Az Est, 1914. június (5. évfolyam, 130-153. szám)

1914-06-03 / 130. szám

Budapest, 1911 * Szerda * június 3. Előfizetési árak : Egész évre..... •• 18.— korona Negyedévre..... 4«SO korona Egy hóra........ M 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken & fillér. Wien» ben & fillér. Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Andor Megjelenik délután e* Szerkesztőség: VII. kerület, Miksai utca 8. sz.­­kiadóhivatal: VII. ker., Erzsébete körút 20. Fiúk*kiadó hivatal: V. kerület, Váci-körút 14. sa. Tanácskozás gróf Andrássy Gyulánál — Az Est tudósítójától. — Az ellenzéki pártok elnökei: gróf Károlyi Mihály, gróf Andrássy Gyula, gróf Zichy Aladár és Vázsonyi Vilmos ma délután Andrássy palotájában tanácskozásra gyűlnek össze, a­me­lyen az ellenzéki szervezkedés elő­készítését beszélik meg. Vilmos albán fejedelem ismét menekül? Pár­is, junius 2. (Az Est tudósítójától.­ A »Le Journal «-nak jelenti Duraz­­zóba kiküldött külön tudósítója . Vil­mos fejedelem menekülni készül Du­­razzóból. Kilencezer főnyi katolikus malisszorral, a­kik vakon követik vezérüket, Hit Dodát, a fejedelem Szkutariba akar menni, a k­i állítólag a kaszárnya biztos védelmet nyújt neki és családjának. Tény az, hogy Durazzóban a fejedelmi konokban lázas sietséggel csomagolnak, ládákat szegeznek le és minden jel arra vall hogy a fejedelmi család utazni készül. 12.009 mohamedán albán áll Tirana előtt s vezetőik h­ozzák-halogatják a tárgyalásokat a nemzetközi ellen­őrző bizottsággal. Táborukban gyak­­ran­ hallatszik ez a kiáltás : — Éljen a szultán és Mohamed vallása! A hírlaptudósító megjegyzi, hogy a fejedelem visszavonulása a malisz­ V »«✓ V •4 Rozsda marja, de nem ám őseinknek véres kardját, hanem a zsendülő búzát. Ez pedig nagyobb baj, mert most már hadakozó fegyverünk csak egy maradt: a búza­ szár vékony, hajlós buzogánya. Ha ez is ket­tőbe törik, akkor aztán lássa a pé­nzügyminiszter úr, hogy mire megy az optimizmusával, a­mivel az adószámok impozáns csapatait glédába állította. Várjon váltanak-e szót a mi­niszterek egymással? Az ember alig hinné. A földmivelésügyi mi­niszter azt mondja, hogy a föld sok helyütt a vetőmagot sem adja vissza, a pénzügyminiszter pedig csak biztatja zöldruhás aratólegényeit, hogy készüljenek, mert nagy aratás lesz az idén. Csakhogy most az egyszer meg­előzte mennybéli kollégája, a felsőbb hatalmak rettenetes pénz­ügyminisztere learatott az orra elől. Vajjon van-e erre valami gondolata a kormánynak ? Biztos, hogy van­ néhány ötlet újabb adókra és szigorított eljárási ter­vek a régi adók behajtására. Hiszen igaz, esőnek, napfény­nek, fagynak, melegnek útját földi ember ki nem szabhatja. Hasznáért senkit se lehet föl­magasztalni, kártevéséért senkit se lehet megvádolni és csak lelki­­ismeretlen demagógia tudna elemi csapásokból kárörömöt kicsiholni. De a kormány nagyon jól tud­hatja, hogy gonosz áltatás azt állítani, hogy egy ország gazda­sági élete teljesen az elemek ha­talmában van. A kormánynak tudnia kell, ha valaha bekukkan­tott a mezőgazdaság elemi tan­könyveibe, hogy a kisbirtoknak épp az a rendeltetése, hogy az égi hatalmak végzetes erejét meg­törje. A kisbirtokon a kisgazda pepecselő gondja borítja rá üveg­buráját minden egyes palántára. A kisbirtok okos, gyorsan alkal­mazkodó váltógazdaságában az egyik parcella, erőt iszik abból az égi csapásból, a­mibe a másik belefullad. Ha tehát a kormány nem is törődnék azzal, hogy évenként az a kétszázezer "jó magyar itt marad-e szántóvető­nek, vagy pedig kimegy Ameri­kába angolul tanulni, ha csak arra volna gondja, hogy adó­alapja gyarapodjék, akkor sem volna szabad tovább tűrnie, hogy nagybirtokok lomha testei ter­peszkedjenek ez országban és tehetetlen megadással várják a felhőt, a­melyben szeszélyes Ju­piter száll­t az ölükbe, szorokkal nagyon hasonlít a lemon­dás első lépéséhez. Két leghívebb tanácsadója, Castaldi olasz kapitány­­ és Buchberger osztrák-magyar konzul már elhagyta a fejedelmet, mind a ketten visszatértek hazájukba. Dura22© védelme Pécs, június 2. (Az Est tudósítójától Az »Albanische Korrespondenz« je­lenti Durazzóból. Az utolsó napok­ban minden intézkedést megtettek, hogy Durazzót a felkelők támadása ellen megvédelmezzék. Az ágyukat elvitték a régi várból, a­hol eddig voltak és a várostól észak-nyugatra egy magaslaton állították fel őket. Az ágyuk körül legnagyobb részben külföldi önkéntesek, különösen német és osztrák kereskedők teljesítenek szolgálatot, Fabius holland kapitány