Az Est, 1914. október (5. évfolyam, 250-280. szám)

1914-10-01 / 250. szám

Csütörtök, október­­ Berlinben, sebesültek között Cecilia trónörökösné egy kórházvonat felszentelésén. Látoga­­tás a tempelhofi Vöröskeresztnél. Orosz és francia sebesültek Berlin, szeptember 29. /Az Est kiküldött munkatársától./ Az utóbbi hetek gyakran vissza­térő eseménye : a sebesültek megér­kezése a harctérről. A hosszú vona­tok óvatosan, lassan hozzák szomorú terhüket, mintha tudnák, hogy ki­ket szállítanak. Mindegyik kocsin a Vöröskereszt jelvénye. A pálya­udvar perronján száz és száz kéz várja a sebesülteket, az egészségügyi csapatok egényei, ápolónőnek és önkéntes ápolónők. Szelíd szeretet ragyog ki a szemükből; nyugodtak lehetünk: a­mi a sebesült katonák érdekében megtörténhetik, azt itt mind megteszik. Meghívót kaptam egy ilyen kór­házvonat megtekintésére, a­mely útra készen állott a Wilmersdorf— friedenaui pályaudvaron. A schöne­berg — wilmersdorfi Vöröskereszt- Egylet állította ki a vonatot és a hadvezetőség rendelkezésére bo­csátotta. Fél tizenkettő tájban meg­jelent a vonat beszentelésére Cecilia trónörökösné, frissen és vidáman. Mintája a német katonatiszt feleségé­nek. Karcsú, szép, kedves, a huszon­nyolc éves asszony minden bájával. Mosolyogva fogadta el az eléje nyúj­tott rózsákat, természetes egyszerű­séggel, valami leírhatatlan kedves­séggel. ... Negyvennyolc kocsi áll a pá­lyaudvaron, készen az indulásra. Te­herkocsik, negyedosztályú kocsik va­lamennyi a Vörös­kereszt jelvényé­vel. Negyven ezek közül szolgál a betegszállításra, a többi pedig fő­zésre, élelmiszerraktárra és a pod­­gyász számára, valamint az orvosok és az ápolónénék részére. Kiegészíti pedig az egész kocsisort egy operá­ciós vagyon. Mindegyik kocsi egyforma szere­tettel és célszerűséggel van beren­dezve. A betegszállító vagyonokban 8—L ágy, a kocsik falain pedig szívreható mondások és idézetek Bismarcktól, Arndt-tól, Fichté-től. Pompás kályhák, melyek a kocsi közepéből egyenletesen terjesztik a jótékony meleget mindenfelé. Ha szükséges, a kocsit zöld függönynyel lehet elzárni a betolakodó napsugár elől. Elől a fiatal trónörökösné, utána a diszkiséret, majd mi magunk el­érkezünk a konyha vidám tájékára. Itt minden csillámlik és fénylik. Fehér porczellán, csillogó réz . . . a háziasszony álma. Egy jól rendezett konyha minden szükséges része ké­szen a működésre; húsvágógépek, tésztaformák, reszelők, balták és egy zsákmányra éhes, kövérhasú üst, mely sóvárogva várja, hogy a tiszta szakács megtöltse a gyomrát. A zsákmány most még a mellék­­helyiségekben van s kellemes illatát már is érezzük. Mindenre gondoltak itt: sok-sok doboz olajsza­rdinia, hosszú kolbászok, kenyér, sör s minden más jó étel-ital van össze­zsúfolva az éléskamrában. A podgyászkocsiban nagy fürdő­kád áll. Ez is, mint minden más, nagyszerűen, végtelen gondossággal és szépen van berendezve, mintha csak az egész vonat kiállítási darab lenne. Vendégkönyv is van a vonaton, először a trónörökösné elé nyújtják, a­ki a könyvnek még sima fehér lap­jait a következő sorokkal nyitja meg: »A legjobb kívánságokkal kí­sérem ezt a szép kórházvonalat és óhajtom, hogy sokaknak üdü­lést és felgyógyulást hozzon.