Az Est, 1914. január (5. évfolyam, 1-27. szám)

1914-01-01 / 1. szám

? Isz ok­os Ausztria­­ mikor pénzre van szüksége s , kénytelen aj adókat kreálni, nem­­ ront neki rögtön a parasztnak­­ és a szegény munkásnak, hanem­­ radikális és demokratikus szelle-­ méhez híven akarja megoldani­­ a kérdést. Most is odajutott­­ Ausztria, hogy pénzforrásokat­­ kell nyitnia. A jó magyar példa­­ szerint neki kellene gyürkőznie s fel kellene emelnie az élelmi­szerek s a legprimitívebb tömeg­cikkek adóját. E helyett egy nem eléggé helyteleníthető forradalmi mozdulattal a nagyurak zsebébe nyúl s a pezsgőt, az automobilt és a lóversenyt akarja és fogja megadóztatni. Igen ám, de a lóverseny, a nagyuraknak a szegények pén­zén tartott metreszsze, szintén közös ügy," a­melyet Ausztriai köteles Magyarországgal egyfor-­­­mán elintézni. Jó, jó, de a Magyar­­ Lovaregylet, a­mely kívül áll­­ minden törvényen és fölötte áll­­s a kormánynak is, nem engedi­­ meg, hogy a jelenlegi állapoto- | kon változtassanak. Ha azonban | Ausztria mégis megadóztatja a | lóversenyszenvedélyt, míg nálunk | minden a régiben marad, akkor | a lóverseny kivándorol Ausztriá-­gl hói s magyar állampolgár lesz.­­ Ezen a ponton tehát fel van­­ ébresztve Ausztria féltékenységé- | nek oroszlánja, a melyet most az | Urak háza képvisel. Nehogy pe-­­­dig a magyaroknak haszna legyen | Ausztria egy törvényes intézke-­­ déséből, inkább vigye el az ördög ■ a demokráciát és a radikalizmust. | A jobbágytartó magyar urak a^- « noksága tehát megfosztja Ausz-­­­tria népieit egy okos és üdvös­­ törvénytől, a­mely az osztrák­­ parlamenten keresztülröpült. S­ Szerencsére odaát van még az embereknek gerince és bizonyos, hogy a Reichsrath, a­mely a ló­versenyadót követeli, nem nyug­szik bele, hogy a magyar mágná­sok megakadályozzák az ő aka­ratát. Ausztriában az a véle­mény, hogy ha a dúsgazdag urak mulatni akarnak, nyúljanak a zsebükbe, de ne potyázzanak a nép keserves garasain. Hiába hozakodnak ott elő a lótenyész­tés hazugságával s a hadsereggel, az ilyen frázisok csak nálunk hatnak. Ausztria követeli, a ló­versenytörvényt, a­melyet ezen az alapon nekünk is meg kell csinálnunk. Ez az a pont, a­hol hálások leszünk .Ausztriának, mert belenyúlt egy belső dol­gunkba. I Budapest, Csütörtök ■­ január X Előfizetési árak: Egé*x évre * — — — II.— korona Félévre ....... 9­0 korona Negyedé óra «­­ .. «. korona Egy hóra 1.60 korona Egymy ex ám dra a foodroeban és a vidéken 6 fillér. Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR­A» Megjelenik délután » Szerkesztőcég . OH* kerület. Miksáé utca Se «*. Kiadóhivatal * Oil. ker­., Erzsébetekörút 90. Fiókeki adóhivatal» V. kerület, Váci­ körút te аж. Gróf Stürgkh beteg Bécs december­t ól. f Az Est tudósítójától) A miniszterelnök meghalt és kénytelen az ágyat őrizni. He­lyette ma báró Heinold belügy­miniszter ment el kihallgatásra Schönbrunnba A gömöri vadorzó Rimaszombat, december Itt.­­Az Est tudósitójától.­ Kabinisi Géza, gömöri főispán nem­rég tudvalévően egy közismert vad­orzót akart behozni a törvényható­sági bizottságba. Ez az ügy most ki­újult és tegnap lármás jelenetek kap­csán napirendre került a vármegye közgyűlési termében is. Az alispáni je­lentéshez hozzászólott dr. Gotthilf rozsnyói ügyvéd és a megyei ellenzék nevében felelősségre vonta a főispánt, m­ert a dei ne­­kerben egy Г .71. Zű­rösen büntetett vadorzót smart a törvényhatóságba beerőszakolni és a főszolgabírót elcsapással fenyegette, mert nem működött közre jelöltje érdekében és nem volt hajlandó a vad­orzóknak fegyvertartási engedélyt adni. A főispán kétizben megszakí­totta Gotthilfet és kijelentette, hogy panasza nem a tárgyhoz tartozik. Gotthilf azonban elégtételt követelt , mert szerinte a főispán visszaélt hivatali hatalmával. E kijelentés után Kubinyi megvonta a szót Gotthilf­­től, mire az ellenzék zajos tapsba tört ki, míg a munkapárt mindvégig csendben maradt, csupán a főispán fia, ifj. Kubinyi Géza helyeselt. A gyűlésen különben a megyei főügyészi állásra az ellenzék jelöltjét, dr. Mi­­halik Dezső nagyrőcei polgármestert választották meg. Öngyilkos mérnökné Debrecen december 31. (Az Est tudósítójától­ , Pintér László debreceni mérnök hu­szonöt­ éves felesége mellbelőtte magát. Az asszony válófélben van férjétől, a­pa az öngyilkosság alkalmával, Nyír­egy­házán volt. A revolverdörrenésre be­futott a cselédség. Pintérné eszméleténél volt és rendelkezett, hogy hívják el egy férfi­ ismerősét. Hír szerint ez a férfi el akarta venni Pintérnét a válás után, de­ a házasság elé akadályok gördültek és ezért akart megválni az élettől. Pin­­térnének két gyermeke van. Súlyos sérüléseivel szanatóriumba szá­itolták. KöSakfil .