Autó-Motor, 1953. július-december (6. évfolyam 13-24. szám)

1953-07-01 / 13. szám

1 1 -------------------------------------­g motorkerékpár vásárlás­i tanulságai Versenyre hívjuk a Pobjedák vezetőit T. Szerkesztőségi A Szabadság Lapkiadó Vállalat CD—656 rendszámú Pobjeda-kocsi­­ját váltószolgálatban szocialista megőrzésre vettük át. Ezzel a kocsi­val motorcsere óta fődarabjavítás nélkül 160.000 km-t teljesítettünk. A kocsi jelenleg is nagyon jó álla­potban van, 600 km után 7 del ola­jat kell utánatölteni, benzinfogyasz­tásunk 12,2 liter. Ezt a teljesítmé­nyünket a kocsi gondos kezelésével értük el. Jól együttműködtünk, min­den kis észrevételünket közösen megtárgyaltuk és a hibákat kijaví­tottuk. Ez az eredmény is mutatja a szovjet autóipar hatalmas fejlő­dését, a kocsi anyagának jó össze­tételét és pontos megmunkálását. Hozzájárult a teljesítmény eléré­séhez még az is, hogy városban mindenkor betartottuk az 50 km-es sebességhatárt és országúton sem mentünk 70 km-nél gyorsabban. Kocsinkon a legkisebb sérülés sem történt. Szeretnénk, ha az ország összes Pobjeda-vezetői figyelembe vennék ezeket a szempontokat, hogy kocsi­jukkal hasonló eredményt érhesse­nek el. Ezennel kihívjuk az ország összes' Pobjeda-gépkocsivezetőit a 180.000 km elérésével Anhalt Sándor és Krausz István sztahanovista gépkocsivezetők vés „Autó Motor"! ...... H 150,-es CZ motorkerékpárt akartam ^""^‘^avIa'Lfet^ j'a fi­­etben szoktak vásárolni, a ás^ja méltóztatott csak az I egyedórai ácsorgás­t rám mozdulva, a sarokban & ladónak érdeklődvü ^ volt könnyű dolog, miután e gy gépre mutatott. ..yál°8a ... „Anfikből nehezen tudtam meg- I ag kezelés következtéből megsérült gépiből I#mez«i Zetkát, I sMn'At^at. Abr - I n erőseim tanácsára ezután a Divatba és szakszerűen voltak I a motorszaküzleteket me^sélyenl^^ udvariassággal és I , és a kiszolgáló személyzet a legnagy­o­tt lebonyolítottuk­­­enységgel állt TM***!*ffifa-nélkül mivel , ráadásul „irodalmat is ®“tak kipróbáltam. Azonban, ffllve­s gépet az utcán adták át, bdnmtoHam. pr­g beindított motort , szerkezetileg ismeretlen legalább 50 „szakértő" gyűlt össze H­ani. Ahogy ez ilyenkor s^°ká*',hft?aJ( “ellátni a leállítást illetőleg. K llönböző hasznos tanáccsal próbálta ella nagykalapácsot és üssem ! érdekesebb tanács az volt, hogy 5y további használatot lehetetlenné !­i a motort. Miután ,,,. _ a kezelést utasítási. Meg is talal­t volna, elővettem az „irodaloM fe|tet és az olvasottakat alkalmazni­­ , motor leállítására von»^^eJXrQ t kivételesen, mert véletlenül í­rtam. Ez azonban csak nekem„A fva. Azóta megérdekled- I csehül. A füzet ugyanis cseh ■ iy utasítás nincs. \ is kiderült, hop magyarnyeW^a k“el**kodnának arról, hogy: I. * g ^^‘««tngsuA. mennyire fontos egy gépnél a keze- I jt3SltáS' V Arfy^^/a. I talmi*8 te" fin0m a Ribakov,-mozgalommal kapcsolatos tapasztala­számú Építési VálsTMlataéozto C^apMimkntUfiC * ^fkosl Művekhez a 25,5. bemenni, akkor futkosni kellett behW 5ólt?pu^án 7 óra után lehetett óra. Mikor végrrr rakod^L kt^ünk^m^^^,­ míg eltel,k id fél- 8 óra után Jöttek nők, akik egyenként lakták,voltak­ csak kocsi megrakása így kb. 1 óra A­­. á, , téglát a kocsira. Egy azt csak a munkavezető ad, akit szintén kere­nH0?1» 3k» kapUCldula kell­ ,és, vontatói szanaszéjjel állnak és elzártak kell' Az RM traktorjai kijönni. Most azokat a munkásokat kell taj, U£' hogy nem ‘adunk a Járműveket az útból elraQtt MHmr n.JSf* megkeresni- alkik ezeket a téglát Királyerdőre ott « ,gyárból klérflnk­resni kell, mert elmentek a Kiírtul­zi munkasnőket ugyancsak ke- Szigetszentmiklósra m^ünkKa^sóderbántáha ’ Ah' ^irályerd5b51 üresen egy másik gépkocsit n^ tudni mitt etaM, ' ujra várakozni kell: ezt így indokolta: .Fizesse ^r,ter meF' A MagafeWő, rakják a gépkocsit. Va^ kflldTnek ki í.k^/ Cf.