Az Est, 1914. december (5. évfolyam, 311-340. szám)

1914-12-01 / 311. szám

Előfizetési árak: Egész évre..." " 18.— korona Negyedévre^".. 4.50 korona Egy hóra ........ 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken 6 fillér. Wien» ben & fillér. ^ Megjelenik délután •­ Politikai napilap »•# f­elelős szerkesztő: Miklós /Indor Szerkesztőség : Il­. kerület, Miksai utca 8. sz. Kiadóhivatal: ül­. ker., Erzsébet körút 20. Fióka kiadóhivatalok : v.. Vilmos császár-út 14 sz és IV., Váci­ Utca 12. Ielenben. : Favoritenplatz 8. A honvéd a tél fagyában ott fekszik a lövő­árokban. Tizenöt fokos a kemény, csikorgó hideg, de a honvéd birja és állja. A vér lángolóbb ereiben a nap minden tüzénél és akarata keményebb a Kárpátok sziklái­nál. Mert a Kárpátok szikláin keresztül jöhet az ellenség, de a honvéden keresztül nem. A hon védelmére teremtették a hon­védet, azt mondták, hogy nem szabad túlvinni az ország hatá­rán, de az ország határát az országon túl kellett megvédeni és a nemzet lelkesült büszkeség­gel engedte, hogy honvédeink idegenben harcoljanak. A világ minden népeinek halálos, rette­netes harcában első lett a magyar honvéd. Ezt a kurta magyar szót­ megtanulta az egész világ és az entente lapjaiban, ha a mi ka­tonáink vakmerő és félelmet nem ismerő harcairól van szó, mindig ott ragyog a magyar név: hon­véd ! A magyar honvéd most a Kár­pátokon verekszik a Kárpátokért, Magyarországért, királyért és hazáért. Minden eddigi erénye százszorosra nőtt, a szuronyroham neki játék, a halál megdicsőülés. Minden idegszálával érzi, hogy most jobban kell, mint bármikor eddig, hogy szurony a hegyén a jövő, az élet, a szabadság. A fegyverek és ágyuk ropogása, dübörgése közepette a falu szelíd harangját hallja, a sebesültek és haldoklók­ nyöszörgése eszébe jut­tatja, hogy ezek az ajkak szokták énekelni a mi szívünkből­ termett, halhatatlan érzésű dalainkat, ha megszegik a katona barna ke­nyerét, látja a búzatermő mező­ket, hallja a gulya kalimiáját és álmodja a délibábok álmait.­­ És a honvéd ekkor elfelejti a tél hidegét, elfelejti az oroszok rettenetes tömegét, emberfölötti indulattal támad, nem ismer többé fáradságot, kegyelmet, és dobok pergésénél, kürtök náda­sánál erősebben kergeti a vére előre . . . előre ! Ti városi emberek, a­kik csak olvastok a háborúról és nem lát­játok közelről, hogy mi mindent jelent ez a szó, ha az utcán le­rongyolt, ruhájú, szakadozott ka­­bátú, sebesült magyar katonával találkoztok, ha látjátok vállán a bornya véresbarna, beitatott ke­resztjét, úgy menjetek el mel­lette, mintha a szentséggel talál­koztatok volna. A duklai szormat nincs veszedelem Eperjes, november 29. (Magyar Távirati Iroda) Szinyey-Merse István, Sáros megye főispánja a vármegyei hivata­los lap útján tájékoztatta a közönséget a harctéri helyzetről. A főispán a hozzá beérkezett jelentések és gróf Tisza István miniszterelnök távirati értesítései alapján közli, hogy a vármegye határait veszély nem fe­nyegeti. Szinyey- Merse főispán ma reggel automobilon a duklai szo­roshoz utazott, hogy a helyzetről a helyszínen szerezzen információkat. Az visszaverés© Ung megyéb­en Nagyberezna, november 28. — Az Est kiküldött tudósítójának jelentése. Az Ung megyébe betört ellenség főerejének leverése és az országból történt kiszorítása után most már csak jelentéktelen csatározások folynak Ungban. Erőink egy központból kiágazva mindazon helyek felé, a­hol kisebb orosz csa­patok még kísérleteznek a benyomulással, készen várják az ellenséget. Ezek a kisebb orosz csapatok csak a határszéli falvakig jutottak, beljebb, úgy látszik, nem is merészkedtek, mert a­hol megpróbálkoztak azzal, hogy valamelyik nagyobb község vagy erősebb pozíciónk ellen vonuljanak, ottan már visszavert üköket és üldözés­ü­k is folyik. Ung­­m­egye lakossága imponálóan nyugodt magatartást tanúsít és bizalmát növelik a harctérről folyton érkező fog­ol­y szállítmány­ok. Dénes Sándor: A Szepességben teljes a nyugalom Az oroszok zemplénmegyei betöré­sének hírére a Szepességben is bizo­nyos nyugtalanság volt észlelhető. A lakosságot először a főispán egy hirdetményben igyekezett megnyug­tatni, de ez csak részben sikerült, mert a kósza hírek újból és újból meg­riasztották