Az Est, 1914. április (5. évfolyam, 78-102. szám)

1914-04-01 / 78. szám

Budapest, wie * Szerda * április 21 bbscmsbnn Előfizetési árak : Egész US.— korona Félévre 9.— korona Negyedévre..... 400 korona Egy hóra ........ 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken 0 fillér. Politikai napilap — F­elelős szerkesztő: Miklós Jándor V. évfolyam * 73. szám, 9 Megjelenik délután Szerkesztésig s DII. kerület, Miksa*utca 3. M, Kiadóhivatal s üli. ker., Erzsébetek Urát 26. Fiók'kiadóhivatal, V. kerület, váci-körút 74. *9. A román Miát úgy felfújta Tisza barátsága, hogy már ökörnek érzi magát. Úgy­nevezett kulturligájának nagy­gyűlésén aztán olyan bőgőst ren­dezett Tisza paktáló társasága, hogy, a józan és műveit európai­ul csak úgy zúgott tőle. Egy­­­emi tanárjaiknak, táborn­okaik­­ak s más, katonáiknak politikai éretlenségéről nem is szólva, har-'­ sány nevetéssel kell fogadni a nagyzoló bocskoros­ intelligenciá­nak azt a kijelentését, hogy a románoknak azért van joguk Ma­gyarországhoz, mert a román kul­túra van olyan nagy, mint ma­ magyar. Emellett szinte eltörpült az a szegény fenyegetőzés, hogy­ a dróttal foltozott román sereg felosztja a monarchiát. Valóban egy olyan nép, a melyet csak nemrég mutattak be a szappannak, nem kukorékolhat élesebben. Hát csak kukorékoljon szegény s irigyje, hogy nagy­­hatalmiságának napja pirosodik a hajnali égen s nem pálinkától rezes orra fénylik a szeme alatt. Ha nekik a hazug hencegés a boldogságuk, hát űzzék szegé­nyek, mi egy nagy kultúrnép nyugalmával nézhetjük és moso­lyoghatjuk őket. Tekintsük őket úgy, mint a­hogy az oroszok tekintik a mi reprezentatív ro­mánunkat, Tiszát, a­ki viszont nem a szappantól, hanem a né­met császár kézszorításától lett mámoros. Ilyen állapotban cikket írt s a kegyelmes urat megint elra­gadta a temperamentuma. Csak­hogy mig a parlamentben, kor­­tesztjain és a pártjában minden felelősség nélkül rúgja a port s járja csürdüngölőt kedvenc­dalának, a: »Túr a disznódnak dallamára, addig a külpolitiká­ban mindig megüti bokáját. Az orosz és francia lapok fel­háborodva írnak a vérmes cik­­kezőről, a­ki felelős állásában oly romános hetykeséggel beszél egy európai háborúról, mint egy kis­­nátháról. Két parancsa van Ti­szának : egyik, hogy a románok­nak mindent megadjon, a másik, hogy a magyaroktól mindent el­vegyen. Ez bécsi parancs s a vas­­gerincü férfi, a gyémántszivü hazafi alázatosan engedelmes­kedik. És forgatja a kétélű kar­dot vakon, vakmerően az európai köznyugalom feje fölött, mig a hatalmak a béke érdekében szép szelíden, de kellő erélylyel, ki nem veszik a kezéből. A bécsi és velencei császártalálk­ozás Frankfurt, március 11. (Az Est tudósít­ójától., A semmitmondó félhivatalos köz­­­­­emén­ynyel szemben, a­melyet a Norddeutsche -­ Allgemeine Zeitung Vilmos császárnak bécsi és velencei látogatásáról nyilvánosságra hozott,­­a Frankfurter Zeitung berlini tudó­­­­sítója hiteles értesülésekre támasz­kodva azt jelenti: lapjának, hogy­­Bécsben és Velencében fölötte fontos politikai tanácskozások voltak Vil­mos császár