Ardealul Nou, 1952 (Anul 7, nr. 373-425)

1952-01-03 / nr. 373

Arcul VII. Nr. 373. 4 pagini 4 lei rorian din toate țari n­imiți-Paî Joi, 3 farcua­rie 1952. Spre noi succese in cel de al doilea an al cincinalului Anul 1951 a fost un an de muncă încordată şi de realizări înser­r­ate pentru oamenii muncii din Patria noastră, alături de forţele păcii, de­mocraţiei şi socialismului din în­treaga lume. O însemnătate deo­sebită a avut pentru noi anul ce s‘a terminat abia de câteva zile, fiind primul an al planului cin­cinal şi al planului de electrificare a ţării. In munca sa paşnică, construc­­tivă, poporul nostru muncitor s‘a bu­curat şi se bucură în permanenţă de puternicul ajutor al Uniuni Sovietice, de experienţa bogată a c­onstructori­lor comunismului, de sprijinul lor moral şi'­ material ceea ce re uşu­­rază cu mu!: munca, fărându ne pas 'bilă construirea socialismului cu metode comuniste. Victoriile noastre se împleteau cu victoriile ţărilor de democraţie popu­lară, care fiind încontinuu ajutat,­ de Ţara Socialismului, sub condu­erea partidelor comuniste şi muncitoreşti păşesc înainte pe calea care duce spre socialism. It fruntea laatiturii păcii ce se întăreşte pe zi ce trece, păşeşte glorioasă Uniunea Sovietică, ţara mă­reţelor construcţii staliniste ca pu­­ternicile hidrocentrale de la Kuibî­­şev, Stalingrad, ca marele canal Vol­ga—Don, ca principalul canal Turo­men, Amu Daria-Krasnovodac, ca în­toarcerea cursurilor apelor şi crea­rea de adevărate mări artificiale în Asia Centrală şi altele. Deosebita amploare a construcţii­lor paşnice din ţările lagărului păcii şi socialismului, creşterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii din aceste ţări dovedesc cu prisosinţă că aceste ţări sunt pentru menţinerea păcii, pentru consolidarea lor economică şi culturală. Victoriile repurtate de poporu­l nostru muncitor în cursul anului 1951, ne îndreptăţesc pe deplin să privim cu încredere spre anul 1952, cel de al doilea an al primului nos­tru plan cincinal şi al măreţului plan de electrificare, an ce ne va aduce noi victorii în opera de construire a socialismului, în lupta pentru pace. Faţă de marile succese obţinute de U.R.S.S. şi de ţările de democraţie populară, în statele aflate sub dominaţia imperialismului situaţia este dezastruoasă, haosul şi anarhia fiind din ce în ce mai accentuate. Pe când în aceste ţări cursa nebună a înarmărilor apasă tot mai grav marile masse populare, pe când cheltuelile pentru înarmare sunt în creştere ne­maipomenită, nivelul de trai al oame­nilor muncii din S.U.A. şi din ţările înrobite de ele este supus unei pră­­buşeli insuportabile. Aceeaş soartă aşteaptă ţările în fruntea cărora stă o mână de trădători şi de jefuitori aii poporului, care înlesnesc imperia­liştilor americani să conducă spre fa­liment aceste ţări, înlesnesc extinde­rea­ crizelor, şomajului şi sărăciei. Mizeria nemaipomenită sub care geme populaţia Iugoslaviei dominată de clica fascistă a lui Tito se adân­ceşte şi mai mult acuma datorită de­valorizării dinarului, ceea ce a inter­venit din cauza jefuirii crescânde a bogăţiilor acestei ţări de către impe­rialiştii americano-englezi susţinuţi de mârşavii călăi titoişti. In neputinţa lor furibundă, impe­rialiştii americano-englezi în cursul anului ce s‘a încheiat au căutat să mărească încordarea internaţională, să intensifice pericolul de război. Ei s‘au găsit însă faţă în faţă cu forţele păcii care cuprind sute de milioane de oameni din toate colţurile globului, hotărîţi să facă totul pentru menţine­rea păcii în lupta împotriva aţâţători­lor la război. Voinţa hotărîtă de pace a popoarelor a fost subliniată şi de cele peste 600.000.000 semnături pe Apelul pentru încheierea unui Pact al Păcii. Fiarele imperialiste setoase de sânge au suferit