Pauer Imre szerk.: Athenaeum 1901. 10. kötet (Budapest, 1901)

1. szám - Kemény Ferenc: Világakadémia I.

VILÁG AK ADÉMI A.1 — Első közlemény. — Per orbcm. Az alábbiakban egy új intézményről, a világakadé­miáról (Académie Universelle Internationale, Internationale Gesammt-Academie), vagyis egy oly tudományos intézményről lesz szó, mely minden tudományágat ós az összes népeket fel­ölelvén, egyetemes és nemzetközi jellegű. Az olvasónak a kife­jezés és a fogalom merész és szokatlan voltával szemben táplált aggodalmait nyomban azzal sietek eloszlatni, hogy javaslatom és tervezetem a mai tényleges állapotokból indul ki és jórészt már is megvalósított alapokra van fektetve. Nagyon szűkszavú és szerény kivonata ez egy terjedelmes munkának, több mint két évtizeden át folytatott elmélkedő és búvárkodó tevékenységnek, melynek közlését az új évszázad kezdetével óhajtottam összekapcsolni.3 S méltán, mert korunk szellemi törekvéseinek figyelmes és elfogulatlan szemlélője szinte kézzelfoghatóan kell, hogy lássa azt az irányt és végczélt, mely felé amazok állandóan és feltartózhatatlanul törekednek. A népek életében talán még nem volt olyan kor, mint a mai, mely a nemzeti iránynak és tudatnak magasfokú virágzása mellett oly hatalmas szerepet és fontosságot engedett volna meg egyúttal, a nemzetközi iránynak és tudatnak. Szinte úgy tetszik, hogy ennek a két rendbeli erőnek, harmonikus egyesítésében, mi sem 1 Felolvastatott a M T. Akadémia II. osztályának 1901. január 14-iki ülésében. 2 E tervet nyilvánosan először ÍS,90-ben említettem. L. ,Rapport de la commission d'axamen a l'Union Lombardé etc. Modéne 18SI0. 40. lap.)

Next

/
Thumbnails
Contents