Autó-Motor, 1951. július-december (4. évfolyam 13-24. szám)

1951-07-01 / 13. szám

1951. JÚLIUS I IV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM Eredmények, hibák, új feladatok az autószaklma üzemeinél Mialatt a nép törvényszéke kérlel­hetetlen szigorral sújt le a magyar szabadság és függetlenség árulóira, a papokból és különítményes tisz­tekből összeállt aljas összeesküvő-ban­dára,­­ a gyárakban, üzemekben és vállalatoknál száz- és százezrek fel­lángoló lelkesedéssel erősítik a hétköz­napi munka iramát és így készülnek elkövetkező nagy ünnepünkre, az Alkotmány Napjára. Annak az Alkot­mánynak megünneplésére szőnek ter­veket, amely — a magyar történelem­ben először — a dolgozó nép kezébe adta a hatalmat az urak, tőkések és papok valamikori országában. Mert népünk hatalmát legméltób­ban még jobb munkával erősíthetjük meg, így bizonyíthatjuk be legszebben, hogy Alkotmányunk értelmében sza­bad emberként élhet nálunk végre mun­kás és paraszt, hogy az állam minden polgárának joga van munkára, pihe­nésre, művelődésre. Összeültek hát a gépjárműszakma dolgozóinak képviselői is — a gép­­járműszállítás és javítás arcvonalának vezető­ káderei, — hogy termékeny vi­tában leszögezzék azokat a szem­pontokat, amelyek alapján, a munka­­padok dolgozóival együtt, újabb ütkö­zetre indulnak­­ a termelékenység további növeléséért. EREDMÉNYEK A szakma igazgatóinak és sztaha­novistáinak ezen az értekezletén be­vezető beszédében Ivócs Béla elvtárs, a Közlekedési Minisztérium Gépjármű Főosztályának vezetője számolt be az eddig elért eredményekről és tárta fel a hibákat, megmutatva azok meg­javításának útját. Elsőnek a kongresszusi versenyről emlékezett meg, amelynek szakaszá­ban a gépjárműszakma dolgozói kb. 80 millió forint értékű többletteljesít­ményt mutattak fel. A kongresszusi verseny hatalmas lökést adott a 100.000 km-es mozgalomnak, amelyben akkor már a gépkocsivezetők 70%-a vett részt. Ez a szám a május 1. tiszteletére rendezett munkaverseny során már 80%-ra emelkedett. Ugyan­akkor megindult a 150.000 km-es mozgalom is. Megkezdődött ezen a területen is az egyéni megtakarítási számla bevezetése. Egyelőre még csak a ben­zinmegtakarítás vonalán szervezték meg, éspedig főként a forgalmi vállala­tok gépkocsivezetői között. A további­akban azonban ki kell még dolgozni az alapot a megtakarítás minden fajtá­jára és a dolgozók minden rétegére. Egyidejűleg új mozgalmak is szü­lettek, olyan mozgalmak, amelyeket a szovjet példamutatások nyomán a magyar termelési front minden szaka­szán egyre nagyobb mértékben meg­honosíthatunk. A termelőeszközök szo­cialista megőrzésére irányuló Nazarova-mozgalom a mi területünkön elsősorban a gép­járművek szocialista tulajdonba való átvételében nyilvánult meg. Sokszáz gépjármű vezetője kezeli már kocsiját azzal a felemelő tudattal, hogy annak jó karbantartásáért külön felelősséget vállalt. A Kuznyecov-mozgalom a mi szakmánkban még csak ötlet­szerűen indult meg, konkrét eredmé­nyek még nem mutatkoztak. De a szerszámok második életét megvalósí­tó szerszámtakarékossági­ brigádok meg­alakulásáról számos üzemben folynak már a tárgyalások. Az anyagtakarékosság előmozdítá­sára alakultak meg a kutató­brigádok amelyeknek az volt a feladatuk, hogy a vállalatoknál elfekvő anyagokat fel­tárják, népgazdaságunk érdekeinek megfelelően csoportosítsák és haszno­sítsák. Ezek a brigádok főként az autójavító vállalatoknál értek el szép eredményeket. Fontos szerepük volt a fémgyűjtési hét sikerében is. HIBÁK és hiányosságok Nem tudnánk azonban további fel­adatainkat jól teljesíteni, ha — Pár­tunk és kormányzatunk megállapításai alapján — nem tárnánk fel őszintén azokat a hibákat és hiányosságokat, ame­lyeknek kijavítása nélkül a további fejlődés lehetetlenné válik. Elsősorban az Irányítás terén mutatkozó lazasá­­gokról kell beszélni, amelyeknek köszönhető, hogy a verseny befejezésével üzemeink­ben mindenütt visszaesés mutatkozott. A verseny megszervezésében és elő­készítésében jó munkát végzett komplex-brigádokat minden vállalatnál széthullni engedték. A műszaki értelmiség, amely főként éppen a komplex-brigádok keretében támogatta a versenymozgalom előre­­lendítését, az utóbbi időben nem mu­tatta konkrét segítőkészségét a munka megszervezése terén. Az I. sz. Budapesti Teherfuvar 12 pont­­ba foglalt verseny­re hívta ki a buda­pesti TEFU-vállala­­tokat. Az első havi kiértékelés az egész­séges versenyszel­­lemről tanúskodik, mert a győztes I. sz. TEFU dolgozói mindössze egy pont­tal tudták csak megelőzni a máso­dik helyre került II. sz. TEFU lelkes együttesét. A Teher­autófuvarozási Köz­pont vándorzászla­ját Halmay József igazgató adta át a győztes vállalat igazgatójának, Len­dér Jenőnek

Next