Az Est, 1914. május (5. évfolyam, 103-128. szám)

1914-05-01 / 103. szám

ion * Péntek * május a Előfizetési Arak: Égés» éara,~~~ tSka­ramm JPétears karatém N­agy adómra­­-1O karamm Egy hóra I.0O karamm Eggan andern dam­m foodrinkan és a vidéken ti fillér. — FELELŐS SZERKESZTŐ : MIKLÓS JINDOR­­» Megjelenik délután #• Jtnvrkmamt 6*ég i VII. kar­at at, Mlkrsa.eu.tc a M. m a. IQlarl-Ghivatal­­, r/l. kat., Erzsébetek ura* 90. Elé kék la­ dó fit vmt als­ó, karátat, Udol-korát lé, an.­­ Megjött Andrássy Korfu szigetéről, a német császár nyári tanyájáról. Meséli, milyen szép kék ott az ég és mily kedves volt hozzá a német császár. Több ízben, három-négy óra hosszat volt együtt a császárral és disku­­ráltak. Miről diskuráltak ? — az ember nála nagyobb úrral min­dig arról beszélget, a­mi a nagy urat érdekli, az ő üzletéről, az ő terméséről. A német császár dol­gai a világ nagy eseményei, for­dulatai és ha a hármas­ szövetség egy magyar hívével, politikusá­val akart beszélni róluk, András­­synál, a­kinek a hármas­ szövetség jóformán családi vonása, tö­éle­­tesebb beszélgető társat nem vet­hetett volna a véletlen Korfu partjára. Ha ugyan a véletlen hozta oda . .. Nem igen kellett nekünk hozzá a német császár, hogy Andrássy értékét kellőképpen föl­becsüljük és viszont a császár nekünk hiába veregeti akárkinek is a vállát, úgy nézzük azt csak ezután is, mint ezelőtt. Volt ő már jóban csokoládé­gyárossal is. A csokoládégyárost bizonyára nem fogadta volna yacht-hajóján, ha tudta volna róla, hogy egyszer rendőrök kí­sérték be. Andrássyról azonban tudta, hogy nem is egyszer, több ízben, rendőrök és zsandárok ci­pelték ki a magyar képviselőház­ból, úgy, a­mint az nálunk nem­zeti szokás lett. Rendes körül­mények közt egy barátságos or­szág kormányával szemben van annyi tekintettel egy uralkodó, hogy a rebelliseivel, a­kiket fegy­verrel kellett eltávolítani az or­szág házából, ne barátkozzék nyil­vánosan és ne politizáljon velük bizalmasan. Hogy a császár mégis órák hosszat tárgyalt Andrássy­­val, ennek azért kellett meg­történnie, mert az okos császár látta, hogy a hármas-szövetség kezd az elkeseredés utálatába fúlni Magyarországon. Hiszen ki­vezettették a leghűségesebb hár­mas-szövetséget a parlament ter­méből , miért lelkesedjünk hát a hármas-szövetségért­­... ... Most azonban egy tanácsot adunk Andrássynak. Be ne men­jen most a képviselőházba, mert úgy kirepül, hogy a lába se éri a földet. Mi ismerjük Tiszát. Nem lehetetlen, hogy az ilyen tüntetés csak föllovalja az ő lelkesedését. A­mikor Lukácsot megbélyegezte a bíróság, kivezettette a bírósá­got , kivezetteti ő a német császár miatt Andrássyt még egyszer. Gerő Vilmos utóda Beöthy Pál a palotaőrségről — Az Est tudósítójától. — A képviselőház folyosóján munka­párti körökben beszélték, hogy Gerő Vilmos helyett, a­kit tudvalévően őrnagyi ranggal csapatszolgálatra be­hívtak, Móritz László veszprémi csendőrfőhadnagyot nevezik ki a parlamenti őrség helyettes parancs­nokává. Az Est munkatársa felkereste a képviselőház elnökét és megkér­dezte, hogy Gerő százados távozása nem jelent-e szervezeti változást a palotaőrségi intézményben és érdek­lődött, megfelel-e a valóságnak Mó­ritz kinevezése. Beöthy Pál a követ­kezőket mondotta: — Szervezeti változásról nincs szó. Gerő Vilmos őrnagy lett és e minősé­gében nem volt célszerű, hogy továbbra is betöltse helyettes parancsnoki tisz­tét. A palotaőrség hatvan tagból áll, a­kik ideiglenesen teljesítenek szol­gálatot és ezeket, a­kik katonák, állandóan foglalkoztatni kell. Az in­tézmény élén három tiszt, köztük két törzstiszt áll, a­kik nem foglal­kozhatnak a legénység kiképzésével. Ezért volt szükség arra, hogy Gerő helyett a palotaőrség új helyettes parancsnokot kapjon. Erre az állásra Móritz László csendőrfőhadnagyot, a­ki jelenleg Veszprémben állomáso­szik, fogják kinevezni. ■ TDZ Bécsi érték mmtmmmmmBasmmmmmsmsmam SDE ■ Érték Kedvezőbb külföldi jelenté­sekre és a király egészségi állapotáról érkező állandó jó hírekre szilárdabb volt az irány és a bankértékek tovább emel­kedtek. Érdeklődés volt a Ma­gyar Bank és a Közúti iránt. A helyi piacon Gázrészvényt 2900 koronán keresték, Temes­vári szeszt 608, Magyar vála­­mosságit 523*60, Szászvárit 404 koronán kötötték. BÉCS: A mai forgalom távol­ról sem volt olyan élénk, mint a tegnapi, a­mit főleg az ame­rikai tőzsdék jelentései idéztek elő. Csupán járadékokban, kü­lönösen májusi járadékban volt élénk a kereslet. Ára A barométer hanyatlott és erre lebonyolítások történtek. Az árfolyamok néhány fillérrel olcsóbbodtak. A forgalom az utóbbi napokhoz arányítva mi­nimális. ■ . _-----­i... l'___'/ Érték Magyar hitel............... Osztrák hitel .......... 