eşecuri dezastruoase în toate continentele. Mişcarea anti­­imperialistă se manifestă cu elan nou în Vietnam, Malaya, Birmania şi Filii­pine. Imperialiştii primesc noi lovituri grele din partea popoarelor hotărîte să-şi scuture lanţurile robiei colo­niale. Popoarele din ţările Orientului Mijlociu şi Orientului Apropiat, în Iran, Egipt, Maroc, Tunisia şi altele, se ridică cu forţe crescânde împotriva jefuitorilor şi asupritorilor lor. In Franţa, în Italia şi în alte ţări capitaliste partidele comuniste con­duc cu succes lupta popoarelor pen­tru pâine, pace şi independenţă. Uneltirile de război ale imperialiş­tilor americano-englezi sunt pe de altă parte demascate cu vigoare de delegaţii U.R.S.S. la sesiunea actuală a O.N.U., de pe tribuna căreia răsună puternic glasul Ţării Socialismului, îndreptându-se spre toate colţurile lumii, ca o rază puternică ce răspân­deşte pretutindeni lumină şi încre­dere în victoria cauzei păcii, în lupta pentru libertatea popoarelor. Avântul nestăvilit al mişcării par­tizanilor păcii, victoriile măreţe ale lagărului păcii şi socialismului fac ca odioşii imperialişti americano­­englezi şi cozile lor de topor să în­cerce orice, să recurgă la cele mai josnice acte pentru subminarea rea­lizărilor obţinute de Uniunea Sovie­tică şi de ţările de democraţie popu­lară. Acest lucru ii dovedeşte sub­scrierea de către Truman a legii „securităţii mutuale“ în care s-a pre­văzut acordarea a 100 milioane de dolari pentru sprijinirea acţiunilor de spionaj, teroare şi diversionism, acest lucru îl dovedeşte paraşutarea de spioni în URSS, cât şi în ţara noastră şi în alte ţări de democraţie populară. De aceea poporului nostru muncitor îi revine sarcina să-şi sporească în acest an eforturile în lupta pentru pace, să-şi sporească vigilenţa faţă de duşmanul regimului de democra­ţie populară, să pornească cu nou avânt la realizarea sarcinilor ce îi revin în cadrul planului pe cel de al doilea an al cincinalului. Ştiind că minunatele rezultate ob­ţinute în anul 1951 în economia noastră naţională se datoresc în cea mai mare parte aplicării metodelor stahanoviştilor sovietici, este o sar­cină a noastră de cinste să extindem în acest an pe o scară şi mai largă metodele sovietice. Ridicând pe o treaptă mai înaltă întrecerea socialistă, metoda comu­nistă a construirii socialismului co­mitetele sindicale trebue să asigure buna desfăşurare a întrecerii socia­liste asigurând toate condiţiile pen­tru aceasta. Organizaţiile de partid trebue să vegheze ca iniţiativa creatoare a masselor să nu fie înăbuşită de ni­meni, ca dragostea de patrie să se poată manifesta în acţiuni hotărîte pentru întărirea crescândă a ţării noastre, pentru belşugul şi fericirea constructorilor socialismului, apără­tori oţeliţi ai păcii şi cuceririlor re­gimului de democrație populară. Cu prilejul noului an 1952, urăm corespon­denţilor şi cititorilor noştri cât şi tuturor oameni­lor muncii frumoase succese în munca şi lupta lor pentru construirea socialismului şi întărirea uriaşului front al păcii. La mulţi ani, tovarăşi! * Salut de Anul Nou trimis oamenilor muncii din R.P.R. de prieteni din U.R.S.S. MOSCOVA (Agerpres). — TASS. Nikolai Gonciarov, profesor la institutul pedagogic de limbi străine din Moscova, și munci­torul feroviar Vasili Osipov, Erou al Muncii Socialiste, care au vizitat anul acesta Republi­ca Populară Română ca membri ai delegaţiei sovietice la Luna prieteniei româno-sovietice, trimit oamenilor muncii din Republica Populară Română salutul lor cu prilejul Anului Nou. In cadrul unui interview acordat corespondentului Agenţiei TASS, profesorul Gonciarov a spus: Doresc sâ trimit în ajunul Anului Nou salutul meu priete­nilor din Republica Populară Română. Am vizitat de curând această ţară ca membru al dele­gaţiei