Ars Hungarica, 1999 (27. évfolyam, 1-2. szám)

1. szám - Tanulmányok - Sisa József: A füzérradványi kastély

­ Ez utóbbi architektúra vonul tovább az épület 2+2+3+2+2 tengelyes déli ol­dalán. Két szélén egy-egy manzárdtetős oldalrizalit ugrik előre, míg a közép­szakasz középső három axisa csak a vastagabb falazat miatt emelkednek ki rizalitszerűen. A homlokzat valamennyi élét armírozás kíséri, a földszinten falsík nagy részét vonalazás borítja. A homlokzat oldalrizaltokkal közrefogott szakaszához kőbábos terasz csatlakozik, melyhez középen kétfelé nyíló lépcső vezet. A terasz az épületszárny keleti oldala elé is áthúzódik. Az épületszárny öttengelyes nyugati oldalán keskeny mezzaninablakok is sorakoznak. A kőmellvéddel elzárt,­teraszosan kialakított díszudvar déli oldala hasonló architektúrájú, mint a déli szárny többi homlokzata. Földszintje 3+1 tenge­lyes, a három tengely közül a középső zárterkély-szerűen kiemelkedik. Az udvar 3+3+3 tengelyes keleti oldalán az emeletes középszakaszt földszintes szakaszok fogják közre, melyek emeletén kőbábos mellvédű terasz található. A középszakasz földszintje vállpárkányra futó ívezetes architektúrájú, eme­letén az ablakokat kötény, keretelés és konzolokon nyugvó egyenes szemöl­dökpárkány hangsúlyozza. Az oldalsó szakaszokon a téglány ablakokat íves szemöldökpárkányok koronázzák. Az udvar északi oldalán a földszintes keresztszárny öt óriási, félköríves záródású ablaka sorakozik, illetve ennek bal szélén egy hármas ívezetű, oromzatos épületrész lép előre. Ugyan a szárny északi oldalán a sima falsíkból két pilléren álló erkélyszerű építmény áll ki, tőle jobbra három nagy szegmensíves, berácsozott nyílás, balra falikút található. A szárny nyugati végéhez észak felől egykor ugyanolyan magas, de kétszintes szárny csatlakozott, hátsó, gazdasági udvart alkotva. A keleti, vagyis főszárny folytatásaként északra nyúló mellékszárny balusztráddal koronázott jobboldali szakasza a földszinten egy-, az emele­ten két­tengelyes. Ezután rizalitként előrelépő háromtengelyes, manzárd­ablakos szakasz következik, majd az alacsonyabb épületrész a földszintjén két nagy kapuval, az emeletén két kettős ablakkal. Ennek oromzattal zárt végfalához lépcső kapcsolódik. Valamennyi szárny lényegében egytraktusos, a déli szárnyban és a kele­ti szárny emeletén oldalfolyosóval. A déli szárny emeleti folyosójának kele­ti szakasza felülvilágítón keresztül kapja a fényt. A kétkaros, faburkolatos és fabábokkal kísért főlépcsőház a déli szárny keleti végében, az ívelt vo­nalú melléklépcsőház ugyan a szárny nyugati végében található. A torony­ban csigalépcső emelkedik a magasba. A déli szárny földszinti folyosóját fejezetes, vájatolt páros pilasztereken nyugvó négyszakaszos keresztboltozat borítja. Az ebből keletre nyíló ter­met két korinthoszi fejezetes, csavart oszlop osztja meg. E termet fiókos teknőboltozat fedi. A déli szárnyban másodlagosan elhelyezett régi már­ványkandallók és kapukeretek, több más helyiségben az épülettel egykorú kandallók találhatók. Az északi keresztszárny szinte egészét egyetlen, apszisban végződő nagy terem foglalja el. A mellékszárnyban az egyik terem háromszakaszos cseh­süveg boltozású.

Next