« * És senki sem volt, a­ki ezt a kíván­ságot teljes szívével ne osztotta volna. És ha már a Vöröskereszt intéz­ményénél tartunk ... A német kormány meglehetősen kényes helyzetben van velünk, kül­földi újságírókkal szemben. Szeretne a kedvünkben járni, sőt kényeztetni bennünket, de, sajnos, a­mi minket érdekel­te, legnagyobbrészt hadititok, dolgok, a­melyek fölött a hadveze­tőség intézkedik. Hogy kíváncsisá­gunkat valamiképpen mégis kielé­gítsék, időnként meghívást kapunk, hogy látogassuk meg ezt vagy amazt a Vöröskereszt-kórházat. Néhány nap előtt a tempelhofi Vöröskereszt létesítményeket mutat­ták be a berlini és a külföldi sajtó képviselőinek. Von Paalzow főtörzs­orvos várt és fogadott bennünket, ő kísérte körül a vendégeket az óriási telepen. Pavillonrendszerben épült ház­csoport ez a kórház, de a kőépületek között, a zöldelő páston mindenütt barakkok állnak, csodálatos alkot­­mányok, csavarra és rugóra járók, melyek pillanatok alatt szétszed­hetők, vagy felállíthatók, s mégis, a külsejük szerint az állandóság jel­legével tűnnek az ember szeme elé. Vörös színű vászonfaluk úgy van festve, mintha tégla lenne. A ba­rakkok deszkaalapon állnak, egy­­egy ilyen barakkban 30 sebesült szá­mára van ágy. Körülvezettek bennünket és ap­róra megmutattak mindent az óriá­si épületcsoportban. Vagy kétezer se­besült vergődik itt, kétségbeesés és remény között, a halált szólítva és az ifjúi életerőben bizakodva mégis . . . Egyes épületek előtt szu­­ronyos katona állt őrt: itt benn orosz vagy francia sebesülteket ápol­nak. Minden épület egy nagyobb kórteremből és egy kisebb szobából áll: a kis szobában foglyul esett se­besült tiszteket ápolnak... A kert felől, a­mint elmegyünk, az ablakon át egy fekete francia tiszti zubbonyt látunk, a fogasról­­ csüng le. A zub­bony alól piros tiszti nadrág, és vala­mivel magasabban az arany galon­os piros tiszti sapka. Von Paalzow fő­törzsorvos megengedi, hogy néhá­­nyan belátogassunk a francia tisz­tekhez és beszélgessünk velük. Borostás állú, beesett arcú, már őszülő férfi fekszik az egyik ágyban. A feje bekötve. Hunyt szemmel fek­szik, az állapota igen súlyos : ágyú­golyó szilánkjai hasították be fejét, s most jégtömlővel enyhítik kínzó fájdalmait. Bartholomének hívják ezt a francia tisztet, kapitány. Hogy honnan hozták ide , erre nézve von Paalzow­­ur megtagadja a felvilágo­sítást. A beteget természetesen senki­­sem fárasztja kérdezősködéssel. Mellette, a másik ágyon, egy fiatal francia tiszt. Mosolyogva nézi, a­mint tizen-tizenöten beözönlünk a szobába. És van a mosolyában valami dac, szinte provokáló lenézés, valami az örök francia quand k­lémé­ből. Megszólítjuk és beszélgetünk vele. A­mit mond, nem éppen ér­dekes k Őrjáratot vezetett, megsebe­sült és fogságba esett. »Írják meg az urak, — teszi aztán hozzá ön­ként — hogy kitűnő bánásmódban van részünk, s hogy nekünk, fog­ságba került sebesülteknek egyetlen kívánságunk van, az, hogy nálunk ugyanolyan jól bánjanak a néme­tekkel, mint velünk itt.