­éi el a V5A — Az Est tudósítójától. — Kossuth Ferenc az éjje­lt nyugodtan töltötte. Alá reggel meglátogatta báró Mittler Kálmán tanár, és megeltapí­­tolta, hogy Kossuth állapotában javu­lás állott ite. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet jelentése. — Hideg és még szeles idő várható, helyenként havazással Sürgöny* prognózis: Hideg, szeles, sok he­ lyen csapadék. Déli hőmérséklet: — O S c-» ■ TŐZSDE • Magyar fi­ter................ Osztrák hitel ........... 4%-os koronajár. Osztr.-magy. államv. Jelzálogbank............... Leszámitolóbank .... Hazai Bank ............... Magyar Bank ........... Keresk. Bank ........... Rimamurányi ........... Salgótarjáni ............... M. Ált. Kőszénb. Közúti Vasút ........... Városi Villamos .... Adria ............. Bécsi értéte o­sztrák hitek ........... Magyar hitel............... Or­ztrák-magy. államv. Déli vasút.................... Alpesi.................... Skoda .............. Hal árfolyamok Érték A tőzsde barátságosabb han­gulatban indult, de az üzlet méretei kisszerűek v­oltak. Na­gyobb kereslet mutatkozott ma is Magyar illamossági iránt, a­mely újabb tíz koronával egé­szen 550 koronáig­ emelkedett. A spekuláció a társaság va­ló­sítását befejezettnek tekinti. Egyéb értékek nyugodt irány mellett a tegnapi árfolyamon zárulnak. B­dCS. Mivel a piac kedvezőb­ben ítélte meg a parlamenti helyzetet és a nemzetközi pénz­viszonyok javultak, az elő­­tőzsde szilárd irányzattal nyílt meg. Magyar Villamossága 20 koronával magasabb. Ára kevés üzlet mellett változat­lanok az árak. Érték Gabona (60 kg.-ként.) Búza 191 áprilisra .. Rozs 1914 áprilisra .. Zab 1914 áprilisra.... Tengeri­­1914 májusra December 30 zárlat d­ótőzsde zárlat Déli tőzsde megnyitás 843 50 842 61 843 - 034 -634 25 634 60 83 85 83 85 82 00 710 50 713 -713 50 435 -435 -486 -534 -524 -525 — 289 -380 -280 — 531 — 532-533 -3830 -3830-3830-641 — 64­2 -043 -738-738 -730 -1005 -1005 -1007 -620 -020-630-348 — 348 -349-678 -■M2-kor­ v,i-kor 11 44 11 44 11 46 8 86 8 67 8 68 7 48 744 7 40 6 55 6 55 6 56 633 50 634 -1­034 60 841 -841 - ■ 841 60 710 01 711 51 7 11 76 104 - 1 104 04 -780 75. 782 -782-762 70 . 763 -763­­ A trónörés Köszönete Hivatalosan jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnök a következő táviratot kapta: Schloss Komp isi. Gróf Tisza István min­iszter­elnöknek Budapesten. Ő császári és királyi Fensége Fe­renc Ferdinánd főherceg megbízott azzal hogy felkérjem Excellenciádat, hogy a magyar képviselőház elnöksé­gének legőszintébb és legmelegebb köszönetét méltóztassék tolmácsolni azon szerencsekivánatokért. moho­két születésének ötvenedik évfor­dulója alkalmából kifejezett. Rummerskirch főudvarmester, A szultán egészséges Konstantinápoly december 31. (Az Est tudósítójától) A szultán egészsége teljesen helyre­­állott. A bulletinek kiadása,, beszün­tetik. öt milló jótékony célra Berlin, december 31. (Az Est tudósítójától.) Az elhunyt Repphahn tőkepénzes végrendeletében öt millió márkát hagyott Berlin városára, hogy ezen az összegen jótékony intézményeket támogassanak. Az örökhagyó nem volt berlini, nem is német, hanem orosz származású, szülei régen el­kerültek Németországból Oroszor­szágba. _______ A máramarosszigeti főtárgyalás Máramarossziget, december 31. (Az Est tudósítói alól.­­ A főtárgyalást ma délelőtt pont­ban kilenc órakor nyitotta meg Tóth Aurél elnök. A mai délelőtt Papkani­­necz Mihály h­uszti földmives kihall­gatásával telt el. A királyi eg­ész­­ség azzal vádolja, hogy Huszton a há­zában és a piacon nagyobb gyüle­kezet előtt arra akarta rábírni a hívőket, hogy térjenek át a görög­keleti vallásra. A vádlott hevesen tiltakozón a vád ellen: — Váljak cölöppé és essen ki mind a két szemem, ha ezeket mondottam. Beismeri ugyan, hogy Kabalyuk és vádlott társai közül többen jártak nála Huszton, de ő senkit sem igyekezett rávenni arra, hogy elhagyja vallását. Az elnök: „Mondta-e maga a hálá­nál, hogy hogyha áttérnek a hívők, akkor az orosz cár az izaiaknak templomot épít ? — Nem mondtam ezt soha. Végül elmondja, hogy gróf Ća­­brinszky és az orosz püspök nevét nem smeri. Egyedül csak a Ge­­rovszky- u­król hallott beszélni. Orosz folyóiratokat és könyveket küldtek ugyan hozzá, azokat ő elolvasta, de nem terjesztette.

Next

/
Thumbnails
Contents