Az Est, 1914. július (5. évfolyam, 156-186. szám)

1914-07-01 / 156. szám

Budapest, 1014. * SzQfdCL * Jutius II Előfizetési árak: Bgeax II.— korona N.gyedévre *. „ .. 4.SO korona Egy hóra ........ 1.60 korona Egy.a szám­ára a fővárosban és a vidéken (y fillér. Wien.­ben S fillér. Politikai napilap Felelős szerkesztő •• Miklós Andor P. évfolyam * 156. szám. 2» Megjelenik délután #» Szerkesztőség: VII. kerület, Miksa­ utca S. am. túladó hivatal .• £?//. fcer., Erzsébet »körút 20» Flóriskiadó hivat­al» V. kerület, Váci-körút 14. n. A Viribus Unitis, a magyar-osztrák haditengeré­szet dreadnought­ja, a legmélyebb gyászt hirdető zászlójellel elindult már, hogy a monarchia testén fájó földrajzi vadhúsról hazavigye a két egy ország jövendő urának és feleségének hármas koporsóba zárt holttetemét. Micsoda szo­morú viszontlátása a hajónak és urának! Nem ilyen délibábokat látott a kékszemű­ főherceg, mikor energikus, tettvágyó természete játszatta fantáziáját a jövő eshe­tőségein. Nem azért készültek százmilliókért óriáshajóink, hogy a leghatalmasabb közülök halott­szállító legyen. Diadalmas, győ­zelmes hősöket várt hátára ez a hatalmas alkotmány, s hősök közt is a legnagyobb hőst, a vezért, az inspirálók a termékenyen álmo­dozó vasembert. A rengeteg­ nagy ágyuk gyászt durrognak, a­helyett hogy örö­met bömbölnének a nagyvilág fülébe. Egy hitvány egér meg­ölte a királyi oroszlánt: mily méltatlan befejezése egy világ­történeti fontosságú életnek! Mi komoran, vésztjósló némaságban gyászolunk, az orgyilkos szülő­nációja vad félelmében és komé­diás hajlamában a porban hen­tereg, orthodox imákat mormol s átkot szór véreskezü fiatal fiára.­­ A rejtelmes ismeretlen nádas , a Balkán pedig susogva hajla­dozik ; fantasztikus faunája és flórája nyüzsög, szaladgál, össze­csapódik, széthajol. Jajgatás, zo­kogás, gúnyos és fenyegető han­gok hallatszanak; az ég egyik alján vékony testés villámkígyók cikáznak, a másik felén szivárvá­nyok pántlikái tarkádnak; itt kezüket tördelik, mellüket verik a hivatalosak, a felelősek, ott fogukat vicsorítják a népbestiák. Micsoda vészes, ismeretlen világ ! A Viribus Unitis néma utasait mindez nem érdekli már. Az ő kezük örökre imára kulcsolva, már sem áldani, sem sújtani nem tud többé. Komor zöld babérok strázsálják­ a bebalzsamozott tete­mek koporsóit, s­ajttenger, amelyet oly nagyon szeretett volna vas­markával átfogni az estei herceg, most szelíd ringatással, dajkáló gyengédséggel viszi szegény tete­mét ; a legendás hi­tvestársak min­den perccel közelebb jutnak a csendes kriptához. Az isteni jóság megkímélte őket az özvegyi élet­től. Világraszóló hódítások, szent koronák, hatalmas országok he­lyett hű szolgájával, a Halállal ezt az ajándékot küldte a vallásos főhercegi párnak az Élet. Kihallgatások a Királynál Siécs, június 30. (Félhivatalos jelentés.) Ma reggel kilencedfél órakor Ká­roly Ferenc József főherceg kihallga­táson volt Schönbrunnban a királynál. Gróf Tisza István miniszterelnök ma reggel háromnegyed hétkor Ki­­rályhidán át a budapesti személy­­vonattal Bécsbe érkezett. A pálya­udvarról a Magyar Házba hajtatott, a­hol mindenekelőtt báró Burián István, ő felsége személye körüli mi­niszter látogatását fogadta. Gróf Tisza István délelőtt féltízkor Schönbrünnba hajtatott, a­hol tiz órakor ő felségénél magánkihallgatá­son jelent meg. A déli órákban meglátogatta gróf Berchtold külügyminisztert, gróf Stürgkh osztrák miniszterelnököt, és Montenuovo herceg első főudvarmes­tert. . ...VU Harminc millióra biztosí­­totta életét a trónörökös Prága, június 30. /Az Est tudósítójától./ Hiteles forrásból közli a Prager Tagblatt: Ferenc Ferdinánd trón­örökös egy hollandiai biztosító társa­ságnál halál esetére 30 millió holland forintra biztosította magát, nejé­n pedig 15 millió holland forintra volt bebiztosítva.­­ ‘ Potiorek a bűnbak Szer­aj­evo, június 30. (Az Est tudósítójától." Egészen biztos, hogy Potiorek tá­borszernagy, Bosznia-Hercegovina tartományi főnöke, már legközelebb megválik állásától. A merénylet miatt konfliktus tá­madt a polgári és a katonai hatósá­gok közt Szerajevóban, egyik a má­sikat okolja vétkes könnyelműséggel, a polgári hatóság minden felelősséget elhárít magáról, mert még csak hiva­talos értesítést sem kapo­tt a katonai parancsnokságoktól, a­melyek a pol­gári hatóságokat kizárták az intéz­kedésekből. L . Ssécs, június 30. (Az Est tudósítójától.) Lovag Bilinski közös pénzügy­­miniszter a tegnapi kihallgatáson je­lentést tett ő felségének a boszniai vi­szonyokról s hallomás szerint a tarto­­mányi főnökről is szó volt. Veszedelem Durazzóban Pozna, junius 30. (Az Est tudósítójától.)