reprezentanţilor culturii so­vietice şi ai fruntaşilor din in­dustria şi agricultura sovietică. Urmărim cu o bucurie sinceră marile succese obţinute în do­meniul culturii de poporul ro­mân care a pornit pe calea cons­truirii socialismului. In şcoala nouă, copiii şi tineretul din Re­publica Populară Română ca­pătă cunoştinţe cu adevărat ştiinţifice în limba maternă, pre­­gătindu-se pentru o muncă crea­toare măreaţă In ultimii cinci ani peste 1.500.000 adulţi din Republica Populară Română au învăţat carte. Cele 1.700 case de cultu­ră create în ţară au drept scop să răspândească cunoştinţele po­litice şi ştiinţifice în rândurile populaţiei şi să contribue la crearea unui om de tip nou. In slujba aceluiaşi scop nobil este pusă arta teatrală şi cinemato­grafică a ţării. Operele scriitori­lor şi pictorilor oglindesc viaţa poporului român, lupta lui îm­potriva lumii vechi. Urez poporului român noi succese în construirea socialis­mului, în lupta noastră comună pentru pace, pentru fericirea tuturor oamenilor simpli din în­treaga lume. Membrii delegaţiei sovietice — a spus Vasili Osipov — au făcut cunoscută prietenilor noş­tri români viaţa oamenilor mun­cii din Uniunea Sovietică şi experienţa lor în diferitele do­menii ale ştiinţei, tehnicii, agri­culturii şi culturii. Academicia­nul Nikitin a demonstrat prac­tic cum se poate obţine cea mai bună calitate a sudării, preşe­dintele de colhoz Egorov a ară­tat metodele prin care colhoz­nicii sovietici sporesc recolta la hectar. Prietenii români au ascultat cu mult interes pe cu­noscutul artist Cerkasov, care a vorbit despre rezultatele obţi­nute de cinematografia sovietică şi despre reprezentanţii artei sovietice Ca muncitor feroviar, am îm­părtăşit tovarăşilor mei români experienţa mea în organizarea transporturilor rapide de măr­furi. Am fost foarte mulţumit citind în ziare că metoda mea a început să fie aplicată în R. P. R. Fiecare om sovietic urează din toată inima prietenilor ro­mâni să obţină în anul care vine succese importante. Sărbătorirea celei de a 4-a aniversări a proclamării RPR Duminică, 30 Decembrie 1951, la orele 10 dimineaţa, a avut loc în sala mare a Palatului Cultural din Tg.-Mureş şedinţa festivă închinată celei de a 4-a aniversări a procla­mării Republicii Populare Române. In numele Comitetului Executiv al Sfatului Popular regional, şedinţa festivă a fost deschisă de tov. Ady Ernest, secretar al Comitetului Exe­cutiv al Sfatului Popular regional. După ce prezidiul activ şi-a ocu­pat locurile pe scena dominată de stema RPR, a luat cuvântul tov. Cârdan Alexandru, preşedintele Co­mitetului Executiv al Sfatului Popu­lar regional în limba română şi tov. Veress Carol, deputat în Sfatul Popular regional in limba maghiară. Vorbitorii au subliniat măreţele realizări ale poporului muncitor condus de partid, în cei 4 ani de la proclamarea Republicii, realizări ce au fost posibile în urma ajutorului permanent şi multilateral primit din partea Uniunii Sovietice, stegarul păcii şi libertăţii popoarelor. Au ară­tat apoi că alături de realizările oamenilor muncii din întreaga ţară, şi în regiunea Mureş s-au înregis­trat nenumărate succese în aceşti patru ani. Pornind la înfăptuirea primului nostru Plan Cincinal, muncitorii, tehnicienii şi funcţionarii dintr-un număr de 6 întreprinderi din regiu­nea Mureş au realizat planul pe anul 1951 în 10 luni, în alte 12 întreprinderi planul anual a fost realizat în 10 luni şi ju­mătate, iar în alte 13 întreprinderi în 11 luni Avântul întrecerii socialiste fiind în continuă creştere, minuna­tele metode sovietice fiind extinse pe o scară tot mai largă, din rându­rile muncitorilor din regiunea noas­tră s'au ridicat stahanovişti ca Ba­goly Francisc, Szabó Iosif, Bodor Iuliu şi alţii.