a lakosságot. Az utóbbi napokban azonban csak megnyug­tató hírek érkeztek a megyébe s igy most a rend és a nyugalom teljesen helyreállt. A szepességi események­ről az alábbi sürgönyök számolnak be nák be : Ólubló, november 29. :A városhoz vezető szűk völgyet tel­jesen megszállotta katonaságunk és kitűnő védelmi állásokban helyezkedett el. A katonaság megérkezése és elhe­lyezése teljesen megnyugtatta Ólubló és környékének lakosságát, mert a tisz­tek kijelentése szerint az elfoglalt pozí­ciókban bármilyen nagy orosz túlerő­vel is nyugodtan felvehetik a küzdel­met., A kisebb , szomszédos falvakból napközben ugyan még bejönnek a jé­lénkebbek, de Ólublón annyira meg­nyugszanak, hogy estére már haza­térnek. Szepesófalu, november 29. Pénteken nagy riadalmat okozott a szomszédos Kroscsenkó község korcs­­márosa, a­ki beszaladt Szepesófaluba és azt mesélte, hogy korcsmájában ko­zákok jártak. Elbeszélése szerint az ál­lítólagos kozákok teljesen nyugodtan és rendesen viselkedtek s az elfogyasz­tott étel és ital árát a mi pénzünkkel fizették.Elbeszélése még ilyen formában is igen nagy ijedelmet keltett, a­mely azonban csak addig tartott, a m­íg ki­derült, hogy az állítólagos kozákok ulánusok voltak. Az első ijedelmek lecsillapulta után a lakosság most már rendíthetetlenül bízik az állásunkban, a­melyen elhelyezkedett katonaságunk még akkor is feltartóztatná az oroszo­kat, ha Zemplén megyéből nem is ér­keznének jó hírek. Javorina, november 29. Zakopanéról Javorinára érkezett telefon jelentés beszámol arról, hogy­­ Galíciának ezen részében is teljes a nyugalom. A felmissiítiii — A kárpáti harctérre k­iküldött munkatársunktól — Zemplén megye, november 30. A homonnai győzelmes ütközet, a­melyben alkalmam volt résztvenni, mint tegnap jelentettem, sokkal sú­­lyosabb veszteséggel végződött az­­ oroszokra nézve, mint a­hogyan az az első órákban látható volt. Az ellenség több ezer halottat és sebe­sültet vesztett, s a foglyok száma igen nagy. A harc, a­mely a nekünk leg­megfelelőbb terepen folyt le, abban a pillanatban eldőlt már, a­mikor a benyomuló orosz erők elérték a f­ilipescu „üzletet“ Bécs, november 30. A »Südslawische Korrespondenz« jelenti Bukarestből. A bukaresti Poli­tique című­ lap Írja: Az oroszbarát román lapok még mindig szerb győ­zelmi híreket gyártanak, hogy a ro­mán közvéleményt félrevezessék. A lap nyiltan megvádolja Filipescut és párthíveit e hazug sajtókampány ve­zetésével és hangsúlyozza, hogy az ország teje­sen távol áll ez urak­­üz­leteitől­,­ ­ csapataink részéről megszállott vona­lat. Ha a térképen nyomon kísérjük az itt következő vázlatot, mindenki előtt világosan áll a betört ellenség válságos helyzete. Az oroszok útját Homonnán ke­resztül vonult csapataink állották el, s ugyanakkor két völgy mentén fog­tuk közre az ilyenformán zsákutcába szorult ellenséget. Balszárnyunk tá­madást intézett az oroszok ellen, jobbszárnyunk pedig oldaltűzbe fogta az ellenséget. Egyik oszlopunk kissé északnyugatra tartott, célja az el­lenség visszavonulási útjának az el­zárása volt. A leghevesebb ütközet .. .-nél folyt le. Itt a szombatra virradó éjszakán éjjel három órakor honvédeink szu­­ronyrohamot intéztek az előző napon már heves ágyutűz alatt tartott ellen­séges állások ellen. Az általános szu­ronyroham olyan meglepő és olyan félelmetes volt, hogy az itt álló orosz csapatok kénytelenek voltak megadni magukat. Negyedóra múlva már 1500 foglyot tereltek hátrafelé a honvédek, azután folytatták az előrenyomulást. A nagyszerű roham után a Homonna felett álló orosz csapatoknak ész nél­kül menekülniük kellett, mert a­ki a honvédek előnyomulási vonalán be­lül maradt, az mind fogságba került. A menekülő ellenséget a Labore völgyén elnyúló hegyoldalban felállí­tott ütegeink shrapnell-záporral fo­gadták, mire teljes lett az oroszok között a fejetlenség és most már mindenki arra jutott, a­merre éppen utat látott, föl a papházai völgybe. Az akció tehát nagyszerűen sikerült, ugyannyira hogy a­kik még az oro­szok közül az erdők és a hegyek között bujkálnak, előreláthatólag valamennyien fogságba jutnak.A Ho­monna felett megvert orosz sereg erejét másfél hadtestre becsülik. Faragó Miklós.

Next

/
Thumbnails
Contents