Autó-Motor, 1965. július-december (18. évfolyam 13-24. szám)

1965-12-06 / 23. szám

Az országutak új osztályozása és számozása Mint a napilapok is megírták, szükségessé vált, hogy az utakat az eltelt 30 év során kiala­kult új forgalmi igé­nyeknek megfelelően új­ból osztályozzák. A KPM Közúti Főigaz­gatóság a forgalmi és műszaki-gazdasági vizs­gálatok alapján az or­szágos közutakat — 1906. január 1-i hatállyal — a következő osztályokba sorolta: 1. Elsőrendű fő­utak — 2. Másodrendű főutak — 3. Alsóbbrendű (összekötő és bekötő) utak. Az elsőrendű főutak országos jelentőségűek és a nagyobb távolságú, illetve nemzetközi for­galmat szolgálják. Jelö­lésükre egy, illetve két jegyből álló számok szolgálnak. A másodrendű főutak az egyes nagyobb, vagy az idegenforgalmi szem­pontból jelentős helysé­gek összekötését szol­gálják és forgalmuk lé­nyegesen meghaladja az alsóbbrendű utak át­lagos forgalmát. Jelölé­sük két, illetve három jegyből álló számmal történik. Az alsóbbrendű uta­kat, akárcsak eddig, a jövőben sem jelölik meg számokkal. A kialakított új első- és másodrendű hálózat útjait a csatolt térkép­­vázlat szemlélteti. Ezentúl 14 elsőrendű főútvonal lesz. Az 1-es út új vonala: Bp. — Ta­tabánya — Almásfüzitő — Győr — Hegyesha­lom. A régi 1-es Bp. — Dorog — Almásfüzitő szakasza 10-es jelzést kap. A 2—8-as főútvona­lak számozása változat­lan. Az 1/a helyett 15-ös lesz a Magyaróvár — Rajka út, 21-es számmal elsőrendű lett a Salgó­tarján—somoskői út, 47-es helyett 41-es a nyír­egyháza — beregsurányi, 4/a helyett 42-es a Püs­pökladány — biharke­­resztesi, 46 helyett 43-as a szeged — makói út — stb. M-jelzést kapnak azok az utak, amelye­ken csak motoros jár­művek közlekedhetnek: így lesz az 1 es út Bp. — Tatabánya között M—1. Az átszámozás már meg is kezdődött. Emi­att természetesen de­cember 31-ig a kellő he­lyi ismereteikkel nem rendelkező és térkép, valamint útszámok se­gítségével utazók nehe­zebben tudnak az uta­kon eligazodni. Célszerű tehát, hogy elsősorban ne az utak számait, ha­nem a közúti jelzőtáb­lákon feltüntetett hely­ségneveket kísérjék fi­gyelemmel. Az átszámozás ez év végére befejeződik, és az új számozást feltüntető autótérképek készítése is folyamatban van.

Next