Az Est, 1915. április (6. évfolyam, 91-119. szám)

1915-04-01 / 91. szám

Előfizetési árak: Egész évre 1.­ koron** félévre 0. korona Negyedévre - 4~S. korona Egyes évnem­ára a fővárosban és a vidéken 6 fillér. Wiety­ben 8 fillér. * Megjelenik délután e Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Jándor Szerkesztőség | VII. kerület, Miksa*utca #• n. Kiadóhivatal , VII. kerErzsébetek Örök 90. Plake kiadóhivataloks Dem Vilmos császárját lám­ai»j és rv. Vácié utca ig. Zelenben * Wipp­­inger str. 90. A tanító úr mellére feltüzlik a német vas­keresztet a nagy és kis vitézségi érem mellé, a­melyek már régeb­ben ott ezüstlöttek a tanító úr szürke mellén. A tanító urat Zsoldos Ferencnek hívják. A nyitrai gyermekeket tanította a tanító úr még tavaly, de az idei iskolaév kezdete előtt, a nagy vakáció derekán a tanító úrral másképpen intézkedett az állam, a tanító úr csukaszürkébe öltöz­ködött, és elment a háborúba a hazát védeni. A tanító úr nyolc hónapja szolgálja hazáját a harc­téren, most honvéd­ zászlós a ta­nító úr és háromszoros hőse a magyar seregnek. Majdnem egy teljes tanévet töltött el a tanító úr a lövőárokban és a szalmán és a hóban és az esőben és a sárban, a fegyverek gonosz lár­májában, a bátorság napjaiban és a félelem éjszakáiban, jajnak és bájnak nehéz idején, vérnek szüret jön, a halál birtokán. Az idők szédületében, mikor a háborúban zengő világ végtelen jelenetei fárasztó zűrzavarban folynak össze a képzelet előtt, nyugtalan tekintetünk féltéke­nyen nyúl a három vitézségi jellel diszített honvéd alakja­ után, a magyar tanító után, maradj még, el ne tűnj még, hadd néz­zünk egy percig ... Milyen különös a mellén a két ezüstérem és a német vaskereszt a vidéki magyar tanítónak. Ő az ? A szelíd, szerény, hajlongó alak, a korpótlék álmodozója, készen vett gorokkban, agyon­­kefélt keménykalappal a fején, a­ki május havában csendesen vezeti a gyermekeket a városká­ból kifelé és elől énekeli a zsi­­vajgó osztály előtt: Árnyas er­dőben szeretnék élni nyáron át... . Most a honvédbakákat vezeti, ővelük énekel nótát és zsoltárt, bátorságnak, kitartásnak taní­tója, küzdő, nélkülöző, rajongó napszámosa Magyarországnak, akár a békében. Szegény és drága éltetője ennek a nemzetnek. Majd hazajön a tanító úr a háborúból és meg fogják tanulni tőle a gyermekek és a felnőttek, kik ennek a nemzetnek a hősei és fentartói örökké. Mi jár azok­nak itthon, a­kiket a háborúban e­gy idegen nemzet elhalmozott ércből való bókjaival. Milyen­­ életet érdemelnek, milyen békét, i milyen hazát. Segítse haza az I­sten a­ tanító urat. A harcok súlypontja a Kárpátokra támaszkodik Cs. és kir. sajtó hadiszállás, március 14. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) A Przemysli ostromlott sereg első, felszabadult része megérkezett a Kárpátokba. Tegnap a lupkowi szorostól keletre eső területen, a­hol a leghevesebb harcok közepette az oroszok egyre újabb erősítéseket vontak magukhoz, sikerült konstatálni egy olyan orosz hadosztálynak a közreműködését, a­mely eddig Przemysl alatt állt. Egyébként mintha az egész háború egy nagy kárpáti csatává sűrűsödött volna össze. Sehol nem történik fontosabb mozdulat, csak a Kárpátokban. A harc Duklától s az uzsoki szorostól keletre eső területen is hullámozva, de változatlan hevességgel folyik. A harcok összeredményét még áttekinteni nem lehet. MOLNÁR FERENC. 3000 halottat és 600 milliót vesztet­tek az angolok a Dardanelláknál Konstantinápoly, március 11. