Az Est, 1914. október (5. évfolyam, 250-280. szám)

1914-10-01 / 250. szám

2. oldal A megerősített Antwerpen antwerpent elzárták a környékétől Berlin, szeptember 30. (Az Est tudósítójától.) Római jelentés szerint a londoni lapok megerősítik azt a h­írt, hogy a németek Antwerpent teljesen elzár­ták a környékétől. A belgák bombázták saját városukat Brüsszel, szeptember 30. (Magyar Távirati Iroda.) A Wolf-ügynökség jelenti: A Me­chel a körüli harcokban a német nehéz tüzérség határozott parancsot kapott, hogy ne tüzeljen a városra, hogy ily módon a székesegyház kímélhető le­gyen. A belgák azonban a streehem­től északra levő Waelhen éráéitól nehéz gránátokat lőttek a németek által megszállva tartott városra. Mecheln a németeké Amsterdam, szeptember 30. (Magyar­ Távirati Iroda.) A Telegraph jelenti Antwerpenből tegnapi kelettel. A németek tegnap délután megkezdték Waelhen, St. Katherina és Waver erődök bombá­zását. Hivatalos belga közlés szerint a németek éjszaka benyomultak Mechelnbe. JELMAGYARÁZAT:'^ Folyo.'W Vasút U Ut. gfc? Erődítés. 9 Csütörtök, október 11 Andrássy Gyula az orosz betörésekről — Az Est tudósítójától. — Gróf Andrássy Gyula, a­ki nyolc­­tiz napig Tőketerebesen, Zemplén­­megyében időzött, ma reggel érke­zett Budapestre. Az Est munka­társa fölkereste és megkérdezte, hogy mi a véleménye az oroszoknak a Kárpátokon keresztül történt betö­réséről. Gróf Andrássy Gyula a kö­vetkezőképp nyilatkozott:­­— Az oroszok betörésének nem tulajdonítok nagy jelentőséget. Az oroszokkal a döntés Galíciában fog megtörténni. Ezeket a betöréseket az oroszok vagy azért csinálták, hogy nyugtalanítsák és alarmíroz­­zák a közönséget, vagy pedig azért, hogy a Kárpátok szorosait meg­szállják, hogy azáltal balszárnyukat biztosítsák és megvédjék egy Magyar­­országból jövő esetleges hátbatáma­dás ellen. — Azt nem hinném, hogy a jó­­sereggel idefelé jönnének, mert akkor annak tennék ki magukat, hogy a mi galíciai hadseregünk offenzívája elvágja őket országuktól. — A mi hadseregünk Galíciában friss, bízik a sikerben, veretlen, úgy hogy semmi ok nincs a csüggedésre. — Magam, a­ki több napig vol­tam Zemplénben, nyolcvan kilo­méterre attól a helytől, a­hol a csa­tározások folynak, beszéltem magas­rangú tisztekkel, a­kik nem győzik eléggé dicsérni csapataink hősiességét tisztikarunk áldozatkészségét. Eddigi visszavonulásunknak oka kizárólag az oroszok túlnyomó száma volt, de meg vagyok győződve, hogy ha eddig nem tudták az oroszok hadseregün­ket megverni, ezentúl sem lesznek erre képesek, mert ezentúl már soha­sem lehet olyan rossz helyzetünk, a minő eddig volt. — Ezentúl a helyzet csak javulni fog. Az oroszok visszavonulási vo­nala — az a tér, a­mit az oroszok­nak hadseregükkel védeni kell — még hosszabb lesz, úgy hogy el­kerülhetetlen, hogy detachementokat ne hagyjanak hátra; ezzel szemben mi napról-napra kaphatunk erősíté­seket és a német határ közelsége is érezhetővé fog válni.­­ Ha nem is volna helyes most már meglepően gyors döntő győzel­meket várni, nyugodtan várhatjuk a jövőt. A legrosszabb­an már túl vagyunk, s az a hadsereg, a­mely eddig azt a nagyszerű eredményt tudta elérni, hogy óriási túlerővel szemben több győzelmes csatát vivőit és töretlen erővel, kényszerítő üldö­zés nélkül, bírt visszavonulni,­­ az csodákat fog művelni, a­mint ked­vező viszonyok közé fog kerülni. Az angolok lefoglaltak két spanyol hadihajót Berlin, szeptember 30.­­Az Est tudósítójától.) Amsterdamból jelentik: Az angol admiralitás lefoglalta Spanyolország­nak két hadihajóját, a­melyek egy angol hajógyárban készülnek és még munkában vannak. Bojkott-mozgalom Párisban Genf, szeptember 30. Párisban megalakult a Ligue Anti­­germanique, hogy bojkottot szervez­zen a német és osztrák áruk ellen. Have a gyarmatokon London, szeptember 30. (Reuter-ügynökség) Luderitzbuchti jelentések szerint tegnap Luderitzbuchtnál igen élénk harc volt az angolok és a németek között. A németeknek öt halottjuk és két súlyos sebesültjük, az ango­loknak három halottjuk és négy súlyos sebesültjük volt. Törökor­szágban megszűnik az idegen posta Konstantinápoly, szeptember 30. (Magyar Távirati Iroda.