Az Est, 1914. november (5. évfolyam, 281-310. szám)

1914-11-01 / 281. szám

Budapest, 1915 * Vasárnap * november 1. Előfizetési árak: Egész évre.......18.— korona Negyedévre.........4^50 korona Egy hóra ....„ 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken 0 fillér. Wien• ben ^ fillér. Megjelenik délután •• Politikai napilap ••• Felelős szerkesztő Miklós Andor F. évfolyam ♦ 281. szám. Szerkesztőség: üli. kerület, Miksai utca 8. sz• Kiadóhivatal: üli. ker., Erzsébet*körut 20• F­iók*kiadó hivatalok : V., Vilmos császár­ út 14. sz. és IV., Váci­ utca 12. Wlenben : Favoritenplatz 8. Nem lehet a fakirt büntetlenül felébreszteni. Csak egy maréknyit mertek be­lőle az angolok, de viharosan ör­vénylik tőle a színes fajok óce­ánja. Bezzeg hideg kereskedő­szemmel méregették a sárgaké­­pűek szemének ázsiai vad tüzét, a kuli-izmok baromi teherbírását, markukba is röhögtek, hogy né­hány aranyért ezzel a napszámos­haddal kaszáltatják majd le az európai ellenség rendjét. Most aztán üresen marad a napszámos­piac ; keleti vadságra, szívós iz­mokra most már odahaza is szük­ség lesz : Ázsiában is készülnek már az ember­aratásra. Ne csak a flamand csipkés tetők, frank getivek, cirill kupo­lák lángoljanak; most aztán ki­gyullad az ekrazit tüze a pago­dákon, mecseteken és a keleti világ ezerféle fantasztikus orom­zatán is. A müezzin száz és száz millió muzulmánnak kiáltja föl az álmát a minaret erkélyéről; Buddha és Konfucius fölriasztva mennyköveikhez nyúlnak; aztán majd jönnek a vad óceán-szige­tek külön istenségei is, a­melyek­nek korából van a nyila, pálma­háncsból az uniformisa. Megszűnt a tánc zártkörű jellege, áll a bál az egyik pólustól a másikig. A harci robbanásban egymásra dől­nek a beteg földgolyó különb­ségei : az örökség olvadozni fog a csatatűztől és az egyenlítő öve dermedezni fog a borzalomtól. ... És széles e világon a merre csak csapkod a pokoli zenebona árja, mindenütt egy az ellenség : a világ zsiványa, az angol. Dél­szaki kaucsukfákból kicsurgatta a nedvet, észak-kanadai menyét­ről lenyúzta a prémet. Iránytűjét nem a mágnes, hanem az arany fordítgatta ; hajóinak orra préda­szagon indult. Vad népek gyön­­geségén hizlalta nemzeti erejének öntudatát és a­hol megjelent, csak annyi területet nivellált a kultúra hengerével, a mennyin a tennisz-pályája elfért. A piszkos csatornákat elmossa a fölébresz­tett ázsiai óceán, a kuli-izmok nem fogják többé húzni­ idegen retószolgatartók igáját. Ős fajok izzanak, forrnak tisztára a föl­élesztett ázsiai tűzben és mi ma­gyarok elérzékenyült szeretettel nézzük ezt a hatalmas vulka­nikus munkát. Ázsiából sodort minket is ide az ár és nemze­tünk kristálya ma tisztábban ragyog, mint valaha. Az orosz nagykövet elutazott Konstantinápolyból Konstantinápoly, október 31. — Az Est távirata. Gicrs orosz nagykövet a nagykövetség egész személy­zetével tegnap elutazott. Holnap, legkésőbb holnapután fog eltávozni a francia és az angol nagykövet. Köln, október 31. A Kölnische Zeitung közli a Reuter-Ügynökség következő jelentését! Giers konstantinápolyi orosz nagykövetet kor­mánya visszarendelte. , A török flotta az odesszai kikötőben Köln, október 31. — Az Esi távirata — A Reuter-ügynökség jelenti! Török hadihajók behatoltak az odesszai kikötőbe és el­zsákmányolták az ott horgonyzó orosz gőzösöket.­ ­ Goeben bombázza Szebasztopolt Konstantinápoly, október 31. — Az Esi távirata. Szebasztopolt a „Szultán Szelim“, a volt „Goeben“a­melyet a törökök­ tudvalevőleg megvettek a németektől, nagyon eredményesen bombázza. A foglyul ejtő( orosz tengerészek Konstantinápoly, október 31. — Magyar Távirati Iroda) Az elfogott orosz liszteket és matrózokat, valamint az elfogott orosz szénszállító gőzöst Kavakba, a Voszporus felső részére vitték.