4%-os koronatár. Osztr.-magy. államv. Jelzálogbank............... Leszámitolóbank .... Hazai Bank ............... Magyar Bank............... Keresk. Bank ...... Ilim­amurányi ........... Salgótarjáni ............... M. Ált. Kőszénb. Közúti Vasút ........... Városi Villamos .... Adria.......................... Gabona (60 kg.-ként.) Rozs októberre .. Zab októberre .. Osztrák hitel ........... Magyar hitel.............. Osztrák-magy. államv. Déli vasút................... Alpesi........................... Skoda ..... Április Mai árfolyamok 29 Előtözsde□ éli tőzsde zárlat zárlat megnyitás 804 — 804 75 805 — 614 — 612 60 013 — 81 — 81­­81 10 703 — 702 — 703 — 407 50 400 50 408 — 505 — 504 50 505 — 278 -277 -278 — 485 — 484 75­ 485 50 3625 -3625 -3628-647 — 647 25 048 — 711 -712 -713 -1049-1050-1052 -627 60 629-1 629 -320 60 320 50 320-610-V.I.-kor ■­.l-kor 13 17 12 97 12 93 1194 11 85 11 81 9 63 9 58 9 478 26 8 268 23 7 32 7 20 7 20 7 41 7 34 7 33 613 25 612 75 612 50 803-803 -803 25 704 25 703 50 703 50 100 75 10160 101 25 824 — 824 50 824 — 753 50 754 50 754- "SB* A Magyar Villamossági megváltása — Az Est tudósítójától — A főváros tegnapi közgyűlésén egyhangúlag magáévá tette a vilá­gítási ügyosztálynak azt a javasla­­tát, hogy a főváros a Magyar Villa­mossági Részvénytársaságot július elsején megváltsa és birtokba vegye. A főváros ügyészsége a törvényható­ságnak ezt a határozatát most be­jelenti a bíróságnál és a főváros fel­készülve várja a birtokbavétel napját. Tudvalevő, hogy a Magyar Villa­mossági Részvénytársaság egyálta­lán nincs megelégedve azzal a becs­árral, a­melyért a főváros a meg­váltást keresztülvinni szándékozik és a­mint eddig is akadályokat gördített a megváltás elé, valószínű, hogy most se lesz tétlen. A fővárosnak azonban meg vannak a megfelelő eszközei, hogy a vállalatot az átadásra kény­szerítse. A fővárosnak kezében van az a végső eszköz is, hogy közterületi használati jogánál fogva a villamos­­vezetékeket egyszerűen elvágja és el­tiltsa a vállalatot a közterület hasz­nálatától. A polgárságnak azonban nem kell attól tartani, h­ogy a főváros ezt az eszközt veszi igénybe, a­mi azzal járna, hogy a lakosság esetleg néhány napig sötétségben marad. A főváros rendelkezik más eszközökkel is, hogy ha bírói döntés június 1-ig nem­ ­■W évfolyam * 103. szám. „ A munk­ásor­ választói vizsgája — Az Est tudósítójától. — Buchinger Manó és társai ma a szocialista párt nevében küldöttségi­­leg kérvényt adtak át Bárczy polgár­­mesternek. A kérvényben elmondják, hogy a választói jog reformjáról szóló törvény szerint a törvényhatósági joggal felruházott városokban a polgármester bizottságot szervez, a­mely előtt a választók egy részé­nek vizsgálaton kell igazolnia, hogy írni és olvasni tud. Ezeken a vizsgálatokon nagyrészt munkások is fognak megjelenni. Az eddigi pél­dák igazolják, hogy a vizsgálat újabb zaklatások és anyagi veszteség forrása lesz a munkásokra nézve, mert e vizsgálatok idejét hétköznapokra és munkaidőre tűzik ki. Arra kérik tehát a munkások a­ polgármestert, hogy e vizsgálatokat az előre hirdetett hétköznapokon dél­után 5 órától este 9-ig tartsák meg, azonfelül tartassanak vizsgák vasár­naponként is legalább öt óra hosszat. Kérik azonkívül, hogy a főváros területén dolgozó, de a környéken lakó munkások szintén a fővárosban működő vizsgáló­bizottságok előtt vizsgázhassanak. A polgármester átvette a szocialis­ták kérvényét és biztosította őket, hogy minden tőle telhetőt meg fog az érdekükben tenni, történnék is meg, ebben az idő­pontban a vállalatot megváltsa és birtokba vegye, oly módon, hogy a fővárosra semmiféle anyagi kár ne háramoljék. A hadügyi expozé — Az Est tudósítójától. — A magyar delegáció hadügyi al­bizottsága ma délután hat órakor tartja ülését, a­melyen a hadügy­miniszter elmondja expozéját Posilovics érsek temetése . Zágráb, április 30. (Az Est tudósítójától.­ Ma reggel 9 órakor temették Posi­­lovics érseket. A királyt báró Skerb­o bán, a kormányt gróf Pejacsevics horvát miniszter képviselte. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet jelentése. — ’ További hóemelkedés várható, " elvétve zivataros esőkkel. Sürgöny­­ prognózis : Melegebb, elvétve csa­­padék, zivatarok. Déli hőmérsék­­let: 21-8 C.­­'

Next

/
Thumbnails
Contents