Az Est, 1915. február (6. évfolyam, 32-59. szám)

1915-02-01 / 32. szám

Budapest, 1915 * Hétfő * február 1. előfizetést árakt jEStés* évre,MMM HoS«— koromm JPétéone 9. koron**. 29 egyed évre­­ ~4 «50 korona M&ye* szán* Ara­m fővárosban Ab­a vidéke* 6 fillér. Wimm» ben & fillér. «% Megjelenik délután a Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JfrTDOR Szerkesn­éeég $ IMV# Mikoo­ utca A* om* Kiadóhivatal» Olt* ker^ Erzsébetek 8rm* 20# Vlékmtlladóhivatalok» Ow Oilmtos császárául 14. ou* rf« IOh (7wiei«ei­ea 99. Wienben» Wippingerrtr. 90« A Kárpátok havában hosszú, hosszú sötét sor vonul, kanyarog, nyúlik fölfelé, eresz­kedik lefelé. Egyforma, hosszú­­köpönyeges, tányérsipkás, csiz­más alakok, a­kik a két kabát­ujj­at egymásba dugják és fáradt lábaikat egymás nyomába sú­ly­oszt­­k a lágy fehér hóban. Egy­kedvű,hang talan processzió.Orosz Foglyok. Nem a cár katonái már, mert a fegyvert elvették tőlük, vagy eldobálták, rázlódó szegény emberek, a végtelen Oroszország földjének göringyei. Ha van ér­zésük, az az öröm, hogy életük megmaradt, de az örötfi­­neszt ját­­­szik rajtuk, orcáik vonásai ezt az érzést rajzolni nem igen tanul­ták. Ha kenyeret kapnak, maj­szolják, ha a háború kodakjai d­ébük ugrálnak, fölemelik bá­­d­ész és álmos tekintetüket és a háború mögött fölállított mozgó­­fénykép-masinák felé és engedel­mesen odafordulnak is néznek meglepődés és gondolat nélkül is meg-megtörülik az orrukat a köpenyeg ujjával. Aztán vonul tovább a végtelen és végzetes sor, ezek a született foglyok, az oroszok. Most a háború foglyai, azelőtt a béke foglyai voltak, a nyomornak és butaságnak, a ne­­héz, bús orosz égnek foglyai. Tízezer oroszt szállítanak most befelé az országba a Kárpátok hágóinak kemény nagytakarítása után. A világháború rettenetes, makacs s majdnem mozdulatlan kötélhúzásában egy-egy árok el­vétele vagy visszavétele, egy falu, egy erdő, egy major, vagy csak egy kunyhó meghódítása az ese­mények mostanában s az ered­ményei a hadseregek véres ipa­rának. Ez a tízezer orosz fogoly s a Kárpátok hágóinak vissza­foglalása meglepetés döntő erejű epizódja a sivár­ háborúnak. Az orosz nyomás végzetesen meg­adott a mi határunkon. A muszka katonákat, a tél gyermekeit mintha elhagyta volna szívtelen anyjuk. Hogy féltettük a ma­gyar katonát a hóban és fagy­ban való háborútól, íme az idők csudája. A Kárpátokban a tíz­ezer orosz, érezzük, tudjuk, a magyar vitézség foglya, a győ­zelem magyar győzelem. A ma­gyar katona megostromolta és legyűrte a telet. Mindent meg­szokott. Mindent bir. Úszó lett, hegymászó lett, hóbarlangban lakó ember lett. A hir emelkedik a feje fölött, mint a Kárpátok­­ fenyőinek örökzöldje. Nyugalom Przemysl körül Sajtóhadiszállás, január 30, M2 haditudósítójától) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) A Przemyslből példás rendben és pontossággal érkező jelentések azt mondják, hogy ez idő szerint a várat körülzáró orosz csapatok egyszerűen csak őrzési szolgálatra csökkentették tevékenységüket. Semmi­féle támadó akcióba nem bocsátkoznak. Oly nagy ez a nyugalom, hogy nem is volna erről indokolt nap-nap után távirati tudósítást küldeni, ha nem volna Magyarországon sok ezer család, a­melynek e napokban Przemysl fontosabb, mint az egész világi­g, mely körülötte van. Gyengül az orosz Bukovinában Beszterce, január 16. (Az Est kiküldőn munkatársától) Bukovinában a mai nap is esemény nélkül telt el. Az orosz front mögött, a­mely tétlenül figyel és vár, igen élénk az élet, nagy a tevékenység, a­mi ezekben az órákban egyelőre inkább kapkodásnak látszik. Olyan