vezénylete alatt. A város védelmét körülbelül 300 csendőr és 100 fegy­veres, nacionalista látja el, a­mi a sok megbízhatatlan elemre való te­kintettel nagyon kevés, annyival is inkább, mert az a láp, a­mely Du­­razzót az ország többi részétől el­választja, ez idő szerint könnyen járható. Milyen id© várható? — A meteorológiai intézet jelentése. — Hősülyedés és helyenkint, főleg keleten eső vagy zivatar várható. Sürgönyprognózis: Hűvösebb, el­vétve csapadék, zivatar. Déli hő­­mérséklet: 22­­2 Celsius. ■ TŐZSDE Érték Rohamosan csökkenő gabona­árakra az irányzat szilárd, és az árfolyamok két-három koro­nával javultak érdemleges üz­leti forgalom fejlődése nélkül. Magyar Villamossági 560—564 korona, Fegyvergyár 375—377 korona. BÉCS: Kedvezőbb külföldi jelentésekre valamivel szilár­dabb. $kp*as Megnyitáskor a miniszteri je­lentés hatása alatt eleinte szi­lárd volt, a búza 18*48 koronáig emelkedett. Később nagy esőzé­sek hírére rohamos lebonyolí­tások következtében 13’14 ko­ronáig hanyatlott vissza és csak az előtőzsde végefelé javult fel ismét 13*25 koronáig. Ma kezd­ték meg az uj termésű tengeri jegyzését is. Az üzletmenet szo­katlanul izgalmas* Május Mai árfolyamok 30 Előtőzs­edék­tőzsde Érték zárlat zárlat megnyitás Magyar Hitel............... 776 -779-778 50 Osztrák hitel ........... 602 50 604-603 50 4 %-os koronatár. 79 90 8010 80 05 Osztr.-magy. államv. 698 -693-692 50 Jelzálogbank............... 399-400 - 400­ Leszámitolóbank .... 491 — 494-493 -Hazai Bank............... 276 -276-275-Magyar Bank.......... 489-495 — 495 — Keresk. Bank ........... 3575-3575 — 3575 — Rimamurányi ........... 621 -623 — 622 50 Salgótarjáni ............... 676-678 — 677 50 M. Ált. Kőszénb. 1009 — 1010-1010-Közúti Vasút ........... 592-594 -593 50 Városi Villamos .... 313 -319-318-Adria .................. 573-Gabona 3(­12-kor ■fal-kor (50 kg.-ként.) Búza októberre........... 13 44 13 24 13 30 Rozs októberre........... 10­­9 80 9 85 Zab októberre ........... 3 29 8 10 S 13( májusra.... 7 99 7 85 7 86 Tengeri 1 juliusra-----811 7 98 7 99­­. 1915 májusra) 7 54 7 55 Bécsi út:­Sete Osztrák Hitel ........... 601 50 602-602 50 Magyar hitel............... 777-777 50 778-Osztrák-m­agy. államv. 687 50 688-689-Déli vasút................... 89 50 89 50 89 75 Alpesi........................... 787-788-789-S­koda «j» o_*... au*. 730-722-723-— V. évfolyam *130. szám. Délszláv tüntetés Bécsben Pécs, június 2. (Az Est tudósítójától./ A bécsi ünnepi ifjúsági céllövő­versenyen résztvett ötven horvát és dalmváciai középiskolai tanuló is. Tegnap a horvát diákok a Regina­szálló előtt vacsorához ültek Ljubi­­bratics nevű tanárukkal. Egyszerre, mintegy hatvan délszláv egyetemi hallgató jelent meg a szálló előtt és záptojással kezdte dobálni a céllövő­ket. A lövegek több ízben eltalálták Ljubibraticsot. A délszláv főiskolai hallgatók az ellen akartak tüntetni, hogy a német lövőversenyen horvát diákok is részt vegyenek. A tüntető­ket a rendőrség szétkergette. Robbanás a bányában London, június 2.­­Az Est tudósításától­, Bradleyben egy szénbányában fel­robbant a szénpor és a robbanás meg­ölt tizenegy munkást. Kigyulladt a bánya is, de sikerült a tüzet még ide­­­­jében eloltani. Vízbefült cserkészett London, június 2. (Az Est tudósítójától.­ A Boyscoutok pünkösdi kirándu­lása tragikusan végződött. Nagy gya­í­korlatra mentek és a csapat kikül­dött felderítő-szolgálatra öt cserkész­­fiút a cserkészmesterrel együtt. Hir­­telen vihar kerekedett és a kis cser­készcsapat csónakra ült, hogy vissza­térjen, de a könnyű lélekvesztő föl­­é borult és egy fiú kivételével, mind­annyian vizbefullak. Gyújtogató suffragettett London, június 2. (Az Est tudósítójától.­ A pünkösdi ünnepeket a suffraget­­tek gyújtogatással tették emlékeze­tessé. Henleyben tüzes csóvával lángra lobbantották a hírneves Wargawe székesegyházat, a Tudorok korszaká­nak ezt a ritkabecsű építészeti mű­emlékét, a­mely teljesen elpusztult. Csak hajnali három órakor vették észre a tüzet, akkor már késő volt, a templom belseje elhamvadt, a gyö­nyörű szószék, az oltár remek farag­ványai és képei mind odaégtek. Reggel hat órakor Windsor tűz­oltóságát vették föl tüzilármával. Bubna grófnő kastélya égett Windsor közelében, de itt még idejekorán jött a segítség. A kastélyban és a War­­gawe-templomban is letették névje­gyeiket a suffragettek s a londoni rendőrség úgy sejti, hogy mind a két puszti is­ ugyanazok a suffragettek idézték elő. /

Next

/
Thumbnails
Contents