Az Est, 1914. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1914-02-02 / 28. szám

лэм * Vasárnap * február X Előfizetői­ árak г ffgésx árra Лт* и« /15.— ко г о ас. Fáié or a ет т. — mm— 9.— koro­na N­agy adó or­a — me­m. 4110 korona Egy hóra —mmmem 3.60 korona Egyxsszám ára a fővárosban és a vidéket 6 fillér. гШВЯ Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Andor BEA V «nt/’.n . Megjelenik délután Szerkesztőség 9 DU. kerület, Miksa*utca 4. О Kiadóhivatala DJI. term. Erzsébetkörát › Fiókekiadóhivatal 9 Dm kerülete Váci-körút 34. Ą Vedé a MM és gyere művész, ünnepelni, pik­tor barátom. A­z­t az ellenvetése­det, hogy délb­e nem szokás frakkot ölteni, n­em fogadom el. Igaz hogy arisztokrata urak dél­ben nem szoktak frakkot viselni, de annál kötelezőbb a frakk pin­céreknek és műv­eszeknek, a­mi­kor arisztokraták­at szolgálnak ki. Mondd ki mind járt, hogy nincs frakkod. És mondd ki, hogy a Benczur-ünnepek­en épp azért tették kötelezővé a frakkot, hogy ti otthon maradh­assatok,­­ ron­gyosok. A­hol az elért sikereket táncolják körül, ott délben is frakk a báli ruf­a és ott nincs keresni valód vel­ed, a ki a mű­vészetből csak г tépelődést, a küszködést vállal­od. Brokátok, bársonyok, áram­ozott bútorok hódolóját, fölmar­asztalóját ün­nepük, — maracj a vackodon, szegény piktor ba­rátom ... ... Az a beszéd, a mit gróf Andrássy Gyula tegnap elmon­dott a Benczur-ü­nnepélyen, egy kis sűrített remelmű volt. Szí­nekkel, a melyeket biztos kézzel vászonra vetett, 15 más színek­kel, a melyeket a tenyészve ki­hagyott, az egész­­ renezárt klasz­­szikusan jellemezt­e. De viszont az ünneplők összeválogatása, az ünneplés módja az egész magyar művészetet jelleme­zte. Mi a magyar mű­vészeti siker? Mi a pénz, az eüsz­kerés, a rang? Egy csomó király -arckép, egy csomó püffedten m­osolygó amo­­rett, a­mely versei­­t dagadozik a főúri termek tulti­zott rokokó­jával, és egy csomó államilag megrendelt kép, a­m­­elynek jelen­tőséget ad a hizelgt festői ecset. Kabinetirodán, aris­ztokraták ko­mornyikjain és álla­mi hivatalok előszobáin vezet á­­ a magyar művész érvényesülésének útja. Szerencsésebb országokban jó­­izlésű és jómódú középosztály lett a művészetek táplálója, s nálunk még mindig az dönti el a harcot, hogy ki festi le szebben a miniszterelnököt. . . . Mikor a Mi­ntmartre-on Villette-et ünnepeli­k, elhozták modelljeit, a­kik va­jha ecsetjét inspirálták. Eljöttek a kis köny­­nyedléptű Pierrettek, a bolondos Pierrot-k, a szegénység lármás verebei mind. Ugyan­ezt a bájos ötletet ismételték me­g a Benczur­­ünnep rendezői is. Elhozták a­­pester inspiráló motívumait, a magyar társadalom brokátjait, as­sonyait, aranyozó­­t díszeit. Maxim Gorkij halálos beteg Páris, január 31. fAг Est tudósítójától.) Az :­Eclaire táviratot kapott római tudósítójától, a­ki meghitt viszonyban volt Maxim Gorkijjal s elbúcsúzott tőle, mikor visszatért hazájába. A táv­irat elmondja, hogy a nagy orosz költő napjai meg vannak számlálva. Eleinte nem is gondolt rá Gorkij, hogy az am­nesztiát igénybe vegye, de orvosa végre is megmondta neki, hogy tüdőbaja gyógyíthatatlan. A költő hazament­­ meghalni. Angol néptanítói­ sztrájkja London, január 31. (Az Est tudósítójától.­ Három év óta követelik Herfort­­shire grófság néptanítói fizetésük javítását, mert őket fizetik leg- s rosszabban egész Angliában. Tavaly októberben az egész tartomány nép­tanítói elhatározták, hogy odahagy­­ják állásaikat, ha nem adnak nekik fizetésj­avítást. Százhetvennyolc ta­nító felmondott az iskolafentartók­­nak, az államnak és a községnek egyaránt. Ezek közül nyolcvan ta­nító fölmondása a jövő hétfőn jár le és hétfőtől kezdve nyolcvan elemi­­ iskolában nem lesz tanítás. A többi tanító 4. fölmondási határideje két hónapon belül fog lejárat­­ n a TŐZSDE Érték A kedvező pénzpiaci hírekre és a magasabb külföldi jegyzé­sekre viharos hausse-mozgalom támadt az előtőzsdén, melynek legkiemelkedőbb momentuma a Koronajáradék félszázalékos emelkedése volt. Az összes bank­­értékek, főleg a két Hitel, a Jel­zálogbank, Leszámítolóbank, az Agrárbank s Kereskedelmi Bank lényegesen emelkedett, csak a Magyar Bank, a Közúti és a Városi emelkedett mérsékeltebb kurzusokon. A helyi piacon is nagy szilárdság van, a Drasche 1085, Szászvári 430, Urikány 330, Vasútforgalmi 140 korosan köttetett. BÉCS: A járadékok élénkek, egyébként a piac szilárd. Ma­gyar koronajáradék 81’10 K, májusi járadék Si’30 E. Áru Kevés üzlet mellett nyűgeti a hangulat és jobbára vált«, zaranck аз árfolyamok. Érték Magyar hitel.......... Osztrák hitel ......... 