és Ferenc József király, illetőleg Viktor Er­áimét király kö­­­­zött. Különösen a velencei találkozás tekinthető elsőrangú politikai ese­­­ménynek, még­pedig azért, n­eki nyílt­­ titok volt, hogy is személyes viszony Vilmos császár és az olasz­­király között nem a lehető legjobb. Az idézett lap tudósítója megállapítja, hogy a velencei találkozáson a sze­mélyes ellentéteket elsimították és a két uralkodó közeli valósággal ba­rátságos a viszony. Herkomer menthetetlen London március 11. (Az Est tudósítóiától,­ Huber Herkomer­­életéről lemond­tak az orvosok. A művész már évek óta súlyos asztmában szenved és télen többször volt olyan rosszul, h­ogy életét féltették. A beteg leg­utóbb tüdőgyuladást kapott, a melyből valamennyire kilábolt s ak­kor az orvosok Devonshirebe küld­ték. A legutolsó bulletin úgy szól,­­ hogy Herkomer menthetetlen. Máder Rezső az Operaház igazgatója ? — Az Est tudósítójától. — Két esztendő óta áll a budapesti Operaház igazgató nélkül: korm­ány­­biztos, főrendező é­s" olasz karmester" vezette" a színházat, a­­melynek szín­vonala nem igen emelkedett, kiadá­sai mindig emelkedőben voltak, látogatottsága pedig alacsony ma­radt e két esztendő folyamán. Ezek­­ az eredmények nem maradhattak titokban, az Operaház vezetőségé­nek felső fóruma régebb idő óta­­ elégedetlenkedik a színházban ural­­­­kodó állapotokkal, és az Operaház körül hetek óta egyre határozottabb formában beszélik,­ hogy a színház élére igazgatót állítanak és a nevek közül, a­melyek e kombinációkban felmerültek, legsűrűbben emlegették az Operaház volt igazgatójának, Má­der Rezsőnek a nevét. A színházhoz közelálló körökben­­ a legutolsó napokban ismét határo­zottan merült, föl annak a híre, hogy­­ illetékes körök tárgyalásokat kezdtek­­ Máder Rezsővel. Bizonyos, hogy Má­der a minap Budapestre érkezett és éves lakást bérelt, ez a körülmény tehát megerősíti a híresztelést, a­mely szerint a volt igazgató ismét vezető állást kap az Operaháznál. TŐZSDE Ér­ ték Csak orvosrá történt néhány kötés az előtőzsdén és az ár­­folyamok egy árnyalattal­ ked­vezőbbek. A pénz­iac megnyug­tató alakulása és a külpolitika elcsendesedése sem képes az üzletet megélénkíteni. Még a hivatásos spekuláció is tar­tózkodott mindennemű tranz­­sasiétól. BECS: Vasértékek a német­ hengerelt vas árainak le­­állí­­tása ellenére edezeti vásárlá­sok következtében szilárdak, egyébként az irányzat nyugodt, az árfolyamok tartottak. Áru A felmondási táblára 15.000 mm­. búzát, 9500 mm. rozsot és 6000 mm. zabot írtak ki. Mindazonáltal a malmok nagy­­eladásaira lanyha volt az irány és főleg a snájusi búza gyen­gült. A rozs tartott, a zab olcsóbb, a tengeri is lemor­zsolódott. Március Mai árfolyamok SC ElőtőzsdeSáli tőzsde r-b zárlat zárlat megnyitás Magyar Hitel............. 843 75 845 — 845 — Osztrák Hitel ........... 637 80 638-638 -4 %-os koronáját. 82 20 83 85 82 25 Osztr.-magy. illamv. 712 -713 -712 50 Jelzilogybank............... 441 -441 50 441 -Leszámít­olóbank .... 607 60 508-507 60 Hazai Bank ........ 281 -281 - 280 60 Magyar Bank......... 532 -532 50 533-Keretk. Bank ........... 