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az angol jelentéseit is megerősítik, hogy az angolok a Csanak Kale erőd ostrománál 2000 halottat vesztettek. A sebesültei­ száma ennél sokkal nagyobb. fő. A hajókban elszenvedett kár összegét 600 millió frankra becsülik. Az elhasznált lőszer értéke 80—100 millió frankra tehető. Tenedoszból érkező görög jelentések ez adatok hitelességét meg­erősítik. Az Inflexible sérülése komolyabb, mint eleinte hitték. A hajó parancsnoka belehalt sérüléseibe. Az Albion cirkáló legénysége közül hatvan meghalt és nagyon sok megsebesült. A hajó maga is nagyon súlyosan megrongálódott. A flotta nagyobb támadása csak akkor következhetik be, ha az új hajók megérkeznek és ha az itt lévő hajók sérülését kijavították. M. Libau újabb bombázása Rotterdam, március 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A tegnap este kiadott orosz hivatalos jelentés közli, hogy német hadi­hajók ismét megjelentek Libau kikötője előtt. Az ütegek körülbelül kétszáz lövést tettek. Egy polgár meghalt, egy megsebesült. _______________ Van Dyl. Német repülőgép Kladova felett fialal, március 31. (Az Est rendes tudósítójától) T­ann-Se­verinh­­ot­­ jelentik, hogy szerda délután igen­ magasan egy német X a alig jelent, meg a szerb Kladova felett és két bombát dobott a városra. Az egyik bomba három szerb katonát meg­ölt, a másik pedig felgyújtott egy házat. Kladován nagy ijedtség tá­madt, a repülőgépet hevesen ágyaz­ták, de minden eredmény nélkül. A­ ­ngol repülőgép Zeebrü­gge felett Rotterdam, március S1. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Egy angol repülőgép tegnap ismét megjelent Zeebrugge felett és több bombát dobott le. A kár ismeretlen. A parti ütegek ágyutüze távozásra kényszerítette a repülőgépet, p. D. Radko Dimitrijev bolgár tábornok a Pilicánál harcol Szófia, március 31. /Az Est tudósítójától) Az Utro mai száma közli, hogy Radko Dimitrijev tábornok levelet írt egy szófiai barátjához. A levél egy részletét is reprodukálja az idézett lap. Ebben megírja a péter­­vári volt bolgár követ, a­ki a háború kitörésekor az orosz hadsereg szol­gálatában állott, hogy seregével most a Pilicánál harcol Mackensen német tábornok serege ellen. Bukovina és Románia közt ismét jár a vonat Bukarest, március 31. (Az Est alkalmi tudósítójától) A Z­ i m i n c a t a tudósítója je­lenti Burdujeniből. A Cser­­novic mellett lévő Pruth-hidat, a­melyet az oroszok megrongáltak, már helyreállították és átadták a for­galomnak. Az osztrák és magyar kül­ügyminisztérium értesítette erről a román kormányt azzal, hogy a f­o­r­­galom Romániával Bur­­du­jenin keresztül ismét megkezdhető. A román kor­mány hozzájárult a javaslathoz s a román vasutak most már Burduje­­nin keresztül ismét közlekednek Ic­­kániig, a­honnan a rendes módon osztrák vasutak viszik tovább az uta­sokat Csernovicba. Hollandi tengerészek elismerik a németek nagyszerű felkészülését Rotterdam, március 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Zaanstroom és a Batavia kapi­tányai, a­kiket egy német tenger­alattjáró hajó Zeebrüggében kikö­tésre kényszerített, azt jelentik, hogy Zeebrüggét a németek nagy­szerűen fölszerelték. Csodálattal be­szélnek a kikötő tengerparti megerő­sítéséről és a német közigazgatás intézkedéseiről. Élelemben sehol sincs hiány és a hajó legénységét is kielégítő módon látták el a néme­tek. A kikötésre kényszerített két hollandi hajó a gyorsan romló árut feladta, a rakomány egyéb része fölött pedig a zsákmánybíróság fog dönteni. P. A

Next

/
Thumbnails
Contents