Autó-Motor, 1959. július-december (12. évfolyam 13-24. szám)

1959-07-01 / 13. szám

48 kcm-es BERVA, MOPED kilométerórás kivitelben is nagy választékban kapható a SZAKÜZLETEIBEN : 7 sz. bolt VII. Thököly út 2. Telefon : 226-002 9 sz. bolt XIX. Vöröshadsereg útja 101. Telefon : 146-435 17. sz. bolt IV. Árpád út 92. Telefon : 292-082 23 sz. bolt Vill­ József krt. 41. Telefon : 139-238 32 sz. bolt XI. Bartók Béla út 41 Telefon : 268-678 36. sz. bolt III. Tavasz, u. 21. Telefon : 362-468 2 Találja ki ... Ugye, nem nehéz kitalálni, melyik gyár me­lyik típusának kocsijáról készült a kép? Akiknek ehhez elég csupán ezt a részletet látni, július 20-ig küldjék be a megfejtést, hogy a három jutalomkönyvet kisorsolhas­suk.★ Ezúttal a június 1-i közlekedési rejtvé­nyünk megoldását közöljük, örvendetes, hogy olvasóink milyen nagy érdeklődést ta­núsítottak a feladvány iránt: 202 megfejtés érkezett. Sokan meg is jegyezték, hogy szí­vesen látnak máskor is ilyen fejtörést. Szer­kesztőségünk tehát úgy határozott, hogy az autós és motoros feladványok mellett min­den harmadik számban a közlekedésrendé­­szetbőől „vizsgáztatjuk"’ az olvasókat. Külföldiről is számos megfejtés érkezett. Plánsky Gyula Luxembourgból például az ottani szabályokat ismerteti, és annak alap­ján jön rá a helyes megfejtésre, amivel bebi­zonyosodott, hogy a közlekedésrendészeti szabályok magyarországi értelmezése általá­ban azonos a nemzetközi felfogással. Nagy László svájci lakos pedig e rejtvénnyel kapcsolatban mond dicsérő szavakat szer­kesztőségünk munkájáról, amit, íme, nyilvá­nosan köszönünk meg. Most nézzük a megfejtést. H­a csak az egyenesen haladó B és a tőle jobbra érkező, de balra kanyarodni készülő C kocsik adnák a problémát, a C indulhat­na előbb, mert a KRESZ 43. § .(2) bekezdésé­nek b) pontja alapján a jobbról jövőnek elő­nye van akkor is, ha kanyarodik. De a töb­bivel megközelítőleg egyszerre érkezett a ke­resztezéshez az A kocsi is, amely a C-vel szemben egyenesen tart előre. Ilyenkor ér­vénybe­­lép a KRESZ 42. § (2­) bekezdésének előírása: „A balra kanyarodó, vagy forduló jármű vezetője elsőbbséget köteles biztosí­tani annak a járműnek, amely vele szem­ben, vagy vele azonos irányban menetirá­nyának megfelelően halad’­, így adódik a kézenfekvő megoldás, mint­­hogy a C nem indulhat, mert hátrányban van az A-val szemben, az A pedig köteles előre engedni a tőle jobbra érkező B-t, tehát a B indulhat először; utána az A folytathatja útját egyenesen tovább, és a C harmadiknak végzi el a kanyarodást. Olvasóink többsége is így vélekedett: 111 megfejtés találta ezt a megoldást helyesnek, köztük 61 részletes indokolást is adott a fentiek alapján. Akadt persze, aki mint Sz. F. (Kistarcsa) a jó megfejtéshez rossz ma­gyarázatot fűz, mondván: „B­elsőbbségi jo­got élvez, mer­t balra nagyívben akar el­fordulni”. Pedig itt gondolni kell arra, hogy a KRESZ azért adja meg az előnyt a jobb­ról érkezőnek akkor is, ha kanyarodik, mert a B-nek kb. háromszor olyan hosszú utat kellene megtennie a találkozás, illetőleg „üt­közés” pontjáig, mint a C-nek. És még egy indok. A gyakorlat