jelekből ítélve, a­melyek ritkán csalnak, meg lehet állapítani, hogy az orosz arc­vonal egész balszárnya meglazult, és támaszpontjait, a­melyekbe pedig gör­csösen vetette meg a lábát, elvesztette. Innen következik azután, hogy maga­tartása most a labilitás, a bizonytalanság kellemetlen érzését tükrözi vissza. * Faragó Miklós. Az oroszok visszavonulnak az egész vonalon Stockholm, január 31. (Az Est tudósítójától) A stockholmi lapok azt írják, hogy az oroszok már az egész vonalon visszavonulnak. A visszavon­u­­lási mozdulatok a keleti fronton Varsó irányában fognak történni, másrészt már meg is kezdődtek Bu­­kovinában és a Kárpátok­ban. Az Astonbladed gúnyosan jegyzi meg, hogy az oroszok buko­vinai visszavonulásukat seszegeik új »átcsoportosításával« és azzal indo­kolják meg, hogy az osztrák-magyar seregek óriási megerősítéseket kap­tak. A való pedig az — írja a lap — hogy ha az oroszok Bukovinában még idejekorán vissza nem vonultak volna, seregeiket a legnagyobb ka­tasztrófa éri. A cár összehívta a dumát Kopenhága, január 31. Pétervárról táviratoztak, hogy a cár egy külön ukázzal a birodalmi dumát február 9-ikére ülésszakra hívta össze. Egy másik ukáz arról intézkedik, hogy az államtanács ja­nuár 30-ikán üljön össze és a duma ülésszaka alatt maradjon együtt. Tizenhét és félmillió rubeles orosz hitel Gent, január 31. (Az üst tudósító­jától A Temps jelenti Pétervárról, hogy a cár a minisztertanács előterjesz­tésére hozzájárult egy tizenhét és félmillió rubeles hitelhez, a­melyet a Petrosavodsktól a Soroka-öbölig terjedő­­ vasút építésére fordítanak.­­Elsüllyesztettek egy francia torpedó­­naszádot Nieuportnál Milano, január 31. (Az Est tudósítójáról) A Temps párisi tudósítója be­szélt Angagneux tengerészeti miniszterrel, a­ki kijelentette, hogy a múlt héten Nieuportban is­mét e­l­s­ü l­y­e s­z t­e­tt­e­k egy francia tengeralattjáró naszádot. A negyven főnyi le­ MOLNÁR FERENC. VI. évfolyam ,32. szám. génységből öt ember veszett el. Újabb jelentések szerint az elsülyedt naszád a 219. számú torpedónaszád volt, a­mely Dünkirchenben állomásozott. A mentési munkálatokat a 218. tor­pedónaszád végezte.­­ Német repülőgépek bombát dobtak Baile­ra Fáris. január 31. (Havas.) Több német Taube­­repülőgép pénteken átrepült Bailleil fölött és több bombát dobott le. A bombák a pályaudvar közelében estek le és némi kárt oko­ztak­. Két német alattvalót kivégeztek Marokkóban Lyon, január 32. A Progrés jelenti Párisból­ Fitzke és Grundier német alattvalóikat, a­kiket január 13-ikán a casablancai haditörvényszék a marokkóiak közti lázítás és kémkedés gyanúja miatt halálraítélt, január 26-ikán kivé­geztek. Egy Brand nevű németnek hasonló gyam­okok alapján hozott halálos ítéletét tíz évi fegyházbünte­tésre változtatták át, mert a bizo­nyítási anyag nem volt kielégítő. . Egy német tengeralatt­járó elsüllyesztett egy angol gőzöst Rotterdam, január 31. (Az Est tudósítój­ának­ távirata) Az U 21. német tengeralattjáró hajó elsülyesztette a Benerua­­c­h­e­n nevű angol gőzöst. A legény­séget megmentették, és Flettwoodba szállították. y, jr.. N. Dácia nem indul ? Amsterdam, január 39 (Az Est tudósítój­ának­ távirata) A T­i­m­e­s mai száma azt jelenti, hogy a Dácia gőzös nem fog elindulni az amerikai ki­kötőből. Tulajdonosa, Brei­tung állítólag egy olasz gőzöst, a Securanza-t fog vásárolni, hogy a Dácia rakományát azon küldje el Németországba, így akarják elsimí­tani az angol jelentés szerint a német eredetű Dácia megvásárlása miatt fenyegető amerikai—angol konflik­tust. «i

Next

/
Thumbnails
Contents