§' ,akkor majd meg­­tetszik, menjenek oda tóderért, atov^ akarnak1“ ' V3gy ha nem nek.^de^ egy* órai8 keresTs után 32 TM''él a vezető főmérnök­dutót csináltunk, ennek ellenére^S alLkor“ meg' ,5gé,sz naP har°m tör­ök tovább nem dolgoznak KeMett ktrlsn^t munkasok otthagytak, mert kocsit, az 17 órakor Végzett keresnunk egy embert, aki lerakja e mozgalom 'k­elemöségéveL !^nem ?s taktefsliv'*1'1“ fteztában a Ribakov­­magatartáson feltétlenül segitenTM kellene a,,T‘ munkái­kra­ Az ilyen mozgalom terén teljesíthessük. k ' hogy vállalásunkat a Ribakov­ lehet eredményes/“ ha “Tradífo? ,h£ ‘hetesen nem ebben » fuvaroztató vállalatok. \lgy Mgftacarf i'A* i*“ témogatjik mozgalmat a hivatalos körök is mamijévá mLJ'^hogy a Ribakov- Tanács - amelynek elnöke Bebrice So, Szállításl t“,- « napokban határozatot hozott arról wv ' kÖZ *ked,ésülyl miniiz­­galom bevezetését az ország l h°ey * nagyjelentőségű moz­vásalatánál szorgalmazni kell y ’ autéfu­varozással foglalkozó a fuvaroztatók, amelyek a Bi­I.t„Egyben , meghatározta, hogy mindazok annak elsőbbségi,tyét bekapcsolódok.^ - wS tehergépkocsiszállítási tervet nyújtsanak be %h UF me,,eit 10 napos •kezdete előtt. Fel kell tüntetni a tai^eHa.,»?1’?1 a dekádidőszakok és lerakás helyét, az áruk nemét átí­tások határdejét, a fel-időszak alatt a fuvarozó A.tSk «Sed.J*?•' ~ hogy a « napos salaban összeegyeztetni a beérkezett megbízásokat^*" 3 le*Sf“da«ego-P ^M^^yJSSbMISZSu min““3 ^ Meg ke' értetni, még. fáshoz bármilyen kle van w’ TM‘nden dollg«oval, akiknek a szájul- járulnia ahhoz, hogy a fentihez hason hozzá kell kori esetek ne fordulhassanak elő ’ J'en'e!! még «Javatosan gya­ Németh István a II. SZ. Budapesti TEFU gépkocsivezetője „»OHJOV,« GYULA. Vácrátót, több gépkocsivezető nevében írja: Vácrátót vasútállomástól a váci fő­­útvonalig életveszélyesen rossz az ■ut. Ha Javították is, öklömnyi kavi­csokat dobáltak csupán rá. A PEST MEGYEI TANAFS­I» S tEKED£S‘ OSZTÁLYA Így fár A kifogásolt útszakasz hengerlését TMe«rel útvonalak feSsíílJt* bányautak) sürgős feljavítása érdekében mindezideig mellőzni kellett­ Elismerjük azon­ketHinkkénd 1 5 f°nfos*olgát és Intéz­kedtünk, hogy a kérdéses szakasz hengerlése a folyó évben, más ol­dalon elérhető megtakarítások ter­­hére megtörténjék. A kőanyag hely­­színre szifutása máris folyamatban vA(!.AN„v GERGELY, a Fővárosi Autóbuszüzem gépkocsivezetője írja. ■­: A XIJf. DUés-úton a közvilág­ítás lámpáinak kehelyalakú burál­­ban lerakódott por elhomályosítja 3 fényszóródást s így az úttest ve­­szélyesen sötét. ntv2.A.IIV. Na­gy Lajos király-út 3 elhanyagolt, hogy állandóan veszélyezteti autóbuszaink rúgóit ..5H°.APEST Főváros ELEKTRO-taszoltiDVEI 37 *' kérdésre ‘«y vá- A burák tisztításáról a TMK-elö­­i^ ‘­knak TMegfeleld Időközönként gondoskodurtk. Azonban úgy lát­­kZ‘k'.b?,fy,az utóbbi hetekben a sze­­les időjárás miatt a szennyeződés imítfk£1, aminek megszűn­tetésére Intézkedni fogunk. A XIV- kér. TANACS VB. VI to vVii.“TM“1 ■ 2 £ »AA efluttISiloWMV,t4staa bPtód^etalanul eljuttattuk megrendelésünket a Fe­rpn»n ,■ P fPJtív. Vállalatnak. A Ke­­repesi-ut és Eörs vezér­ tér közötti szakasz átépítésére Július folyamán ugyancsak sor fog kerülni tervek már elkészültek. lulyaman , mert a

Next