Az Est, 1914. október (5. évfolyam, 250-280. szám)

1914-10-01 / 250. szám

­Budapest, 1914. * CsütörtökC * október 1. Előfizetési árak: Egész évre....... 18.— korona Negyedévre...... 4.50 korona Egy hóra ............... 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken 8 fillér. Wien* ben 8 fillér. Politikai napilm­ felelős szerkesztő : Miklós Jándok is Megjelenik délután » Szerkesztőség : DII. kerület, Miksa*utca 8. sz. Kiadóhivatal, Ül­• ker., Erzsébet*körút 20• Fiók*kiadó­hivatali V. kerület, váci-körút 14. sz. A csendőr a feh­ér zászlót lengető parlamen­­tak­ mögött áll a csónakban egye­nesen, keményen, balkeze fegy­­versziját fogja, jobbkeze a comb­jához tapad, válla felett szu­ronya ragyog mozdulatlanul, csak a zöld kakastoll játszik a széllel. A csendőr a kukoricásban megy előre komitácsit nyomozni a ke­gyetlen, áldatlan szerb földön. Pedig a csendőr nem katona, a csendőr a falu piacán szokott sé­tálni, meg a nagy vásáron szokott vigyázni, meg az országúton po­­roszkálni, tolvajokat, cigányokat ártalmatlanná tenni. Most a szerb zsiványokkal bánik el, meg a kár­páti határokon a muszka ágyuk, puskák füzében áll és védi mind­nyájunk legdrágább jószágát, a hazát. A pénzügyőr se katona. Kara­ját sohase láttuk kihúzni a görbe fekete hüvelyből, puskáját nem hallottuk dördülni. Könyvet visz a hóna alatt, megy a szeszgyárba, meg a dohányföldre, meg az ital­­mérésbe, meg a pályaudvartól né­zegeti a koffereket. Emlékszel a háború első napjaira, mikor a hadvezetőség jelentései külön di­csérték a déli határra kirendelt pénzügyőrök vitéz szolgálatait? A pénzügyőr kardbojtjának zöldje, a­melyen eddig a magyar humor aranyfénye játszadozott, most a havó vérétől piros folto­kat kapott. A mozdonyvezető, a Máv­ ko­moly és fáradt embere, a­ki olajo­san és kormosan áll a gép mel­lett és éjjel nem alszik és nappal virraszt és mindig figyel és néz előre, viszi a katonákat, muní­ciót olyan állomásokra, a­hol nem csengő szél, hanem golyók f­üi­­työlnek és bombák búgnak a be­érkező vonat elé. Nehéz mun­kája kétszer annyi, mint máskor és a tetejébe az életét viszi a ro­bogó vonaton, és odadja, ha kell. A mozdony vezető, meg a sütő- Meg,­a vasúti tiszt, meg­­a váltó­állító. A pálya harctér lett és ők a helyükön állanak és végzik kö­telességüket. Pedig a vasutasok se katonák. Még kardjuk sincsen. , Mennyi hős. Mennyi drága, ne­mes, nagyszerű katona. A csend­őr, meg a pénzügyőr, meg a ha­tárőr, meg a dunai hajók szelíd kapitánya, meg a vasutas. Mennyi élet életünkért, mennyi bajnok a hazáért. Szivünk egy szivalakú medaillon, teli az ő képeikkel. Az uzsoki hegyszorosból kivertük az oroszokat A Magyar Távirati Iroda jelenti (Ingvárról ) Tegnap délben (Izsókról (Ingvárra érkezett egy magas­rangú vezérkari tiszt, a ki fölkereste gróf Sztáray unasnegyei főispánt és hivatalosan közölte vele, Hogy csapataink az éj folyamán és tegnap reggel (Izsók körü­l harcokat folytattak, a­melyek sikerrel jártak és sikerült kiverni az ellenséget, a­melyet egészen Sianicsig (Galicia) szorítottak vissza. Az egész cazsoki hegyisoros ismét birtokunkban van. Az uzsoki harcokban az oroszok igen súlyos veszteségeket szenvedtek. (Ing megye területén ma már egyetlen orosz sincs. A határvédő csapatok megerősítése egyre tart. Mintwerpess ostroma megkezdődött 'Mivatsslos -jelentés a francia és o­rosz faanciénről Berlin, szeptember ltt' (Távirati Iroda.) A n­n­gyvezérkar közli:­­ nagy főhadiszállás jelenti szeptember 29-én este 9 órakor. A hadsereg jobbszárnyán Franciaországban ma eddig eldöntetlen harcok voltak. Az Oise és a Maas közti harcvonalon általában nyugalom van. A Maas-erőidök­kel szemben álló hadsereg visszautasította a Verdun­­ból, Taniből intézett újabb francia kirohanásokat. Az ostromló tüzérség tegnap Antwerpen egyes erődei ellen a tüzelést megkezdte. A belga erőknek a körülzároló vonalunk ellen intézett előretörését visszavetettük. Keleten az oroszoknak a Niemen-folyón keresztül a Suvalki­­kormányzóság