­­ Az esti lapoknak jelentik Durazzó­­ból: Philipps ezredes és Traubridge angol tengernagy tegnap kijelentet­ték a fejedelemnek, hogy helyzete­­ tarthatatlan és tanácsolták, hogy mondjon le. Vilmos fejedelem gondol­kozási időt kért. TŐZSDE ■ Érték Megnyitáskor a merénylet mögött észlelhető szerb törek­vések nyugtalanitólag hatot­tak, azonban később kedvezőbb bécsi megitélésre az aggodal­mak eloszlottak és minthogy a kontremin fedezni próbált, de árat nem kapott, az értékek emelkedtek és a tegnapi ma­gánforgalom legmagasabb ár­folyamait érték el. Az irány­zat nyugodt és tartott. A me­rénylet nyomán támadt aggo­­dalmak megszűntek. EBCS: A tőzsde a szerajevói merénylet hatása alatt áll, a forgalom egészen jelentéktelen, de az árfolyamok nem szenved­tek nagyobb veszteségeket, mert a piac nem tart politikai kö­vetkezményektől. Áru A kedvezőtlen miniszteri je­lentés ellenére az irányzat lanyha volt, mert az utolsó két nap időjárása kedvező volt és mert vevők nem jelentkeztek. A helyi spekuláció múlt heti kötéseit realizálta, mire az árak hanyatlottak. Érték Magyar hitel............... Június áfas árfolyamok 27 zárlat Előtőzsde zárlat Déli tőzsde megnyitás 778 75 776 — 776 25 Osztrák hitel ....... 601 50 600-600 60 4 %-os koronatár. ■79 95 79 90 79 90 Osztr.-magy. államv. 687 60 686 50 687 — Jelzálogbank 395 — 394 — 394 — Leszámitolóbank .... 182 50 483 — 483 — 270 — 482 50 270 — 476 — 270- 476 50 Magyar Bank........... Keresk. Bank ........... 3855 — 3640 — 3640-Stimaraurányi ........... 014 -613-613 -Salgótarjáni .............. 678 60 676-676 50 M. Alt. Részéül). .. 998-998-999-Közúti Vasút ...... 678 75 674 - 574 50 Városi Villamos .... 309 26 308 25 308 50 Adria............................. 670 -“ Cabana (60 kg.-ként.) V*12-kor Vil­kor Ru­za / októberre .... Buza­ 3915áprilisra.. 12 82 12 65 12 64 12 96 12 82 12 81 Rozs októberre.......... 9 24 9 12 9 10 Zab októberre ...... 7 59 7 52 7 51­­júliusra .... 7 33 7 31 7 30 Tengeri­­ augusztusra 7 63 7 50 7 48 119 15 májusra 731 7 26 7 25 Bécsi érték Osztrák hitel ........... 600 25 600 — 598 50 Magyar hitel................ 778-777 -776­ Osztrák-magy. államv. 888 -686 50 685 -Déli vasút.................... 83 75 83 25 83 -Alpesi ............................ 783 — 790 50 789 50 Skoda mu• • •_»•.»um 701-698 — 695-....__•__■ ----.„f.Vw Közös minisztertanács Bécsben Pécs, június 30 (Az Est tudósítójától. A mai nap folyamán közös minisz­tertanács lesz, amelyen megjelenik Stu­ighk osztrák miniszterelnök, vala­mint gróf Tisza István is. Vizsgálat a szerajevói szerbek ellen Szerajevó, június 30. (Az Est tudósítójától., A hercegovinái Nevesinje város­ban szenzációs letartóztatás történt. Letartóztatták a szerb nemzeti párt elnökét, Sola Atanáz tartományi képviselőt. Sola Nevesinje lakossá­gát állítólag arra izgatta hogy a gyilkosok mellett foglaljon állást. 1. Posanabrad, június 30. (Az Est tudósítójától.­ Tegnap délután egy robogó vonatá­ról cédulákat dobtak ki ismeretlen egyének. A röpcédulák dicsőítik a trónörökös és a hercegnő gyilkosait és szerb nyelven a következő szavak­kal végződnek:­­ — Csak türelem szerb testvérek. Nemsokára itt leszünk, hogy titeket megszabadítsunk a járom alól. Rendőrök hatoltak be a vonatba s a röpcédulák terjesztőjét és több személyt, a­kik a vonatból a papíro­kat kidobálták, letartóztattak. ■ Az omnibusz megváltása — Az Est tudósít­ójától. — A belügyminiszter ma leiratot kül­dött a fővároshoz, melyben az om­nibusz-társaság 1,800,000 korona egyezségi áron való megváltását jóvá­hagyta. A város tehát június elsején akadály nélkül átveheti az omnibuszt. A főváros gyásza Budapest székesfőváros törvény­­i hatósági bizottsága Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége váratlan el­hunyta alkalmából ma, kedden, dél­után négy órakor rendkívüli közgyű­­­­lést tart. Holnap délelőtt tíz órakor a budavári koronázó-templomban ün­nepélyes gyászmise lesz, a­melyen a főváros bizottsági tagjai is teljes számban megjelennek.­­ Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet jelentése: —­­ Nyugatról emelkedő hőmérséklet és keleten még elvétve eső vagy­­ zivatar várható. Sürgönyprognóm ! Í­zis : Melegebb, keleten elvétve csa.­­­padék, zivatarok. Déli hőmérsék­­­­­­let 20­6 C.

Next

/
Thumbnails
Contents