« Paalzow úr aztán megmutatta a röntgenező helyiséget, a fertőtlení­tőt, és megjegyezte, hogy az összes francia és belga sebesülteket külön megvizsgálják, nem fertőző bete­gek-e ? Roppant sokan vannak köz­tük bőrbetegek, és még többen, a­kik tifusz-bacillusokat hordoznak.. . Orosz tisztek és katonák is nagy számban vannak a kórházban. Ér­dekes, hogy az orosz katonák közül sokan most először életükben láttak ágyat, s csak kelletlenül feküdtek belé, mert azt hitték, hogy valami kínzószerszámba erőszakolják bele őket. A konyhában megizleltették ve­lünk a betegek főztjét. ízes, pompás ételek. A sebesültek a reggelin, ebéden és vacsorán kívül tízórait és délutáni uzsonnát is kapnak. Valaki megjegyezte, hogy hiszen ez fejedelmi ellátás. A­mire Paalzow ezt a szépen hangzó választ adta : — Nálunk Németországban min­denki békeidőben is így táplálkozik. Csak nem kívánhatjuk a sebesült­jeinktől, hogy a kórágyukon le­mondjanak valamiről, a­mit meg­szoktak. ... Mert Németországban az em­bereknek van miből táplálkozniok. Adorján Andor. 3. oldal. Károlyi Mihályék fogságának borzalmai Szerencsés és kalandos Menekülés Elbeszéli Az Estnek Friedrich István — Az Est tudósítójától. — Hosszú és viszontagságos utazás után néhány nappal ezelőtt Olaszor­szágba érkezett gróf Károlyi Mihály és egyik útitársa, • Friedrich István, továbbá Károlyi inasa: Bakos Mi­hály. A társaság­­ Spanyolországon át érkezett Bordeauxból, a­hol he­teken át a legnagyobb nélkülözések között éltek, mint Franciaország hadifoglyai. Friedrich István Olaszországban el­búcsúzott Károlyitól és Budapestre utazott. Tegnap reggel érkezett meg, s azonnal felkereste Az Est tudósí­tója, a kinek Friedrich gróf Károlyi Mihályról és franciaországi nélkülö­zéseikről a következő érdekes elő­adást tartotta : — Ott kezdem az elbeszélést, mikor Bordeauxban bebörtönöztek bennünket, mert azt, a hogyan Bor­­deauxba jutottunk, már mindenki tudja. Bordeauxban sötét, rossz leve­­gőjű börtönbe zártak bennünket, gróf­­Károlyi Mihályt, Zsinszky Istvánt, az inast és engem. Ez a börtön ré­mes volt, higiénáról beszélni sem lehetett és hozzájárult szenvedé­seinkhez, hogy összesen negyven­nyolcan vallunk a­ meglehetős szűk helyiségbe zárva. Eleinte még tré­fálkoztunk e szám fölött, minthogy Károlyi a negyvennyolcas párt el­nöke, később azonban elment a kedvünk a tréfától. — Hogy milyen gyülevész népség volt ebben a börtönben, arra vonat­­kozólag csak annyit mondok, hogy a kikötőnek minden veszedelmes alak­­ját idehozták, lezüllött olaszokat és spanyolokat. Naponta egyszer kaptunk enni, egy darab kenyeret löktek elénk és egy tál babot, a­mely hideg volt, de meg sem volt főve. Ha sétálni enged­tek, a­mi nagy ritkán fordult elő, úgy a hatalmas vasrácscsal kerített kertben sétálhattunk, a­hol megáll­tak az utcán az emberek és főleg az asszonyok, a­kik öklükkel fenyegettek bennünket és leírhatatlan szitkoló­­dást zúdítottak felénk. Mikor meg­érkeztek az afrikai csapatok, ezeket is elvezették a vasrács előtt és en­gem elébük állítottak. Szerencsétlen­ségemre kissé német külsőm van, nagyon hasonlítok a német katona­tisztekhez, és a zuávoknak, meg egyéb afrikai katonáknak rám mu­tatva ezt az utasítást adták : , j \ — Ilyenek a kutya németek! Ha ilyent láttok, gyilkoljátok le! Ez a gazember még néhány napig életben marad, mert még nem derítettük ki minden bűnét-

Next