Az Én Ujságom, 1890. január-december (1. évfolyam, 1-26. szám)

1889-12-15 / 1. szám

I ■ 111 IJ_1111H11­­1111111 # 1 *' llllllllllllllllllllllll|ll||l|llilllll|l!llllllllllli;illlllllllllllllflllllllll||||||||lllllll|lllll|ll|||||||ll|ll|ll|ll|ll|l|||l||||ll|||||l|ll||||lllll|il|ll|lilii||||||||||l|||llll||||ll|ll|lli;i|ll|illlllillll|lllll|llllllllllll,l,lia,,lll|l|ll,l„|l„„,ll| , | ♦ -*Sí3 AZ ÉN ÚJSÁGOM. e#— 1. sz. nufsz Elbeszélés. Irta: Bársony István. S­­ántó Palihoz bi­zony nagyon jó volt az Isten. Olyan szülőket adott ne­ki, a kiknek min­den gondolata csak ő volt s a kik készek lettek volna minden ál­dozatra, csakhogy belőle derék embert fa­ragjanak. A Szántó Pali apja egyszerű kereskedő­­ember létére jól tudta, hogy milyen nagy kincs a szorgalom s egyre nógatta fiát, hogy tanuljon, mert csak a tudás biztosítja majd boldogulását az életben. — Látod, fiam, szokta volt mondani, én hajnaltól késő estig a boltban vagyok elfoglalva s néha alig van annyi pihenőm, hogy kialhassam magamat. Mennyivel köny­­nyebben fogsz te élni, ha orvos, ügyvéd, vagy mérnök leszel, pedig csak tőled függ, mert ha tanulni akarsz, én akármiféle pálya költségeit szívesen viselem, a­míg csak egy garast érzek a zsebemben. Szerencsétlenségre, Pali nem érdemelte meg ezt a nagy jóságot. Egyetlen fiú lévén, nagyon is tudta, hogy milyen szeme-fénye a szüleinek s ez elbizakodottá tette. Tanuló­társai sokszor emlegették előtte, hogy milyen irigylendő az, a­kinek olyan jómódú szülei vannak. Pali ebből arra következtetett, hogy az ő helyzetében fölösleges lenne magát nagyon megerőltetnie; minek dol­gozzék az, a­kinek úgyis fenékig tejfel a sorsa ? Szülei, kivált az apja, nagy szomorú­sággal vették észre, hogy bizony Palinak mindenen inkább van az esze, mint a tanu­láson, esténkint, mikor bezárták a boltot búsan mondogatta feleségének. Pali ír megint egész nap csak játszott. Könyv ser volt a kezében. Pedig már a tizenharmad évében van. Ha most nem jön meg a esze, meg a tanulási kedve, akkor ki tovább erőltetni, mert csak szerencsétlen , elzüllött ember lesz belőle. A jó asszony, a mennyire lehetet , pártját fogta rossz fiának, de az öreg boltos egyre csak azt hajtotta: — A­kiben zsenge fiatalsága éveiben nincs kedv valami iránt, azt kár arra erő­tetni. Még megvárom ezt az esztendőt, s ha az eredmény nem lesz kielégítő, ha Pali megbukik, akkor kiveszem az iskolába s valami mesterségre adom. Inkább legyen belőle egyszerű ember, a­ki legalább meg tudja keresni a kenyeret, ,mint olyan tuda­lan úr-féle. . "Lr Pali véletlenül tanúja volt egyszer, m­­or az apja így nyilatkozott: Ismerte már annyira az öreget, hogy nem vehette tri­fára szavait. A­mily gyöngéd volt iránt­­ mindig, ha arról volt szó, hogy örömit szerezhetett neki, olyan hajthatatlan marad mikor a kötelességekről volt szó. Pedig az év már vége felé járt s né­hány hét múlva megkezdődtek a vizsgá­latok. Palinak nem ment ki többet a fejébe a­mit hallott. Hogy ő valami mesterség­ menjen! Talán kovács, vagy csizmád legyen ! Mégis szörnyűség az. Felkelni ha­nalban és neki állani a pörölynek, vagy dikicsnek, alázatoskodjék, ha egy lova­t hoznak hozzá patkolni, vagy egy csizma foltozni! Ő, a­ki annyira el volt kénye: :iiiiiiiiii!iiii!iiii­ii­ii !iiiiiiiiiiiiii!i!iii­iini ii

Next