­ ­ A fekete tengeri ütközet készletei 71 TPt*tith és a Kzin­arise­on ősz hajóit elsülyesztésa Konstantinápoly, október 31. (Magyar Távirati Iroda) Az Agence Ottoman által kiadott félhivatalos kommüniké a tegnapi tengeri ütközetet a következőképpen írja le: Mialatt október 27-ikén és 28-ikán a török flottának egy egészen kis része a Fekete-tengeren gyakorla­tozott, az orosz flotta, a­mely eleinte mindenüvé követte a török flottát és annak gyakorlatait meg­akadályozta, október 29-ikén való­ban megkezdte az ellenségeskedése­ket, a­mennyiben megtámadta a török flottát. A támadást követő harcban a török flotta a Prut nevű öt­ezer tonnás aknalerakó hajót, a­melyen 700 akna volt, elsülyesz­­tette. Egy orosz torpedónaszád sú­lyosan megsérült. Egy szénszállító hajót a törökök lefoglaltak. A Ghab­el-i-Millije török torpedó­­zuzó által tanszírozott torpedó el­sülyesztette az 1100 tonna tartalmú Kubanec nevű orosz ágyunaszádot. Egy másik, a Muavenet-i-Millije tor­­pedózuzó által tanszírozott torpedó megrongált egy másik orosz part­védő hajót. Harminc tisztet és hetvenkét matrózt, a­kik az elsülyesztett és megsemmisített orosz hajókhoz tar­toztak, a törökök megmentettek és foglyul ejtettek. A török flotta hála Istennek nem szenvedett kárt. A harc a török flottára kedvező helyzetben tovább tart. A császári kormány a legerélye­sebb formában tiltakozni fog az orosz flottának eme, flottánknak csak egy jelentéktelen kis része ellen in­tézett ellenséges magatartása miatt. A tegnapi fekete-tengeri ütközet, a­melyről a közönség csak ma érte­sült, az egész városban nagy szenzá­ciót keltett. Oroszország ultimátumot intézett Bulgáriához — Az Est távirata — Bukarest, október 31. A Viitorul című lap jelenti a kö­vetkezőket : — A diplomáciai viszony megszaka­dása Oroszország és Bulgária között közvetlenül küszöbön áll. Az idézett lap szó szerint való szö­vegben közli azt a jegyzéket, a­me­lyet Savinsky szófiai orosz követ kor­mánya nevében a bolgár kormánynak átnyújtott. Ez a jegyzék rövid határ­időt szab és teljesen ultimátumszerű. A következő négy pontot tartal­mazza : 1. A bolgár kormány tartózkodjék ezentúl minden ellenséges diplomá­ciai lépéstől Szerbia irányá­ban. 2. A bolgár kormány tartozik ma­gát formálisan kötelezni és biztosíté­kot adni arra, hogy a jövőben semmi szín alatt nem nem fog bandákat támogatni és a komitácsi­ vezé­­reket Macedóniában nem tűri, to­vábbá, hogy a bandák vezéreit haladék­talanul haditörvényszék elé állítja. 3. Szigorú cenzúrát lép­tet életbe az újságok ellen, az Orosz­ország és Szerbiára vonatkozó esemé­nyek közlése tekintetében, és 4. haladéktalanul halássza ki azo­kat az aknákat,a­melyek jelenleg akadályozzák, sőt lehetetlenné teszik a közlekedést Várna és Burgas felé. Tartozik a bolgár kormány eze­ket a kikötőket nyomban megnyitni az orosz transito forgalom számára Dedeagaes és Szaloniki felé. Az orosz kormány jegyzéke a kö­vetkező szavakkal végződik: Hogyha Bulgária ezt a négy követelést, a­melyeket az orosz kor­mány záros határidővel terjeszt elő, nem teljesítené, akkor Orosz­ország kénytelen volna haladéktalanul megkezdeni Várna és Burgas kikötők bombázását. A törökök közbelépésének hatása Buk­arestben — .4. Esi távirata — Bukarest, október 31. A török flotta akciója, a­melyet tegnap indított meg az orosz hadi­hajók ellen, a román fővárosban álta­lános mély hatást tett. Ide az a hír érkezett, hogy a török flotta vala­mennyi orosz kikötőt bombázza, egész Szebasztopolig. Az orosz hadihajók és személyszállító gőzösök a török flotta elől a Pruthra menekültek.

Next

/
Thumbnails
Contents