4%-os koronajár. Osztr.-magy. államv. Jelzálogbank............. Leszámitolóbank .... Hazai Bank............. Magyar Bank.......... Keresk. Bank ....... Ri­mamurányi ......... Salgótarjáni ............. M. Ált. Kőszénb. Közúti Vasút ......... Városi Villamos .... Adria........................ Gabona (50 kg.­kont.) | április........ máj­us.............. . október ...... Ratf 4KaLS........... október ...... ** Tengeri májusra .... Bécsi érték Osztrák hitel .......... Magyar hitel........ Osztrák-газет­ állam­v. Déli vasút................. Alpesi........................ Skoda u U UV u uu Január 30 zárlat 848 - 639- 83 80 717 - 1142 25 524 - 289- 522 50 3332 - 049 60 759 50 1059 - 623 — 330 50 585 -1184 11 85 10 91 8 90 8 53 7 74 77­ 73 67X 638- 845 60 716- 103 60 815 7S 701-Mai árfolyamok ElotőzsdeDéli tőzsde zárlat megnyitás 850-851 -640-641 -84 35­­4 50 718-749 — 448 -449 — 526-527 -290-291 -521 — 522 — 3830 — 3832 -652 -654 — 760 — 762 — 1060 — 1063 — 626 — 328 — 329 — 593-“ •/,12-kor ■M-kor 1184 1187 11 88 11 89 10 91 10 94 8 90 8 92 ,8 52 8 53 7 74 7 71 7 74 7 72 6 70 674 689 60 848-107 717 60 718 50 103 60 104-818 — 819-701-762- Jogi tanszék a Műegyetemen — Az Est tudósítójától. — A műegyetemi tanács — a­mint Az Est megírta — elhatározta, hogy a mérnökök intenzívebb jogi kikép­zése végett jogi-enciklopédiai tan­széket szervez, Jankovich Béla kul­tuszminiszter ehhez beleegyezését adta. A műegyetemi tanács most el­határozta, hogy a tanszéket meg­hívás útján tölti be és dr. Friedmann Ernőt, Jankovich Béla kultuszmi­niszter titkárát hívja meg az új katedrára. Merénylő Kereskedősegéd Bécs, január 31. (Az Est tudósítójától.) Egy csemegeüzletben a Schotten­­felsstrassen tegnap este üzletzárás idején Leinweber Ernő­­tizennyolcéves kereskedősegéd meg akarta ölni gaz­dáját, Pühler Albert kereskedőt. Be­toppant hozzá az irodába és szó nélkül többször rálőtt. Az egyik golyó a kereskedő arccsontját törte össze. A merénylőt sikerült kézre­­keríteni. A rendőrségen megtagadott minden felvilágosítást, azt mondja, kérdezzék meg a gazdájától. Pühler sebesülése komoly. Állítólag azért akarta megölni a kereskedőt segédje, mert egy vevő újévi ajándékot adott Leinweber számára és Pühler maga­­tartotta a pénzt. F. évfolyam * 2­­. szám. A rutén pör Máramarossziget, január 31. (Az Est tudósítójától.) Dr. Klein védő ma táviratot ka­pott Pétervárról gróf Bobrinszkytől, a­ki bejelenti, hogy a jövő hét elején Máramarosszigetre érkezik. A mai tárgyaláson a szőlősegresi (Ung megye) tanukat hallgatták ki. A tanuk között néhány vádlott zsol­tárokat, imakönyveket terjesztett, de Sztajkó Illés községi bíró úgy val­lott, hogy tizenöt éve, mióta ő a község élén áll, ott nem volt scifizma,­­mozgalom. Hajókatasztrófa Norfolk, január 31. (Az Est tudósítójától.) Rock Island közelében tegnap a m­ocroe gőzös a nagy ködben össze-* ütközött a Nantucki hajóval és a Monroe alig negyedóra alatt elme­rült. A Nantucd a szó szoros értel­mében kettészelte a Monroet. Hiva­talosan azt jelentették tegnap este, hogy a Monroe huszonhárom utasa és huszonnégy matróza a tengerbe fúlt, harmincegy utas és huszonöt matróz megmenekült. Norfolk, január 31. (Az Est tudósítójától.­ A Nantucki, a­mely maga is erő­sen megsérült, idehozta az elsülyedt Monroe 85 megmentett utasát, ösz­­szesen 48 ember veszett a tengerbe. A megmenekültek azt beszélik, hogy hajójuk egy negyedóra leforgása alatt két részre szakadt és eltűnt a hullámok közt. Igen sok utas a ron­csokra kapaszkodott föl s igy me­nekült meg. A norfolki kikötőben a nép, a mely­­ tudomást szerzett a hajótörésről, meleg ruhákkal várta a menekülteket a kik majd megfagytak. A Nantucki kapitánya maga mentett ki a jég­hideg vízből egy nászutaspárt. A férfi hajánál fogva tartotta a vízszi­­nen fiatal feleségét, felöltőjének gal­lérját fogával szorította össze, mert­­ már-már kimerült. Még mielőtt Nor­­folkba ért volna al Nantucki, a fiatal asszony meghalt. • ír* Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet jelentése.—­ A fagy gyengülése mállóét, egye­­lőre még hideg és túlnyomóan szá­­raz idő várható. Sürgönyprognó­zis : Semmi, vagy kevés csapadék, később enyhébb. Déli hőmérsékleti 8 ° C.

Next

/
Thumbnails
Contents