szerint a B többnyire nem veszi észre a C balra mutató irányjel­zését, tehát automatikusan elengedi maga előtt a jobbról érkező C-t. És Itt érkezünk el a megfejtés másik „le­hetőségéhez”. Nem kevesebb, mint 46 olva­sónk­­a C—B—A sorrendet találta helyesnek. Ezt így, magyarázat nélkül azonnal el kell vetni, hiszen a C nem folytathatja útját elő­ször, keresztezve a vele szemben egyenes irány­ból jövő A útját. De 9 olvasó (köztük Szőcs Zoltán gkv, Marosvásárhelyről) ezt az elgondolást úgy magyarázza,­­hogy a C kocsi elindulása után csak haladásának egyenes irányú szakaszát teszi meg, és ha túlment a ■keresztezés középpontján, megáll. Akkor át­engedi maga mögött a B-t, elengedi maga mellett az A-t, aztán folytatja kanyarodását. (Mégpedig valóban nagykanyart van, és nem kissé átvágva a kanyart, mint a közölt raj­­zon — teszi hozzá szemrehányóan dr. Voith László fSolt). A bírálatot el is fogadjuk, s a most újból közölt rajzon figyelembe is vet­tük ...) Tulajdonképpen ezt a megoldást is el lehetne fogadnunk, mert a szabályok így is ér­telmezhetők, és a sorrend — a fentiek szerint végrehajtva — ugyancsak nem okozna bal­esetet. De a feladványt nem oldja meg, mert nem azt a kérdést tettük fel: milyen sorrendben indulhatnak el, hanem: „milyen sorrendiben haladhatnak tovább”­. Már­pedig a kanyarodó továbbhaladása a kanya­rodás befejezését is magában foglalja. Kaptunk persze még másféle megfejtéseket is. Tizenegyen A—C—B, hárman C—A—B, né­gyen A—B—C, egy megfejtés pedig a B—C—A sorrendet találja helyesnek — kime­rítve ezzel az összes lehetőségeket. Sokan ejtettek szót az udvariasságról. La­katos Lajos (Szeged) szerint: „Kizárólag a gépkocsivezetők udvariassága alapján törté­nik meg a továbbhaladás!” Ez természetesen nagyon tág értelmezése lenne az udvarias­ság fontosságának. Faragó János gkv. (Laki­­telek) akaratlanul is erre a levélre válaszol, amikor azt írja: „Itt szabályról van szó, nem udvariasságról”. Mégis el kell fogadnunk, il­letőleg megfelelő hangsúllyal ide kell iktat­nunk Nyitrai Bertalan (Vaskút) megjegyzé­sét: „Még erősen befolyásolja a gépkocsik indulását az udvariasság is.’’ Mert igaza van: minden esetben átsegít a vitás helyzetekben kialakult kétségeken egy-egy udvarias gesz­tus ...• A sorsolás a következőknek kedvezett: SZALAY JÓZSEF (Baja, Szabadság útja 7.) — NAGY LÁSZLÓ (Schweiz, Rüti 24, Gubel- Str.­ 4.) —J— FINTA MIKLÓSNÉ (Túrkeve, Mentőállomás) akiknek a Jutalomkönyveket postán küldjük el. ♦ I­Z­rf1SDt II. SZ. aülÜWVlTY *imm Budapest, XIII., Révész u. 1-5 MOSZKVICS vevőszolgálat budapesti telephelye az 51000 km-ig rendszeresített tartási füzeteket díjmentesen szolgáltatja ki. Vegye igénybe szakműhelyünk vevőszolgálatát! Szervisz szolgálat 6-22 óráig. Előzetes bejelentés : Moszkvics, Garant, BMW és Mercedes 180/220 gépkocsi-típusok kijelölt Javítóműhelye karban-204-623 200-810 AUTÓ- ÉS TRAKTORHŰTŐT, BEMZIHTORTÍLYT javít és készít az AUTÓHŰTŐKÉSZÍTŐ ÉS JAVÍTÓ KTSZ Különböző típusú cserehűtők, valamint felújított hűtők állandóan raktáron Budapest, VIII., Bacsó Béla u. 21. Telefon­­ 341-556

Next

/
Thumbnails
Contents