3645 --3645 -3645 - Kinyamurányi ...... 651 50 654 50 655 -Salgótarjáni ............... 716 -718 — 713 -M. Alt. Kőszénd. .. 1053 -1063 -1061 -Közúti Vasút ........... 636 50 338 -635 50 Városi Villam­os .... 325 25 325 50. 325 -Adria................... • 620 — ©a&®raa '/,12-kor ■ól-kor (50 legeként.) f április.......... 12 84 12 73 12 75 13uza­v május............... 12 74 12 61 12 62 1 október ...... 11 34 11 26 1126 Rozs­d­aPrilis­ ............. 10 20 .10 15 10 25 8 76 8 72 8 75 ... 1 április............... 7 88 7 83 7 87 Bara­­ Oktober ...... 7 84 7 76 7 80 Tengeri májusra .... 6 85 6 78 6 80 Bécsi érték Osztrák intel .......... 637 50 0 88­ 638 75 Magyar hitel 842 -842 — 842 60 Osztrák-magy. állanyv. 713 60 713 -713 25 Déli vasút................... 103-103 -103-Alpesi..................... 827 50 831 -833 -759 76 730-760- A sajtótörvény végrehajtási utasítása — Az Est tudósitójától. — Az április l1-­én érvénybe lépő új . sajtótörvény végrehajtása tárgyában a miniszteri rendelet fog intézkedni , mert ezek az utasítások a törvény kihirdetésével egyidejűleg nem tétet­­tek közzé, az a hit kelt szárnyra, hogy a kormány itt az utolsó pilla­natban még meglepetéseket tartogat. Magához dr.­­Balogh Jenő igazság­­ügym­iniszterhez fordultunk a ki a következőket mondta munkatársunk­nak : — A végrehajtási utasítás ponto­­zatait több miniszertársammal kellett fixírozni, ez az oka, hogy még nem, jelent, meg. Megnyugtatom azon­ban, hogy a legrövidebb időn belül és minden részletre kiterjedő" utasí­tást minden érdekelt félnek kézbe­síteni fogjuk s azt közhírré teszszük a remélem, hogy ez a végrehajtási rendelkezés közmegnyugvást fog okozni. ______ Elfogták az egyik zágon­­izárkányi rablógyilkost .sézdivásárhely, március 31. /Az Est tudósítój­ától.­­ A zágonbárkányi rablógyilkosok, a­kiket életfogytiglani fegyházra ítél­tek, tudvalevőleg megszöktek az ügyészség fogházából. Ma táviratilag értesítették a királyi ügyészt, hogy Grezsenicset Putna-telepén, mikor­ át­lépte Magyarország határát, a román katonaság elfogta. A­­haramiát a román csendőrségnek adták át, a­mely a fogsáni törvényszékre' 'szállította. Grezsenicset csak a kiadatási eljárás után adják át a magyar hatóságnak. A másik megszökött ■ rablógyilkost nem találják. Callieuxné bírái előtt Páris, március 31.­­Az Est tudósítójától.­ Június második felében lesz a vég­­tárgyalás,’ Caillauxne ellen. A véde­lem minden követ megmozgat, hogy a vád ne gyilkosságra szóljon, hanem a legrosszabb esetben emberölésre, vagy súlyos testi sértésre, a­mely halálos kimenetelű volt, és jogászkörökben általános az a vélemény, hogy olyan hatalmas védő, mint tábori, célt is­­ fog érni, annál is inkább, mert az eddigi bizonyítási eljárás során ki­­l Hallgatott tanúk nem vallottak ked­vezőtlenül Caillauxnéra. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet­­derítése.­­» Százas idő várható még erős éjjeli lehűléssel. Sürgöttyprognó­­zis: Száraz, északon, keleten éjjeli fagy. Déli hőmérséklet 6­3 C.

Next

/
Thumbnails
Contents