­­ Sfaturile Populare alese la 3 De­cembrie 1950 au obţinut însemnate succese în munca lor. Resursele lo­cale fiind utilizate într'o măsură crescândă au fost ridicate noi fabrici de cărămizi, de sticlă, de hârtie fo­tosensibilă şi altele. In anul 1951 au fost electrificate in regiunea Mu­reş ,un număr de 14 localităţi. Pen­tru culturalizarea masselor în ultimii doi ani au fost construite în regiu­nea Mureş 129 şcoli elementare, din care 92 cu limba de predare ma­ghiară şi 2 cu limba de predare germană. In anul 1951 au fost cons­truite în regiunea Mureş 67 cămine culturale. Pentru îmbunătăţirea si­tuaţiei sanitare a oamenilor muncii numai în ultimul an au fost înfiin­ţate in regiunea Mureş 0 dispensare noi, 29 staţionare, o staţiune anti­epidemică regională, 3 staţiuni anti­epidemice raionale şi altele. Pentru înflorirea culturii naţio­nalităţilor conlocuitoare Teatrul Se­­cuesc de Stat, Institutul Medico- Farmaceutic şi Şcoala Medie de Mu­zică şi Artă cu limba de predare maghiară se bucură în permanenţă de ajutorul Partidului şi Guvernului, desvoltându-se necontenit. Trecând pe calea transformării socialiste a agriculturii ţăranii mun­citori români, maghiari şi saşi din­­tr-un număr de 64 gospodării agri­cole colective înfiinţate până în pre­zent în regiunea Mureş au obţinut o recoltă medie la hectar de 1.720 kg. grâu, 1.685 kg. porumb, etc., depăşind cu 30—100 la sută recolta medie la hectar obţinută la aceste produse în sectorul individual. Co­lectivişti ca Cordoş Grigore, membru al Gospodăriei Agricole Colective ,,6 Martie“ din Giobelliş, sau ca Doboş Petru, membru al Gospodă­riei Agricole Colective „Drumul Păcii“ din Răzoare au obţinut aproa­pe câte 5.000 kg. grâu, câte 5.000 kg. porumb şi numeroase alte pro­duse pentru zilele-muncă depuse de d­­in ultimul an în gospodăria agri­colă colectivă. Desvoltând ramurile ajutătoare Gospodăria Agricolă Co­lectivă „G. Martie“ din Grebeniş nu­mai după 155 vagoane de sfeclă de zahăr cultivate a primit suma de 4.650.000 lei şi peste 4.000 kg. zahăr. Vorbitorii au subliniat apoi im­portanţa intensificării luptei pentru pace, împotriva uneltirilor mişeleşti ale imperialiştilor americano-englezi care se dedau la cele mai mârşave acţiuni de spionaj, terorism, diver­sionism cu scopul ca să submineze măreţele realizări ale poporului nos­tru muncitor înfăptuite sub regimul de democraţie populară. Faţă de acestea datoria noastră este ca mă­­rindu-ne vigilenţa să pornim înainte cu noi succese pentru realizarea planului pe cel de al doilea an al Cincinalului. A fost trimisă apoi o telegramă către CC al PMR cuprinzând anga­jamentul înfocat al oamenilor mun­cii din Tg.-Mureș, de a lupta cu și mai mare hotărîre pentru realizarea înainte de termen a planului pe anul 1952. A urmat un scurt program artistic. Gospodărie anexă pe lângă Spitalul unificat din Târnăveni Unificarea spitalelor este o însemnată realizare a regimu­lui de democraţie populară în domeniul grijii faţă de sănăta­tea celor ce muncesc. Pentru ca spitalul unificat din Târnăveni să-şi poată desfăşu­ra activitatea sa în cele mai bu­ne condiţiuni, a fost înzestrat cu o gospodărie anexă. Importanţa acestei gospodării anexe pe lângă spitalul unificat n'a întârziat să se arate. In­magaziile spitalului au fost în­magazinate de pe terenurile gos­podăriei anexe 95.000 kg. car­tofi, 18.000 kg. porumb şi mari cantităţi de roşii, morcovi, cea­pă, ardei etc, a căror cantita­te atinge cca 73.000 kg. Faţă de cheltuelile avute la întreţinerea acestei gospodării, spitalul a realizat prin cantită­ţile de cereale legume şi zarza­vaturi, cultivate o economie de peste 900.000 lei. Buna administrare a acestei gospodării anexe a asigurat conservarea şi înmagazin­area pentru iarnă a un­or cantităţi însemnate de zarzavaturi, legu­me şi fructe. TA­RATA IOAN.

Next