­­ Törökország egész területén hol­nap megszűnik az idegen posták működése. Lengyel lap a hódit® ti területen Bécs, szeptember 30. (Az Est tudósítójától.) Krakóból jelentik : A porosz had­seregfőparancsnokság a meghódított orosz—lengyelországi területen hi­vatalos lapot ad ki lengyel nyelven. A lap címe »Gazd­a Wojenna«, s hetenkint egyszer jelenik meg. A címlapot a birodalmi sas disziti. Az osztrák-magyar és német seregek makk előrenyomulása az oroszok ellen Néhány nap előtt Höfer vezérőr­nagy pár soros értesítést tett közzé, a­melyben a külföldi alap­talan híresztelésekkel szemben azt a rövid, de sokatmondó megjegy­zést tette, hogy »ha ellenfeleink oly nagyon lebecsülnek bennünket, akkor csakhamar nagy meglepetésben lesz részük«. Mikor ez a hivatalos értesítés megjelent, a katonai irálytan ismerői nyomban sejtették, hogy újabb had­műveletek lehetnek készülőben, mert a­mikor a főhadiszállás már előre bejelenti, hogy az ellenfél nagy meglepetésben részesülhet, akkor már bizonyára olyan előkészületek történtek, a­melyek föl is jogosítják a mi hadvezetőségünket az ilyen optimisztikus és bizakodó kijelen­tések megtételére. Azt is jelentette egy másik hiva­talos értesítés, hogy az a nagy aránytalanság, a­mely a mi had­erőnk és az orosz haderő létszáma között éppen a legutóbbi lembergi csatánál észlelhető volt, nemsokára a mi javunkra fog megváltozni, a­miből viszont akkor mindenki arra következtetett, hogy seregeink szoro­sabb érintkezésbe fognak lépni az orosz-lengyel területen működő né­met csapatokkal. Tegnap aztán Höfer vezérőrnagy tényleg olyan hivatalos jelentést tett közzé, a­mely igazolta ezt a bizakodó feltevést. A tegnap kiadott hivatalos jelentés tudatta, hogy­­a szövetséges német és osztrák­­magyar haderők részéről megkezdett új hadműveletek következtében a Visztula mindkét partján az ellenség­nek visszavonuló mozdulatai vannak folyamatban, továbbá hogy Biec mel­lett erős orosz lovasságot szétvertünk és hogy végül a Visztulától északra a szövetséges hadseregek több ellen­séges lovashadosztályt hergelnek maguk előtt«. Egyszóval megtörtént tehát a német seregekkel való egyesülés és ennek következtében az immár szám­belileg is megerősödött csapatoknak az oroszok előrenyomulásának feltar­tóztatására irányuló újabb hadmű­velete, a­mely már első kifejlésében nagy sikert hozott csapataink ré­szére. Az oroszok visszavonulása Galicia legészakibb részén, a Visztula túlsó partján történt és azóta kellett azok­nak az újabb hadmozdulatoknak is megtörténniök, a­melyek következ­tében aztán az oroszok más helyeken is megkezdték a visszavonulást és pedig, mint a hivatalos jelentés mondja, a Visztula jobb- és balpart­ján egyaránt. A Visztulától északra szintén visz­szaszorítjuk, sőt üldözzük az ellen­séget. Az új helyzet tulajdonképpeni ör­vendetes jelentősége az, hogy egye­sültünk a német seregekkel, hogy újabb offenziva kezdődött és hogy a stratégiailag legfontosabb részen, Galíciának Orosz-Lengyelországba beékelődő vidékén, a Visztula és a­­San egybefolyásánál az oroszok visz­­szavonulóban vannak, úgy hogy Galicia egyéb fenyegetett részei a legrövidebb időn belül érezni fogják a visszavonulás örvendetes követ­kezményeit. A mai német hivatalos jelentés szerint z oroszok Hindenburg sere­dnek előrenyomulását fel­tartóztatni igyekezek és a­míg Hindenburg Ossowiee várát ostromolja, azalatt orosz csa­patok megpróbálták a Niemenen átkelve, az immár német közigaz­gatás alatt álló Suvalki orosz kor­mányzóság területére lépni, azon­ban a németek ezt a támadást visz­­­­szaverték. Az offenzív jellegű orosz védekezés első kísérlete tehát ku­darccal végződött.

Next

/
Thumbnails
Contents