ellen intézett előretörését meghiúsították. Ossowiec vára ellen tegnap nehéz tüzérség lépett harcba. Wna nem hrmtésies jelen- ) tés­­t hasid­émről Berlin, szeptember SO. (Magijai• Távimii Iroda) Rotterdamból jelentik . A Rotter­­damschte Courant tudósítója, a sír a francia főhadiszálláson van, tegnap azt táviratozta, hogy delire fővezér K­aiM'kíOnszáíji északkeleti Harctér Helyzetéről kiadott hivatalos. ..ck'ü­lé­­sében be­vall­ja, hogy a .»fitter ' ercnesi az egész Csataterén megkezdték a tá­madást a francia hadállások ellen. Hágói jelentés szövet­ségesek kudarcánál Berlin, szeptember 30. (Az Est tudósítójától.) Az angol harctéri tudósítók egy­értelműen azt jelentik, hogy Fran­ciaországban a német sereg jobb­­szárnyának megkerülése egyelőre meghiúsult. Rémület Pánisban Genf, szeptember 30. A nagyszámú sebesült­ vonatok ér­kezése, valamint a hivatalos hadi je­lentések lakonikus rövidsége miatt Paris lakosságánál, idegessége a leg­utóbbi huszonnégy órában erősen fo­kozódott. Súlyos szemrehányásokat tesznek a kormánynak és a hadvezető­­ségnek. A francia sajtóban hangok hallhatók, hogy Anglia csak hiányos katonai támogatásban részesíti Fran­ciaországot. Általában attól tartanak, hogy a francia hadsereg már a legkö­zelebbi napokban kénytelen­­lesz a pá­risi vonalig visszavonulni. Bad, Tud- Hugtig és m­etmeia cenzusa Genf, szeptember 30. (Magyar Távirati Iroda.) Bordeauxból táviratoztak, hogy a francia kormány túlságosan megszi­gorította a­­politikai cenzúrát. Az a letörekvése, hogy el kell némítani F. évfolyam * 250. szám. Clémenceaut, ezzel szemben a Fázis­ból odaköltözött lapok azt hangoztat­ják, hogy ha még oly kellemetlen is a kormánynak Clemenceau, szükség van rá ellenőrzés szempontjából. Köln, szeptember 30. Zürichből jelenti a Kölnische Zei­tung tudósítója . Egy londoni magán­jelentés közli, hogy az angol főváros­ban nagyon szigorúan kezd működni a cenzúra. A lapok alig hoznak híre­ket a csataterekről s a­mit még kö­zölnek, az kizárólag francia hivatalos forrásból ered. Erre való tekintettel a londoni nagy lapkiadók visszahívták haditudósítóikat a francia főhadiszál­lásról, mert munkájuk értéktelen. Ki fog győzni? Berlin, szeptember 30. IA: Est tudósítójáról, Kopenhágából táviratoztak. A Daily Telegraph párisi jelentése sze­rint a szövetséges seregek óriási veszte­ségeket szenvedtek és nagyon meg van­nak viselve. A győztes az a jel lesz, a­melyik legkésőbb tudni fog még friss erőket a h­arcmezőre küldeni. Aggodalom Mntweppenért Berlin, szeptember 30. (Az Est tudósítójától.) Rosen­daalból jelentik: A francia hadvezetőség nagyon aggódik Ant­werpenért, fél, hogy a vár a legrövi­debb idő alatt el fog esni. A londoni belga követ ezt írta Bordeauxba egy francia politikusnak : — Egy kis sereg utolsó maradvá­nyával küzdünk meg , ez idő szerint még ellenállunk és még bízunk a szö­vetséges seregben, hogy idejekorán jön a felszabadulás, de a remény egyre haloványabb, félünk, hogy már késő lesz. Az ellenséges túlerő igen nagy. Kiképzett katonaságunk már majdnem teljesen elveszett az eddigi csatákban és most csupán olyan ön­kéntes csapatok állnak rendelkezé­sünkre, a­melyeket hevenyészve ké­peztek ki. A rosemlaali távirat megjegyzi ehhez, hogy Bordeauxban megoszla­nak a vélemények Antwerpen felől. Delcassé például azt követeli, hogy utolsó csepp vérig kell harcolni Ant­werpenben, míg a francia sereg fel nem szabadítja a várost. Mindennap buz­dító táviratokat küld Antwerpenbe. Ellenben francia katonai szakértők véleménye szerint minden ellenállás reménytelen Antwerpenben. Azt kí­vánják Bordeauxban a katonai körök, hogy Belgium kérjen fegyverszünetet s azzal vigasztalják a belgákat, hogy a döntés nem Belgiumban, hanem a franciaországi csatatéren fog meg­történni. A németek előnyomu­lása Antwenpen körül Berlin, szeptember 30. /Az Est tudósítójától,) Rotterdamból jelentik, hogy a né­metek Antwerpentől keletre és nyu­gatra észak felé előrenyomultak.

Next

/
Thumbnails
Contents