuşit să confecţio­neze un aparat nou pentru ali­mentarea locomotivelor de la calea îngustă cu cărbuni. Prin­pu­ne­rea d­in­..“funcţie a acestui aparat se poate econo­misii o sumă de 145.600 lei, prin reducerea timpului de ali­mentare a locomotivelor şi prin reducerea braţelor de muncă la 50 la sută. In confecţionarea aparatului nou s-au mai evidenţiat urmă­torii tovarăşi: Ugran Ioan, Nagy Iosif lăcătuşi şi strungarul Si­­gizmuml. BODI IOAN Din realizările regi­mul­ui nostru de democraţie populară Fasciştii aduşi de regimurile burghezo-moşiereşti au distrus zăgazul din Tg.-Mureş. Regimul nostru de democraţie populară a construit un zăgaz mai frumos şi mai modern decât cel dis­trus. — In fotografia noastră, zăgazul in reconstrucţie

Next